Gazel Örnekleri

Mihri Hatun’un Gazelleri

Mihri Hatunun Gazelleri

MİHRİ HATUN’UN GAZELLERİ

GAZEL 1

Ben umardım ki seni yâr-ı vefâdâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâkâr olasın

Hele sen kâide-î cevrde eksik komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın

Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın

Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim
Ser-i zülfüne anın âhiri berdâr olasın

Sen ki cân gülşeninin bi gül-i nevrestesisin
Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın

Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın

Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda’dan dilerim
Bir senin gibi cefâkâra hevâdâr olasın

Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına
Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın

GAZEL 2

Didi dilber hüsnümün hayranı ol didüm be-ser
Didi her dem ‘aşkumun giryanı ol didüm be-ser

(Sevgili, “Güzelliğime hayran ol; aşkımla daima ağla” dedi. “Baş üstüne” dedim.)

Didi hüsnüm gülsitanınun hezaran derd ile
Rüz u şeb bülbül gibi nalanı ol didüm be-ser

(Sevgili, “Güzelliğinin gül bahçesinin binlerce derdiyle gece gündüz ağlayan bülbülü
ol” dedi. “Baş üstüne” dedim.)

Didi Ka ‘be kuyumun itsen tavafın sıdk ile
‘Id-i vaslımun heman kurbanı ol didüm be-ser

(Sevgili, “Bulunduğum yeri Kabe gibi doğrulukla tavaf etsen, kavuşmanın bayramının
hemen kurbanı ol” dedi. “Baş üstüne” dedim.)

Didi yüz sür asitanumda turup leyl ü nehar
Sen de hıdmetkarımun der-banı ol didüm be-ser

(Sevgili, “Eşiğimde durup gece gündüz yüz sür. Sen de hizmetçileririmin kapıcısı ol”
dedi. “Baş üstüne” dedim.)

Didi ey Mihri sana canan gerekse can vir
İmdi gel ‘aşkum yolında tanı ol didüm be-ser

(Sevgili, “Ey Mihri sana sevgili gerekse can ver. Şimdi gel aşkıının yolunda tanı ol”
dedi. “Baş üstüne” dedim.)

Günümüz Türkçesiyle:

1. Sevgili, “Güzelliğime hayran ol; aşkımla daima ağla” dedi. “Baş üstüne” dedim.

2. Sevgili, “Güzelliğinin gül bahçesinin binlerce derdiyle gece gündüz ağlayan bülbülü
ol” dedi. “Baş üstüne” dedim.

3. Sevgili, “Bulunduğum yeri Kabe gibi doğrulukla tavaf etsen, kavuşmanın bayramının
hemen kurbanı ol” dedi. “Baş üstüne” dedim.

4. Sevgili, “Eşiğimde durup gece gündüz yüz sür. Sen de hizmetçilerimin kapıcısı ol”
dedi. “Baş üstüne” dedim.

5. Sevgili, “Ey Mihri sana sevgili gerekse can ver. Şimdi gel aşkının yolunda tanı ol”
dedi. “Baş üstüne” dedim.

GAZEL 3

Didi canan terk kıl yolumda can didüm be-çeşm
Didi çeşmüm hunidür tiz ol heman didüm be-çeşm

Didi ebru-yı kemanum atsa gamzem tirini
Sineni her dem ana eyle nişan didüm be-çeşm

Didi serv-i kaddimün gelse hayali didene
Gözlerün yaşın eyle revan didüm be-çeşm

Didi la’lüm yadına can meclisinde ma-hazar
Nuş et dil sagarından tolu kan didüm be-çeşm

Didi kim gel itlerümden yad olma bir nefes
Asitanum guşesinde tut mekan didüm be-çeşm

Mihri’ye bir buse in’am it didüm dilber didi
Sen de gel şükrane teslim eyle can didüm be-çeşm

Günümüz Türkçesiyle:

1.Sevgili, “Yolumda canını terk kıl, gözüm kan dökmeye meyillidir hemen çabuk ol”
dedi. “Göz üstüne” dedim.

2.Sevgili, “Yay kaşım yan bakış okunu atsa sineni her an ona hedef yap” dedi. “Göz
üstüne” dedim.

3.Sevgili, “Servi boyumun hayali gözüne gelse göz yaşlarını akıt” dedi. “Göz üstüne”
dedim.

4.Sevgili, “Can meclisinde lal dudağımın hatırlanmasına hazır ol. Gönül kadehinden dolu
kan iç” dedi. “Göz üstüne” dedim.

5.Sevgili, “Köpeklerimden bir an uzak durma gel eşiğimin köşesinde onlarla nöbet tut”
dedi. “Göz üstüne” dedim.

6.”Sevgiliye, Mihri’ye bir öpücük ver” dedim. “O da sen de gel buna teşekkür edip
canını teslim et” dedi. “Göz üstüne” dedim.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap