Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 6

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 6

1.“Fahriye Abla” şiiriyle adını kalıcı şairler arasında yazdırmış olan sanatçı şiirde sese ve şekil mükemmelliğine önem vermiştir. Türkçedeki yeni bir şiir dili ve yapısı yaratmaya çalışmıştır. Bu yolla Türk şiirinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Fransız sembolistlerinin etkisinde kaldığı şiirlerinde Anadolu’yu, yurt manzaralarını ve doğa sevgisini işlemiştir. Şiirlerini “Şiirler” adıyla kitaplaştırmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Nazım Hikmet Ran
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ahmet Kutsi Tecer

2.Peyami Safa’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Otobiyografik niteliklere sahip Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanında kendi yaşamını yansıtmıştır.
B) Romanlarında kahramanların psikolojik tahlillerine girişmiştir.
C) Makale, hikaye ve roman türünde eserler vermiştir.
D) Polisiye romanlarını Server Bedii takma adıyla yayımlamıştır.
E) Şimşek adlı romanında Kurtuluş Savaşı’na katılan kişilerin dünyasını yansıtmıştır.

3. Yazar, kendini bütünüyle öyküye adamıştır. Öykülerinde anlattığı kişilerle içli dışlı olmuş, öykülerinde denizi, işçileri, yoksulları, işsizleri, balıkçıları yalın ve şiirsel bir dille anlatmıştır. Sanatçı Havada Bulut, Şahmerdan, Son Kuşlar gibi kitaplarında yer alan öyküleriyle Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Halikarnas Balıkçısı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Abdülhak Şinasi Hisar

4.Beş Hececilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Aruzla başladıkları şiiri Milli Edebiyatçıların etkisiyle hece vezniyle sürdürmüşlerdir.
B) Topluluk dağıldıktan sonra tümüyle hece veznini terk ederek şiirlerinde aruz veznini kullanmışlardır.
C) Düzyazıdaki cümle yapısını şiire taşımışlardır.
D) Şiirde yurt sevgisi, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir.
E) Şiirlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

5. Beş Hececiler olarak edebiyatımızda yerini alan sanatçılar şiir yanında diğer türlerde de eser vermişlerdir. Yıldız Yağmuru roman, Edebiyatçılar Geçiyor anı, Nikahta Keramet oyun türünde eserlerdir. Güneşin Ölümü ise şiir dışında eser vermeyen bir sanatçının eseridir.
Bu parçada eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yusuf Ziya Ortaç

6. Biçim olarak Halk şiirinden yararlanan şair Batılı şiir anlayışıyla heceyi zirveye çıkarmıştır. Heceyi kullanmada son derece usta olan şairin şiirine mistik bir hava hakimdir. Şiirinde içerik kadar biçime de önem vermiş, kusursuz bir şiir ortaya koymuştur. Değişik türlerde eser verse de şiirleriyle ünlenmiş, yaşamında “Şairler Sultanı” unvanı verilmiştir. Bütün şiirleri Çile adlı eserinde toplanmıştır.
Bu özelliklere sahip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Nazım Hikmet Ran
D) Melih Cevdet Anday
E) Ziya Osman Saba

7. Şiirlerinde ölüm korkusunun ve yaşama sevincinin ağırlıklı olduğu …., “Gün eksilmesin penceremden.” diyerek kendi küçük dünyasını özetlemiştir. Erken yaşta ölümü nedeniyle kısa süren sanat yaşamında ardından güzel şiirler bırakmıştır. … adlı şiiri bunların içinde en tanınmış olanıdır. “Düşten Güzel, Sonrası” adlı şiir kitapları vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Veli Kanık-İstanbul’u Dinliyorum
B) Ahmet Hamdi Tanpınar-Bursa’da Zaman
C) Cahit Sıtkı Tarancı-Otuz Beş Yaş
D) Necip Fazıl Kısakürek-Kaldırımlar
E) Faruk Nafiz Çamlıbel-Çoban Çeşmesi

8. Folklor ve Halk edebiyatı çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, Sivas’ta Halk Şairleri Derneği’ni kurmuş, Aşık Veysel’i Türk edebiyatına kazandırmıştır. Özellikle Halk şiiri nazım şekillerinden koşma üzerinde durmuş ve koşmayı modernleştirmiştir. Şiirleri yanında Koçyiğit Köroğlu ve Köşebaşı adlı oyunları vardır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Orhan Veli Kanık
C) Melih Cevdet Anday
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Ahmet Kutsi Tecer

9. I.Abdülhak Şinasi Hisar-Huzur
    II.Peyami Safa-Fatih Harbiye
    III.Cahit Sıtkı Tarancı-Vazgeçemediğim
    IV.Memduh Şevket Esendal-Mendil Altında
    V.Sait Faik Abasıyanık-Semaver
Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

10.Cumhuriyet edebiyatı döneminde dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin aşırı savunucusu olmuştur. Dildeki Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmamıştır. Ayrıca yazılarında sık sık devrik cümle kullanmıştır. Bu cümle tarzı ile daha sonraki kuşağı etkilemiş, gençlikte okuma sevgisi meydana getirmiştir. Dil alanındaki çalışmalarının yanı sıra eleştiri yazılarıyla tanınan sanatçı Garipçileri ve yeni Türk şiirini desteklemiştir. Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği adlı eserleri vardır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Suut Kemal Yetkin
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Eflatun Cem Güney

11. (I) Cumhuriyet dönemi sanatçılarının çalışmalarıyla dilin sadeleşmesinde son noktaya gelinmiş, konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. (II) Şiir ve düzyazıda  ulusallığa önem verilmiş, eserlerde halkın duygu ve düşünceleri yansıtılmıştır. (III) Folklor ürünlerimiz olan efsane, destan, masaldan yararlanılmıştır. (IV) Aruz vezninin şiirdeki hakimiyeti korunmuştur. (V) Hikaye, roman gibi yazınsal türlerde memleket ve köy sorunları ele alınmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.      C)III.      D)IV.       E)V.

12.Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler olarak bilinen şairler arasında yer almaz?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Ziya Osman Saba
C) Cevdet Kudret Solok
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Falih Rıfkı Atay

13. İstanbul’da geçen olayların anlatıldığı romanı sanatçı, Mümtaz üzerine kurmuştur. Diğer karakter ise Mümtaz’ı seven Nuran’dır. Romanın gizli kahramanı ise Suat’tır. Olayın merkezi Mümtaz ve Suat’ın Nuran’a olan aşklarıdır. Mümtaz ve Nuran birbirini sevmekte ve evlenmeyi planlamaktadır. Ümitsizliğe düşen Suat ise intihar eder. Bu trajedi nedeni ile Mümtaz, Nuran’dan ayrılır. Bu arada 2.Dünya Savaşının başladığı haberi verilir radyoda. Roman, bir olayı anlatmaya değil, karakterlerin ruh ve düşünce dünyalarını anlatmaya yöneliktir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fahim Bey ve Biz
B) Huzur
C) Medar-ı Maişet Motoru
D) Sözde Kızlar
E) Çamlıca’daki Eniştemiz

14. Beş Şehir’de sanatçı Bursa, Ankara, Erzurum, Konya ve İstanbul’u şiirsel bir dille anlatmıştır. Bu kitapta sözü edilen şehirlerle ilgili pek çok alanda bilgi vermektedir. Anlatımının akıcılığı ve samimiyetiyle deneme-gezi türünde edebiyatımızdaki en önemli eserlerdendir. Sanatçı hikayelerini Abdullah Efendi’nin Rüyaları adlı eserinde bir araya getirmiştir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü özgün niteliklere sahip bir romanıdır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eflatun Cem Güney
B) Peyami Safa
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Falih Rıfkı Atay
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

15. Aşağıdaki romanların hangisinin konusu Kurtuluş Savaşı değildir?
A) Ateşten Gömlek
B) Yorgun Savaşçı
C) Yaban
D) Küçük Ağa
E) Mahur Beste

16. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale topluluğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerini Yedi Meşale adlı dergide yayımlamışlardır.
B) İçtenlik, canlılık ve sürekli yenilik ilkeleriyle yola çıkmışlardır.
C) Topluluğu oluşturan sanatçılar şiir dışında eser vermemişlerdir.
D) Beş Hececiler’in yazdıkları şiirleri beğenmedikleri için onlara bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
E) Batılı bir şiir peşinde gitmek istememişlerse de Beş Hececiler’i tekrar etmişlerdir.

17. Aşağıda verilen eserlerden hangisi karşısındaki yazara ait değildir?
A) Aganta Burina Burinata-Sabahattin Eyüboğlu
B) Yalnızız-Peyami Safa
C) Alemdağ’da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık
D) Geçmiş Zaman Köşkleri-Abdülhak Şinasi Hisar
E) Denemeler-Suut Kemal Yetkin

18. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Halit Fahri Ozansoy

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi Haldun Taner’e ait değildir?
A) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu
B) Ay Işığında Çalışkur
C) Keşanlı Ali Destanı
D) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
E) Kürk Mantolu Madonna

20. İçe kapalı bir kişiliği olan sanatçı, yaşamın içindeki küçük şeyleri ustaca şiirleştirmiştir.”Evler” bu tür şiirlerinden oluşan bir eseridir. Halk ve Divan şiirine özgü nitelikleri şiiirine taşımış, geleneğe dayalı yeni bir şiir ortaya koymuştur. Günlük dilin olanaklarından yararlanan sanatçı, şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Şiirin yanında çeviri ile de uğraşmış, “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adlı önemli bir eser hazırlamıştır. Kapalı Çarşı, Eski Toprak, Dar Çağ, Divançe adlı şiir kitapları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ece Ayhan
B) Behçet Necatigil
C) Turgut Uyar
D) Cahit Külebi
E) Haldun Taner

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.A, 4.B, 5.C, 6.A, 7.C, 8.E, 9.B, 10.A, 11.D, 12.E, 13.B, 14.E, 15.E, 16.C, 17.A, 18.D, 19.E, 20.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap