Yazılı Soruları Editörün Seçtikleri

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI A GRUBU

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI A GRUBU

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipinin olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) O zamana kadar Emre kendini toparlayamaz.
B) Fakat Ceyda yenilgiyi kabul etmez.
C) Arkadaşınızı dinlemeden yargılamaya kalkmayınız.
D) Madem öyle biz de gitmeyelim.
E) İhtiyar kadının homurdanmasına aldırış bile etmedi.

2. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur?
A) Birbiri peşi sıra her çeşit işi yaptıydım.
B) Fakat yeteri kadar kuvvetli değilmişsin.
C) Latince bir sözdür bu.
D) Bu ayrıca, çok yakışıklı bir okçunun da adıdır.
E) O anda bileziklerinden bir tanesi kayıp yere düştü.

3. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla birleşik çekimli fiil vardır?
A) Küçük Jehan Frollo çelimsiz bir çocuktu, ama güzeldi.
B) Benliğinin derinliklerine kadar sarsılıyordu.
C) Onu nazik, nazlı bir şey gibi büyütmüştü, bir dediğini iki etmemişti.
D Kardeşine her zaman kol kanat germişti.
E) İki kardeşe babalarından bir değirmen hissesi kalmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından farklıdır?
A) Tahsin anladın sen onu!
B) Babalar önce kızar, döver sonra affeder.
C) Yemin ediyorum paran bizde değil.
D) Kuyumcudaki altınlar nasıl çalınmış?
E) Sağ salim köyümüze vardık.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından farklıdır?
A) Seninle onca acı tatlı şey yaşadık.
B) Şimdi ne yapacaksın ha?
C) Parayı kime verdiniz?
D)Onu dinleyince içimiz rahatlar.
E) Her şeyi Ayhan yaptı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yapılış yolu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yaralarını sokan, ısıran bu sinekleri sert bakışı ile kovamadı.

B) Kuduruk bir öfke ile derin derin iç çekiyordu.
C) Zavallı adamın bu feryadını kimse duyamadı.
D) İsterseniz şehri akşama kadar gezdirebilirim.
E) Al sana bir çanak, suyu bununla içiver.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Salonun dört tarafında çok ince işlemeli, oymalı kapılar bulunuyordu.
B) Erkenden burada bu iş için hazırlıklar yapılmış.
C) Oldukça yüksek bir tahta iskele kurulmuştu.
D)Halk sıkıntı ve sabırsızlık içindeydi.
E) Zarlarını bırakıp nasıl da buraya gelmiş acaba?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tek” kelimesi edat olarak kullanılmıştır?
A) Pikniğe tek başına mı gittin?
B) Onun ojesini kullandığımı tek sana söyledim.
C) Burada tek gün bile kalamam.
D) Yerdeki karıncaların tekine bile basmadı.
E) Onun tek derdi benimle uğraşmaktı.

9. Divanü Lugat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.
B) Türkçenin Farsça’dan daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.
E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.

10. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kutadgu Bilig Türk Edebiyatında ilk mesnevidir.

B) Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
C) Dini – tasavvufi konular hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatında ele alınır.
D) Divan-ı Hikmet edebiyatımızda ilk siyasetnamedir.
E) İslami dönem eserlerinde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılır.    

11. Aşağıdakilerden hangisi ‘Kutadgu Bilig’in bir özelliği değildir?
A)  Dört kişi arasında geçen ‘diyaloglu’ bir sahne oyununa benzer.
B)  Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insan­lara da rastlanılır.
C)  Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
D)  Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve dev­letin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

12.  İslamiyet’in kabulünden sonra Ortaasya’da gelişen Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Dildeki Arapça, Farsça kelime sayısı hızla artmıştır.
B)İslam şehirlerinde eğitim gören aydınlarla halk arasında edebiyat alanında bir ikilik başlamıştır.
C)Arap ve Fars edebiyatlarının ölçü ve biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.
D)Göktürk ve Uygur alfabeleri bırakılmış, Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.
E) Kopuzla şiir söyleme geleneği sona ermiş, anonim ürünler unutulmaya terk edilmiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyatı için söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) Çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır.
D) Ölüm, doğa güzelliği, insan sevgisi, kahramanlık gibi konular işlenmiştir
E) Şairler, son dörtlükte mahlaslarını söylemiştir.  

Edebiyatsultani.com

14.Destanlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A)Alp Er Tunga’da Saka hükümdarının kahra­manlıkları anlatılır.
B)Şu’da Saka hükümdarının Büyük İskender’le mücadeleleri anlatılır.
C)Ergenekon’da Türklerin Ergenekon denen bir vadiden, demir dağı eriterek çıkışları anla­tılır.
D)Bozkurt’ta Uygurların bir dişi kurttan türeyişi anlatılır.
E)Oğuz Kağan’da Hun hükümdarı Mete’nin kahramanlıkları, ülkesini oğulları arasında bölüştürmesi anlatılır.                                

15. İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri …………………….. törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. denmiştir. Bunlar Halk edebiyatındaki………………………… ve Klâsik edebiyattaki …………………. türlerinin ilk örnekleri sayılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Sığır-yuğ-mersiye-ağıt
B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye
C)Yuğ-sagu-ağıt-methiye
D)Yuğ-ağıt-sagu-sav
E)Şölen-ağıt-sagu-gazel

16. “Orhun Yazıtları” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, et­nografya için de önemlidir.
B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak de­ğer­lendirilir.
C) Yazıtlarda ‘söylev’ özellikleri daha belirgindir.
D) Uygur Türkçesinin tüm incelikleri görülür yazıt­larda.
E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı bel­gelerdir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A)Destanların şekillenmesinde halkın hayal gücü etkili olmuştur.
B)Destanlarda olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar yoktur.
C)Türk destanlarında ışık, at gibi mitolojik motifler vardır.
D)Türeyiş, Türklerin ortak efsanesidir.
E)Efsanelerde olağanüstü olaylar yer alsa da efsanelerin bir ucu tarihe dayanır.

18. Aşağıdakilerden hangisinde Türk mitolojisindeki ögeler birlikte verilmiştir?
A)ev-kadın-at-dağ-kağnı
B)bozkurt-ışık-kadın-at-defter
C)at-kadın-ışık-bozkurt-ağaç
D)ok-at-gemi-bozkurt-ağaç
E)ağaç-kadın-çadır-ışık-yol

19. Destan döneminin ve destanların önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)Koşuk ve sagularda işlenen temaların belirlenmesi
B)Türklerin İslam öncesi yaşamına ve tarihine kaynak teşkil etmesi
C)Türklerin yaptıkları savaşlar hakkında kesin bilgiler vermesi
D)Türklerle ilgili hayalden arındırılmış gerçek bilgilerin verilmesi
E)Türklerin nüfusunun ve kurdukları devletlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi

20.  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
        II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
        III. Romana göre daha kısa bir türdür.
        IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
        V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I       B) II         C) III            D) IV             E) V

21. “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

22. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B)Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.
E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.

23.“ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?
A) Maupassant – Olay hikâyesi
B) Çehov –Durum hikâyesi
C) Sait Faik – Olay hikâyesi
D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi
E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

24. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
A) Montaigne – Denemeler
B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
C) Boccacio – Decameron
D) Cervantes – Don Kişot
E) Moliere – Cimri

25. Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal, bu tür hikâyelerin temelini oluşturur. Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.
Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Sabahattin Kudret Aksal
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sait Faik Abasıyanık

                                                                   Edebiyatsultani.com

 CEVAPLAR:

1.C 2.E, 3.C, 4.D, 5.D, 6.B, 7.D, 8.B 9.B, 10.D, 11.C, 12.E, 13.E, 14.D, 15.B, 16.D, 17.B, 18.C, 19.B, 20.D, 21.D, 22.B, 23.B, 24.C, 25.E

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10.SINIF-TÜRK-DİLİ-ve-EDEBİYATI-1.DÖNEM-2.YAZILI-A-Grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap