Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı1.Dönem 2.Yazılı Soruları H Grubu

1) Hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatının bir özelliği değildir?
A) Bu dönem şiirleri sözlüdür.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Ölçü olarak aruz tercih edilmiştir.
D) Şiirler dörtlüklerle söylenmiştir.
E) Şiirler ozan, kam ve baksılar tarafından törenlerde okunmuştur.

Tümen çiçek tizildi -> Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı -> Tomurcuktan yazıldı
Ökünç yatıp üzildi -> Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur -> Yerden biter açılır
2) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Doğa konulu bir şiirdir.
C)) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım kafiye vardır.
E) Yabancı kelimeler nedeniyle anlaşılması zordur.

3) İslamî Dönem Türk edebiyatının ilk eseridir ve aynı zamanda mesnevi türünde yazılmış ilk eserimizdir. Edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser olmakla beraber siyasetname özelliği gösterir.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
C) Atabetü’l Hakayık
D) Risaletü’n-Nushiyye
E) Divanü Lügâti’t-Türk

4) Aşağıdaki nazım türlerinin hangisi farklı bir edebiyat geleneğine aittir?
A) İlahi
B) Şathiye
C) Devriye
D) Güzelleme
E) Nefes

5) Hangisi İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında gelişim gösteren iki geleneği ifade eder?
A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
D) Âşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı

6) Aşık tarzı halk edebiyatının nazım biçimleri hangisinde doğru verilmiştir?
A) nefes – semai – destan – koşuk
B) koşma – mani – ninni – türkü
C) semai – nutuk – devriye – varsağı
D) koşma – semai – varsağı – destan
E) sagu – sav – koşuk – koşma

Kömür gözlüm ne salının karşımda,
Gündüz hayalimde, gece düşümde.
Bir güzelin sevdası var başımda,
Yar sevdası çetin olur yaradan.
Karacaoğlan
7) Yukarıdaki dörtlük hangi koşma türüne aittir?
A) Güzelleme
B) Koçaklama
C) Taşlama
D) Ağıt
E) Gazel

8) İlahi nazım türü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi dörtlüktür, dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir.
B) Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.
C) Şiirlerde ilahi aşk işlenir.
D) Hece vezninin 7’li, 8’li ve 11 ‘li kalıbıyla söylenirler.
E) En başarılı örneklerini Köroğlu vermiştir.

Pir Sultan’ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Dilber muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir ilimizin töresi
9) Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C) Redif ve kafiye birlikte kullanılmıştır.
D) Kafiye düzeni çapraz kafiye şeklindedir.
E) Halk şiiri geleneğinin etkisi görülmektedir.

10) Türkü nazım biçiminde tekrar eden bölüme ne ad verilir?
A) Miyan
B) Matla
C) Nakarat
D) Kavuştak
E) Doldurma dize

I. Arapça-Türkçe şeklinde bir sözlüktür.
II. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
III. İçinde birçok koşuk, sagu ve sav örneği bulunur.
IV. Türklere Arapça öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır.
V. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
11) Numaralanmış cümlelerin hangisinde Divanu Lügati’t-Türk ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.          B) II.         C) III.         D) IV.        E) V.

Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır
Kande olsan ey peri gönlüm senin yanındadır
12) Yukarıdaki beyit gazelin hangi beytidir?
A) Makta beyti
B) Beytü’l-gazel
C) Matla beyti
D) Şah beyit
E) Beytü’l-kasid

Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı
13) Yukarıdaki dörtlük hangi mani çeşidine aittir?
A) Kesik mani
B) Düz mani
C) Yedekli mani
D) Cinaslı mani
E) Artık mani

14) Divan edebiyatının özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ölçü olarak aruz, nazım birimi olarak da genellikle beyit tercih edilir.
B) Toplumsal  konulara geniş yer tutar.
C) Bu edebiyatın dili Osmanlı Türkçesidir.
D) Mazmunlara sıklıkla yer verilir.
E) Aşk, şarap, tabiat, ölüm, tasavvuf gibi temaları işler.

15) Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Fahriye B) Girizgâh C) Müstezat D) Nesib  E) Tegazzül

16) Aşağıdakilerden hangisi kaside ile ilgili olarak yanlış bilgi içerir?
A) 33-99 beyit arasında değişir.
B) İlk beytine matla, son beytine makta denir.
C) Şiirde şairin mahlasının geçtiği beyit taç beyittir.
D) Kafiye şeması “aa, bb, cc, dd…” şeklindedir.
E) Altı bölümden oluşur.

17) Gazel ve koşmayı karşılaştırırsak hangi yanlış olur?
A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebiyatına aittir.
B) Gazel beyitlerle, koşma dörtlüklerle yazılır.
C) Gazel aruzun her kalıbıyla yazılırken koşma genellikle 11’li heceyle yazılır.
D) Gazel 5-20 beyitten, koşma 7-9 dörtlükten oluşur.
E) Gazel ve koşma aşk, sevgi konularında söylenir.

Türk halk edebiyatının bir koludur. Bu edebiyatta az da olsa Arapça ve Farsça dini terimlere yer verilir. Allah ve insan sevgisini yoğun şekilde işler.
18) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen edebiyatla ilgili eser vermiş̧ sanatçılardan biridir?
A) Yunus Emre      B) Baki     C) Şeyhî     D) Karacaoğlan     E) Nedim

Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
19) Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Edebî sanatlar kullanılmıştır.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Redife yer verilmiştir.
E) Tapşırma geleneğine uygun olarak söylenmiştir.

Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bu nazım biçimi bestelenmek için yazılmaktadır. İlk örneklerini Naili vermiş ancak en güzel örnekleri Nedim tarafından Lale Devri’nde verilmiştir.
20) Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi hangisidir?
A) Murabba B) Müstezat C) Türkü D) Rubai E) Şarkı

Yılmaz ( ) denizi seyrederken hiç farkında olmadan Mallarme’nin dizesini hatırladı ( ) “Meçhul bir felâketten buraya ( )”
21) Parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (.) (…)   B) (,) (…) (…)   C) (,) (:) (…)   D) (;) (:) (…)   E) (,) (;) (…)

22)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A) Kedi maması, birçok markette yoktu.
B) Yazar bu romanı yirmi günde bitirmiş.
C) Tahta masalar ve bir yığın kâğıt vardı ortalıkta.
D) Arabanın benzini bittiği için yolda kaldık.
E) Sert adımlarla odada dolaşıyordu.

23) Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Bir huzur sakinliğine aldanmış gönlümüz.
B) Hayatın tüm renklerini yansıtıyordu.
C) Çok uzak bir alemin rüzgârını anarız.
D) Gurbet aksamlarının sabahında buluşuruz.
E) Bakarsın, bir haber gelir ve senden mutlusu olmaz.

24) Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması yoktur?
A) Çarşıda yürürken babasını görüp selam söylemiştir.
B) Evini iyi bir fiyata elden çıkarmak istiyordu.
C) Eski edebiyatımızda bu tür kalıpları görmek mümkündür.
D) Gülleri koklar gibi yapıp çöpe attı.
E) Saçından düşen telleri bile saklarım.

25) Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir isim tamlama­sı kullanılmıştır?
A) Öğrencilerin sesi koridorda yankılanıyordu.
B) Dernek başkanı toplantıyı ertelemişti.
C) Hepimizin düşüncesi yeni bir eve taşınmaktı.
D) Denizin derinliğini ölçmeden yüzmek yasaktı.
E) Hepimiz tatilin keyfini sürüyoruz.

CEVAPLAR:
1.C, 2.E, 3.B, 4.D, 5.E, 6.D, 7.A, 8.E, 9.D, 10.D, 11.D, 12.C, 13.B, 14.B, 15.C, 16.D, 17.D, 18.A, 19.D, 20.E, 21.C, 22.D, 23.D, 24.D, 25.B

10.sinifturkdiliveedebiyati1.donem2.yazilisorularihgrubu İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap