Yazılı Soruları

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI B GRUBU

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları

 

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI B GRUBU

1. Aşağıdaki eserlerin hangisinde, İslam dininin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır?
A) Orhun Yazıtları
B) Alp Er Tunga Destanı
C) Divan-ı Hikmet
D) Irk Bitig
E) Mani Metinleri

2. Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk eserlerinden değildir?
A) Divanü Lügat-it Türk
B) Divan-ı Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l Hakayık
E) Hurşidname

3. Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

4. İslami kültürün etkisiyle yazılan eserlerden hangisi daha sonraki yüzyıllarda yazılmıştır?
A) Muhakemetü’l Lügateyn
B) Divan-ı Hikmet
C) Divanü Lügat-it Türk 
D) Atabetü’l Hakayık
E) Kutadgu Bilig

5. Ahmet Yesevi’nin eğitici, öğretici, ahlaki ve dini özellikler gösteren eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nuhbetül Asar
B) Atabetü’l Hakayık
C) Cami üt Tevarih
D) Risaletün Nüshiyye
E) Divan-ı Hikmet

6. Aşağıdakilerden hangisinde Kutadgu Bilig’le ilgili bilgi yanlışlığı vardır?
A) İslam etkisinde yazılan ilk eserlerdendir.
B) Arapça ve Farsça sözcüklere az da olsa rastlanır.
C) Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
D) Aruz vezni ile yazılmıştır.
E) Sadece dörtlükler halinde yazılmıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından değildir?
A) Satuk Buğra Han
B) Danişment Gazi
C) Battal Gazi
D) Edige
E) Oğuz Kağan Destanı           

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde dize başlarında kafiye görülmekle birlikte daha çok dize sonlarında yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.
B) Bugün elimizde olan kimi destan parçaları Divanü Lügati-it Türk adlı kitaptan alınmıştır.
C) Divan-ı Hikmet, tasavvuf konularının işlendiği, 7’li ve 12’li hece ölçüsünün kullanıldığı dörtlüklerle yazılmış bir eserdir.
D) Ejderha, Çinlilere ait mitolojik bir unsurdur.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi sayılır.

9. ‘Türk destanları, konuları’ eşleştirilmesi, aşağı­dakilerin hangisinde doğru değildir?
A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga’nın halkıyla Çin’e göçü
B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han’ın ya­şamı
C) Şu: Makedonya kralı İskender’le Şu’nun sa­vaş­ları
D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
E) Ergenekon: Ergenekon’da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları

10. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi sözlü ürünlerinden “Sagu” ile ilgili, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı  vardır?

A)  Nazım  birimi dörtlüktür,  7’li  hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B)  Sevilen bir kimsenin ölümünden sonra yapılan ve “yuğ” denilen dini yas törenlerinde söylenen şiirlerdir.

C)  Bu şiirlere Halk edebiyatında “ağıt”, Klasik Türk edebiyatı nazmında “mersiye” denilmiştir.

D)  İlk defa Yusuf Has Hacip tarafından Kutadgu Bilig’de yazıya geçirilmiştir.

E)   Sagularda ölen kimsenin değeri, yaptıkları, ge­ride kalanların duydukları acılar anlatılmıştır.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas

B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt

C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga

D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmendname- Şu

E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon

 

12. “ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

A) Maupassant – Olay hikâyesi

B) Çehov –Durum hikâyesi

C) Sait Faik – Olay hikâyesi

D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi

E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

                                   EDEBİYATSULTANİ.COM

13. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A)   Montaigne – Denemeler

B)   John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar

C)   Boccacio – Decameron

D)   Cervantes – Don Kişot

E)   Moliere – Cimri

14. Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.

B) Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.

C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.

D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.

E) Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan nazım biçimleridir?
A) rubai-mesnevi-murabba-tuyuğ
B) muhammes-gazel-tuyuğ-şarkı
C) tuyuğ-murabba-şarkı-rubai
D) kıta-gazel-mesnevi-şarkı
E) kıta-rubai-mesnevi-terkib-i bent

16. Aşağıdakilerden hangisi Halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları

B) Heceyle yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün aruz olması

C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri

D) Şiirlerinden genellikle yarım kafiye kullanmaları

E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

 

Geyik atladı taştan

Gözlerim dolu yaştan

Kız senin güzelliğin

Çıkardı beni baştan

17.Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani

B) Ninni

C) Türkü

D) Semai

E) Varsağı

18.“ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Selim’in bu kadarcık övme ile yetinmesi icap etti.

B) Aynı anda gök gürültüsünü andıran bir alkış tufanı ile bir sürü feryat koptu.

C) Bu hal ise, güzelliğinde kuvvetinde ancak mütenasip vücutta bulunacağı yolundaki kaide ile tam bir tezat halindeydi.

D) Büyücüler gidecekleri yere süpürge ile giderlermiş.

E) Neşeli bir tavır ile onun omzuna dokundu.

19. Aşağıdakilerin hangisinde edat ve bağlaç kullanılmıştır?

A) Şu binek taşı bir dilenci, bir şair için ne güzel yastık olur.

B) Uğradığı hayal kırıklığı o kadar acıydı ki, yarasının üstüne tuz biber ekiyordu.

C) Bütün bu resimler meşaleler ile aydınlatılmıştı.

D) Halk toplanmış, bunları hayran hayran seyrediyordu.

E) Kulenin kendisi ise bina yığınının arasında kaybolup gideceğe benziyor.

20. Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil alan birden fazla kelime vardır?
A) Hastaymış, ziyaretine gitmediğimiz için bize kırgınmış.
B) Senin hızına yetişemiyoruz Canan Hanım.
C) Bu meseleleri telefonda konuşmuştuk.
D) İçini ferahlatacak bir haberim olmadığı için üzgünüm.
E) Kadın Hızır gibi imdadımıza yetişti.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şartlı birleşik çekimiyle çekimlenmiş bir sözcük vardır?
A) Bu kadar çay içsem benim de dişlerim sararır.
B) Metrekareye ne kadar yağmur yağarsa barajlar dolar?
C) Sen gelsen bütün acılarım dinecek.
D) Tatil olsa da memleketime gidemeyeceğim.
E) Kireç sökücü döksem çaydanlığın dibi temiz olur mu?

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Onu gene de bir arasam mı?
B) Şimdi hasta kendine gelir.

C) Ahmet de Konya’dan dönüyor.

D) Yarın da nöbete gideceğim.

E) Her gün saat on gibi uyurum.

23. “Bu filmi birlikte izleyelim.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne-yüklem ilişkisi bakımından yukarıdaki cümleyle aynıdır?

A) Siftah kampanyasından hemen yararlanın.

B) Bu ayda Kars’a yağmur yağıyor.

C) Sinemada yıldızları izlemek ne güzel.

D) Dün akşam kaçta yattınız?

E) Yıllardır bu hattı kullanıyorum.

24. Aşağıdaki cümlelerde bulunan pekiştirilmiş kelimelerden hangisi zarftır?

A) Dün gece yemeğe sapsarı bir gömlekle gelmişti.

B) Bu epeski arabayı nereden aldın?

C) Kendime yepyeni bir saat alacağım.

D) Sabahleyin aldığım araba tertemiz görünüyordu.

E) Masmavi gözleriyle herkesin dikkatini çekmişti.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem dilek kipi hem de haber kipi kullanılmıştır?

A) Babası Selanik’te hastalanmış, İstanbul’a geldiklerinin ayında ölmüştü.

B) Dört senedir onunla yaşıyor.

C) Asker olunca, Naciye’ye otuz kuruş maaş bağlanmıştı.

D) Şimdi onu görsen gözlerine inanamazsın.

E) İnanamıyorum. Nasıl yaparsın?

 

EDEBİYATSULTANİ.COM

CEVAPLAR:

1.C, 2.E, 3.E, 4.A, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E, 9.A, 10.D , 11.C, 12.B, 13.C, 14.D, 15.C, 16.B, 17.A, 18.B, 19.B, 20.A, 21.B, 22.A, 23.E, 24.D, 25.D

Yazılı sorular ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI B GRUBU

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap