Testler

7.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 2

TİLKİ İLE ODUNCU
Bir tilkinin peşine avcılar düşmüş. Avcılardan kurtulmak için kaçan tilkinin karşısına bir oduncu çıkmış. Ona: “Bir yer göster de saklanayım.” diye yalvarmış. Oduncu “Benim kulübeye gir, orada seni göremezler.” demiş.

Az sonra avcılar gelip oduncuya: “Buralarda bir tilki görmedin mi?” diye sormuşlar. Oduncu ağzı ile “Görmedim.” demiş ama bir yandan da eliyle işaret edip tilkinin saklandığı yeri göstermiş. Avcılar oduncunun sözlerini dinlemiş ancak hareketlerine bakmamışlar. Avcılar gittikten sonra tilki saklandığı yerden çıkmış, hiçbir şey söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu şaşırmış: “Nasıl oluyor! Sana iyilik ettim, canını kurtardım, sen bana bir teşekkür bile etmiyorsun!” diye siteme başlamış. Bunun üzerine tilki: “Ben sana teşekkür ederdim etmesine ama dilinle elin birbirine uymadı ki!” demiş.
1, 2 ve 3.sorular yukarıdaki metne göre cevaplanacaktır.
1. Yukarıdaki parçadaki oduncu, aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir?
A) İkiyüzlü
B) Yardımsever
C) Pişman
D) Cömert

2. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İnsanın söz ve davranışının birbiriyle çelişmemesi gerekir.
B) İnsanlar gördüklerine değil, duyduklarına inanır.
C) İnsan bazen yardım etmek isterken karşısındakine zarar verir.
D) İnsan, iyilik gördüğü kişiye en azından teşekkür etmelidir.

3. Metinde tilki “Dilinle elin birbirine uymadı ki!” sözüyle oduncuya neyi anlatmak istediğini belirleyiniz.
A) Doğru sözlü olmanın önemini
B) Kendi çıkarını düşünmenin yanlışlığını
C) Kurnazlığın kişiye zarar verdiğini
D) Kişinin sözlerinin davranışları ile uyumlu olması gerektiğini

Basın, kamuoyunu yani halkı bilgilendiren, aydınlatan ve yönlendiren en önemli araçlardan biridir. Yurdumuzdaki güzellikleri, acı ve tatlı olayları basından öğreniriz. Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında basının payı büyüktür. Basın, kamuoyunu çeşitli biçimlerde etkileyerek onların bir araya gelmesini, bütünlük içerisinde yaşamasını sağlar.

Kamuoyu dünyadaki olayları da basın aracılığıyla öğrenir. Uluslararası ilişkilerin kurulmasında basın önemli rol oynar. Barışın sağlanması, çeşitli ulusların hoşgörü içerisinde birbirine yaklaşmasını en iyi biçimde basın sağlayabilir.

Kamuoyu basından çok etkilenmektedir. Yurtta ve dünyadaki moda hareketleri, sosyal ve siyasi akımlar basın yoluyla kamuoyuna ulaşır. Kamuoyu, basının yönlendirmesi ile bu olayları değerlendirir.

(4, 5, 6 ve 7.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

4.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basın ve Kamuoyu
B) Basının Yararları
C) Basının Önemi
D) Kamuoyu ve Gelişim

5. Parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Büyük
B) Çeşitli
C) Yurt
D) Barış

6. Aşağıdakilerden hangisi basının işlevlerinden değildir?
A) Halka bilgi vermek
B) Ulusal birliği sağlamak
C) Tüm dünyadaki olayları insanlara aktarmak
D) Bilimsel gelişmenin önünü açmak

7. “Yurtta ve dünyadaki moda hareketleri, sosyal ve siyasi akımlar, basın yoluyla kamuoyuna ulaşır.” cümlesine “yol” sözcüğünün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yaşlı adam yolda oynayan çocukları uyardı.
B) Bu sorunu gidermenin mutlaka bir yolu olmalı.
C) Duyguların eğitimi en iyi, sanat yoluyla olur.
D) Bence İzmir’e kara değil, deniz yoluyla gitmelisiniz.

8. Yazmak hayata anlam vermektir. Onsuz yaşamayı düşünemiyorum. Düzgün düşünebilmek için yazmaya gereksinim duyuyorum. Çünkü ancak kalemimle düşünebiliyorum. Yazmak, kendimi inşa etmek gibidir. Kendimi ancak yazarak kurabiliyorum. Yazmayıp sadece okusaydım bugün geldiğim seviyeye ulaşamazdım sanırım.
Bu sözleriyle yazar, aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Yazmanın, okumadan daha üstün olduğunu
B) Yazmanın, okuma ile geliştirilebileceğini
C) Doğru düşünmenin yazmayla olanaklı olduğunu
D) Yazmanın, kendisi için yaşamsal önemi olduğunu

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Kızım, kestiğin pastayı bu tabağa koyalım.
B) Anne, doğum günümde pasta aldığın için sana teşekkür ederim.
C) 29 Şubat’ta doğduysan doğum günün dört yılda bir kutlanır.
D) Zehra’nın doğum gününü bir hafta sonra bugün kutlayacağız.

10. İnsanın yaşamında ve kişiliğinin gelişmesine ana dilin çok önemli bir yeri vardır. Dil öğrenimi, beyni, dolayısıyla düşünceyi değiştirir, biçimlendirir. Dile hâkim olan kişiler, genellikle daha sağlıklı ilişki kurar, hayatta daha başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dil öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçekten, etkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını, iyi bir ana dili eğitimi oluşturur.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Ana dilin yararlarından
B) Ana dilin öneminden 
C) Ana dil eğitimin özelliklerinden
D) Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisinden

10. Karşılıklı konuşma rastgele yapılmaz, onun belli ilkeleri vardır. Konuşmada söylenenleri dikkatle dinlemek, sözü kesmemek gerekir. Konuşurken uyulacak kurallardan biri de alçak gönüllü ve hoş görülü olmaktır. Karşımızdakini küçümsemek, onunla alay etmek, onu aşağılamak çok yanlıştır. Onun düşüncelerine katılmıyorsak bunu nazik bir yolla belirtmeliyiz.
Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Konuşma Kuralları
B) Konuşmanın Yararları
C) Konuşmanın Önemi
D) Konuşma Biçimi

11. Nergisler göz ederken çıkmış yokuşa
      Menekşe utancından gelmez bakışa
      Sümbüller başlamış yeni nakışa
      Güzeller yoluna seçersin gönül
Bu dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir?
A) Nergisler
B) Yokuş
C) Sümbüller
D) Menekşe

12. Aşağıdaki eylemlerden hangisi geniş zamanın ikinci tekil şahsına göre çekimlenmiştir?
A) Bekletirsin
B) Yürüseniz
C) Konuşmalısın
D) Konuşursunuz

13. Aşağıdakilerin hangisi masalların özelliklerinden değildir?
A) Olayların hayal ürünü olması
B) Yer ve zamanın belli olmaması
C) Kahramanların insanüstü özellikler taşıması
D) Ulusal nitelikler taşıması

14.
Damlardaki kar, saçaklardaki buz
Kanı kaynayan suya dar geliyor.
Haberin var mı oluklardan sonsuz,
Akan su sesinde bahar geliyor.
Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Şaşkın
B) Meraklı
C) Neşeli
D) Kuşkulu

15. İki arkadaş kitaptan bir parça okumaktadır.
Birinci parça:
Güler yüzlü insanlar hayatta çok başarılı olurlar. Her zaman neşeli olmak, herkese karşı güler yüz göstermek insana birçok fayda sağlar. Evde anne babasına, okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine güler yüzlü olan kişileri herkes sever.

İkinci parça:
Büyüyüp de hayata atıldığında birlikte çalıştığı kişilere yardım eden, onlara güler yüz gösteren kişinin dostları ve yardımcıları çoğalır.
İki arkadaşın okuduğu bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarılı olmak için yapılması gerekenler
B) Güler yüzlü olmanın kişiye sağladığı yararlar
C) Neşeli insanların özellikleri
D) Yardımlaşmanın önemi

16. I. Hanım, bunları nereden buldun?
II. Çinli bir arkadaşım hediye etti.
III. Abi, bak böyle yemelisin bu yemeği.
IV. Anne ben bu çubuklarla yerim.
Sofradaki aile bireylerinden hangisi konuşmasında haber kipi kullanmamıştır?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.

17. “Çalışmak” fiilinin istek kipi, ikinci çoğul şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışsanız
B) Çalışmalısınız
C) Çalışasınız
D) Çalışın

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Yolcular bir ağacın altında dinlenmek için mola verdiler.
B) Arkadaşlarına tanık olduğu ilginç olayları anlatıyor.
C) Hava soğuk olduğundan kışlıklarını giymiş.
D) Kardeşinin ödevleriyle yakından ilgileniyor.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı “Anne ve babaları bir olduğu hâlde kardeşlerin nitelikleri birbirine benzemez.” anlamındadır?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Beş parmağın beşi de bir değil.
C) Tek taş duvar olmaz.
D) Her damardan kan akmaz.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bu film hiç de başarılı değil.
B) Melih’te bizimle gelmek istiyordu.
C) Bu saatte dışarıda gezilir mi?
D) Sen de bu soruları sınava girmeden önce çözmelisin.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.D, 4.A, 5.B 6.D, 7.C, 8.D, 9.B, 10.A, 11.B, 12.A, 13.C, 14.C, 15.B, 16.C, 17.C, 18.A, 19.B, 20.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap