Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman Test 4

1.Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçilik anlayışıyla roman yazan sanatçılardan biri değildir?
A) Sadri Ertem
B) Sabahattin Ali
C) Kemal Tahir
D) Aziz Nesin
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

2. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgiler yay ayraç içinde verilen romancıyla ilgili değildir?
A) Eserlerinde aşk teması etrafında güçlü-güçsüz, ezen-ezilen çatışmasını anlatarak okuru bilinçlendirmeye çalışmıştır. (Sabahattin Ali)
B) Eserlerinde tarlada çalışan ırgatların, fabrikadaki işçilerin, köyden kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikâyelerini gerçekçi bir şekilde anlatır. (Kemal Tahir)
C) İlk dönem romanlarında gerçekçi bir yaklaşımla köy-kent sorunlarına, hapishane yaşamına yer veren yazar daha sonraki yıllarda tarihsel ve siyasal içerikteki romanlarıyla tanınmıştır. (Kemal Tahir)
D) Anlatımında halk türkülerinden, masal ve efsanelerinden faydalanmış; bu yüzden de destansı lirik bir üslup kullanmıştır. (Yaşar Kemal)
E) Köy enstitülü bir yazar olarak sosyalist-gerçekçi bir çizgide köyü ve köylüyü, gurbetçilerin yaşamını oldukça canlı bir şekilde anlatan sanatçı, öykülerinin yanı sıra Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan, Koca Ren ve Yüksek Fırtınalar adlı romanlarıyla ünlüdür. (Dursun Akçam)

3.Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgiler yay ayraç içinde verilen romancıyla ilgili değildir?
A) Yalın bir dille toplumdaki aksayan yönleri, yergiye elverişli tarafları abartılı tiplerle ironik bir şekilde anlatan romanlar yazmıştır. ( Aziz Nesin)
B) Özellikle “roman-öykü-oyun” öğelerinin kaynaştığı karma bir türün (Hababam Sınıfı) temsilcisi olmuştur (Muzaffer İzgü)
C)Özellikle Anadolu’ya yönelme ve ne anlattığı kadar nasıl anlattığına da önem veren nitelikli romanlarıyla toplumcu gerçekçilerin öncülerden biridir. (Sabahattin Ali)
D) Ekmek Kavgası adlı öykü kitabı ile Baba Evi, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Murtaza adlı romanları tanınmıştır. (Orhan Kemal)
E) Eserlerinde özellikle Çukurova köylüsü ile Güney ve Doğu Anadolu insanını çeşitli yönleriyle anlatmıştır.(Yaşar Kemal)

4. Bireyin iç dünyasını esas alan romancılar ve romanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı bir bakışla anlatmak istemişlerdir.
B) Toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle anlatma gayreti içine girmişlerdir.
C) Modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit ederler.
D) Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır.
E) Bunları yaparken psikoloji, psikoanalitik (psikoanaliz) gibi bilimlerden ve dolayısıyla Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır.

5. Bireyin iç dünyasını esas alan romancılar ve romanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazarlar, bireyin iç dünyasını anlatmak için, düş analizi (bireyin gördüğü rüyayı içerik olarak çözümlemek) ve bilinç akışı (insanın zihninden geçirdiklerini, çağrışımları, sınır koymadan, doğrudan peş peşe anlatmak) yolarından yararlanmışlardır.
B) Bireyin yaşadığı olayların temelinin onun iç dünyasında gizli olduğundan hareket etmişlerdir.
C) Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde toplumsal çözümlemeler önemli yer tutar.
D) Toplumda bireyin yabancılaşması anlatılırken sosyo-ekonomik yönden çok, bireyin ruh durumu analiz edilmeye çalışılmıştır.
E) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış, bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir.

6. Bireyin iç dünyasını esas alan romancılar ve romanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde; “bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni” gibi konular ele alınır.
B) İç dünya çoğu zaman yazarın kendi iç beni, bazen de başka insanların iç benleri olmuştur.
C) Mekân, olay ve zaman birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilir.
D) Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde, çağrışımlara açık, sanatsal bir üslup ve ruh tahlillerine yer verilmez.
E) Bu gruptaki yazarlar eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanırlar.

7.  I. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde yerine göre daha sanatsal ve kapalı bir dil kullanılmış, çağrışımlara yer verilmiştir.
II. Bireyin iç dünyasını ele alan yazarlar, genelde Çehov tarzı hikâyeler yazmışlardır.
III. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde insana özgü gerçekçilik ön plandadır.
IV. Birey kavramından yola çıkarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler verilmeye çalışılmıştır.
V. Roman kişileri bölgesel ağızlara göre konuşturulmuştur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bireyin iç dünyasını esas alan romancılar ve romanlarla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A)I.    B)II.    C)III.    D)IV.    E)V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler yay ayraç içinde verilen yazara ait değildir?
A) Dar ve kapalı mekânlarda az sayıda kahraman ve basit olay örgüsü ile kurduğu başarılı psikolojik romanlarıyla tanınmıştır. (Peyami Safa)
B) Yazarın olay ve karakter romanı olmaktan çok, karmaşık ruh durumlarını tasvir eden “Huzur” adlı eseri, yer yer özel yaşamına ait izler taşıması, İstanbul’un doğal ve tarihi zenginliğini yansıtması açısından önemlidir. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
C) “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı eser  psikolojik niteliklerinin yanı sıra Türk modernleşmesine getirdiği ironik eleştirisiyle Türk romanının kilometre taşlarındandır. (Samiha Ayverdi)
D) “İbiş’in Rüyası” adlı romanı bir sanatçının iç dünyasını anlatması bakımından önemlidir.(Tarık Buğra)
E) “Fahim Bey ve Biz” adlı eseri hem kişisel hem toplumsal nedenlerden dolayı gerçekle ilişkisi hastalıklı hale gelen bunalımlı bireyi anlatan bir romandır. (Abdülhak Şinasi Hisar)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler yay ayraç içinde verilen yazara ait değildir?
A) Bir Milli Mücadele romanı olan “Küçük Ağa” da roman kahramanının psikolojik değişim süreci, sağlam bir kurgu ve başarılı bir anlatımla verilmiştir. (Tarık Buğra)
B) Eserlerinde özellikle geçmiş- şimdi çatışması, Batılılaşma ile birlikte meydana gelen değişimin aileyi olumsuz etkilemesi, bireyin iç dünyasından hareketle verilir. (Samiha Ayverdi)
C) Küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştığı Tutunamayanlar’da yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlanmıştır. (Oğuz Atay)
D)İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’nda Nişantaşı’nda yaşayan bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadıklarını tarihsel bir kurgu içerisinde ele almıştır. (Bilge Karasu)
E) Kırkyedililer, onun ilk romanı olma özelliği taşır. Bu romanda, Türkiye tarihine 68’liler olarak geçmiş, devrimci ve isyancı bir kuşak olan 1947 doğumlu kişilerin hikâyesini anlatır. (Füruzan)

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.B, 4.B, 5.C, 6.D, 7.E, 8.C, 9.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap