Testler

Söz Sanatları Test 12

SÖZ SANATLARI TEST 12

1.
Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar

Gökte gezip gezip iner dağlara

Siyah servi divan durur
Başucumda bütün gece
Yukarıda verilen beyitlerin her ikisinde de ortak olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Teşhis
C) Tecahül-i arif
D) Mübalağa
E) İntak

2. Âşık Veysel sazını çalarken eli sazının tek bir noktasını tutarmış. Sazın üzerindeki notalarda parmaklarını oynatmadan çalması dostlarının dikkatini çekmiş. Âşık Veysel’e diğer saz üstatları gibi parmaklarını notalarda niçin gezdirmediği sorulunca o, “Onlar, benim tuttuğum yeri arıyorlar da da ondan.” demiş.
Âşık Veysel’in bu parçada verdiği cevap aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnektir?
A) Açık istiare
B) Teşbih
C) Teşhis
D) Hüsnütalil
E) Tenasüp

3.
Hani ol gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Benzetme-kişileştirme
B) Tekrir-abartma
C) İstiare-tezat
D) Hüsnütalil-tenasüp
E) Kinaye-tecahüliarif

4.
Yaprakların sararıp solması

Dökülmesi dallardan yere
On iki ay bekleyip yılda bir kere
Gölgeye kilim serdiğimdendir
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsnütalil
B) İntak
C) Mecazımürsel
D) Tecahüliarif
E) Tevriye

5.
Bazı coşkun ırmakların

Ninni söyler akan suyu
Bazı esen bir rüzgârın
Dudakları der ki: “Uyu”
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşbih-kinaye
B) Teşhis-intak
C) Teşhis-telmih
D) Teşbih-intak
E) Cinas-teşhis

6. Bir fısıltıyla gece yarısı uyandım. Odalar karşılıklı dertleşiyordu, hatıralardan söz ediyor ve o günlere özlem duyuyorlardı. Günlerin rüzgâr gibi geçtiğini unutuyorlardı oysa.
Bu parçada yer alan söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye-tezat
B) Tevriye-teşbih
C) Teşhis-teşbih
D) İstiare-cinas
E) Hüsnütalil-teşhis

7. Bir eczanenin duvarındaki levhada: “Ne ararsan bulunur, derde devadan başka.” cümlesi asılmıştı.
Buradakine benzer bir söz sanatı aşağıdaki dizelerden hangisinde yapılmıştır?
A) Ağla gözüm ağla hicran yaraşır.
B) Basma bu eşikte benim kalbim var.
C) Bu yerlerde doğan bir şair olmak pek tabiidir.
D) Yanar, sönerdi hisarlarda şanlı miğferler.
E) Ağlasam sesimi duyar mısın mısralarımda?

8.
Güzel şeyler düşünelim diye

Yemyeşil oluvermiş ağaçlar.
Bu dizelerde olduğu gibi “bir durumu olduğundan farklı bir nedene bağlama” sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas
B) Hüsnütalil
C) Kinaye
D) Teşbih
E) Tevriye

9. Evini her zaman bize açar ve bizi daima sıcak karşılardı.
Bu cümlede atlı çizili sözcüklerde sırasıyla aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Ad aktarması-güzel adlandırma
B) Duyu aktarması-ad aktarması
C) Ad aktarması-duyu aktarması
D) Güzel adlandırma-duyu aktarması
E) Ad aktarması-dolaylama

10.
Bütün kusurumu yaprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor.
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Tezat
D) Kinaye
E) Hüsnütalil

11. Şiir meraklıları tarafından okunması gereken bir isim Necip Fazıl.
Bu cümledeki altı çizili bölümdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Kişileştirme
C) Kinaye
D) Ad aktarması
E) İstiare

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tevriye sanatı kullanılmıştır?
A) Avazeyi bu âleme Davud gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
C) Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi
D) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.
E) Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işittik
Tenhaca varıp Göksu’ya işret var içinde

13. Soğuk ve yağışlı havanın günlerdir evlerine hapsettiği Bursa, nihayet güzel bir havaya kavuşacak.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi, “bir sözü benzetme amacı gütmeksizin başka bir sözcük yerine kullanmaya” örnektir?
A) soğuk
B) hava
C) su
D) Bursa
E) güzel

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.C, 4.A, 5.B, 6.C, 7.D, 8.B, 9.C, 10.B, 11.D, 12.A, 13.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap