Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (A GRUBU) 

TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ

Mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklarından sayar. Eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.
Bu durum devletçe de uygun görülmüştür ki Tanzimat’ın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. Hatta Müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Hele şükürler olsun ki bu durum sonunda gerçekleşti.
Şimdi bu gazete ülke içerisinden ve dışarısından haberler verecek olmasından ötürü Tercüman-ı Ahval adı verilmesi uygun görüldü. Bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır. 21   Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval’’

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir ? Belirtiniz. (5)

2. Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir ? (5)

3. Yenileşme döneminde

a) toplumu bilgilendirmek ve eğitmek için hangi yazı türleri -üç tanesini yazınız- kullanılmış;

b) Tanzimatla birlikte edebiyatımıza hangi yeni kavramlar -üç tanesini yazınız- girmiştir? Yazınız. (12)

4. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatını karşılaştıran dört yargı yazınız. (12)

5. Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden dört tanesini yazınız.(8)

6. Aşağıdaki beyitte dile getirilen hangi olumsuz durum, Tanzimat Dönemi aydın ve yazarları için hangi görüşe dayanak olmuştur?(10)
Megârib oldu dirîgâ metâli’-i irfan
Ne kaldı şöhret-i Rûm u Arab ne Mısr u Herât
(Sadullah Paşa)
(Batı oldu maalesef irfanın doğduğu yer / Ne Anadolu’nun ve Arabistan’ın ne de Mısır ve Herat’ın şöhreti kaldı.)

7. “Edebi eserler, sanat kaygısıyla yazılan ve okuyanın duygularını harekete geçirmeyi başaran edebiyat verimleridir.” ifadesi Tanzimat Döneminde kaleme alınan edebi metinlerin yazılış amacı ile ilişkilendirilebilir mi? Açıklayınız.(10)

8. On dokuzuncu yüzyılda eğitim alanındaki yeniliklerden dört tanesini yazınız. (12)

9.Yenileşme Dönemi’nde yenilikler ilk hangi alanda başlamıştır? Bu yenilikleri hangi kesim niçin
istemektedir? (10)

10. “Bir edebi eseri tarih ve sosyoloji gibi bilimlerde bir belge olarak kullanılamaz; çünkü…” cümlesindeki noktalı yerleri anlama uygun düşecek şekilde doldurunuz.(10)

11. Aşağıdaki beyitleri yorumlayınız.(6)

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir Muin: Yardımcı , erbab-ı denaet: Alçaklık yapanlar Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten sayyad-ı bi-insaf: İnsafsız avcı

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar Kilâb-ı zulm:zulüm köpekleri, hâb-ı gaflet: gaflet uykusu
Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten yâreli şîr-i jiyân:yaralı kükreyen aslan,

Zorluk çektiğin kadar temenni ettiğin şeylere ulaşırsın. Başarılar dilerim. Süleyman KARA

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı  A grubu sorularını ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız. 

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı A grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap