EKPSS DENEME SINAVLARI Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 36

1.(I) Bu, hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biri. (II) Çocukluk anılarını esprili bir dille aktarmış yazar. (III) Eserinde öyle anılar var ki okudukça neşeleniyorsunuz. (IV) Ancak kitapta insanı hüzünlendiren bölümler de yok değil. (V) Genelde güldüren, bazen de hüzünlendiren bu kitabı bence herkes okumalı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın üslubuyla ilgili bilgi verilmiştir?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V

2. Ön yargılarına hapsolanlar, çevrelerindeki kişileri hep farklı görürler.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
A) Düşünce ve yaşam tarzları farklı insanlar, birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanırlar.
B) Ön yargılı düşüncelere sahip kişiler, yaşamı mutluluk değil, sıkıntı kaynağı olarak görürler.
C) Kişilerin şartlanmış düşüncelerinden kurtulmaları, bir süreçle gerçekleşir.
D) Çevresindeki kişilerin hatalı olduğunu düşünenler, önce kenti hatalarıyla yüzleşmelidir.
E) Şartlanmış bir bakış açısına sahip olanlar, başka insanları, oldukları gibi göremezler.

3. Bilgisayar ekranından kitap okumanın zor ve keyifsiz olduğunu düşünenler: “Kitap gerçektir, ben ona dokunmak isterim.” diyorlar. Oysa bilgisayar ekranında da, kâğıtta da sadece harfler vardır ve tek gerçek, harflerdir. Ayrıca sanal yayıncılık, fiziksel yayıncılığın yerini almayı hedefleyen bir oluşum değil. Kültürel alandaki bütün çalışmalar, birbirini desteklediği sürece toplumları daha ileri taşır. Demem o ki kitaplar, bilgisayar ekranından da rahatlıkla okunabilir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örnekleme
B) Tartışma
C) Tanımlama
D) Öyküleme
E) Betimleme

4. Edebiyat, söze biçim veren sanattır. Edebiyatta duygu ve düşünceler şiirle ya da düzyazıyla dile getirilir. Şiir de olsa düzyazı da olsa her edebiyat ürününün bir sanat değeri vardır. Ancak her edebiyat eserinde sanat değeri önce çıkmaz. Bazılarının fikir yönü ağır basar. Şiir, öykü, roman gibi türlerde sanat değeri öne çıkarken makale, fıkra, eleştiri gibi düşünce ağırlıklı türlerde sanat değeri geride kalır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Bazı edebiyat ürünlerinde düşüncenin öne çıktığı
B) Duygu ve düşüncelerin farklı biçimlerde yazıya döküldüğü
C) Bütün edebiyat eserlerinin sanatsal değer taşıdığı
D) Edebiyat ürünlerinin amacının insanlara yararlılık olduğu
E) Düşünsel yazı türlerinde sanatsal değerin geri planda kaldığı

5.1980 kuşağının en bilinen isimlerinden olan bu şairin şiirleri, toplumcu damardan beslenir. Şiire biraz olsun ilgisi olup da onun şiirlerini okumayan yok gibidir. Şiirinin ana eksenini toplumcu sanat anlayışının oluşturması, insanlarla kolayca iletişim kurmasını sağlamıştır onun. Birçok şiiri, insanların dillerinde dolaşmaktadır. Şiirin sadık okurları, bu şairin doğal söyleyişli şiirlerini adları gibi ezberlemişlerdir.
Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir dönemin tanınmış şairlerinden olduğu
B) Şiirlerini yazarken toplumu dikkate aldığı
C) Bireysel konularda yazdığı şiirlerinin beğenilmediği
D) Şiirlerinin doğal bir anlatımının olduğu
E) İnsanlarla kolayca iletişim kurmasında şiirlerinin etkili olduğu

6. Bir vakitler insanlığa yararlı gibi görünen ancak büyük zararı dokunmuş kitapları saptamak istedim. Çevremde yaptığım küçük bir yoklama, kitap meraklılarının bu konuda derinlemesine düşünmüş olmadıklarını gösterdi bana. Çünkü birkaç kitap adı sayıp tıkanıyorlardı bir yerlerde. Daha da önemlisi şüphe yok ki doğru saptama yapabilmek elde değil böyle bir durumda. Öznel gerekçelerle doğru önerilerde bulunmanın olanağı yok. Bir kişinin yararlı bulduğu bir kitabı, bir başkası çok zararlı bulabiliyor.
Bu parçanın yazarının, giriş cümlesinde ortaya koyduğu amacını gerçekleştirememesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresinden gelecek eleştirilerden çekinmesi
B) Birçok insanın klasik eserler hakkında düşünce sahibi olmaması
C) Okurların yeni açılımlara hazır olmaması
D) Kitapların anlatım tarzlarının birbirinden çok farklı olması
E) Nesnel bir saptamanın yapılamayacak olduğunu anlaması

7. (I) Unutulan bir gerçek var ki çocuklar için şiir yazmak, bunu hakkını vererek yapmak zordur. (II) Hele hele Türkçeyi boşlamadan çocukların dünyasını zenginleştirecek bir çocuk şiiri yazmak uğraştırıcıdır. (III) Çocukça bakış ister, emek ister, kafa yormayı gerektirir çocuk şiiri. (IV) Ülkemizde çocuklar için yazmak, gariptir ki küçümsenir. (V) Bunda çocuklar için yazanların yaptığı işi önemsememesinin çok büyük etkisi var. (VI) Oysaki çocuklar için yazmak, büyükler için yazmaktan daha önemli ve ciddi bir iştir. (VII) Çocukların düşünce dünyasının, yaşama bakışının oluşmasında bu kitapların büyük payı vardır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II. B) III. C) IV.    D) V.    E) VI.

8. (I)Sabah yürüyüşünden sonra otele dönerken kardaki ayak izlerinin dışına pek çıkmak istemiyoruz. (II) Bu izleri takip ederek kahvaltı yapmak için otelin salonuna giriyoruz. (III) Doğal güzellikleri korumada herkes duyarlı olmalı. (IV) Büyük bir iştahla kahvaltımızı yaparken genç kayakçılar neşe içinde salona giriyor. (V) Onlar da kahvaltılarını yaptıktan sonra piste çıkacaklar. (VI) Ama önce bir makinenin pistteki karları bastırmasını beklemeleri gerekecek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C) IV.     D) V.     E) VI.

9. Sapsarı güneş, karşımızdaki tepenin ardından doğdu. Bölgenin bu en yüksek ve yalçın tepesini ancak güneşli havalarda görmek mümkün. Çoğunlukla bulutların ardında gizleniyor bu tepe. Ve tepedeki kar… Sessizliğin rengi… Üzerinde yeşilin gölgesi, upuzun yatıyor. Henüz ayak izlerimi ona vermedim. Gece beni buraya getiren yol kaybolup gitmiş. Sabahın bu erken saatlerinde başıboş bir rüzgârın uğultusu ortalıkta dolaşıyor. Kaç zamandır hasret kaldığım uçsuz bucaksız beyazlık beni kendine çağırıyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişileştirme yapılmıştır.
B) Betimlemeye başvurulmuştur.
C) Pekiştirilmiş sözcükler kullanılmıştır.
D) Kişisel değerlendirmeler yapılmıştır.
E)Dokunma duyusuna ait ayrıntılara yer verilmiştir.

10. Sesi soluğu, heyecanı ve insanlığa kazandırdıkları ile çağları aşan öyle büyük sanatçılar vardır ki üzerlerinden asırlar geçse de onlar hep taze kalırlar. Hadiseler onlara renk attıramaz.
Bu parçada altı çizili sözle sanatçının hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

A) Yeniliğini her dönemde koruduğu
B) Olayların gerçek yüzünü işlemediği
C) İnsanların temel sorunlarını ele aldığı
D) Olayları canlı bir üslupla anlattığı
E) Eserlerinde betimlemelere başvurduğu

11. Günümüzde tiyatro, şiir ve resim, onları sevenlere bile çok uzak geliyor. Bunda en büyük pay, yıllardır sanat çevresini “ahbap çavuşlar” sananların, sanat eleştirisini de ahbap övgüsü veya düşman yergisi hâline getirenlerin değil mi? Böyle bir ortamda tiyatro gelişebilir mi?
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirinin gelişmemesi
B) Eleştirmenlerin yansız davranması
C) Eleştirinin taraflı yapılması
D) Eleştirinin bilinçli yapılması
E) Eleştiri geleneğinin yerleşmemesi

12. Toplumu, kültürel yozlaşmanın sürüklediği yokluk uçurumundan kurtarmak için çalışıyorum.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hem edata hem bağlaca yer verilmiştir.
B) Yüklemi geçişsiz bir fiildir.
C) İsim fiil ve sıfat fiil kullanılmıştır.
D) İki ögeli bir cümledir.
E) Belirtisiz isim tamlaması vardır.

13. Acaba başarılı olmanın sırları nelerdir ( ) Burada şu unsurların etkili olduğu söylenebilir ( ) Bilgi, ilim (  ) vatan ve millet sevgisi (  )
Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (?) (;) (,) (.)
B) (?) (: ) (,)(.)
C) (.) (.) (,) (…)
D) (?) (:) (;) (…)
E) (!) (:) (,) (…)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolayı tümleç (yer tamlayıcısı), açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir?
A) İki gün sonra, cumartesi günü, yıllık izne ayrılacağım.
B) Arka sırada oturan, gözlüklü olan, benim sıra arkadaşımdır.
C) Eski arkadaşımı, yirmi yıllık dostum İsmail’i, görmeye gideceğim.
D) Arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ki, düzenli çalışanlar başarılı olur.
E) Bu sene tatil için İzmir’e, Ege’nin incisine, gideceğiz.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Küçükken “Üsküdar’da bir kuyu var, içinde nane suyu var.” diye bir türkü söylerdik.
B) Beşiktaş’ın sinemaları o kadar hayatın içindeydi ki sinemasız hafta geçirilmezdi.
C) Sardes antik kenti, 14. Yüzyıla kadar pek çok devletin hakimiyetine girmiş.
D) Resmi açılışı Ekim ayında yapılacak müzenin merdivenlerine yöneliyoruz.
E) Anadolu’da zamana direnmeyi başaran bir diğer kuyumculuk merkezi de Beypazarı’dır.

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.B, 4.D, 5.C, 6.E, 7.C, 8.B, 9.E, 10.A, 11.C, 12.A, 13.B, 14.A, 15.D

ekpsslisansturkcedenemesinavi36 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

5 yorumlar

Yorum yap