Testler

Edebiyat Tarama Testi 7

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 7

1.Bir şairin, kayalık bir kıyıyı döven dalgalara bakarak “Nasıl sevmişse denizi, şu dağ gibi kayalar / Bunca cevr ü cefaya bir sitem etmiyorlar” demesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şairin, kendi yaşamını anlatmasıyla
B) Şairin yaşadığı dönemin özellikleriyle
C) Şairin bağlı olduğu topluluğun ilkeleriyle
D) Şairin, düş gücünden yararlanmasıyla
E) Şairin, savunuculuğunu yaptığı ideolojisiyle

2. Diğer sanat eserleri gibi edebi metin de dış dünyada var olan nesnelerden, yaşanmış olanlardan ve yaşanacaklardan hareketle sanatçı tarafından meydana getirilen kurgudur. Bu kurguda insanlığın her türlü birikimi malzeme olarak kullanılır. Ayrıca gerçeklikle ilgili tasarı, düşünce ve isteklerden de yararlanılabilir.
Bu parçada edebi metinle vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşananlar üzerine temellendirildiği
B) Kurmaca bir nitelik taşıdığı
C) Düşsel ögelerden uzak durulduğu
D) Amacının hayatı güzelleştirmek olduğu
E) İnsanın duygu dünyasına seslendiği

3. Pencere yanındaydı gökyüzü yanında
     Uzandı masaya sonsuzu koydu
     Bir bira içmek istiyordu kaç gündür
    Masaya biranın dökülüşünü koydu
    Uykusunu koydu uyanıklığını koydu
    Tokluğunu açlığını koydu.
    Masa da masaymış ha
    Bana mısın demedi bu kadar yüke
    Bir iki sallandı durdu
   Adam ha babam koyuyordu.

I. Alışılmamış bağdaştırmalar vardır.
II. Asonans ve aliterasyon yapılmıştır.
III. Günlük dilin değerlerine bağlı kalınmamıştır.
IV. Sosyal boyutlu eleştiri içermektedir.
V. Bazı sözcükler yinelenerek ahenk oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

4. Bir lebi gonce yüzü gülzar dersen işte sen
     Hâl-i gamda andelîb-i zar dersen işte ben

     …

   Bakiyâ Ferhad ile Mecnûn-ı şeydâdan beter
   Âşık-ı bî-sabr-ı dil kim var dersen işte ben

I. Divan şiiri geleneği terk edilmiştir.
II. Ferhad ile Mecnun sözcüklerinde telmih sanatı vardır.
III. Açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
IV. Beyit şiir birimiyle oluşturulmuştur.
V. “lebi gonce” ve “yüzü gülzar” sözlerinde teşbih sanatı vardır.

Yukarıdaki parçayla ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

5. Koç Köroğlu girdi meydan almaya
    Nara vurup düşmanına dalmaya
   Yemin ettim yedi derya dolmaya
   Doldurun denizi basın kılıncı
Bu dörtlükten dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal dayanışmanın önemsendiğine
B) Yiğitliklerin şiire yansıtıldığına
C) Şiirde sanatlı ve ağır bir dil kullanıldığına
D) Şiirin bireysel sorunlarla sınırlandırıldığına
E) Siyasal olayların şiire konu olduğuna

6. Yollarımız burada ayrılıyor
    Artık birbirimize iki yabancıyız
   Nekadar acı olsa,nekadar güç olsa
   Her şeyi evet her şeyi unutmalıyız
   Her kederin tesellisi bulunur
   İnsan nekadar sevse unutabilirmi
   Mevsimler gelir geçer yıllar geçer
   Sende unutursun bir gün gelir
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Satirik
E) Didaktik

7. Toplumcu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
B) Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.
C) Geniş kitlelere hitap etmek amaçlanmıştır.
D) İçerikten çok biçime önem verilmiştir.
E) Gelecekçilik akımından etkilenilmiştir.

8. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
    Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
    Ulusun, korkma, nasıl böyle bir îmânı boğar,
   “Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Bu dizelerde “ulusun” sözcüğü hem “uluma işini yapsın” hem de “yücesin, üstünsün” anlamına gelebilecek biçimde kullanılmıştır. Bu örnekte olduğu gibi, birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma sanatına ne ad verilir?
A) Tariz
B) Kinaye
C) Tevriye
D) İstifham
E) Tecahüliarif

7. Üşüdüm diyorsan güneş olurum
    Yanarım sevginle ateş olurum
    Dolarım havaya nefes olurum
    Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Cinas
B) Uyak
C) Redif
D) Tezat
E) Aliterasyon

8. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen açıklama birlikte verildiği nazım biçimiyle ilgili değildir?
A) Divan edebiyatında bugünkü anlamda roman ve öykünün yerini tutmuştur. (mesnevi)
B) Tek dörtlükten oluşur. (rubai
C) Beyit sayısı 5-15 arasında değişir. (şarkı)
D) Her beyitte uzun dizelerin sonuna eklenen, kısa dizeler yer alır. (müstezat)
E) Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır. (tuyuğ)

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ahmedî, Fuzulî ve Nabî divan şairidir.
B) İlahi, nefes, şathiye ve devriye tekke-tasavvuf şiiri geleneğinin ürünleridir.
C) Divan şiiri geleneğinde, halk şiirine göre daha sanatlı bir söylem kullanılır.
D) Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne taşlama adı verilir.
E) Varsağı, semai ve ağıt; İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünüdür.

10. Tekke ve tasavvuf edebiyatında devir kuramını anlatan şiirlere …, Bektaşi şairlerinin söyledikleri tasavvufi şiirlere …, Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan şiirlere … denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) devriye, şathiye, nefes
B) nefes, nutuk,ilahi
C) şathiye, nefes, nutuk
D) ilahi, nefes, nutuk
E) devriye, nefes, ilahi

11. Aşağıdaki yargılardan hangisi divan şiiri ile Servetifünun şiirinin ortak özelliği değildir?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Sözcüklerin ses uyumuna önem verilmiştir.
C) Ağır bir dille oluşturulmuştur.
D) Kişisel ve soyut konular öne çıkarılmıştır.
E) Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi biçimler kullanılmıştır.

12. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünü olan Karagöz oyununda … ve … gibi kahramanlar, Türkçeyi kendilerine özgü şiveleriyle konuşur, kıyafetleriyle görünür ve belli rolleri üstlenir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilemez?
A) Beberuhi-Matiz
B) Çerkez-Acem
C) Zenne-Denyo
D) Kavuklu-Pişekar
E) Tuzsuz Deli Bekir-Çelebi

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Halk hikayelerinde, kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler sınırlıdır.
B) Meddah; tek kişilik bir halk tiyatrosudur.
C) Bir meydanda doğaçlama olarak oynanan orta oyununda, cinasa ve nükteye önem verilir.
D) Karagözde, Karagöz, Hacivat’ın lügatlı konuşmalarıyla alay ederek onu gülünç durumlara düşürür.
E) Kavuklu ve Pişekar, orta oyununda yer alan yardımcı karakterlerdir.

14. Romantik akımı benimsedikten sonra parlak bir kariyerin kapısını aralamıştır. 1872’de “Cromwell” ve 1830’da “Hernani” oyunları, -tıpkı Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silitstre”sinin Osmanlıda yarattığı- isyana benzer bir heyecan uyandırmıştır. Romantizm akımının en önemli temsilcisi olan sanatçı, “Cromwell” adlı oyununun ön sözünde bu akımın kurallarını belirtmiştir. Romantik dramın öncüsü olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maksim Gorki
B) Guy de Maupassant
C) Aleksandre Puşkin
D) Victor Hugo
E) Jean Jacques Rousseau

15.Manzum hikaye ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Ölçü ve uyaktan yararlanılır.
B) Okura bir ders, bir ibret verme amaçlanır.
C) Mehmet Akif Ersoy, bu türün önemli temsilcilerinden biridir.
D) Sadece kahramanlık teması işlenir.
E) Belli bir olay, olayın kişileri, geçtiği mekan ve zaman vardır.

16. Nasreddin Hoca oğlunun eline bir testi tutuşturup çeşmeden su getirmesini istemiş. Çocuk dışarı çıkarken de ensesine bir tokat atıp:
– Testiyi kırma ha! diye öğüt vermiş.
Bunu gören komşulardan biri:
– Yahu Hocam demiş, henüz testiyi kırmadan niye dövüyorsun yavrucağızı?
Hoca cevap vermiş:
– Testiyi kırdıktan sonra neye yarar be birader!
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mizahi anlatım örneğidir.
B) Diyaloglara yer verilmiştir.
C) Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Masal türüne özgü nitelikler taşımaktadır.
E) Açık ve yalın bir anlatım içermektedir.

17. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır?
A) Kahramanları cin, peri, dev vb. hayali varlıklar olan tiyatro eseri. (feeri)
B) Bir edebi eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek. (dramatize etmek)
C) Oyuncunun, sahnede, içinden geldiği gibi konuşması ve davranması. (doğaçlama)
D) Siyasal, toplumsal, kültürel olayları taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro. (kabare)
E) Antik Yunan tiyatrosunda veya günümüz sahne tiyatrosunda kullanılan kadınlı erkekli şarkıcı grubu. (kondüit)

18. Nurullah Ataç ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştirinin gelişmesinde katkısı olmuştur.
B) Türkçeyi özleştirmek için çalışmıştır.
C) Edebiyatımızda olay öyküsünün en önemli temsilcisidir.
D) Yazıda devrik cümlenin kullanılması gerektiğini ileri sürmüştür.
E) Günlerin Getirdiği ve Karalama Defteri tanınmış eserleridir.

19. Orhan Veli’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hece vezninin yerine serbest tarzı kullanmıştır.
B) Şiirde şairane duyguları, sanatlı söyleyişleri terk etmiştir.
C) Şiirlerinde halk söyleyişlerinden yararlanmıştır.
D) Uyağı şiirde gerekli bir öge olmaktan çıkarmıştır.
E) Yedi Meşalecilerin şiir anlayışının etkisinde kalmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Falih Rıfkı Atay, Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı ile Cumhuriyet dönemi Ankara’sının panoramasını çizmiştir.
B) Şiirin yanında mizahla da yakından ilgilenen Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba adında bir mizah dergisi çıkarmıştır.
C) Ziya Osman Saba’nın Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı bir hikaye kitabı vardır.
D) Bir şiir hareketi olan Yedi Meşaleciler arasında yer alan Kenan Hulusi Koray, şiir türünde eser vermemiştir.
E) Garip adı da verilen Birinci Yeniciler Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’dan oluşmaktadır.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.D, 4.B, 5.B, 6.C, 7.A, 8.C, 9.E, 10.E, 11.E, 12.D, 13.E, 14.D, 15.D, 16.D, 17.E, 18.C, 19.E, 20.A

edebiyat tarama testi 7‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap