Testler

Divan Edebiyatı Test 15-Çıkmış Sorular

DİVAN EDEBİYATI TEST 15-ÇIKMIŞ SORULAR

1. Çağdaşlarına göre zarif bir dile, zengin bir hayale, canlı bir tasvir yeteneğine sahip olan —-, her yönüyle büyük bir şairdir. İslami ilimlere ve Acem edebiyatına tam olarak vakıf olduğu bazen çok sanatlı olan kasidelerinden anlaşılır. Edebiyatımızdaki yergi türünün şaheserlerinden birini ortaya koyan şair; II. Murat’a sunduğu, “öküzlerdeki boynuza sahip olmayı uman bir eşeğin kulağından ve kuyruğundan olması” ana fikrini işlediği, mesnevi nazım biçimini kullandığı sembolik tarzdaki eseriyle ünlüdür. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2015)
A)Neşatî 
B)Nailî 
C)Ahmet Paşa 
D)Şeyhî 
E)Fuzûlî

2. XVII. yüzyılda sanatlı nesrin en önemli temsilcilerinden biri olan yazar, ilk defa mensur hamse oluşturmuş; XV. yüzyılda temelleri atılmış olan süslü nesre yeni bir boyut kazandırmıştır. Sanat ve maharet göstermek amacıyla o döneme kadar kullanılmamış Arapça ve Farsça kelimelere yer vermiş, zincirleme tamlamalar ve uzun cümlelerle özgün bir üslup geliştirmiştir. 
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A)Veysî 
B)Nergisî 
C)Katip Çelebi 
D)Nâbî 
E)Sinan Paşa

3. I. Özünde genellikle “övgü”ye yer verilen divan edebiyatı nazım şekli
II. 5-15 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik bir eda ile söylenen nazım biçimi
III. Aruz vezninin kısa kalıplarıyla değişik konularda yazılan, her beyti kendi içinde kafiyeli uzun manzum eser
IV. Aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan gazeller
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? (2014)
A) Musammat
B) Kaside
C)Muhammes
D)Mesnevi
E)Gazel

4.—- şiirlerinde en çok dikkat çeken mekânlardan biri Sa’dâbâd’dır. Büyük ve görkemli bir alanı ifade eden Sa’dâbâd; su kanalı, köşkler, saray, mesire alanı ve kamelyalarıyla şairin hayal dünyasını süsleyen bir tablo şeklinde sunulmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2015)
A)Bağdatlı Rûhî’nin 
B)Bâkî’nin
C)Nedîm’in 
D)Şeyh Galip’in
E)Nef’î’nin

Evet, tarz-ı kadîm-i şi’ri bozduk, herc ü merc ettik,
Nedir şi’r-i hakiki safha-i irfâna derc ettik
5.Bu manzumede geçen “tarz-ı kadîm” ifadesiyle belirtilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A)Divan şiiri 
B)Tanzimat Dönemi şiiri 
C)Halk şiiri
D)İslamiyet’ten önceki Türk şiiri 
E)Servetifünun Dönemi şiiri

6.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? (2015)
A)Din uğruna yapılan savaşları konu alan eserler (Gazavatnâme)
B)Sanatlı bir dille yazılmış düzyazıların ve mektupların bir araya toplandığı eserler (Münşeat)
C)Elçi olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin elçilikleri sırasındaki gözlemlerini dile getirdikleri eserler (Sefaretnâme)
D)Herhangi bir manzumeyi alaycı bir şekilde taklit etmek için oluşturulmuş eserler (Tehzil)
E)Bir şehrin güzelliklerinin sanatkârane bir biçimde dile getirildiği eserler (Surnâme)

7. I. Bahariyye – Pastoral şiir
II. Nasihatname – Lirik şiir
III. Gazavatname – Epik şiir
IV. Menakıbname – Satirik şiir
Yukarıda numaralanmış tür eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? (2016)
A)I. ve II. B)I. ve III. C)II. ve III. D)II. ve IV. E)II. ve IV.

8. Türk nesri, —- ile edebî bir kimlik kazanmıştır. Divan edebiyatının özenli hatta bir çeşit süslü nesrinin ilk büyük sanatkârı odur. Fars edebiyatının seçili cümlelerini ve mecazlı anlatımını benimsemiş olan sanatçı, bir bakıma klasik nesrin temelini attığı dinî-tasavvufi içerikli —- adlı eserinin ön sözünde, eseri güzel görünsün diye bu tür söz sanatlarına yöneldiğini belirtmiştir. Eserin dili süslü ve özenli olsa da devrine göre anlaşılabilir biçimdedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2016)
A)Âşık Paşa – Garibnâme
B)Nergisî – Nihâlistan
C)Sinan Paşa – Tazarrunâme
D)Veysî – Hâbname
E)Evliya Çelebi – Seyahatnâme

9. Türk edebiyatında gerçek anlamda ilk mizahi ürünler; masallar, fıkralar ve seyirlik oyunlardır. Divan edebiyatında bir kimseyi yermek, olumsuz bir gidişatı eleştirmek amacıyla yazılan hicviyeler de bir çeşit mizah ürünüydü. Bu tür metinlerde abartılı bir dil kullanılır ve hicvedilen kişi âdeta yerin dibine geçirilmeye çalışılırdı. —-, bu bağlamda akla gelen ilk örneklerden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (2016)
A)Nâbî’nin Hayriyye’si
B)Şeyhî’nin Harnâme’si
C)Nef’î’nin Siham-ı Kaza’sı
D)Bağdatlı Rûhî’nin Terkib-i Bend’i
E)Fuzûli’nin Şikâyetnâme’si


10. —-; gazellerinde gerçek aşkı, zevki ve eğlenceyi gerçekçi bir üslupla dile getirmiştir. O, —- gibi üzüntü ve acılarını tasavvufi kavramlardan hareketle sembolik bir dille yansıtan yanık bir âşık değil neşeli bir kişiliktir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2016)
A)Hoca Dehhani – Nesimi
B)Nedîm – Fuzûli
C)Bâkî – Hayali
D)Zâtî – Şeyhülislam Yahya
E)Bağdatlı Rûhî – Şeyh Galip

11. Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir:

I.  Ne denlü ağlasa zâr olsa âşık
    Açılsa gülse gül-zâr olsa dilber
II. Cefâyı az kılsa Hayretî’ye
    Sözüm bu kim vefâ-dâr olsa dilber
III. Öpülse yâr ile yâr olsa dilber
     Koculsa râm-ı dil-dâr olsa dilber
Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2018)
A)I – III – II 
B)II – I – III 
C)II – III – I
D)III – II – I 
E)III – I – II

12. Her beyti başlı başına bağımsız bir şiir olmakla birlikte bütün beyitleri arasında bir duygu ve düşünce birliği bulunan şiirlere Divan edebiyatında —- denir. Örneğin Fuzûlî’nin gerek Divan’ında gerekse —- mesnevisinde bu türden şiirlerin sayısı oldukça fazladır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018)
A)yek-ahenk gazel – Leyla vü Mecnun
B)rindane gazel – Şikâyetname
C)âşıkane gazel – Rind ü Zâhid
D)yek-avaz gazel – Hadîkatü’s-Süeda 
E)beytü’l gazel – Beng ü Bade 


13. “Kuşların dili” anlamına gelen ve mesnevi nazım şeklinde yazılmış olan —- adlı eser, İranlı şair Feridüddin Attar tarafından kaleme alınmıştır. İçinde tasavvufi hikâyeler bulunan eserin Türkçe uyarlaması, yazıldığı dönemin dil özelliklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2018)
A)Makâlât
B)Garibnâme
C)Mantıku’t-Tayr
D)Dânişmendnâme
E)Atebetü’l-Hakâyık 

14. XVIII. yüzyılda yaşamış Klasik Türk edebiyatı şairidir. Sebki Hindi’nin önemli temsilcileri arasında gösterilir. Genç yaşta divan sahibi olmuştur. Divan şiiri geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilir. Mesnevi yazma gücünü alegorik bir eser olan Hüsn-ü Aşk ile ispat etmiştir.
Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2018)
A) Nabî   
B)Nedim 
C) Şeyh Galip 
D)Şeyhülislam Yahya   
E) Hayali

Gözle konşu hakkını dinle beni
İster isen Hak seve dâ’im seni

Kırma gönlün hoş geçin mü’min isen
Dü cihânda olmak istersen esen

Konşusunu kim ederse bî-huzûr
Dü cihânda Hak anı ede kusûr

15. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir? (2018)
A)Surnâme
B)Pendnâme
C)Kıyafetnâme
D)Seyahatnâme
E)Gazavatnâme 

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.E, 7.D, 8.C, 9.A, 10.B, 11.E, 12.A, 13.C, 14.C, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap