Testler

Halk Şiiri Test 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı temsilcilerinden biri değildir?
A) Âşık Ömer
B) Yunus Emre
C) Aziz Mahmut Hüdayi
D) Kaygusuz Abdal
E) İbrahim Hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı temsilcilerinden biri değildir?
A) Âşık Ömer
B) Dadaloğlu
C) Pir Sultan Abdal
D) Karacaoğlan
E) Erzurumlu Emrah

3.
Söyledikçe dürler saçar dehanın
Aklı zail olur sana bakanın
Der Süleyman Bağdad imiş mekanın
Turnam neden düştün sen bu diyara
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ninni
B) Varsağı
C) Koşma
D) Mani
E) Semai

4. 17’nci yüzyılda yaşadığı sanılmakla birlikte elimizde yaşamıyla ilgili kesin bilgilerin olmadığı bir halk şairidir. Göçebe Türkmen obalarında yetişmiştir. Onun şiiri aşk ve doğa üzerinedir. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardandır. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. O, Türk âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş biçimi getirmiştir. Doğa benzetmelerine sık sık başvurmuş, çok yalın ve temiz bir Türkçeyle lirik şiirler söylemiştir. Koşmalarıyla ünlüdür. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiş, aruzu hiç kullanmamıştır.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayıkçı Kul Mustafa
B) Âşık Ömer
C) Gevheri
D) Karacaoğlan
E) Pir Sultan Abdal

5.
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Adı Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir
Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Varsağı
B) Mani
C) Koçaklama
D) Semai
E) Türkü

6.Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ……….., Halk edebiyatında yaygın olarak kullanılan ve konularına göre güzelleme, koçaklama gibi isimler alan şiir türüdür. (Koşma)
B) …………, annelerin, çocuklarının uyumasını sağlamak ya da ağlamasını durdurmak için sade bir dille ve hece ölçüsüyle ezgili olarak söylediği şiirlerdir. (Tekerleme)
C) ……, halk ozanlarının şiirlerini topladıkları defterlerin adıdır. (Cönk)
D) ……., yiğitçe bir edayla söylenen, genellikle içinde “bre”, “hey”, “hey gidi” gibi ünlemlerin yer aldığı şiirlerdir. (Varsağı)
E) …….., aşk, ayrılık vb. konularda özel bir ezgiyle söylenen, bölgelere göre hoyrat, oturak gibi isimler alan bir Halk şiiridir. (Türkü)

7. Mani ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Asıl anlatılmak istenen ilk iki dizede verilir.
B) Hece ölçüsünün 7’li kalıbıyla söylenir.
C) Uyak düzeni “aaxa” biçimindedir.
D) Aşk, ayrılık, güzellik vb. konularda söylenir.
E) Yedekli, cinaslı gibi çeşitleri vardır.

8. Kendine özgü bir ezgi ile söylenen bir nazım biçimidir. Daha çok hecenin 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenir. İki bölümden oluşur. Birinci bölümde asıl sözler bulunur. Buna bent denir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümleridir. Bunlara da kavuştak denir. Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelidir. Aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, hasret, sevgi ve güzellik gibi konularda söylenmiştir. Konusu ve şekli devirden devire ve çevreden çevreye değişir.
Bu parada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A) Koşma
B) Semai
C) Türkü
D) Ağıt
E) Varsağı

9. Onun değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen fıkralara göre o, belli bir dönemin değil; Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü ögesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisinin dile getirmiştir. Kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile halk arasında söylenegelmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Yunus Emre
B) Mevlanaa
C) Nasreddin Hoca
D) Seyyid Nesimi
E) Hallac-ı Mansur

10. Aşağıdakilerden hangisi bir halk edebiyatı ürünü olan “türkü” ile ilgili değildir?
A) Her zaman bir ezgi eşliğinde söylenir.
B) İlk düzenleyicisi bilinmemektedir.
C) En eski nazım biçimlerinden biridir.
D) İlk dönem Halk edebiyatı nazım biçimi olan sagularla benzerlik gösterir.
E) Hece vezninin 7, 8 ve 11’li kalıbıyla söylenir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Mani
B) Koşma
C) Semai
D) Varsağı
E) Destan

12. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin özelliklerindendir?
A) Nazım birimi beyittir.
B) Arapça, Farsça kelimelerle yüklü anlaşılmaz bir dili vardır.
C) Edebi sanatlara çokça yer verilir.
D) İşlenen konular sadece aşk, şarap ve tabiattır.
E) Daha çok yarım kafiye ve redif kullanılır.

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi güzellemeden alınmış olabilir?
A) Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
      Ferman padişahın dağlar bizimdir
B) Rüşvet ile yazar hâkim hücceti
     Hüccet ile alır kadı rüşveti
C) Şu yalan dünyaya geldim geleli
      Severim kır atı bir de güzeli
D) Mert dayanır namert kaçar
      Meydan gümbür gümbürlenir
E) Nice koç yiğitler yere serilir
      Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

14. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı ürünlerindendir?
A) Türkü
B) Gazel
C) Koşma
D) İlahi
E) Varsağı

15. Koşma ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 3-5 dörtlükten oluşur.
B) Saz eşliğinde söylenir.
C) Kafiye örgüsü abab  cccb   dddb şeklindedir.
D) Sadece yiğitlik teması işlenir.
E) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla söylenir.

16. Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle Halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A) Mani, türkü, koşma, masal, ninni
B) Kaside, türkü, mani, tuyuğ, gazel
C) Rubai, tuyuğ, destan, masal, kaside
D) Mani, tuyuğ, rubai, destan, gazel
E) Türkü, mani, masal, rubai, ninni

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.C, 4.D, 5.E, 6.B, 7.A, 8.C, 9.C, 10.D, 11.A, 12.E, 13.C, 14.A, 15.D, 16.A

halksiiritest1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap