Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı (A Grubu)

“Yedi Meşale” adlı kitabı çıkardığımızda çoğumuzda bir teşbih, bir resim merakı vardı. Hep bir şeyi, bir şeye ben¬zetmeye uğraşır, kendimizi sembolist sanırdık. Bizden sonra yetişenler, şekli kırdı. Ben de sevinçle onlara uydum. Zamanla yalın sözün kıymetini anladım. Duyduklarımı olduğu gibi, süssüz, yapmacıksız söylemeye çalışıyorum artık.
1. Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Ali Canip Yöntem B) Enis Behiç Koryürek
C) Ziya Osman Saba D) Behçet Necatigil
E) Ahmet Haşim

2. Ahmet Muhip Dıranas —- dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve kafiyeye önem veren şair —- şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Yalın, anlaşılır bir dili vardır. En çok, —- adlı şiiriyle bilinmektedir. Şiirlerini “Şiirler” adı altında bir kitapta toplamıştır.
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Servet-i Fünûn – Fransız – Olvido
B) Fecr-i Âti – Divan – Fahriye Abla
C) Milli Edebiyat – Halk – Olvido
D) Cumhuriyet – Halk – Fahriye Abla
E) İkinci Yeni – Fransız – Olvido

3. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Resim, müzik ve öteki sanatlardan yararlanmaya çalışması
B) Geleneksel şiirin tabularını kırarak yola çıkması
C) Kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bulması
D) Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de dışlaması
E) Yeni bir zevk oluşturmak için eski olan her şeyden uzak durması

Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı
Çabuk giderdi, çok götürürdü
Elifçik Nam salmıştı asker içinde
4. Bu dizeler Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisini desteklemektedir?
A) Bazı şiirlerinde soyut konuları işlemiştir.
B) Kendine özgü bir dil yapısı vardır.
C) Şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal konulara yer vermiştir.
D) Herhangi bir akımın veya görüşün etkisinde kalmamıştır.
E) Kurtuluş Savaşı’nı destanlaştırarak anlattığı şiirleri vardır.

İstanbul deyince aklıma
Bir basma fabrikası gelir
Duvarları uzun, masaları uzun, sobaları uzun
Dal gibi dalyan gibi kızlar çalışır bütün gün ayakta
Kan ter içinde mahzun
Yüzleri uzun, elleri uzun, günleri uzun
5. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 4. dizede dört öğeli bir benzetme vardır.
B) Deyimlerden yararlanılmıştır.
C) 3. dizeyle 6. dize arasında leff ü neşr sanatı vardır.
D) Yineleme (tekrir) sanatı vardır.
E) 5. dizeyle 6. dize arasında zengin uyak vardır.

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden
Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak
Biz de bir kere sevinebilseydik
Ağaçlar gibi çıldırasıya
6. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest yazılmıştır.
B) Tariz sanatı vardır.
C) Mecazlı söyleyiş vardır.
D) Kişileştirme yapılmıştır.
E) İstiare vardır.

7. Aşağıdakilerden hangisi “hecenin beş şairi”nden biri değildir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Kemalettin Kamu

8. Asıl adı Mehmet Agâh olan şair, Milli edebiyat döneminin en büyük şairlerindendir. Çağdaş Batı şiiriyle Divan şiirinin bileşimini gerçekleştiren neo-klasik bir şairdir. Divan şiirlerini çağdaş bir yorumla veren şiirlerinde biçim mükemmelliğini aramış, sözcükleri adeta bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Parnasizmin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi olan sanatçı, bir İstanbul aşığıdır. Toplum sorunlarına yer vermeyen sanatçı, hemen hemen bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. ”
Aşağıdaki eserlerden hangisi, sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Kendi Gök Kubbemiz
B) Han Duvarları

C) Edebiyata Dair
D) Eğil Dağlar

E) Eski Şiirin Rüzgârıyla

9. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.
Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?
A) Maviciler
B) İkinci Yeniciler

C) Beş Hececiler
D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr- i Ati topluluğu

10. İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar aradı. Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri “Şiirler” adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu”, “Köşebaşı” gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Kutsi Tecer

Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında
11. Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine

12. Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri türünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.
C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.

13. “Türkçem benim ses bayrağım” diyen ozan, kendine özgü bir dil yapısı ve üslup yaratmıştır. İç ve dış gerçeklere bakarak, bilinçaltına yönelerek şiirimize yeni ve taze bir hava getirmiştir. Şiiri devamlı yenilenme içindedir. Bireysel tutkularla toplumsal gerçekleri bol mecazlarla, hayaller ve simgelerle lirik-didaktik-dramatik-epik bir çerçeve içerisinde verir. Genellikle Kurtuluş Savaşı’yla ilgili şiirlerinin içinde en tanınmışı “Çocuk ve Allah”tır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Emin Yurdakul
B) Ziya Osman Saba

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

14. I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri, konuşma dilinin
doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Edebi dönemlerin karakteristik özelliklerini anlamak açısından edebiyatımızda bazı sanatçılar belli yapıtlarıyla öne çıkmıştır. Nitekim “Otuz Beş Yaş” denince……. “Çocuk ve Allah” denince …. “Ben Sana Mecburum” denince … akla hemen gelir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygundur?
A) C. Sıtkı Tarancı – Kemalettin Kamu – Attila İlhan
B) C. Sıtkı Tarancı – F. Hüsnü Dağlarca – Attila İlhan
C) Ziya Osman Saba – C. Sıtkı Tarancı – Attila İlhan’
D) A. Kutsi Tecer- F. Hüsnü Dağlarca – Attila İlhan
E) C. Sıtkı Tarancı-F. Hüsnü Dağlarca–Nazım Hikmet

16. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılar, karşılarındaki edebiyat topluluğuna bağlı değildir?
A) Melih Cevdet, Oktay Rıfat – Garipçiler
B) Orhan Kemal, Yaşar Kemal – Hisarcılar
C) Ahmet Haşim, Ali Canip – Fecr-i Aticiler
D) Cevdet Kudret, Ziya Osman – Yedi Meşaleciler
E) Cemal Süreya, Ece Ayhan – İkinci Yeniciler

17. Yurt içindeki ve yurt dışındaki öğrenimlerinden sonra birçok yerde edebiyat ve sanat tarihi ile tiyatro dersleri okutmuştur. Sanatçının asıl önemli yanı öyküleri ve tiyatro yazarlığıdır. Hikâyeleri, gücünü gözlem ve mizah yeteneğin- den alır. Öykülerinde yer alan kişiler toplumun her kesiminden insanlardır. Yazar söylemek istediğini seçtiği olaylar aracılığıyla sunarak olayın çözümünü okuyucuya bırakır. Canlı, neşeli, nükteli, meddah konuşmalara kaçan; kahramanlarını kendi ağızlarıyla konuşturan bir anlatımı vardır. Son zamanlarda kendini tamamen tiyatroya vererek sanat yaşamımızı epik tiyatroyla buluşturmuş ve Türk tiyatrosuna hizmet için çalışmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Kemal Tahir

C) Haldun Taner
D) Nazım Hikmet

E) Aziz Nesin

18. Ağlasam sesimi duyar mısınız
Mısralarımda
Dokunabilir misiniz Gözyaşlarıma
ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün,
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
Bu dizeler, Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterile¬mez?
A) Anlatımın düz, dolaysız, açık, anlaşılır olmasına
B) Dize ve parça güzelliğinin yerine bütün güzelliğine önem vermesine
C) Kafiye, redif, ölçü, söz sanatları ve şairane söyleyişe karşı olmasına
D) Basmakalıp ifadeler, eskimiş ve kalıplaşmış sözler yerine halkın gündelik dilinin kullanılmasına
E) Toplumsal sorunları, bireysel sorunlardan daha çok önemsemesine

19. Son dönem Türk edebiyatı dendiğinde bu döneme yön veren, eserleriyle bu dönemi zenginleştiren bazı sanatçıların hemen akla gelmesi çok doğaldır, örneğin deneme ve eleştiri türü denince akla hemen Nurullah Ataç(I), I.Yeni hareketi denince Orhan Veli(II), İkinci Yeni hareketi denince Haldun Taner(III), Toplumsal gerçekçiler denince Yaşar Kemal(IV), tiyatro türü denince Ece Ayhan(V) ilk etapta akla gelenlerdir.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sanatçılardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) I. ile III. D) III. ile V. E) IV. ile V.

20. Fransız sembolistlerinden Baudelaire’in etkisinde kalan sanatçı, şiirlerinde ses, ahenk ve şekil olgunluğuna önem vermiştir. Oyunlarında düşle gerçeği, bugünle geçmişi birlikte ele alır. Toplumsal konulardan, günlük sorunlardan çok, duyguların sonsuzluğuna yönelir. Aşk ve doğanın önemli yer tuttuğu şiirlerinde ölçü ve uyağa sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Yalın bir dille oluşturduğu şiirlerinde yurdun güzelliklerini, doğa, aşk ve bireysel konulan işlemiştir. “Fahriye Abla, Serenad” gibi çok tanınmış şiirleri vardır. “Şiirler” adlı kitapta topladığı şiirlerinin yanında “Gölgeler, O Böyle istemezdi, Çıkmaz Oyun” gibi manzum tiyatro eserleri de önemlidir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Zeki Ömer Defne
D) Behçet Necatigil
E) Ahmet Muhip Dıranas

21. Anadolu insanının hayatını anlatan şiirleriyle üne kavuşan sanatçı, Beş Hececilerin en önemli ve en genç şairidir. Bireysel konuları, Anadolu’yu, memleket sevgisini işlediği şiirlerinde Batı etkisine kapalı, halk şiirimize açık bir tutum içindedir. Çeşitli İllerdeki edebiyat öğretmenliği sırasında Anadolu’nun folklorik dokusunu incelemiş ve eserlerine yansıtmıştır. Önlü “Han Duvarları” adlı şiirinde Anadolu’ya yönelişini en güzel şekilde ortaya koyar. Milli edebiyat akımı etkisinde eserler veren sanatçı, yerli ve millî değerlere dönüşü ve hecenin en güçlü şiirlerini halk şiiri geleneğinden yararlanarak özentisiz, yalın bir dille ortaya koymuştur.
Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Orhan Veli Kanık
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Necip Fazıl Kısakürek

22. 1950’li yıllarda ortaya çıkan şiir akımında amaç; Türk şiirinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulmaktı. Sanatçılar; bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler. Şiirin işçiliği ile ilgilendiler; biçimi üzerinde yoğunlaştılar.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen akımın sanatçıları arasında yer almaz?
A) Cemal Süreya
B) Edip Cansever
C) Turgut Uyar
D) Atilla İlhan
E) Ece Ayhan

23. Aşağıda Peyami Safa ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Roman, hikâye, makale, fıkra gibi türlerde eser vermiştir.
B) Özellikle psikolojik roman türüne ağırlık vermiştir.
C) Boğaziçi Yalıları, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fahim Bey ve Biz eserlerinden bazılarıdır.
D) Ona göre, romanın yaşanmış olması gerekmez, yaşanırken meydana getireceği ruh hallerinin anlatılması yeterlidir.
E) Onun her romanında kendinden bir parça vardır.

24. “Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar”
Bu dizede kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare B) Tekrir C) Tevriye D) Mecaz E) Cinas

25. Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan hangisi romancılığı kadar şiirleriyle de tanınmaktadır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Halide edip Adıvar
C) Ahmet Haşim
D)Orhan Veli Kanık
E)Peyami Safa

26. Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde metafizik ve soyut konulara yer vermiştir.
B) İlk şiirlerinde Faruk Nafiz’in üslubunun etkileri görülür.
C) Biçime, kafiyeye ve ölçüye önem vermiştir.
D) Hece ölçüsüyle birlikte aruzu da kullanmıştır.
E) Şiir ve romanın yanı sıra tiyatro türünde de eserler vermiştir.

27. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Sanat
B)Yeşil Gece
D)İstanbul’u Dinliyorum
C)Memleket İsterim
E)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

28. Şiirde konu toplumsallaştıkça neden ölçü ve uyak gibi öğeler kullanılmaz olur?
A) Öz, biçimin önüne geçince konu dağılır.
B) Ölçü ve uyağa uygun sözcükler seçilirken aktarılan düşünceler sınırlı ya da kapalı kalabilir.
C) Ölçü düşünce anlatımına uygun değildir.
D) Uyak anlamı güçlendirir, kullanılmasında sakınca yoktur.
E) Şiirle toplumsal konular işlenmez.

29. Garipçiler için “Güzeli değil, güzel anlatımı seçmişlerdir.” yorumu aşağıdaki yorumlamalardan hangisi ile çelişir?
A) Sokaktaki adam ile onun yaşamından iyi, kötü her kesiti şiire sokmuşlardır.
B) Şiir dilinin şairane olması gerekmediğini savunurlar.
C) Şiiri şiir yapan özelliğin ölçü, uyak gibi dış yapı ile ilgisi olmadığına ina¬nırlar.
D) Şairaneliğin, şiiri, ulaşılması güç bir fantezi yaptığına inanırlar.
E) Seslerle oynamaktan hoşlanırlar.

30. Aşık Veysel’i Türk şiir dünyasına kazandıran şairimiz kimdir?
A) Ahmet Kutsi TECER
B) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
C) Orhan Şaik GÖKYAY
D) Necip Fazıl KISAKÜREK
E) Yaşar Nabi NAYIR

Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken
31. Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tezat
B)Telmih
C)Mübalağa
D)Teşhis
E) Kinaye

Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi
32. Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

33. Aşağıdakilerin hangisi toplumcu gerçekçilerin şiir anlayışına uymaz?
A)Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım özellikleri taşır.
B)Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.
C) Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır
D)Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
E)Mistik bir dünya görüşü üzerine temellendirilmiştir.

34. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet Ran’ın şiirleri için söylenebilir?
A) Hece ölçüsü ön plandadır.
B) Bireysel temalara yer vermiştir.
C) Şiirlerinde maddeden çok mana önemlidir.
D) İdeolojik içerik ön plandadır.
E) Şiire özgü düşsel bir alem vardır.

35. Hangisinde şairler bağlı olduğu edebiyat anlayışı ile yanlış eşleşmiştir?
A) Ziya Osman Saba – Yedi Meş’aleciler
B) Ahmet Hamdi Tanp. – Memleket Edeb.
C) Faruk Nafiz Çamlıbel – Milli Edebiyat
D) Nazım Hikmet RAN – Toplumcu Şiir
E) Ahmet Kutsi TECER – Milli Edebiyat

36. Nazım Hikmet RAN’ı, en çok etkileyen akım ve sanatçı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sembolizm—Verlain
B) Fütürizm—Mayakovski
C) Klasizm- Boileau
D) Sürrealizm- Andre Breton
E )Varoluşçuluk- Martin Heidegger

37. Türk edebiyatında Mistik akımın, şiirde ve romanda en büyük temsilcisi olarak kabul edilen şair ve yazar(sırasıyla) aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nazım Hikmet RAN – Orhan KEMAL
B) Yahya Kemal BEYATLI – Tarık BUĞRA
C) Necip Fazıl KISAKÜREK – Peyami SEFA
D) Orhan Veli KANIK – Yakup Kadri K.
E) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL – Kemal TAHİR

38. Cumhuriyet Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Bu dönemde yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.
B)Edebiyatın her türünde olgun örnekler verilmiştir.
C)Batıdaki bilimsel ve edebi gelişmeler terk edilerek Anadolu’ya dönülmüştür.
D)Yerli ve halka doğru bir anlayış gelişmiştir.
E) Memleket edebiyatı zevkiyle, Batı’dan gelen türlerde başarılı örnekler verilmiştir.

39. Aşağıdakilerden hangisi, “fıkra” ile “makale”nin ortak özelliklerinden biridir?
A) Gazete yazısı olma B) Nesnel davranma
C) Düşüncelerini kanıtlama D) öznel davranma
E) Güncel konuları işleme

40. I. Yazar düşüncelerini kendisiyle konuşuyormuş gibi içten kaleme alır.
II. Bir kişinin yaşadıklarını duygu ve düşüncele¬rini hemen kaleme almasıyla oluşan yazı tü¬rüne denir.
III. Güncel konulan öznel bir bakışla yorumlaya¬rak yazdığı kısa gazete, dergi yazısında denir.
IV. Bir haberi, dileği, durumu ve düşünceyi birine iletmek amacıyla yazılmış yazılara denir.
Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi bu açıklama- lardan hiçbiriyle ilgili değildir?
A)Günlük
B)Deneme
C)Fıkra
D)Sohbet
E)Mektup

1.C
2.D
3.A
4.E
5.A
6.B
7.E
8.B
9.A
10.E
11.D
12.E
13.C
14.D
15.B
16.B
17.C
18.A
19.D
20.E
21.D
22.D
23.C
24.C
25.A
26.D
27.B
28.B
29.D
30.A
31.C
32.E
33.E
34.D
35.B
36.B
37.C
38.C
39.A
40.D

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12 strkedb2d1yzlAgrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap