Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

12.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI(B GRUBU)
1.Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa cümlenin önündeki boşluğa Y yoksa D yazınız.
(  )Bilmeniz gereken ilk şey koltukaltı kokusunun her zaman hijyene bağlı olarak ortaya çıkmadığı, genellikle ter bezleri veya hormonlarla ilgili bir sorun olduğudur.
(  ) Eğer fazla soğan, sarımsak, kahve ve alkol tüketiyor, kokuyu azaltan meyve ve sebzeler yemiyorsanız ter kokunuz daha yoğun olacaktır.
(  ) Hiç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.
(  ) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.
(  ) Birtakım küçük sorunlar onun gününü mahvetmeye yetmişti.
(  ) Antika eşyaların her biri onun için ayrı bir değer taşıyordu.
(  ) Ara sıra kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylerdi.
(  ) Şuna biraz gazyağı doldurur musunuz?
(  ) İkide bir kendini sırtüstü saman dalgalarının içine atarak yüzme taklidi yapıyordu.
(  ) Sırtında kumaştan kül rengi bir pardösü, ayaklarında da alçak topuklu kahverengi ayakkabılarla çıktı.

2. a. Kapıyorum, yeniden açıyorum gözlerimi. Kapkaranlık! Açıyorum sandım da açmadım diye korkup dokunuyorum gözkapaklarıma… Gözlerim açık, kör mü oldum yoksa? Fırlayıp çıkarıyorum kafamı sudan. Yanı başımda bir sandalcıyı görüyorum önce. 

b. Atölyenin asma katında çalışan üç öğrenciden biriydi bu kız. Eski öğrenciler, orada kendilerine ait bir dünya kurmuşlardı. Sabahtan, akşam atölye kapanıncaya kadar aşağı inmezlerdi. Çay yaparlar, çok konuşurlar, blues dinlerler, arada kavga ederlerdi.
Yukarıdaki paragrafların hangi bakış açısıyla yazılmış olabileceğini sebepleriyle belirtiniz.

3.a.Küçürek hikaye
b.Mustafa Kutlu
c.Füruzan
ç.Diyalog
d.Sait Faik Abasıyanık
e.Modernizm
f.Gösterme
g.Bilinç akışı
ğ.İç konuşma
h.Memduh Şevket Esendal
ı.Adalet Ağaoğlu
i.Anlatma

Yukarıda harflerle belirtilmiş olan sözcük ve sözcük gruplarını aşağıda yer alan boşluklara yazarak soruları cevaplayınız.
I. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri hikâyede kullanılan anlatım tekniklerindendir? (………………………………………)

II. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri daha çok bireyin iç dünyasını esas alan eserleri ile bilinir? (………………………………………)
III. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri 1960 sonrası hikâyelerinde farklı teknikler uygulamıştır? (………………………………………)
IV. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri durum hikâyesinin öncüsüdür? (………………………………………)
V. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri başı ve sonu olmayan, genellikle okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlayan kısa ama yoğun anlatımlı hikâyelerdir? (………………………………………)
VI. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangilerinde yazarın aradan çekilerek konuşmaları, metinde geçen sahneleri doğrudan verdiği tekniktir? (………………………………………)
VII. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri 1960 sonrası edebiyatımıza giren bir akımdır? (………………………………………)

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.
a) …………………………… amacı psikolojinin bakışıyla edebiyatı ve edebî eseri değerlendirmektir.
b) Edebî eserlerdeki kahramanların iç dünyasını yansıtan…………………. ve ……………………….
gibi anlatım teknikleri kullanılır.
c) Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ……………………….‘un Türkçenin Arap dili karşısında zengin bir dil
olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı …………………………’tür
ç) Edebiyatta ………………….. , felsefede ise …………………….  kullanılır.

5.Bir dilin zaman içinde uğradığı değişim ve gelişmenin ana sebepleri nelerdir?Yazınız.

6. “Nerede benim sokaklarım? Kunduralarımı çarptığım taşlar? Ve sokağım. Hangi bir yanından baksam benim değil, benim çocukluğumun değil. Koşsam bu sokak o değil.” diyen hikaye kahramanı, hangi duygularını dile getirmiştir?Yazınız

7. 1960’tan sonra toplumsal yaşamımızı etkileyen olayları ve bu olayların 1960 sonrası Türk hikâyeciliğine etkilerini yazınız.

8Sözlük, yalnız dilin kelime hazinesini toplamakla kalmaz; dili korur, onu bozulup yozlaşmaktan kurtarır. Bu özellikleriyle bir bakıma dilbilgisiyle birlikte, dilin anayasası   denilebilecek üstün bir değer taşır. Bu denli önemli olan Türkçe bir sözlükten, yakın zamanlara dek yoksun kalışımız çok üzücüdür. İlk kez Tanzimat Devri’nde göze   çarpan  bu eksiklik, yazarlar ve  düşünürler arasında uzun tartışmalara yol açtı. Dilin kelimelerini kapsayacak bir sözlüğe ve kurallarını toplayacak bir dilbilgisi kitabına olan ihtiyacımız uzun uzun belirtildi. Ama böyle bir girişime başlayacak kimse çıkmadı; bütün dilekler sözde kaldı.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili söz gruplarının anlamlarını yazınız.

Yoksun kalmak:
göze çarpmak:
yol açmak:
sözde kalmak:

9. 1970’li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olur. Yazarlar estetik kaygılardan uzaklaşarak               ideolojilerini ön                plana çıkaran eserler verirler. Hikâyelerde daha çok siyasi,                toplumsal ve günlük konular ele alınır. Türk hikâyeciliği, yeni hikâyecilerin  ve   usta yazarların kaleme aldığı      yeni eserlerle çeşitlenir,        z enginleşir. Bu                dönemde …………………., …………………, …………………………… gibi yazarlar toplumcu gerçekçilik anlayışıyla hikâyeler yazarken ………………………, …………………………………, …………………………….. gibi            yazarlar, dinî ve           millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme alırlar.
Yukarıdaki paragrafta anlatılanlara uygun yazar isimlerini  boşluklara yazınız.

10. “Burnunda kocaman bir sivilce çıkmıştı.” cümlesinde “burun” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de “burun” kelimesini yan, mecaz ve terim anlamda birer cümlede kullanınız.

 Not: Her bir soru 10 puandır.

CEVAPLAR:

1. ( Y )Bilmeniz gereken ilk şey koltukaltı kokusunun her zaman hijyene bağlı olarak ortaya çıkmadığı, genellikle ter bezleri veya hormonlarla ilgili bir sorun olduğudur.
(D) Eğer fazla soğan, sarımsak, kahve ve alkol tüketiyor, kokuyu azaltan meyve ve sebzeler yemiyorsanız ter kokunuz daha yoğun olacaktır.
(Y ) Hiç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.
(D ) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.
(D ) Birtakım küçük sorunlar onun gününü mahvetmeye yetmişti.
(D ) Antika eşyaların her biri onun için ayrı bir değer taşıyordu.
(D ) Ara sıra kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylerdi.
(Y ) Şuna biraz gazyağı doldurur musunuz?
(D ) İkide bir kendini sırtüstü saman dalgalarının içine atarak yüzme taklidi yapıyordu.
(D ) Sırtında kumaştan kül rengi bir pardösü, ayaklarında da alçak topuklu kahverengi ayakkabılarla çıktı.

2.a. Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır. Bunu kapıyorum, dokunuyorum yüklemlerinden anlayabiliyoruz. Anlatıcı kendi yaptığını anlatmaktadır.

b. Burada gözlemci bakış açısına sahip anlatıcı vardır. Anlatıcı gözlemlediğini anlatmaktadır.

3. I. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangileri hikâyede kullanılan anlatım tekniklerindendir? (………Ç, F, Ğ, İ, G……………)
Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri daha çok bireyin iç dünyasını esas alan eserleri ile bilinir? (……B………)
III. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangileri 1960 sonrası hikâyelerinde farklı teknikler uygulamıştır? (………B,C,I………)
IV. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangileri durum hikâyesinin öncüsüdür? (………D,H…………)
V. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangileri başı ve sonu olmayan, genellikle okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlayan kısa ama yoğun anlatımlı hikâyelerdir? (………A………)
VI. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangilerinde yazarın aradan çekilerek konuşmaları, metinde geçen sahneleri doğrudan verdiği tekniktir? (………F………)
VII. Yukarıda harf ile gösterilen sözcüklerden hangisi ya da hangileri 1960 sonrası edebiyatımıza giren bir akımdır? (……E………)

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.
a) Edebiyat psikolojisininamacı psikolojinin bakışıyla edebiyatı ve edebî eseri değerlendirmektir.
b) Edebî eserlerdeki kahramanların iç dünyasını yansıtaniç monolog ve bilinç akışı
gibi anlatım teknikleri kullanılır.
c) Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, Kaşgarlı Mahmut‘un Türkçenin Arap dili karşısında zengin bir dil
olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı Dîvânu Lugâti’t-Türk’tür
ç) Edebiyatta imgeler , felsefede ise kavramlar  kullanılır.

5. Ekonomi alanında meydana gelen değişikliklerdir. Yenilik durumlarında ortaya çıkan değişikliklerdir. Teknolojik gelişmeler, diğer uluslar ile yapılan kültür alışverişi gibi etmenlerdir. 

6. Eski zamanlara duyduğu hasreti dile getirmiştir. O günler güzel günlerdir.

7. Darbeler, Ekonomik Krizler, 1974 Kıbrıs Harekatı, 1980 Darbesi. Bu olaylar konu olarak hikayecilerimizi etkilemiş ve hikayeciler eserlerinde bu konuları işlemişlerdir.

8. Yoksun kalmak: sahip olunan bir şeyi kaybetmek, kullanamamak
göze çarpmak: dikkati üzerine çekmek
yol açmak: bir olayın sebebi olmak
sözde kalmak: sadece söylenmek ama yapılmamak

9. 1970’li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde etkili Yazarlar estetik kaygılardan uzaklaşarak   ideolojilerini ön plana çıkaran eserler verirler. Hikâyelerde daha çok siyasi,  toplumsal ve günlük konular ele alınır. Türk hikâyeciliği, yeni hikâyecilerin ve usta yazarların kaleme aldığı  yeni eserlerle çeşitlenir, zenginleşir. Bu dönemde Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Füruzan  gibi yazarlar toplumcu  gerçekçilik anlayışıyla hikâyeler yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi   yazarlar, dinî ve  millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme alırlar.

10. Ayakkabının burnunu ne çabuk eskittin? (yan anlam)
Burnundan yanına varılmıyor. (mecaz anlam)
Burunlar, dağların, ya da onların bir bölümünün, kıyı uzanışına dikçe giden uçlarıdır. Dağlık kıyılarda burunlar çoktur.(terim anlam)

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-1.donem-1.yazili-sorulari-b-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap