Testler

Cümlede Anlam Test 12

CÜMLEDE ANLAM TEST 12

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
A) Onun bu sefaletini görünce yüreğim sızlıyor.
B) Çocuk, ailesinden on yaşındayken ayrılmış.
C) Ağabeyinin eski elbisesini giyiyor.
D) Yazdığı her hâlinden belliydi.
E) Milletimizin bu acı macerasıyla kimse ilgilenmedi.

2. (I) Kitapta somut, inandırıcı açıklamalar olmasına rağmen yine de kitaptan pek bir şey anlamadım. (II) Robbins, bu eseriyle henüz yirmi beş yaşındayken; güdüleme psikolojisinin en önemli düşünürlerinden birisi olmuştur. (III) Anthony Robbins bu eserinde kişisel başarıyla zirveye ulaşmanın yollarını açıklamıştır. (IV) Onunla, o başarılı insanla buluşma davetini kabul ettiğim zaman bile, içimdeki şüphelerden kurtulamamıştım. (V) Robbins’in beni tedavi edebileceğini duyduğum zaman ne kadar heyecanlandığımı hayal bile edemezsiniz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.        E)V.

3. (I) Duvak, baştan başa Anadolu kokuyor. (II) Toprağı, taşı, insanı ile bütün bir Anadolu… (III) Anadolu’nun bitmez tükenmez dertleri Yavuz Bülent Bakiler’in ince yüreğinde bir sızlanış hâlindedir. (IV) Kurallı cümleyi ön plana çıkaran söyleyişiyle bu eser doğallığı yakalamış. (V) Kendine özgü buluşları ve konuşanın dile hâkimiyeti, okuyucuya Anadolu deyişlerini sevdiriyor.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri üslupla ilgilidir?
A) I ve II
B) IV ve V
C) I ve IV
D) I ve V
E) II ve III

4. (I) Şairin yeni şiir kitabı Güneşten Öte’yi okudum. (II) Şair kolay, fakat iyi şiir yazan nadir şairlerden biridir. (III) Bu kolay yazma yeteneği onun çok şiir yazmasına ve bazen de kendini tekrarlamasına yol açıyor. (IV) Bir önceki şiir kitabında doğayla ilgili şiirlerine yer vermişti. (V) Bu kitabında da aşk üzerine yazdığı şiirleri var.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bahsedilen kitabın içeriğiyle ilgili bilgi verilmektedir?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.        E)V.

5. Akşamleyin İstanbul’da, ay, karanlık ve pusludur. (II) Bir de hikâyesi var, kanadı kırık bir martıdan dinlediğim. (III) Çok önceden, zebaniler yakıp geçerken şehri, üç damla baldıran zehri, üç damla hıyanet dökmüşler mavi denize. (IV) Üç martıyı boğmuşlar. (V) Her şeyi gördüler diye.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.        E)V.

6. “Eseri oluşturan yazar, yazarı oluşturan ise hitap ettiği okuyucu kitlesidir.” cümlesiyle aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca en az ilgilidir?
A) Yazarın kendini geliştirmesinde okuyucunun payı vardır.
B) Okuyucunun seviyesi yazarı etkileyen unsurdur.
C) Eser, yazar ve okuyucu arasında sıkı bir bağ vardır.
D) Bir eserin oluşmasında okuyucunun beklentileri önemlidir.
E) Her yazar bulunduğu yeri kişisel gayretine borçludur.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A) İnsan, bilmediğine düşmandır.
B) Dost kara günde belli olur.
C) Ruh güzelliğinin mısralarda canlanmasıdır şiir.
D) Her roman kendi dönemini yansıtır.
E) Edebiyat, insanları güzele yönlendirmelidir.

8. İstanbullu her şeye kayıtsız kalabilir, fakat güzel şivesini bozan kim olursa olsun ona yabancı gibi bakar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?
A) İstanbul halkı öz kültürüne çok önem vermektedir.

B) İstanbul halkı, dil konusunda duyarlı olduğundan onu bozmak isteyenleri dışlar.
C) İstanbul’da Türk dilinin ezeli bir hükmü vardır.
D) Türk insanının asıl hüznü, duygusu, teslimiyeti, kültürü İstanbul Türkçesindedir.
E) İstanbul Türkçesinin yavaş yavaş kayboluşunu halk, tepkiyle karşılamaktadır.

9. (I) Ali Ulvi Temel’in öyküleri daha çok gözleme dayalı öykülerdir. (II) Olay, öyküdeki insanın düşüncelerinden, davranışlarından aktarılır. (III) Yazarın öyküdeki insana sürekli anılarını çağrıştırması, yaşanılır bir canlılık kazandırıyor öykülere. (IV) “Toprağın Derinliklerinde” adlı öyküdeki işçinin konuşmalarından yaşamının büyük bir bölümünü öğrenmiş oluyoruz. (V) İşçi, içinde bulunduğu karmaşa ortamından bir türlü sıyrılamaz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir değerlendirme yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.        E)V.

10. (I) Demir parmaklığın altındaki genişçe set üzerinde yürüyen iri bir böcek gördüm. (II) Hantal, ağır bir yürüyüşle ilerliyordu. (III) Bazen biraz durup sarsılıyor, sonra tekrar yürüyüşüne devam ediyordu. (IV) Her sarsılışta kudretini biraz daha kaybeden bu hayvan çok hasta gibiydi. (V) Eğilip de bakınca başı üzerinde, kendisinin onda biri kadar olan başka bir böceğin dönüp durduğunu fark ettim.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yoruma yer verilmiştir?
A) I.      B) II.    C) III.        D) IV.        E)V.

11. (I) Han Duvarları kitabı, Faruk Nafiz’in şiirde “memleket edebiyatı” yapmak istediği yıllarda söylenmiş, buram buram Anadolu kokan şiirlerinden oluşmuştur. (II) Bu kitaba, şairin daha başka zamanlarda hece ve aruzla söylediği, insan sevgisini işlediği şiirler de alınmıştır. (III) fakat bu şiirleri okuyanlar, onlarda yine bir memleket şairinin özelliklerini bulacaklardır. (IV) Aslında Faruk Nafiz’in sanatının en önemli özelliği, onun şiirlerinin ne Doğu ne de Batı edebiyatlarının özentisinde olan yerliliğidir. (V) Aynı şiirlerde, okuyucu, sade, temiz ve ahenkli bir Türkçenin zevkini duyacaktır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgilidir?
A) I-II   B) I-III          C) III-IV          D) III-V         E) II-V

12. “Bir insanın hayatını hiç kimse kendisi gibi anlatamaz, çünkü iç yaşantısını ancak insanın kendisi bilir.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan yaşamı, anlatılamayacak kadar karmaşıktır.

B) İnsanın kendisini anlatması için iyi bir yazar olması gerekir.
C) İç dünyasını zenginleştiremeyen insan, yazar olmaya çalışmamalıdır.
D) Yazarların çoğu, kendi yaşamını anlatarak üne kavuşur.
E) Bir yazar, en iyi kendisini anlatır.

13. (I) Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin’in ve Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından biridir. (II) Eser, Milli Mücadele’nin sonlarına doğru yayımlanmıştır. (III) O yıllarda aydınlar arasında Anadolu’ya karşı büyük bir ilgi vardı. (IV) Romanda olayların Anadolu’da geçmesi, romanın da aynı ilgiyi görmesinde önemli rol oynamıştır. (V) Romanın başkahramanı olan Feride, idealist bir öğretmendir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sözü edilen romanın içeriğiyle ilgilidir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV      D) IV ve V    E) I ve III

14. Bir şiir kitabıyla baş başayım. Hepsi bildiğim şiirler, neredeyse içinde yaşadığım dizeler…
Bu parçada geçen “içinde yaşadığım dizeler” sözüyle anlamca özdeş olabilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bunlar kendime en yakın bulduğum, beni anlatan mısralardır.
B) Sevdiğim şiirlerin etkisinden kendimi bir türlü kurtaramam.
C) Bazı şiirler benim hayatımın şekillenmesinde etkili olmuştur.
D) Hoşuma giden şairleri her zaman okumak vazgeçemediğim bir tutkudur.
E) İnsan, zevk aldığı şiirleri sürekli okuduğu hâlde onlardan etkilenmekten kurtulamaz.

15
. (I) Yazar, resimdeki doğu-batı mukayesesini kahramanlardan Enişte ve üstad Osman arasındaki mücadele ile yansıtır. (II) Yazarın bu son eseri, ilk o olarak reklam boyutuyla çok öne çıkarılmak istendi. (III) Benim Adım Kırmızı romanındaki karakterler oldukça basittir. (IV) Klasik hikâye içinde hikaye anlatma tekniği ile yazmıştır. (V) Eserin kapak çalışması özenle gerçekleştirilmiş, ancak biraz da eski Türk filmlerinin afişleri gibi… nostaljik bir havası var.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın anlatımıyla ilgilidir?
A) I      B) II      C) III         D) IV       E)V

16. (I) Ahmet Mithat, Tanzimat devrinde, bilimin ve edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir. (II) Eserlerini halk diliyle yazmıştır. (III) Onun eserlerinde derin bilgiler ve sanat mükemmelliği yoktur.(IV) En çok sevdiği türlerin hikâye ve roman olduğunu söyler. (V) Letâif-i Rivayat adlı hikâye kitabı bu alandaki ilk eserdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmiştir?
A) I     B) II        C) III            D)IV                E)V

17. (I) Onu affetmeyeceğimi daha önce de söylemiştim. (II) Şimdiye kadar beni bu konuda pek çok kişi rahatsız etti. (III) Daha da çok rahatsız edeceklerini biliyorum. (IV) Söz konusu kişi ne kadar onurlu olursa olsun, arkasında kimler olursa olsun benim için pek önemli değil. (V) Benim de kendime göre ilkelerimin, âdetlerimin olduğu unutulmasın.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bir ön yargı içermektedir?
A) I        B) II         C) III            D)IV                E)V

18. (I) Sanata saygılı olan toplumlarda kültür ve medeniyet gelişir. (II) Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması sanat sayesindedir. (III) Gelecekte var olmak istiyorsak kültüre ve sanata sahip çıkmalı ve saygılı olmalıyız. (IV) Ama günümüzde ne acıdır ki kültür değerlerimiz yağmalanmaktadır. (V) Bu gidiş millet olarak kendi sonumuzu hazırlamak demektir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde itibaren “olanları onaylamama” anlamı vardır?
A) I      B) II      C) III            D)IV                E)V

19. (I) Yazar, ilk romanlarını değişik gazete ve dergilerde yayımladı. (II) Diğer yazarlar gibi edebî akımlardan fazla etkilenmedi. (III) Romanlarında İstanbul’daki her kesimin yer aldığını görürüz. (IV) Mahalle kadınları, Batılılaşmayı moda edinen züppe gençler, düşük ahlaklı insanları ve azınlıkları görürüz onlarda. (V) Bu romanlarda insan davranışları, uyumsuzluk, çatışma, batıl inançlar, moda ve onun getirdiği komiklikler ele alınır. (VI) Yazar, zaman zaman bu davranışlar ve kahramanlar ile alay eder.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi bir önceki cümleyi örneklendirmektedir?
A) II. B) III. C) IV.          D) V.            E) VI.

20. (I) Yazar, bazı eserlerinde Doğu-Batı çatışmasını işlemiştir. (II) Eserlerinin sonunda kıssadan hisse çıkarma özelliği vardır. (III) Benim Adım Kırmızı romanındaki karakterler oldukça basittir. (IV) İlk romanlarında Batılı yazarları örnek almıştır. (V) Üslubunda zaman zaman özensizlik dikkat çekmektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın anlatımıyla ilgilidir?
A) I      B) II        C) III         D) IV       E)V

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.E, 6.E, 7.C, 8.B, 9.C, 10.D, 11.A, 12.E, 13.D, 14.A, 15.D, 16.C, 17.C, 18.D, 19.C, 20.E

Edebiyatsultani.com

cumlede-anlam-test-12 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap