Testler

Yazı Türleri Test 2-8.Sınıf Türkçe

YAZI TÜRLERİ TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1
.Bazı olaylar ve durumlar vardır ki geliştiği dönemin gündemi olurlar. İşte böyle dönemlerde günün sözcüsü durumundaki … yazarları nükteli anlatımlarıyla gazetelerin okunma oranlarını yükseltebilirler:

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Makale
B) Öykü
C) Günlük
D) Fıkra

2. Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliğidir?
A) Yalnızca günlük konuları işlemesi
B) Kendi kendisiyle konuşur gibi yazılması
C) Bir görüşü kanıtlamaya çalışması
D) Öznel nitelikli anlatımı olması

3. Okuyucusu ile daha içten bir bağ kurmak isteyen yazarın aşağıdaki yazı türlerinden hangisini kullanması söz konusu olamaz?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Makale
D) Anı

4. Bir sanat, edebiyat ve düşün yapıtının içeriğini, bu içeriğin ortaya konuş biçimini, olumlu veya olumsuz yönleriyle ele alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Makale
C) Fıkra
D) Eleştiri

5. I. Yazar, ele aldığı düşünceyi, savı kanıtlamaya çalışır.
II. Güncel, siyasal, toplumsal sorunları ayrıntılara inmeden veren yazı türüdür.
III. Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan yazılardır.
IV. Dil her kesimden insanın anlayabileceği düzeydedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, fıkranın özelliklerinden biri değildir?
A) I.    B) II.   C) III.     D) IV.

6. Bu türde yazmak çok kolay. Al kalemi eline; aklına ne gelirse yaz. Konu da önemli değil, söyleyiş de. Anlatılanlar dile dokunmasın yeter. Bunun adı kolaya kaçmaktır bence. Araştırmaktan korkan canı tez yazarların işidir böyle yazmak. Sözüm gerçekten bu işin erlerine değil. Bu türde de gerçek sanatçı olanlar elbette vardır.
Bu sözleri söyleyen kişinin eleştirdiği yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Fıkra
C) Günlük
D) Makale

7. Fıkra ile söyleşinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az sözle çok şey söylemeyi amaçlamaları
B) Aynı konuda yazılmaları
C) Nükteli, zarif ifadelerle örülü olmaları
D) Gazete yazısı olmaları

8. Röportaj türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yorumdan ve yönlendirmeden kaçınılır.
B) Belgelerden faydalanılır.
C) Gözleme yer verilir.
D) Gazete ve dergilerde yayımlanabilen bir türdür.

9. Roman ve hikâye yazı türleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman, bir olay etrafında gelişirken hikâyede birden fazla durum veya olay vardır.
B) Romanda kişiler, çok boyutlu olarak tanıtılırken hikâyede tek boyutlu ele alınır.
C) Roman ve hikâyenin gelişimleri hemen hemen aynı dönemlere rastlar.
D) Roman ve hikâyeler, genellikle serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

10. “Gazetede her gün yazdığım bir köşem var. Burada gündemi belirleyen olaylar ve konularla ilgili görüş ve düşüncelerimi özgürce anlatıyorum. Yazdıklarım okunuyor mu, fikirlerim kabul görüyor mu diye bir endişem yok. Tek kaygım, nüktelerin, anlatımdaki imaların doğru anlaşılıp anlaşılmadığı” diyen bir yazarın kullandığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Söyleşi
D) Fıkra

11. Şimdiye kadar, birçok yazı türüne ait örnekler okudum: Günlük olaylara ilişkin kaleme alınan gazete ve dergi yazıları, bir eseri ya da sanatçıyı inceleyerek onun üstün veya eksik yanlarını ortaya koyan yazılar, herhangi bir konudaki görüşlerini kanıtlara dayandırarak ispatlamaya çalışan bilimsel yazıları… Ama bunların hiçbirinde, ünlü kişilerin kendi hayatlarını anlattıkları yazıların içtenliğini bulamadım.
Bu parçada hangi nesir türünden söz edilmemiştir?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Söyleşi

12. Roman türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öyküye göre daha ayrıntılı bir ifade biçimidir.
B) Kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur.
C) Konularına göre çeşitli romanlar yazılmıştır.
D) Kişi, mekan ve zaman romanı oluşturan unsurlardan biridir.

13. I. Gezi yazısı; gezip görülen yerlerin doğal güzelliklerini, tarihi ve coğrafi özelliklerini anlatır.
II. Dinleme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden kendi kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı yazılardır.
III. Fıkra, bir fikri kanıtlama kaygısı taşıyan ve genel geçerliliği olan bilimsel yazılardır.
IV. Masal; olağanüstü olaylarla, süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.
V. Otobiyografi; tanınmış bir insanın hayatını çeşitli yönleriyle anlatan, belgelere dayalı bir yazı türüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.

14. Destan ile modern anlamda hikâye ve roman arasında geçiş türü olarak değerlendirilen …, âşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılan edebi bir türdü. Olayların nazım-nesir karışık anlatıldığı bu türde aşk ve kahramanlık konuları da ön plana çıkmaktadır. Bu türde verilen eserler, oluştukları çağdaki sosyal yapıyı yansıtması açısından da dikkate değerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Masal
B) Fabl
C) Roman
D) Halk hikâyesi

15. İnsan başarısında rol oynayan önemli bir faktör yeteneklerdir. Bazı yetenekler erken, bazı yetenekler de geç bir zamanda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, 11 yaşından sonra genele yetenekler ortaya çıkar. Sonra da  resim yeteneği kendisini gösterir. 14 yaşında doğru matematik yeteneği, 16-17 yaşından sonra da edebiyat ve bilim yetenekleri kendini göstermeye başlar.
Bu parça, aşağıdaki edebi türlerin hangisine örnek olabilir?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Sohbet

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.D, 5.A, 6.A, 7.C, 8.A, 9.A, 10.D, 11.D,  12.B, 13.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap