Testler

Edebiyat Tarama Testi 21

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 21

1.Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. Didaktik bir eseridir. Eserde ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konular işlenmiştir. Eser aruz vezniyle, mesnevi şeklinde 1070 yılında yazılmıştır.
Yukarıda tanıtılan eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kutadgu Bilig-Kaşgarlı Mahmut
B) Atabetü’l Hakayık-Edip Ahmet Yükneki
C) Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacip
D) Atabetü’l Hakayık-Yusuf Has Hacip
E) Divan-ı Hikmet-Kaşgarlı Mahmut

2. Şiirlerinde Sembolizm ve Empresyonizmin etkileri görülür. Batılı Sembolistlerde olduğu gibi, görünen alemin ötesinde görünmeyen bir alemin varlığına inanır; o alemin özlemini duyar. İnsanın iç ürperişlerini, akşam güneşinin renklerini, mısralarla resim yaparcasına anlatır. Akşam saatleri, mehtaplı göller, kuğular, leylekler, güller, bülbüller, her an değişen renkler onun şiirlerinde sık sık yer verdiği temalardır. Şiirin dışında gezi, deneme, fıkra türlerinde de ürün veren sanatçı, yolculuk notlarını Frankfurt Seyahatnamesi adı altında yayımlamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şehabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

3. İlk romanı İnce Memed tanınmasında önemli rol oynamıştır. Romanın yanı sıra öykü, röportaj ve makale türlerinde ürünler vermiştir. Yapıtlarında Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının acı yaşamını, ezilişini, sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ve toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koyar. Anadolu insanının sözlü anlatım geleneğinin ürünleri olan destanlardan, ağıtlardan, halk öykülerinden, masallardan, türkülerden ve çağdaş roman tekniklerinden yararlanarak vardığı bireşim ve üslup onu her bakımdan özgün bir çağdaş sanatçı kimliğine ulaştırmıştır. Kurduğu imge dünyası, benzetmeler, betimlemeler, doğanın tüm yönleriyle anlatımı, kullandığı dil, yerel sözcükler ve deyimler, atasözleri, yakarışlar, sövgüler onun anlatımını canlı ve etkileyici kılan özelliklerdir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Orhan Kemal
C) Tarık Buğra
D) Kemal Tahir
E) Orhan Pamuk

4. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle hece ölçüsüyle yazılması
B) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılması
C) Benzetmelerin, gerçekçi yanı somut olması
D) Daha çok redif ve yarım uyak kullanılması
E) Konu bütünlüğü değil, dize güzelliğinin önemsenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Gazel
B) Kaside
C) İlahi
D) Tuyuğ
E) Mesnevi

6. Hüseyin Rahmi’nin bu romanı, Muhsine Hanım’ın anlattığı, gençliğinden başından geçen olaylar dizisinin öyküsüdür. Cinleri ve perileri ile ünlü bir çiftliğe kapatılan Muhsine’ye Çeşmifelek Kalfa’yla Ruşen Dadı, günün her saatinde nasıl davranacağını anlatır, onu korumaya çalışırlar. Ancak Muhsine gece yalnız kalınca duyduğu seslerden bayılır. Başka bir gece çiftlik işçilerinden Hasan ona aşkını ilan eder. Romanın sonunda peri kılığında çiftliğe girenlerin, çiftliğe sahip olmak isteyen kişiler olduğu anlaşılır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gulyabani
B) Mürebbiye
C) Şık
D) Şıpsevdi
E) Hakka Sığındık

7. Kökü bende bir sarmaşık
    Olmuş dünya sezmekteyim
    Mavi, masmavi bir ışık
    Ortasında yüzmekteyim
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redife yer verilmiştir.
B) I.ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
C) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.
E) Pekiştirmeli sözcüğe yer verilmiştir.

8.Yeter kaşın çattığın
    Gülüver bana gülüver
    Şu göğsüne taktığın
    Gülü ver bana gülü ver
Bu dörtlüğün 2. ve 4.dizelerindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seci
B) Tevriye
C) Kinaye
D) Cinas
E) Mecaz-ı mürsel

9. (I) Bizde ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi’dir. (II) Ondan sonra çıkan Ceride-i Havadis ise yarı resmi bir gazetedir. (III) İlk özel gazete ise Tercüman-ı Ahval’dir. (IV) İlk makale Namık Kemal’in Şiir ve İnşa adlı makalesidir. (V) İlk roman çevirisini ise Yusuf Kamil Paşa yapmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.     B) II.        C) III.         D)IV.           E) V.

10. Aşağıdaki destanlardan hangisi Türklere ait değildir?
A) Şehname
B) Şu
C) Manas
D) Bozkurt
E) Türeyiş

11. Ne kazandım dünyadan? Sorulunca: Hiç
      Şu kısacık yaşama sarılınca: Hiç
      Yanan neşe mumuyum, üzme boşuna
      Cem elinde kadehim, kırılınca: Hiç
Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Şarkı
B) Rubai
C) Tahmis
D) Taştir
E) Müstezat

12. “Evet, ben de gazetede yayımlıyorum yazdıklarımı. Ama bunlar öyle rastgele yazılmış şeyler değil. Bir konuda yazmadan önce araştırma yapıyorum, bilgi topluyorum. Bunu yaptıktan sonra görüşlerimi ciddi bir üslupla ve kanıtlarıyla birlikte ortaya koyuyorum.” diyen bir sanatçının aşağıdaki türlerden hangisinde eser verdiği söylenebilir?
A) Öykü
B) Makale
C) Deneme
D)Fıkra
E) Sohbet

13. Bu sanatçımız şiirleriyle ün kazandıktan sonra hikayeye yönelmiş, sonra da tiyatro alanında eser vermiştir. Yaşama sevincini, günlük izlenimlerin güzelliklerini, aşk ve sevgi temalarını işler. Tütün Zamanı adlı romanı en tanınmış eserleri arasındadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Necati Cumalı
C) Orhan Kemal
D) Yaşar Kemal
E) Oğuz Atay

14. Yine buldu genç çoban
       Zümrütlü ovasını
       Kâm aldı kavalından
       Unuttu her yasını
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik
B) Epik
C) Pastoral
D) Satirik
E) Dramatik

15. …, şairleri şiiri yenileştirmek, ölçü ve uyağı terk etmek, her türlü konuyu şiire sokmak, en önemlisi de şairaneliği terk etmek istediler. … ise onlara karşı çıkarak şiir için şiir anlayışıyla hareket edip eşya, görünüm ve özellikle insanı gerçeküstücülerden bile ileri bir soyutlama ile anlatmayı ilke edindiler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tanzimat Dönemi-Servet-i Fünuncular
B) Servet-i Fünun-Yeni Lisancılar
C) Fecr-i Ati-Milli Edebiyatçılar
D) Yedi Meşale-Yeni Lisancılar
E) Garip Akımı-İkinci Yeniciler

16. Bu şairimizin, edebiyatımızdaki yerini sanatsal özgünlüğü ya da becerisinden çok, yenileşen edebiyatımıza bir yol bulma çabalarında aramak gerekir. Anadolu’nun değişik köy ve kasabalarına ilişkin gözlemleri, çocukluk yıllarına ilişkin anıları, kır, doğa ve mevsim görünümleri şiirinin temelini oluşturur. Aşık Veysel’i edebiyatımıza kazandıran bu şairimiz, şiirin yanında oyun da yazmıştır. Oyunlarından ilkinin adı Koçyiğit Köroğlu’dur.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Cahit Sıtkı Tarancı

17. Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusudur. Tanzimat edebiyatını başlatan, Batılı anlamda ilk eserleri veren odur. İlk kez noktalama işaretlerini kullanmış, edebiyatımızdaki ilk tiyatro eserini yazmıştır. İlklerin adamı olarak bilinen sanatçı bunların dışında ilk kez şiir tercümesi yapmıştır. Halkı da ihmal etmemiş, Durub-ı Emsal-i Osmani adlı bir atasözleri eseri ortaya koymuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Abdülhak Hamit Tarhan

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Aruz ölçüsü hecelerin açık ve kapalı, uzun ve kısa olmasına dayanır.
B) Vezin gereği kısa heceyi uzun okumaya imale denir.
C) Saz şairlerinin şiirlerini topladıkları defterlere tezkire denir.
D) Hamse, beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserlerdir.
E) Uyaklanan sözcüklerden biri diğerinin içinde yer alıyorsa buna tunç uyak denir.

19. Eserde betimlenen hayat ve idealize edilmiş olan şahıslar şairin kendi devrinden önceki bir zamana aittir. Sanatçı, ideal bireylerden oluşan toplum ve devleti gözünde canlandırır. Sonra kendi devrinden acı acı şikayet eder. Eserinde, büyük meziyet olarak gösterdiği hareket ve düşüncelerin kalmadığını söylemektedir. Eser, şairin tasavvur ettiği ideal bir hayatı işlemesine rağmen gerçeğin içinde dolaşır. Hatta Türk edebiyatı içinde bir tiyatro eseri kimliğine bürünür. Eserde saadet ve ikbali temsil eden vezir Aytoldu ile aklı temsil eden Ögdülmiş’in şahıslarında şairin kendisini tasvir etmiş olması mümkündür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmut-Divan-ı Lügat’it Türk
B) Ahmet Yesevi-Divan-ı Hikmet
C) Edip Ahmet Yükneki-Atabetü’l Hakayık
D) Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacip
E) Muhakemetü’l Lügateyn-Ali Şir Nevai

20. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı
     Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı
B) Bahtın kaldırımlara düştüğü günden beri
     Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri
C) Sesler çıkmadan söner paslı çıngıraklarda
     Yassı tabanlarını sürükler bir kenarda
D) Artık barınamam gölge varlıkta
     Şimdi gözüm, büyük sanatkarlıkta
E) Bir duman yükselir gibidir kederden
     Macerası çoktan bitmiş o şeylerden

21. Fransa’da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır. Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bu akımda, şiiri salt biçim olarak görüldüğü için biçim güzelliği her şeyin üstünde tutulmuştur. Ölçü ve uyağa çok önem verilmiş, ritim ön plana çıkarılmıştır. Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, yabancı ülkelerin manzara ve gelenekleri işlenen başlıca konulardır. Eski Yunan ve Latin mitolojisine büyük hayranlık duyulmuştur. Gautier, Banville, François Coppee, J.Maria de Heredia başlıca temsilcileridir. Bizde ise bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret’te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Romantizm
C) Parnasizm
D) Klasisizm
E) Empresyonizm

22. Geceleyin çiçekler saksıda diri
       Karanfili, ortancası, yasemini
       Geceleyin çiçekler daha bir cömert
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşhis
B) Tevriye
C) Kinaye
D) Tariz
E) Hüsn-i Talil

23.Milli ve dini değerleri ele aldığı şiirlerinde gerçekçi bir yol izlemiştir. 1906 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımlamaya başladığı şiirlerinde toplumsal konuları işlemiş, manzum hikayeyi şiirde başarıyla uygulamıştır. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Aruzu Türkçeye ustaca uygulayan şairlerdendir. Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri lirik-epik şiir türünün en güzel örneklerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Akif Ersoy

24. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sürgün-Refik Halit Karay
B) Şık-Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Tatarcık-Halide Edip Adıvar
D) Miskinler Tekkesi-Yakup Kadri Karasomanoğlu
E) Matmazel Noralya’nın Konuğu-Peyami Safa

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.E, 5.C, 6.A, 7.D, 8.D, 9.D, 10.A, 11.B, 12.B, 13.B, 14.C, 15.E, 16.B, 17.A, 18.C, 19.D, 20.B, 21.C, 22.A, 23.E, 24.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap