Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 13

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 13

1. Bu romanda, alafranga hayat özentisiyle Batılı görünmeye çalışan gençlerin, hem kendilerini hem de ailelerini olumsuz bir şekilde etkilemeleri anlatılır. Romanda babadan kalma servetini, Batılı yaşayışa özenerek pervasızca harcayan ve küçük yaştan beri yanlış yolda eğitilen bir gencin, Bihruz Bey’in, aşkı hikaye edilir. Roman alaycı bir dille kaleme alınmıştır.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezmi-Namık Kemal
B) Felatun Bey’le Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi
C) Zehra-Nabizade Nazım
D) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
E) Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem

2.Eski nazım şekilleriyle vatan, millet, hürriyet konularını işleyerek vatan şairi unvanını almıştır. Yalın bir dil kullandığı iki romanı vardır. Halkı eğitmek için bir araç olarak gördüğü tiyatro türünde eserler de yazmıştır. Tiyatrolarıyla ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah adlı eserinin ön sözününde açıklamıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Recaizade Mahmut Ekrem

3. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Birinci dönemde toplum için, ikinci dönemde sanat için sanat anlayışıyla eser verilmiştir.
B) Batılı akımlardan ve Fransız yazarlardan etkilenilmiştir.
C) Teknik bakımdan kusurlu romanlar yazılmıştır.
D) Noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
E) Şiirde eski nazım şekillerini kullanmamışlardır.

4. Şinasi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tercüman-ı Ahval gazetesinde edebiyatımızdaki ilk makaleyi yayımlamıştır.
B) Şair Evlenmesi adlı romanı ile Batılılaşmayı eleştirmiştir.
C) Şiirde konu bütünlüğünü sağlayamaya dikkat etmiştir.
D) Düzyazı diline yenilikler kazandırmıştır.
E) Agah Efendi ile beraber ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının birinci döneminde eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Şemsettin Sami
C) Samipaşazade Sezai
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

6. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde eser vermeye başlayan sanatçı, uzun yıllar yurt dışında diplomat olarak bulunduğu için Türk şiirine Batıdan yeni konular, serbest düşünce ve şekiller getirmiştir. Batılı anlamda eserler vermiştir. Eserlerinde özellikle Shakespeare ve Victor Hugo’nun etkisi görülür. Ağırlıklı olarak ölüm temasına yer verdiği şiirlerinde pek çok yabancı sözcük kullanmıştır. Batı yazarlarından etkilenerek yazdığı oyunlarını, sahnelenmesi için değil; okunması için yazmıştır. Macera-yı Aşk, Sabr u Sebat, İçli Kız oyunlarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samipaşazade Sezai
B) Muallim Naci
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Nabizade Nazım
E) Abdülhak Hamit Tarhan

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının 2.döneminin özellikleri arasında yer almaz?
A) Toplumsal konular değil, bireysel konular işlenmiştir.
B) Birinci dönemdeki sade dil anlayışı devam ettirilmiştir.
C) Şiirde Romantizm akımının etkisinde eser verilmiştir.
D) Romanlarda yanlış Batılılaşma, kölelik, cariyelik gibi konulara ağırlık verilmiştir.
E) Romanlar, Realizm akımının etkisinde yazılmıştır.

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçılarına ait değildir?
A) Zemzeme
B) Sahra
C) Küçük Şeyler
D) İntibah
E) Karabibik

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
A) Muallim Naci
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Cenap Şehabettin
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

10. Tanzimat edebiyatı sanatçıları arasında eski ile yeni arasında gidip gelen isimler vardır. Bunlardan biri olan …, Şiir ve İnşa başlıklı makalesinde Halk şiirini ve dilde sadeleşmeyi savunmuş, ama eserlerinde bunun uygulamasını yapamamıştır. Bir diğer isim ise Tanzimatın ikinci döneminde yer alıp eski edebiyat taraftarlarının lideri olan …’dir. Şiirlerini Sümbüle, Şerare ve Füruzan’da toplayan sanatçı, eskinin savunucusu olmasına karşın Batılı şiir tarzına uygun şiirler yazmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilebilir?
A) Ziya Paşa-Muallim Naci
B) Şinasi-Samipaşazade Sezai
C) Namık Kemal-Recaizade Mahmut Ekrem
D) Nabizade Nazım-Şemsettin Sami
E) Ahmet Vefik Paşa-Ahmet Mithat Efendi

11. (I) Tanzimat edebiyatı sosyal şartların gereği olarak sanatçıların sanata bakışına göre iki döneme ayrılmıştır. (II) Ortak olan yönleri Batı edebiyatından etkilenmeleridir. (III) Tanzimatçılar, edebiyatımızdaki birçok ilke imza etmiştir. (IV) İkinci dönemde kişisel konulara yönelen sanatçılar, süslü ve sanatlı bir dil kullanmıştır. (V) İkinci dönemde eser veren Şinasi, Şair Evlenmesi adlı eserinde toplumsal mesajlar vererek diğer arkadaşlarından ayrılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.    B)II.     C)III.      D)IV.      E)V.

12. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Vefik Paşa-Şecere-i Türk
B) Şemsettin Sami-Kamus-i Türki
C) Namık Kemal-Kara Bela
D) Samipaşazade Sezai-Liberte
E) Ahmet Mithat Efendi-Letaif-i Rivayat

13. Namık Kemal’le tanıştıktan sonra edebiyat çevresine girmiştir. Çok sevdiği oğlu Nijad’ın ölümünden duyduğu acıyla karamsar bir ruh haline bürünmüş ve bunu şiirlerine yansıtmıştır. Eski edebiyatı savunanlarla girdiği tartışmalarıyla Servet-i Fünun akımının doğmasına zemin hazırlamış, başta Tevfik Fikret olmak üzere döneminin sanatçılarını çevresinde toplamıştır. Tanzimat ve Batı düşüncesinin yeni kuşağa benimsetilmesinde etkili olmuştur. “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla yazdığı şiirlerinden aşk ve ölüm temalarını işlemiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım
B) Muallim Naci
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Samipaşazade Sezai
E) Abdülhak Hamit Tarhan

14. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Batı edebiyatından alınan roman, makale, deneme vb. yazı türleri kullanılmıştır.
B) Fransız edebiyatından yapılan çevirilerle Türk edebiyatına yenilikler getirmek amaçlanmıştır.
C) Dilde sadeleşme çabası gösterilmiş, ancak bunda başarılı olunamamıştır.
D) Ortaya konan edebiyat ürünleri Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar gibi gazetelerde yayımlanmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmış, yeni nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.

15. Tanzimat dönemiyle birlikte yeni bir edebiyatı, gazete makalesi yazarak, şiire Batılı düşünceleri katarak, Fransızcadan şiir çevirileri yaparak edebi ve sosyal konularda eleştiriler yaparak, eserlerini halk diliyle vermek için çabalayarak, bir de tiyatro eseri yazarak önce … başlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi giderilmelidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Vefik Paşa

16. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanan sanatçı içerikte yenilikler yapar. “Vatan, millet, özgürlük, adalet vb.” kavramları şiirlerinde yansıtır. Bu şiirlerinin çoğunu gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yazar. Şiirlerinde coşkun bir söyleyiş kullanır. Düzyazı alanında da kalem oynatan sanatçının düzyazıları şiirlerinden daha başarılıdır. Sosyal konuları halka duyurmak amacındadır. Bu yüzden halkın anlayacağı, sade bir dil kullanma eğilimindedir. Şiir, roman, tiyatro vb. alanlarda birçok eser veren üretken bir sanatçıdır. Cezmi, Celaleddin Harzemşah önemli eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Şinasi
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

17. Tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, edebiyat gibi pek çok alanda yazılar yazan …, geniş halk kitlelerine hitap etmiştir. Oldukça üretken olan sanatçı adeta bir yazı makinesi gibidir. “Toplum için sanat” çığırının Tanzimat dönemindeki güçlü isimlerindendir. Romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya seslenir; çeşitli bilgiler aktarır, öğütler verir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat Efendi
C) İbrahim Şinasi
D) Sami Paşazade Sezai
E) Recaizade Mahmut Ekrem

18. Tanzimat edebiyatının hemen tüm özelliklerini sanatında toplayan bir sanatçıdır. Divan şiirini eleştirse de şiirleri, şekil ve dil bakımından onun devamı niteliğindedir. Şiirlerinde Baki, Nabi, Nedim gibi Divan şairlerinin etkisi görülür. Bir atasözü niteliğindeki dizelerden oluşan Terkib-i Bend ve Terci-i Bendleri ünlüdür.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Şemsettin Sami
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut Ekrem

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.E, 4.B, 5.C, 6.E, 7.B, 8.D, 9.C, 10.A, 11.E, 12.D, 13.C, 14.E, 15.A, 16.D, 17.B, 18.C

tanzimat edebiyati test 13‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap