Testler

Edebiyat Akımları Test 3

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 3

1. Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…

İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim.
Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?(1974)
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Sürrealizm

2. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (1975)

A) Romantizm / Realizm / Klasisizm / Sürrealizm / Natüralizm
B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm
C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm
D) Realizm / Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Sürrealizm
E) Klasisizm / Romantizm / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm

3. Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır? (1978)

A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması
B) Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi
C) Yapıtlardaki dilin ulusal olması
D) Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi
E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması

4. “Emile Zola’nın, Auguste Comte’nun pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimledir? (1982)
A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal
B) Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit
C) Realizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade M. Ekrem
D) Sembolizm; Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim
E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal

5. “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”
Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir? (1983)
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Romantizm
D) Natüralizm
E) Parnasizm

6. “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?(1984)
A) Balzac
B) G. Flaubert
C) E. Zola
D) Tolstoy
E) V. Hugo

7. “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.”
Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir? (1985)
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm

8.Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.
Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir? (1986)
A) Romantizm
B) Klasisizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Empresyonizm

9. O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor, hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.
Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1986)
A) E. Zola
B) G. Flaubert
C) V. Hugo
D) V. Goethe
E) H. Balzac

10. Yazar, romanı yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?(1987)
A) Romantizm
B) Natüralizm
C) Klasisizm
D) Sembolizm
E) Realizm

11.Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? (1988)
A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
C) Aynı türden eserler vermeleri
D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

12. Yazar, roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdülerdir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.
Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir? (1988)
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

13. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. ‘Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’ın Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1990)
A) Voltaire
B) Diderot
C) Racine
D) Victor Hugo
E) Alexandre Dumas

14. (I)Baudelaire, (II)şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, (III)kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle (IV)sezdirerek (V)Romantizm akımının öncüleri arasında yer almıştır

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1993)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. (I) 1860 – 1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1994)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Türk edebiyatında (I)Parnasizmin ilk izleri (II)Tanzimat şairlerinde görülür. (III)Cenap Şahabettin bu akımı bizde (IV)ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır. Nazım biçimlerinden biri olan (V)sone de Türk edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1997)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

17. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır? (2006)
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

18. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? (2007)
A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)
B) Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)
C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)
D) Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)
E) Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)

19. (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir? (2008)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.D, 4.C, 5.C, 6.C, 7.D, 8.E, 9.A, 10.B, 11.B, 12.E, 13.A, 14.E, 15.A, 16.B, 17.B, 18.B, 19.E

edebiyatakimlaritest3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap