Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 6

Beş Hececiler ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 6

1.Biraz Cenap Şahabettin’den, ama daha çok, Yahya Kemal Beyatlı’dan etkilenerek ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Sonra hece veznine döndü. Anadolu insanının duygularını işleyerek Milli Edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını zenginleştirdi. “Çamdeviren”, “Deli Ozan” gibi takma adlarla mizahi şiirler yazdı. Fıkra, manzum oyun, roman türünde eserler verdi. Bunların yanında Anayurt adlı bir dergi çıkardı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Enis Behiç Koryürek

2. Beş Hececiler olarak bilinen şairler, şiirlerini “Akıncı Türküleri, Gülistanlar ve Harabeler, Gönülden Sesler, Akından Akına” gibi kitaplarda toplamışlardır.
Bu cümlede eseri anılmayan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

3. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun…Ayrılıyor yolumuz…
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat adlı şiirinden alınan bu dörtlükten hareketle Beş Hececilerin şiir anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Şiiri toplumsal konulardan uzak tutma
B) Şiirde bireysel konuları öne çıkarma
C) Batı edebiyatı nazım biçimleriyle şiirler yazma
D) Divan şiirine çağdaş bir görünüm kazandırma
E) Yurt sorunlarına, yerli ve milli kaynaklara yönelme

4. İlk şiirlerini Fecr-i Ati etkisinde kalarak yazdı. Bu ilk dönem şiirlerini aruz vezniyle kaleme aldı. Aruza Veda şiiriyle bu ölçüyü bıraktı ve hece ölçüsüne yöneldi. Şiirlerinde yalın Türkçe kullandı. Yeni Mecmua çevresinde toplanan ve Beş Hececiler olarak ünlenen şairler arasında yer aldı. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Hüzün yansıtan şiirlerinde daha çok aşk temasını işledi. Şiirin yanı sıra yayımlanmış roman ve oyunları ile anı kitapları da olan sanatçı, ölümüne kadar bir gazetede tiyatro eleştirileri ile edebiyat yazıları yayımladı. Nedim adında bir edebiyat dergisi çıkardı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Orhan Seyfi Orhon

5. Aşağıdaki sanatçı-yapıt-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yusuf Ziya Ortaç-Şarkın Sultanları-tiyatro
B) Orhan Seyfi Orhon-Fırtına ve Kar-şiir
C) Halit Fahri Ozansoy-Cenk Duyguları-şiir
D) Enis Behiç Koryürek-Güneşin Ölümü-şiir
E) Faruk Nafiz Çamlıbel-Yayla Kartalı-tiyatro

6. Şiire 1.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, Anadolu’yu şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş şairi Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler olarak bilinen şairlerden biri değildir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
E) Necip Fazıl Kısakürek

7. Şair, romancı, oyun yazarı ve gazetecidir. Şiire aruzla başlamış, Milli Edebiyat hareketinin etkisiyle hece ölçüsüne yönelmiştir. Beş Hececiler olarak anılan şairlerdendir. Türkçenin sadeleşmesi için çabalamış, şiir ve düzyazılarında konuşma dilini kullanmıştır. Mizahi ve hicivsel yazılarının yanı sıra, tiyatro oyunu, roman, anı ve gezi yazısı türlerinde de çok değerli eserler kaleme almıştır. Kehkeşan adlı şiiri, bir derginin açtığı yarışmada birincilik ödülü kazanmıştır. Otuzdan fazla esere imza atan sanatçı, Türkçeyi sade, akıcı, yumuşak ve kuvvetli bir biçimde kullanmış; edebiyat çevrelerince üslup ustası şeklinde nitelendirilmiştir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

8. Beş Hececiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiire 2. Dünya savaşı yıllarında başlamışlardır.
B) İlk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar, daha sonra heceye yönelmişlerdir.
C) Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak durmayı tercih etmişlerdir.
D) Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.
E) Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

9. Şiire aruzla başladı. Fırtına ve Kar isimli uzun şiirinde bunun başarılı bir örneğini verdi. İlk şiirleri arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Hıyaban isimli dergide yayımlandı. Genç Kalemler hareketinin etkisinde kalarak hece veznine yöneldi. Hece ile yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullandı. 1917’de Yeni Mecmua’da çıkan şiirleriyle edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. Türk şiirinde “Hecenin Beş Şairi” grubundan biri olarak ün kazandı. Divan şiiri kalıplarını hece ölçüsüne uyarlayarak gazel benzeri şiirler yazdı. Yirmiden fazla şiiri bestelendi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Enis Behiç Koryürek

10. Başlangıçta, şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Daha sonra Milli Edebiyat akımından etkilenerek hece ölçüsüne yöneldi. Beş Hececiler olarak bilinen şairler arasında yer alan sanatçı, ulusal duygulara seslenen şiirleri ile tanındı. Hece ölçüsündeki kalıpların yapısında değişiklikler ile serbest şiire geçiş denemeleri yaptı. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiirler yazdı. Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösterdi. Yaşamının son üç yılını, kendini dine ve tasavvufa vererek geçirdi; mistik bir şiire yönelerek tasavvufi şiirler yazdı. Şiirlerini Miras, Varidat-ı Süleyman ve Güneşin Ölümü adlı kitaplarında topladı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

11.           I               

Naz edip beni üzme,
Öyle gözünü süzme,
“Gel, öpeyim!” deyince,
Dudaklarını büzme!

        II               

Can işte, canan hani?
Dert işte, derman hani?
Gönül sarayı bomboş
Beklenen sultan hani?

Yukarıdaki dörtlüklerden ilki Yusuf Ziya Ortaç’a, ikincisi de Orhan Seyfi Orhon’a aittir. Bu dörtlüklerin biçimsel ve söyleyiş özellikleri dikkate alındığında Milli Edebiyat dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Aruz ölçüsüyle çok başarılı şiirler yazmışlardır.
B) Şiiri ölçü ve uyak gibi biçimsel özelliklerden kurtarmışlardır.
C) Halk edebiyatı nazım şekillerinden maniyi kullanmışlardır.
D) Vatan sevgisi ve kahramanlık konularında didaktik şiirler yazmışlardır.
E) Devrin siyasal ve sosyal olaylarının etkisinden kurtulamamışlardır.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.E, 4.D, 5.A, 6.E, 7.E, 8.A, 9.B, 10.A 11.C

Milli Edebiyat Dönemi Test 6‘yı indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap