Testler

Edebiyat Tarama Testi 9

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 9

1. … adlı romanda Adalet Ağaoğlu, Fıtnat Hanım’ın ailesinin nasıl dağıldığını ve çocuklarının İlhan, Aysel ve Tezel’in nasıl kötü yollara saptığını anlatıyor. Sevgisizliklerin, yıkılışların, kuşkuların, kaçışların kendinden hoşnutsuzlukların romanıdır. Toplumsal çözülüşün ağır bastığı bir dönemde, umarsız ve yalnız bireylerin umarsız ve yalnız bireylere bel bağlama çabalarının romanı; nicedir bekleyen bir eleştiricinin romanıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ruh Üşümesi’nde
B) Yalnızız’da
C) Fikrimin İnce Gülü’nde
D) Bir Düğün Gecesi’nde
E) Ölmeye Yatmak’ta

2. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur. Toplumcu gerçekçi yazarların eserlerinde siyasi ideolojiler ön plana çıkar. Eserlerinde köylü ağızlarına oldukça fazla yer vermişlerdir. Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
Bu parçaya göre boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?
A) Yaşar Kemal
B) Mahmut Makal
C) Fakir Baykurt
D) Nazlı Eray
E) Orhan Kemal

3. Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem’in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve hikaye 1930’ların sonunda … ve … gibi yazarlarla alanını genişletmiştir. 1950’den sonra köy enstitüsü çıkışlı yazarlarla yaygınlaşan “köy romanı” bu dönemden sonra sosyalist düşüncenin etkisiyle ideolojik bir yön kazanarak gelişmeye devam etmiştir. Bu etki 1960’lı ve 1970’li yıllarda da devam etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilebilir?
A) Sabahattin Ali-Oğuz Atay
B) Orhan Pamuk-Elif Şafak
C) Füruzan-İnci Aral
D) Sait Faik Abasıyanık-Haldun Taner
E) Kemal Bilbaşar-Samim Kocagöz

4. Saf şiiri benimseyen şairler, sembolizm ve empresyonizm akımından etkilenmişler, şiirde biçim endişesi duymuşlardır. Anlaşılmak için değil, hissedilmek (duyulmak) için şiir yazmışlardır. Şiirlerinde anlam çeşitliliği ve derinliği vardır.
Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangisinin saf şiir anlayışına bağlı kaldığı söylenemez?
A) Cemal Süreya
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Asaf Halet Çelebi
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

5. Bu romanda yazar, kişisel çıkar peşinde koşan insanları, dalkavukları, jurnalcileri, birbirinin kuyusunu kazanları anlatır. Bu romana, “Osmanlının yıkılışın romanı” da denebilir. Adnan, sınıf değiştirmek isteyen tipik bir Osmanlı-Türk aydınıdır. 93 Harbi sebebiyle küçük yaştayken İstanbul’a göçerler. İleride konak sahibi olur, sevdiği kız Belkıs ile evlenir. Belkıs, yozlaşan bir tabakanın tipik bir örneğidir.
Bu parçada bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sodom ve Gomore
B) Namusçular
C) Üç İstanbul
D) Suyu Arayan Adam
E) İstanbul’un İç Yüzü

6. Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte günümüze kadar pek çok öğüt niteliğinde kitap yazılmıştır. Kutadgu Bilig’den itibaren pek çok öğüt kitabında, siyasetnamede ve şairlerin divanlarında beyit ve mısra düzeyinde görülen hikmetli söz söyleme arzusu 17.yüzyılda yaygınlaşmıştır. Hikemi tarzın en büyük ustası ise … sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nedim
B) Nefi
C) Şeyh Galip
D) Ahmet Paşa
E) Nâbî

7. Namık Kemal; Türk şiirine yenileşme döneminde vatan, millet, halk, hak, hürriyet, istiklal, eşitlik gibi kavramları bir hatip edasıyla haykıran yazar, döneminin gür sesi olmuştur. Devletin içinde bulunduğu zor şartlar, savaşın getirdiği yıkımlar ve toprak kayıpları, vatan sevgisinin yarattığı heyecan içinde kurtuluş çareleri arayan şairin bir taraftan politik meselelere yönelmesine, sanatını sosyal ve siyasi konulara açmasına, diğer yandan vatan sevgisini ve kahramanlık duygularını haykırmasına zemin hazırlar. Bu tür şiirleri içinde … önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hürriyet Kasidesi
B) Hilal-i Osmani
C) Elhan-ı Şita
D) Vaveyla
E) Vatan Şarkısı

8. Türk edebiyatında … konusunu ele alan eserlerin başında Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanı gelir. Bu, daha önce Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Namık Kemal’in İntibah romanında geri planda kalan konu olarak romanın dünyasına girmişti. Sergüzeşt’te ise asıl konu olarak romanın dünyasında yerini alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) köy hayatı
B) yanlış Batılılaşma
C) görücü usulüyle evlenme
D) yasak aşk
E) kölelik

9. Türk tarihi ve edebiyatı araştırmacısıdır. Önceleri Fecr-i Ati topluluğuna katılmış daha sonraları Milli edebiyat çizgisine kaymıştır. Yapmış olduğu araştırmalarda Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar inmiş; ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını incelemiştir. İlk büyük yapıtı, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” ardından yine çok önemli bir eseri olan “Türkiye Tarihi”ni yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan Türk edebiyatı ve tarihi araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) İsmail Habip Sevük
E) Mehmet Kaplan

10. I. Grup                                  II.Grup

I.Divan şiiri                           türkü
II.Anonim                             rubai
III.Tekke şiiri                       serbest ölçü
IV. Kaside                             şathiye
V. Garipçiler
Yukarıda I. grupta verilen terimlerden hangisi, II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

11. Merkez-i hâke atsalar bizi
      Kürre-i arzı patlatır çıkarız
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kişileştirme
C) Cinas
D) Mübalağa
E) İntak

12.
Ölünce kirlerimizden temizlenir

Ölünce biz de iyi adam oluruz
Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış
Hepsini unuturuz
Bu dizeler dil ve biçim özellikleri bakımından dikkate alınırsa aşağıdaki edebi dönem ve sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Milli Edebiyat-Ziya Gökalp
B) Garipçiler-Orhan Veli
C) Yedi Meşaleciler-Ziya Osman Saba
D) Servet-i Fünun-Tevfik Fikret
E) Beş Hececiler-Faruk Nafiz

13. … İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum ve Konya doğal, tarihsel ve kültürel yapılarıyla anlatılmıştır. … Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara’dan bir kesit sunulmuş; farklı farklı insanların bir apartmandaki ilişkileri büyük bir ustalıkla sergilenmiş ve onların kişiliklerinde dönemin özellikleri yansıtılmıştır. … bir semtte kazaya sebep olan, belediyeye ait bir atın gözünden, olay yerinde bulunan ve kazaya karışan insanlar ve bu insanların hayatları anlatılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Beş Şehir’de-Ayaşlı ve Kiracılar’ında-Şişhaneye Yağmur Yağıyordu’da
B) Zeytindağı’nda-Mai ve Siyah’ta-İntibah’ta
C) Memleket Hikayeleri’nde-Yaban’da-İnce Memed’de
D) Anadolu Notları’nda-Çalıkuşu’nda-Şık’ta
E) Zoraki Diplomat’ta-Panorama’da-Ekmek Kavgası’nda

14. I. Özellikle 1960 sonrası tiyatro alanında ulusal sahnenin oluşturulması yönünde çaba harcamıştır. (Haldun Taner)
II. Edebiyatımızda absürt tiyatro alanında başarılı yapıtlar ortaya koymuş ve bu türün en önemli temsilcilerinden biri kabul edilmiştir. (Güngör Dilmen)
III. 1940 sonrası toplumsal gerçekçiliğin sözcüsü olmuş; şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü bir duyarlılık getirmiştir. (Oktay Rıfat)
IV. Edebiyatımızda deneme türünün önemli bir temsilcisi olmuş; Türkçenin özleşmesi için büyük mücadele vermiştir. (Nurullah Ataç)
V. Edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınmış; Halk ve Divan şiiri biçimleri yanında modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. (Arif Nihat Asya)
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki sanatçıya ait değildir?
A) I.          B) II.         C) III.       D) IV.         E) V

15.
Bir ses duydum, dönüp baktım, bir kadın:
Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz dargın;
Derileri çatlak, bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara

Başında bir eski püskü peştemal
Koltuğunda bir yamalı boş çuval
Bu dizelerden hareketle dönemin zihniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel biçimlerin kullanıldığı
B) Ahenk ögelerinin ihmal edildiği
C) Toplumsal konuların ele alındığı
D) Sezgi ve hayallere yer verildiği
E) Estetik kaygıların öne çıkarıldığı

16.
Düşer bir balıkçının tersi olan şey
Kirli ağustos! beni oradan oraya götüren eşya
Aklımda üç beş otel ya kalır
Ya kalmaz üç beş otel aklımda
O da değil bir otelin kendisi
Yalnızlığın kahverengi organı: düş birikintisi
Bir de kahverengi alevlerden yapılma.
Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kapalı bir anlatımı vardır.
B) İmgelere yer verilmiştir.
C) Serbest tarzda yazılmıştır.
D) Somut gerçekliğe değil şiir gerçekliğine uygundur.
E) Didaktik ögeler içermektedir.

17. 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ahenk unsurlarından yararlanıldığı
B) Söz sanatlarından yararlanıldığı
C) Epik şiire özgü nitelikler taşıdığı
D) Serbest tarzda yazıldığı
E) Klasik şiir geleneğinden yararlanıldığı

18. Gülüvermen için gülü vermem mi gerek
      Haydi gülüm gülüver de gülü vereyim
Bu dizelerin şairi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ses ve söz tekrarları olduğu
B) Bireysel bir temayı işlediği
C) Faydacılığı esas aldığı
D) Söyleyişe önem verdiği
E) Söz sanatlarından yararlandığı

19. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerle göstermeye bağlı türlerin farklılıkları arasında yer almaz?
A) Anlatmaya bağlı türlerde olayın mutlaka bir anlatıcısı varken göstermeye bağlı metinlerde anlatıcı yoktur.
B) Anlatmaya bağlı türler olaya bağlıyken göstermeye bağlı türler düşünceye dayalıdır.
C) Anlatmaya bağlı eserlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken göstermeye bağlı eserlerde günlük konuşma dili kullanılır.
D) Anlatmaya bağlı türlerde olay belli bir bakış açısından aktarılırken göstermeye bağlı türlerde olay sahnede sergilenir.
E) Anlatmaya bağlı türlerde olan biten olaylar aktarılırken göstermeye bağlı türlerde olay olduğu anda yansıtılır.

20. Anlatmaya bağlı metinlerde anlatılan olayları veya durumları yaşayan kişilerdir. Olayları yapanlara ya da olaydan etkilenenlere … denir. Bunlarda kendine özgü ayırt edici özellik taşıyanlara … denir. Benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayan kişilere … denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar getirilmelidir?
A) kahraman-karakter-tip
B) kişi-kahraman-anlatıcı
C) anlatıcı-kişi-kahraman
D) kahraman-tip-karakter
E) karakter-tip-kahraman

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.E, 4.A, 5.C, 6.E, 7.C, 8.E, 9.A, 10.C, 11.D, 12.C, 13.A, 14.C, 15.C, 16.E, 17.D, 18.C, 19.B, 20.A

edebiyat tarama testi 9‘u indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap