Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … LİSESİ 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI B GRUBU

1. Aşağıdakilerden hangisi mülakat hazırlanırken uyulması gereken aşamalardan değildir?
A) Görsel tasarımdan yararlanma
B) Mülakatı cihazlarla kayıt altına alma
C) Mülakattan önce soruları hazırlama
D) Mülakat yapılacak kişi ve konuyla ilgili araştırma yapma
E) Mülakat yapılacak kişiyle, soruları birlikte oluşturma

2.(I) Mülakat, yazıya aktarılırken mülakatın ses kayıtları esas alınır. (II) Mülakat, televizyon ya da radyo programı için hazırlanıyorsa yazıya aktarma değil, montaj ve kurgu söz konusudur.
(III)  Kimi durumlarda gazete, dergi, radyo ya da televizyonda bir mülakat için ayrılan zaman, mülakatın tümünü yayımlamaya yetmezse mülakatı yapan kişi, mülakatın özüne dokunmayacak biçimde mülakatın bazı bölümlerini yayımlamayabilir.
(IV) Mülakatın bazı bölümlerinin yayınlamaması durumunda mülakatı yapan kişi tarafından metinlerde değişim yapılamaz.
(V) Mülakatta alınan cevapların olduğu gibi yayımlanması, mülakatın önemli özelliğidir. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Köye yanlız geldiği için biraz korkmuş.
B) Televizyonun sesini kısmak için benden izin istedi.
C) Kar yağışı, bütün bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.
D) Ders çalışmak için iki günde bir kütüphaneye gidiyordu.
E) Yaralı hayvanı kurtarmak için itfaiyeyi çağırdılar.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Savunduklarınıza karşı çıkmaya kim cesaret edebilir ki?

B) Gelecek nesillere doğruluğu, iyiliği, bilgili olmayı aşılamak istiyorum.
C) Ne zaman roman yazmayı düşünsem, aklıma onun öğütleri gelir. D) Roman; öykü, gezi yazısı, anı gibi kısa bir tür olmadığından bizde romana ilgi azdır.
E) Türk edebiyatında, dünya edebiyatında şaheser sayabileceğimiz birçok kitap var.

5. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?
A) Bir sanat eserine yönelik yazılan değerlendirme yazılarıdır.
B) Sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.
C) Edebî bir dille yazıldığından süslü ve yoğun bir anlatım tercih edilir.
D) Bir sanat eserinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini belirtir.
E) Alanında uzman kişilerce yazılır.

6. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren eleştirmenlerden değildir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Hüseyin Cahit Yalçın   

C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Mehmet Kaplan
E) Fethi Naci


7. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştirmen için söylenemez?

A) Düşünce, sanat ve edebiyat alanında topluma yarar sağlar.
B) Sanata, sanatçıya ve topluma yol gösterir.
C) Eserlerdeki zenginlikleri gözler önüne serer.
D) Sanatçıya yapılan haksızlıkları önler.
E) Okuyucuya kılavuzluk yapar.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

A) Bilgilendirici yazılar olmaları, eleştiri “tenkit” türünü önemli kılar.
B) Öznel yargılara dayanmıyan eleştiri, kimi zaman referans niteliği de taşır.
C) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatımın tercih edildiği eleştiri, okuru aydınlatan bir özelliğe de sahiptir.
D) Olay, kişi, zaman ve mekan unsurlarını içermeyen eleştiri; kurmaca bir metin değildir.
E) Dilin, göndergesel işlevde kullanılması da eleştirinin diğer bir özelliğidir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Nice insanlar vardır ki hayatlarında bir kez olsun kalp kırmamıştır.
B) Bu hayatın tüm sıkıntılarına rağmen mutluluğun peşinden koşmalıyız.
C) Teknolojik gelişmeler, insana mutluluk veriyor diyemem.
D) Kitaplarını özenle siler, kitaplığına yerleştirirdi.
E) Buralar, yazın birçok turistin uğrak yeridir.

10. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
II. Musahipzade Celal   

III. Reşat Nuri Güntekin
IV. Ahmet Kutsi Tecer
V. Recep Bilginer 

Yukarıdaki sanatçılardan hangisi 1923 – 1950 yıllarında Cumhuriyet Dönemi’nde oyun türünde eser veren bir sanatçı değildir?
 A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.     E) V.

11. “Darülbedayi yeni kurulurken Kel Hasan’a sormuşlar: “Bak Hasan Efendi, aktörler artık mektepten yetişecekmiş, sen ne yapacaksın?” Rahmetli: “Hiç bezginlik etmem. Asıl seyirciler mektepten yetişirse halimiz asıl o zaman dumandır.” demiş.”
Haldun Taner’le yapılan bir mülakattan alınan yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Metindeki iki nokta “:” işaretinin kullanımı yanlıştır.
B) Metindeki “halimiz” kelimesinde düzeltme “^” işaretinin kullanılması gerekmektedir.
C) Metinde birden fazla iç içe birleşik cümle kullanılmıştır.
D) Metinde birden fazla yerde büyük harflerin kullanımında yanlışlık yapılmıştır.
E) “Asıl” kelimesinden sonra virgül kullanılmadığı için anlatımın açıklık ilkesine aykırılık söz konusudur.

12. (I) Tarihçiler tiyatronun kökenini araştırırken, üzerinde çalışılabilecek çok az sayıda kanıt olduğundan öncelikle kurama dayanmalıdırlar. (II) Tarihçi “tiyatronun nasıl ortaya çıktığı” sorusunu yanıtlıyabilmek için tiyatrodan önceki bir zamanı düşlemeli. (III) Sonra onların nasıl olup da keşfedildiğini ve tiyatroya dönüştüğünü kuramsallaştırmalıdır. (IV) Fakat bu sürecin çoğu yazılı tarihin gündoğumundan önce oluştuğundan; ancak tahminle yeniden kurgulanabilir. (V) Bundan dolayı tiyatronun kökeni üzerinde bir çok kuramın geliştirilmesine ve hiçbirinin de doğrulanmayışına şaşmamak gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

A) I.      B) II.           C) III.         D) IV.           E) V.

13. (I) Tiyatro, aynı zamanda bir insan bilimidir de. (II) Avusturalya’lı pedagog ve kültür tarihçisi Richard Meister “Tiyatro, başlangıçtan bu yana gelişen ve kültür–sanatı kapsayan sistematik bir ruh bilimidir.” der. (III) Bu açıdan Meister, tiyatro bilimi için “özel kültür bilimi” deyimini kullanmıştır. (IV) Tiyatro metni, çağların baş döndürücü gelişimine koşut bir biçimde değişir. (V) Kendini yeniler, içinde bulunduğu çağın profilini ortaya çıkarır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A) I.             B) II.              C) III.               D) IV.             E) V.

14. Tiyatro neden Atina’da biçimlendi de MÖ 6’ıncı (I) yüzyılda önemli ve kültür merkezi olan Corith veya Samos’ta gelişmedi? Bu yüzyılda Atina’nın politik, askeri, ekonomik ve kültürel olarak önde gelen şehri olmadığı, Atina’nın önceki yüzyılda önem kazandığı unutulmamalıdır. Antik Yunan   topraklarında önde gelen Şehir Devletleri (II) Sparta, Corith, Sikyon ve Samos olmuştur. Atina (III) da önemli bir şehirdi ancak diğer şehirlerle aynı kategoride değildi. Yüzyılın sonlarına doğru Atina’da  Attica toprağının üç ürününün kullanılmasının keşf edilmesiyle (IV) ekonomik patlama meydana   geldiğinden dırama (V) da gelişim göstermiştir.    
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) I.            B) II.           C) III.         D) IV.             E) V.

15.  (I) Servetifünun Dönemi Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin, nesir alanında eserler verdiği gibi tiyatroyla da uğraşmıştır. (II) O, II. Meşrutiyet Dönemi’nde hız kazanan tiyatro çalışmalarına katılmış; Sahne-i Osmaniye ve Darülbedayi gibi toplulukların edebî kurullarında görev almıştır. (III) Yalan ve Körebe adlı, biri dram, diğeri komedi iki oyun yazan Cenap Şahabettin’in Hüseyin Suat’la kaleme aldıkları Küçük Beyler adlı bir de vodvili bulunmaktadır. (IV) En önemli oyunu olan Körebe, ilk kez İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nde ele aldığı, görücü usulüyle evliliğin tenkit ve eleştirisini konu edinir. (V) Bir tür “avukat evlenmesi” olarak nitelendirilen oyun, gençlerin evlilik hakkındaki yeni düşüncelerine dayanır. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın duruluk ilkesine aykırıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. I. Bireyin bunalımlarının ve toplumla çatışmasının anlatılması
II. Geleneksel anlatım kalıplarının dışına çıkılması  
III. Romanlarda zaman içinde geriye dönüşlerin, ileriye sıçramaların görülebilmesi  
IV. Kişilerin toplumsal statülerinin oldukça önemsenmesi  
V. Bireyin iç dünyasına yönelinmesi 
Yukarıdakilerden hangisi modernist romanlar için söylenemez?
A) I.         B) II.          C) III.          D) IV.            E) V.

17. “Bu mektup, neden geldi beni buldu?” diye söyleniyordu hafifçe. Demek, hafifçe söylenme alışkanlığı, o zamana kadar uzanıyordu. Kendi kendine konuşma o gece çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilemeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim, belki bu yaşantıyı, parasıyla orantılı olarak yararlandığı küçük burjuva nimetleri onu, nefes alamaz bir duruma getirmişti.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki parçada başvurulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç çözümleme
B) Geriye dönüş
C) Gösterme
D) Diyalog
E) İç konuşma

18. Turgut ertesi sabah çok erken uyandı. Güneşin ilk ışıkları odaya yeni doluyordu. Sıkıntılı rüyalar görmüştü. Neler gördüğünü toparlamaya çalıştı; Selim’le ilgili bir olay hatırlayamadı. Bütün gece uğraşmış olduğu bir konunun rüyasına girmemesi garip geldi ona. “Sersem gibiyim. Biraz daha uyusam.” diye düşündü.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki bölümden aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?

A) İç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Anlatıcı III. tekil kişi, bakış açısı da ilahi bakış açısıdır.
C) “Toparlama” kelimesi yanlış anlamda kullanılmıştır.
D) Noktalı virgül ( ; ) yanlış kullanılmıştır.
E) “Olduğu” yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır.

19. Pınar Kür                       II. Ferit Edgü               III. Nezihe Meriç                       
      IV. Yusuf Atılgan                V. Kemal Tahir 
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi modernist anlayışta roman yazmamıştır?
A) I.        B) II.          C) III.           D) IV.          E) V.

20. Kişi          Roman          
I.Mehmet Ali                a. Kara Kitap  
II. Turgut Özben            b. Yer Demir Gök Bakır 
III. Şevket                       c. Yaban  
IV. Taşbaş                       ç. Tutunamayanlar     
                                         d. Yaprak Dökümü 
Yukarıdaki roman kişileri, verilen romanlarla eşleştirilirse hangi roman dışta kalır?
A) Yaban
B) Tutunamayanlar
C) Yaprak Dökümü
D) Kara Kitap
E) Yer Demir Gök Bakır

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi zaman kitap okumak için sahil kıyısına inerim.
B) Yol yorgunu olduğum için otelden çıkmak istemiyorum.
C) Zaman zaman dostlarıma uğrar, onlarla zaman geçiririm.
D) Roman okurken not almayı alışkanlık hâline getirdim.
E) Güneş ortaya çıkınca kar erimiş, herkes sevinmişti.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Dereler, tepeler, ovalar geçtik; ama kimseye rastlamadık.
B) Son romanım “2019’da yayımlanan” yaşamın aynası olarak kurgulanmıştı.
C) Başkan: Edebiyatımızın kötü romancıya da ihtiyacı var ki iyilerin kıymeti anlaşılsın.
D) Evet, bu konunun önemine kimler değinmek ister?
E) Öykü, eleştiri, köşe yazısı, Türkçe; hikâye, tenkit, fıkra da Türkçe değildir.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bazı geceler hiçbir şey demeden saatlerce karşımda otururdu.
B) Onun düşünceleri kasabalının üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. C) Dilbilgisi konularına önem vermek de yazar olmanın koşullarındandır.
D) Fark ettiğim ilk şey, onun ince bir ruha sahip oluşuydu.
E) Karakolun kapısındaki listeden yakınlarını arıyordu insanlar.

24. Bâkî, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet, Ahmet Muhip, Orhan Veli aynı şeylerden söz etmezler, ama hepsine şair diyoruz; çünkü hepside şiirin şundan bundan söz etmek değil güzel biçimler kurmak sanatı olduğuna inanmışdır. Böyle olduğuna göre “Şiir toplum için mi dava için mi?” diye düşünmeye yer yoktur. Şiir yazan adam kör yada sağır değildir ki çevresinde olup bitenleri görmesin, duymasın elbette kendisine en çok dokunan şeylerden söz edecekdir. Kunduracıdan ayakkabı beklediğimiz gibi şairdende şiir bekleyelim.
Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüm metinde bağlaç olan de yanlış yazılmıştır.

B) Birden fazla yerde ünsüz benzeşmesi kuralına aykırılıktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır.
C) Bağlaçlardan önce kullanılan noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır.
D) İlk cümlede özne görevindeki birden fazla ögenin virgül ile ayrılması doğrudur.
E) Bağlaç olan ki’nin yazımında bir yanlışlık vardır.

25.Ödülleri farklı da düşündüm (   ) Önce şöyle dedim kendi kendime (   )
( ) Yılın en güzel romanı seçilecek (   ) bir ödül verilecek (   ) beni o kurula çağırmamışlar (   ) Ben ne yaparım (   ) (   ) 
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A) ( . ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? ) ( ” )
B) ( … ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( ; ) ( … ) ( ? ) ( ’ )
C) ( . ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( ; ) ( . ) ( ? ) ( ” )
D) ( . ) ( ; ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( … ) ( ? ) ( ” )
E) ( . ) ( : ) ( – ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? ) ( ” )

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.B, 7.D, 8.C, 9.A, 10.E, 11.D, 12.C, 13.B, 14.C, 15.D, 16.D, 17.A, 18.C, 19.E, 20.D, 21.A, 22.B, 23.C, 24.E, 25.A

11.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.yazili-sorulari-b-grubu indir

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap