Ders Notları

DİVAN EDEBİYATI TERİMLERİ

DİVAN EDEBİYATI TERİMLERİ

Aruz: Arap Edebiyatı’nda manzum sözlerdeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenmiş bir vezindir. Bu vezin Araplardan İranlılara, onlardan da bize geçmiştir.

Beyit: İki dizeden oluşan, dize sonlarındaki sözcükleri birbiriy­le uyaklı, kendi içinde bağımsız bir yapı ve anlam bütünlüğü oluşturan birimdir.

Bend: Şiirde dört ya da daha çok dizeden oluşan birimdir. Bendlerin adlarını şiirin ölçüsü, dize sayısı ve uyak düzeni belirler.

Bahariye: Baharın gelişini, doğadaki değişimi anlatan kaside­lerdir.

Divan: Eski Türk edebiyatında şairlerin şiirlerini belli bir düzen içinde topladıkları defterlerdir.

Divançe: Küçük divan anlamına gelir. Düzenlenişleri ve içerik­leri divanlarla aynıdır, yalnızca içindeki şiir sayısı divana göre azdır, bazı divançelerde de belli türde olan şiirler bir araya ge­tirilir.

Fahriye: Kasidenin beşinci bölümüdür. Şairin, kendini övdüğü, sanatının diğer şairlerden üstün olduğunu söylediği bölümdür.

Fütüvvetnâme: Genel anlamda esnaf örgütlerinin uyması ge­reken hususları düzenleyen ahlak kitaplarına verilen addır.

Gazavatname: Ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan; şiir ya da düz yazı biçiminde olan edebî türdür.

Girizgah: Kasidelerin nesib bölümünden sonra methiye bölümüne geçiş yapılırken söylenen beyit veya beyitlerdir.

Hamse: Bir şairin 5 mesneviden oluşan eser bütününe verilen addır.

Hezliyat: Alaylı bir dille kaleme alınmış, kaba şakalara da yer veren eleştirel konulu nazım türüdür.

Hilye: Hz. Muhammet’in iç ve dış özelliklerini anlatan yazılardır.

İmâle (Uzatma): Aruz ölçüsünde imale kısa olan bir hecenin uzatılmasıdır.

İskendername: Büyük İskender’in seferlerini anlatan manzumelerdir.

Kasr (Kısaltma ve inceltme): Ölçü gereği uzun bir heceyi kısaltmak ve ünlüsünü inceltmektir: şâh > şeh, mâh > meh, gâh > geh gibi.

Kıssa: Öğretici yanı olan, öğüt veren öykü, fıkra, masal ve menkıbe gibi eserlere kıssa denir.

Kısas-ı Enbiya: Peygamberlerle ilgili kıssaları içeren eserlerdir.

Lügaz: Herhangi bir varlığın ya da nesnenin özellikleri söyle­nerek onu buldurmaya çalışan manzum bilmecedir. Şiir biçiminde yazılmış bilmecelerdir.

Mazmun:Divan edebiyatında bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözcüklerdir.

Mahlas: Edebiyatta yazarların kendi isimleri yerine kullandıkları takma adlardır.

Menakıbname: Kahramanların, din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını ve kerametlerini anlatan eserlerdir. 

Mısra: Şiirin her bir dizesine verilen addır.

Miraciye: Hazreti Muhammet’in göğe yükselişini konu alan edebi yapıtlardır.

Muamma: Belli kurallara göre düzenlenip çözülebilen ve cevabı Allah’ın sıfatlarından biri ya da bir insan adı olan manzum bilmecedir.

Muaşşer: Bentleri on mısradan oluşan nazım biçimidir.

Muhammes: Beşer dizelik bentlerden oluşmuş nazım şeklidir.

Musammat: Divan edebiyatında üçlü ya da daha çok dizeli bentlerden meydana gelen nazım şekillerinin genel adıdır.Yani dört dizeden oluşan murabba, şarkı gibi biçimlerin; beş dizeden oluşan tahmis, taştir, tardiye gibi biçimlerin ya da altı veya daha çok dizeden oluşan biçimlerin üst başlığıdır.

Müsebba: Bentleri yedi mısradan oluşan nazım biçimidir.

Müseddes: Altışar mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir.

Müsemmen: Bentleri sekiz mısradan oluşan nazım şeklidir.

Münşeat: Mektuplardan ya da çeşitli konulardaki düz yazıla­rından oluşan yapıtlardır.

Mütessa: Bentleri dokuz mısradan oluşan nazım şeklidir.

Nazire: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, ve­zin, kafiye ve redifle yazılan şiirdir. Kelime Arapçada “eşdeğer” anlamındaki nazirden gelir.Nazire, alay etme amacıyla yazılmışsa “tehzil” adını alır.

Nesib : Kasidelerin ilk bölümüdür. Kasideye ismini veren bölümdür. Bu bölümde sevgilinin tasviri yapılır.  

Rahşiye: Atlar için yazılmış kasidelerdir. Kasidelerin nesib bö­lümünde atlar övülür.

Pendname: Dini, ahlaki ve tasavvufi öğütler içeren eserlerdir.

Sakiname: Divan edebiyatında gerçek ya da mecaz anlamıyla içki ve içki alemlerinin övülerek anlatıldığı şiir türü.

Sefaretname: Yurt dışına giden elçilerin gittikleri yerleri, bura­larla ilgili izlenimlerini, görüşlerini anlattıkları yapıtlardır.

Seyahatname: Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindik­leri izlenim ve bilgileri aktardıkları edebi eserlere verilen ad­lardır.

Siyasetname: Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgi veren edebi yapıtlann genel adıdır.

Siyer: Hz. Muhammet’in hayatını, halife veya hükümdarların savaş ve barış dönemlerindeki uygulamalarını konu edinen eserlerdir.

Surname: Şehzadelerin sünnet, düğün gibi törenlerini anlatan eser­lerdir.

Şehrengiz: Bir şehrin güzelliklerini anlatan eserlerdir.

Taç beyit: Şiirde şairin adının ya da mahlasının geçtiği beyittir.

Tahmis: Bir gazelin her iki dizesinin başına üç dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni “aaaAA / bbbBB / cccCA… “şeklindedir.

Takti: Bir dizeyi ölçünün parçalarına göre ayırmaktır.

Tanzim: Bir mısra veya beytin, başka bir şair tarafından herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasıyla oluşturulan şiirlerdir.

Tardiye: Beşer dizelik bendlerden oluşan musammat türüdür. Muhammesten farkları aruz kalıplarının farklı olması ve temel uyağın bentlerin sadece beşinci dizede olmasıdır. Tardiyeler aaaab/ccccb/ddddb… şeklinde kafiyelenir. Muhammesler ise bbbaa — cccaa — dddaa — eeeaa veya aaaaa— bbbba — cccca — dddda…şeklinde kafiyelenir.

Taştir: Bir gazeldeki beyitlerin mısraları arasına başka bir şair tarafından üç dize yazılmasıyla oluşan nazım biçimidir. Uyak düzeni “AaaaA /BbbbA/ CcccA…” şeklindedir.

Tazmin : Bir şairin şiirine dize eklenerek elde edilen şiirdir. Tahmis gibi.

Terbi: Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle oluşan murabbaya terbi denir.

Tegazzül: Kasidenin içinde, genellikle methiye bölümünden sonra kasideyle aynı ölçü ve uyakla gazel söylemektir. Tegazzül bazen kasidenin başında veya sonunda bulunabilir.

 Tehzil: Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere verilen addır.

Tezkire: Ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatan biyografik eserlerdir.

Vakayiname: Tarihsel olayları kronolojik sırayla anlatan ve genellikle yazarın öznel görüş ve düşüncelerini içeren eserlerdir. 

Vasl: Ünsüzle biten bir kelimenin ünsüzünü, ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan bir sözcüğün ilk hecesine bağlama (bitişik okuma) işlemine vasl (ulama) denir.

Velayetname: Evliyaları anlatan, genel olarak düz yazı biçi­miyle kaleme alınan eserlerdir.

Vezin: Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, ölçü.

Zihaf (Kısaltma): Ölçü gereği Arapça ve Farsçadaki uzun hecenin kısaltılmasıdır. 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap