Testler

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DENEME SINAVI 2

1. Satirik şiir, toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları alaycı, iğneleyici bir dille yeren, eleştiren şiirlerdir. Halk edebiyatında “taşlama”, Divan edebiyatında “hiciv”, Yeni Türk edebiyatında “yergi” adını almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi mesnevi nazım şekliyle yazdığı hicviyle ünlüdür?
A) Kaygusuz Abdal
B) Seyrani
C) Şeyhi
D) Bağdatlı Ruhi
E) Nefi

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içinde verilen edebi sanatla dize uyuşmamaktadır?
A) Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. ( istiare)
B) Beyaz gerdanında bir de ben gerek (tevriye)
C) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz. (tecahüliarif)
D) En ağır işçi benim
Günde yirmi dört saat
Seni düşünüyorum. (terdit)
E) Günler oldu, aylar oldu,
Bekledim senin yolunu.( rücu)

3. Aşağıdakilerden hangisi mektup tarzında yazılan roman, gezi yazısı veya hikâye değildir? 
A) Handan (Halide Edip Adıvar)
B) Bir Sevda Peşinde (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
C) Çalışkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
D) Bir Serencam (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
E) Hac Yolunda  (Cenap Şahabettin)

4. Aşağıdakilerin hangisinde söyleşi alanında yazılmış eserler ve yazarları verilirken bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Suut Kemal Yetkin / Edebiyat Söyleşileri
B) Şevket Rado / Eşref Saati
C) Melih Cevdet Anday / Dilimiz Üzerine Söyleşiler
D) Ruşen Eşref / Diyorlar ki
E)Nurullah Ataç / Karalama Defteri

5. Aşağıda verilen yapma destanlardan hangisinin şairi yanlış verilmiştir?
A) Çanakkale Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Kuvayı Milliye Destanı / Nazım Hikmet
C) Kurtuluş Savaşı Destanı / Gülten Akın
D) Atatürk Kurtuluş Savaşında / Cahit Külebi
E) Sakarya Meydan Savaşı / Ceyhun Atuf Kansu

6. Aşağıdaki şıklardan hangisinde mesnevi nazım şekliyle yazılmamış bir eser vardır?
A) Kutadgu Bilig, Enisü’l Kalb, Beng ü Bade
B) Hüsn ü Aşk, Harname, Hüsrev ü Şirin, Cemşid ü Hurşid
C) İskendername,
Vesilet’ün Necat, Garipname
D) Hayrabat, Risaletü’n Nushiye, Hayriyye,
E) Surname, Mantıku’t Tayr, Yusuf u Züleyha

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Tanzimat dönemi tiyatrosuyla ilgili yanlış bir bilgiye yer verilmiştir?
A) Modern Türk tiyatrosunun ilk eserleri Tanzimat Dönemi’nde yazılmış, yayımlanmış ve oynanmıştır.
B) İbrahim Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahval” gazetesinde 1859′da parça parça yayımlanan Şair Evlenmesi isimli eseri ilk yerli tiyatro denemesidir.
C) Teodor Kasap, Direktör Ali Bey, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Ebuzziya Tevfik, Muallim Naci Tanzimat Dönemi’ndeki diğer oyun yazarlarıdır.
D) Bu dönemde Ahmet Vefik Paşa, gerek Schiller’den yaptığı çeviri ve uyarlamalar gerekse Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binasıyla ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
E) Tanzimat Dönemi’nin en önemli tiyatro toplulukları Osmanlı Tiyatrosu, Asya Kumpanyası, Gedik Paşa Tiyatrosu ve Şark Tiyatrosu’dur.  

8. Aşağıdakilerden hangisinde verilen destanla ayraç içindeki açıklama birbiriyle eşleşmez?

A) Alp Er Tunga (Alp Er Tunga’nın yiğitlikleri / Türk-İran savaşları)
B) Şu (Hükümdar Şu’nun hayatı / Büyük İskender’le savaşları)
C) Oğuz Kağan (Hun hükümdarı Teoman’ın hayatı)
D) Bozkurt (Bir çocuğun, dişi kurt tarafından büyütülmesi)
E) Ergenekon (Ergenekon’a sığınma ve demir dağı eritip çıkma)9. Kutadgu Bilig’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.
B) alegorik (sembolleştirilmiş) bir münazara niteliğindedir.
C) Mesnevi tarzında, 6645 beyit olarak yazılmıştır, eserde dörtlüklere yer verilmemiştir.
D) Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir.
E) Eserde ahlak ve dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara da değinilmiş; devrin hükümdarına öğütler yer almıştır.10. İslamiyet sonrası Türk edebiyatında Anadolu’da verilen ilk eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılan eserdeki olaylar Malatya ve çevresinde geçer. (Battalname)
B) Konusu, 1071 tarihinden sonra Anadolu’daki Türk-Bizans ya da Müslüman-Hristiyan mücadelelerinin bir bölümü olan
eserde dini motifler yanında, tarihi ve efsanevi unsurlar da çoktur. (Danişmentname)
C) Ebu’l-Hayr-ı Rumi tarafından derlenen eser, öteki dinsel destanlarda olduğu gibi zaman içinde sürekli zenginleştirilmiştir. (Saltukname)
D) Bir tasavvuf kavramı olarak fütüvvet kavramını ele alan eserler ile fütüvvet ve Ahi teşkilatlarının mesleki yönetmeliği şeklinde kaleme alınmış eserlerin ortak adıdır. (Fütüvvetname)
E) Koruyucu hekimlik alanında yazılmış bir tıp kitabıdır. Eserin yazarı, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın başları arasında yaşamış ünlü hekim Celâlüddin Hızır’dır. (Kitab-ı Siyer-i Nebi)

11. Halk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk şairleri, şiirlerini “Cönk” ismi verilen kitaplarda toplamışlardır
B) Manilerde birinci ve ikinci mısralar çoğu zaman üçüncü ve dördüncü mısraların kafiyesini, ahengini hazırlamak için söylenmiş doldurma mısralardır.
C) Türkülerde bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyeli değildir.
D) Ağıtlar, genellikle “uzun hava”, “kırık hava” denilen ezgilerle söylenir.
E) Ninni, Divan ü Lügati’t Türk’de “balubalu” diye adlandırılır.

12. Aşağıdakilerden hangisi nasihatname türünde bir eser değildir?

A) Kelile ve Dimne
B) Risaletü’n Nushiyye
C) Gülistan
D) Çarhname
E) Çengnâme13. Aşağıdakilerden hangisi karşısında yazarı da verilen  manzum-mensur karışık eserlerden biri değildir?
A) Sarayname- Kaygusuz Abdal
B) Dede Korkut Hikayeleri-Anonim
C) Kıyafetname-Hamdullah Hamdi
D) Kerem ile Aslı-Anonim
E) Ferhat ile Şirin-Anonim14. Aşağıda divan edebiyatında kullanılan bazı mazmunlar ve çağrıştırdığı anlamlar verilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Gonca > Sevgilinin boynu
B) Yay, Keman > Sevgilinin kaşları
C) Kılıç > Sevgilinin gamzesi, yan bakışı
D) Ok > Sevgilinin kirpikleri
E) İnci > Sevgilinin dişleri15. Divan edebiyatı şairlerinin etkilenmiş olduğu Sebk-i Hindi akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlam derinliği, kapalılık, hayal, mübalağa, karmaşık mazmunlarvealışılmamış benzetmelerşiirlerde yer almıştır.
B) 17. yüzyılda Şeyh Galip;  18. yüzyılda Nef’î, Nailî, Neşâtî bu akımdan etkilenmişlerdir.
C) Şiir bütünüyle zihinsel bir çalışmanın ürünü yapılmıştır.
D) Yeni mecazlarbulmak, her mısra için biriç musiki ve söz ahengi oluşturmak, şairin en önemli özelliği olarak görülmüştür.
E) Soyut, güç anlaşılır, ağır bir dil kullanılmıştır.

16. Cumhuriyet Dönemi’nde bireyin iç dünyasını anlatan eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Yazarlar, bireyin iç dünyasını anlatmak için, düş analizi (bireyin gördüğü rüyayı içerik olarak çözümlemek) ve bilinç akışı (insanın zihninden geçirdiklerini, çağrışımları, sınır koymadan, doğrudan peş peşe anlatmak) yollarından yararlanmışlardır.
B) Toplumda bireyin yabancılaşması anlatılırken sosyo-ekonomik yönden çok, bireyin ruh durumu analiz edilmeye çalışılmıştır.
C) Psikolojik roman ve öyküde yazarın dikkati, bireyin iç dönüşümlerine ve manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir.
D) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru birinde planda olmuş, bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir.
E) Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde; “bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni” gibi konular ele alınır.

17. Aşağıda yay ayraç içinde verilen İkinci Yeni şairleriyle ilgili hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Zarif ve parıltılı şiirinin yanı sıra yazıları ve değerlendirmeleriyle bu şiirin niteliğini en iyi ortaya koyan isimdir. (İkinci Yeni)
B) 1940’ların başından günümüze her şiir akımının, her şiir hareketinin içinde yer almasına rağmen kendi çizgisini hep korumuştur. (İlhan Berk)
C) Divan şiirinden etkiler taşıyan şiirini resim sanatıyla özdeşleştirerek zenginleştirmiştir. (Edip Cansever)
D) İkinci Yeni şiirinde dilin aşırı uçlarında dolaşmış; kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışmıştır. (Ece Ayhan)
E) Behçet Necatigil gibi Divan şiiri geleneklerinden de yararlanan şair, bu dönem şiirlerinde daha çok toplum ve törelerle çatışarak yenilgiye uğrayan insanın acılarını nispeten açık bir dille anlatır.(Sezai Karakoç)

18. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in öykücülüğü için söylenemez?
A) Öykülerinde büyük ölçüde romantizm etkisinde olduğu görülmektedir.
B) Konularını, gündelik yaşamdan, çocukluk ve askerlik anılarından, tarihten, halk fıkralarından, menkıbe ve efsanelerden alır.
C) Sosyal hayattaki aksaklıklar, milli duygular, Anadolu insanın hayat şartları, Balkan Türklerine yapılan zulümler eserlerinde ön plandadır.
D)Bazı hikâyelerinde, atasözü, halk hikâyesi, destan, masal gibi edebiyat ürünlerinden ilham aldığı görülür.
E) Zaman zaman cehalet ve taassuptan dolayı gülünçleşen hayatları ortaya koyar.
19. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati şiiri için söylenemez?
A) Onlara göre, gerçek şiir, herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
B) Eserleri bir tablo gibi sunmak için sıfata yer vermemişlerdir.
C)Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.
D) Önceki dönemlerden gelen nazım biçimlerini kullanılmakla beraber; özellikle serbest müstezat ve soneyi tercih etmişlerdir.
E) Şiirde parnasizm, sembolizm ve empresyonizm etkisi görülür.

20. Tevfik Fikret’le ilgili aşağı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım şekillerinden ağırlıklı olarak sone ve terza-rimayı kullanmakla birlikte, şiirlerinde hem biçim hem de içerik olarak yenilikler yapmıştır.
B)Şiirde cümle yapısının beyitten ayrılarak değişik sayıda mısralara dağılması olan “anjambman”ı şiirine uygulamıştır.
C)Türk edebiyatında ilk defa İstanbul’u eleştiren şair olmuştur.
D)Sembolizm akımından etkilenmiştir.
E)Müstezadı, serbest müstezat yapan; şiiri düzyazıya yaklaştıran; beyitin egemenliğine son veren Fikret’tir.

21. Bir zamanlar, İyonya’nın on iki önemli merkezinden birisi olan Foça, bugün İzmir’in ilçelerinden biri olarak hâlâ varlığını sürdürüyor. Ama daha çok, şirin bir tatil ve balıkçı kasabası görünümünde. Kurucuları dünyaya şehirciliği öğretmiş o görkemli kent, emekliliğe ayrılmış kendi halinde küçük bir yerleşim yeridir artık, ama hâlâ efsunlu, hâlâ güzeldir. Metropolün gürültüsünden uzak ve sakin mekanlar arayanlar için ideal bir köşedir. Eski dokusu kaybolsa da bir bakıma yüzyılın olumlu olumsuz birçok getirisinden mahrum olması, onu diğer yerleşmelere göre daha el değmemiş kılıyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Karşılaştırma yapma
B)Birinci kişili anlatımla oluşturulma
C)Betimleyici ögelerden yararlanma
D) Haber cümlelerine yer verme
E) Varlıklara, insana özgü nitelikler yükleme

22. (I) Ahşap, mimarlık sanatının başlangıcından bugüne insanoğlunun kullandığı ana yapı gereçlerinden biri olmuş. (II) Türklerin ahşabı kullanmaları ise daha çok Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra yaygınlık kazanmıştır. (III) Türk mimarlığında Batı etkisinin başladığı 18.yüzyıl sonuyla 19.yüzyılda İstanbul ve çevresinde, kimi büyük kentlerde ahşap yapılarda artış gözlenmiştir. (IV) Ahşaptan önce Türk mimarisinde taş işçiliği önemli bir yer tutmaktaydı. (V) Batı etkisiyle birlikte ahşap kullanımı daha sanatsal bir kimliğe bürünmüştür. (VI) Özellikle İstanbul Boğaziçi’ndeki yalılar ve köşkler, Safranbolu evleri bu sanatsal yapıların en önemli örneklerini oluşturmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A)II.           B)III.         C) IV.       D)V.              E)VI

23. Dış dünyayı, dış gerçekliği duyular aracılığıyla algılarız. Bu yüzden gerçeği olduğu gibi kavrayıp anlatma olanağından yoksunuz. Çünkü … .Dış dünyadan aldıklarımız, dış gerçekliğin kendisi değil, onlarla ilgili birtakım izlenimlerdir. Bu da kişiden kişiye değişen bir olgudur.
Bu parçadaki boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A)dış dünyayı, duyularımız bize ulaştırırken değiştirir
B) gerçeklik algısı kişiden kişiye değişmektedir
C) herkes aynı değer yargılarına sahip değildir
D) gerçekler, ancak o gerçekliği yaşayanlar tarafından aktarılabilir
E) her gerçek olay, sanat yapıtına aktarılmaya elverişli değildir

24. …….. Düzyazı türlerinde duygular öyküleyici bir dokuya aktarılarak ayrıntılı bir biçimde ortaya konur. Şiirde ise duygusal bir yoğunlaşma içinde ve imgesel bir anlatımla ortaya konur. Bu yüzden bir şairle düzyazı türünde yapıt ortaya koyan yazar, aynı şeyi hissetseler de aynı biçimde bunları edebi esere çeviremezler.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Düzyazı türlerinin ve şiirin yapısı, duyguları dile getirmede birbirinden farklı özellikler gösterir.
B) Duyguların anlatımında şiir, düzyazı türlerine oranla daha ön plandadır.
C) Sanatçılar belli dönemlerde duygularını şiirle, belli dönemlerde de düzyazıyla ifade etmişlerdir.
D) Her yazınsal yapıt, okura hiç hissetmediği duyguları yaşatmak amacıyla yazılır.
E) Edebi türler çağlar boyunca insanın duygu ve düşüncelerini anlatmak için bir araç olmuştur.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.C, 4.D, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.C, 10.E, 11.C, 12.E, 13.C, 14.A, 15.B, 16.D, 17.E, 18.A, 19.B, 20.D, 21.B, 22.C, 23.A, 24.A

Açıklamalar: 6.sorudaki A şıkkı: Enisü’l Kalb, kaside nazım şekliyle yazılmıştır.
7.sorunun D şıkkı: Ahmet Vefik Paşa Moliere’den çeviriler yapmıştır.
14.soruda A şıkkı: Gonca mazmunu sevgilinin ağzı yerine kullanılır.
17.soruda E şıkkı: Bahsedilen şair Turgut Uyar’dır.
19. soruda B şıkkı: Eserleri bir tablo gibi sunmak için bol bol sıfat kullanmışlardır.
20. soruda D şıkkı: Parnasizm akımından etkilenmiştir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap