Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 23

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 23

1.Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Şiir, eleştiri, tarih, roman ve tiyatro türlerinde eser vermiştir.

B) Şiirlerinde sosyal ve siyasi konuları eski şekiller içinde işlemiştir.
C) Dil üzerine yaptığı çalışmaları Evrak-ı Perişan adlı eserinde toplamıştır.
D) Birkaç şiiri hariç şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
E) Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.

2. Tanzimat Dönemi’nin şair ve tiyatro yazarlarındandır. Romantizm akımının etkisinde kalan sanatçının şiirlerinde öne çıkan özellik tezattır. Şiirde daha önce kimsede görülmemiş denemelere girişmiş, divan şiirinin mısra anlayışını kırmış, kafiyesiz şiirler yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Muallim Naci
E) Şinasi

3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir?
A) Klasisizmin etkisinde kalarak yazdığı tiyatro bir töre komedisidir. (Şinasi)

B) Fransız yazar Chateaubriand’ın Atala adlı romanını tiyatroya uyarlamıştır. (Ahmet Vefik Paşa)
C) Tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)
D) Vuslat adlı tiyatro eserinde cariyelik ve aşk yüzünden verem olup ölen sevgili konusunu işlemiştir. (Recaizade Mahmut Ekrem)
E) Tiyatroyu en faydalı eğlence olarak tanımlamış, tiyatrolarında sosyal konulara yer vermiştir. (Namık Kemal)

4.Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Gave

B) Çengi
C) Duhter-i Hindu
D) Ateşpare
E) Çerkes Özdenler

 5.Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi sanatçılarının etkilendiği akımlardan biri değildir?
A) Klasisizm
B) Natüralizm
C) Romantizm
D) Realizm
E) Sembolizm

6. Şinasi’nin önemi yol açıcı oluşundadır. Avrupa şiirini ilk defa tercümelerle tanıtan (I), Batılı nazım şekillerini ilk kez kullanan (II), ilk yerli tiyatro eserini ortaya koyan (III), özel gazeteyi kurup basını resmi daireden çıkaran (IV), Türk nesrinin sadelik ve doğallık kazanmasında birinci derecede rol oynayan (V) Şinasi’dir.
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.           C) III.            D) IV.         E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat sanatçılarında görülen bir özellik değildir?
A) Şiirlerde bireysel konulara yer verme
B) Süslü ve sanatlı bir dil kullanma
C) Romanda olayın akışını kesip bilgi verme
D) Aruz veznini kullanma
E) Romanlarda realizmden yararlanma

8. Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi türler Batılı anlayışa göre yenileştirilmiştir.

B) Asıl yenilik, nesirde, anlatımın kuruluşunda görülmüştür.
C) Şiirin konusu genişletilmiştir.
D) Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışı yerini bütün güzelliğine bırakmıştır.
E) Genellikle halk şiiri ölçülerine uygun şiirler yazılmıştır.

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki eserle uyuşmamaktadır?
A) Namık Kemal’in yazdığı tiyatrolardan biri olan eserde vatan sevgisi ve ihanet konuları işlenir. (Akif Bey)

B) Ziya Paşa’nın, divan edebiyatını yerli olmadığı için eleştirdiği, halk edebiyatını Türk şiirinin asıl kaynağı olarak gösterdiği makalesidir. (Harabat)
C) Ahmet Mithat Efendi’nin değişik konularda yazdığı hikâyelerini topladığı yirmi beş ciltlik eseridir. (Letaif-i Rivayat)
D) Görmeden evlenmenin doğurduğu acıklı sonucun işlendiği ilk yerli romanımızdır. (Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat)
E) Türk atasözlerinin derlendiği eser, alanında ilk olma özelliğine de sahiptir. (Durub-ı Emsal-i Osmaniye)

10. (I) Tanzimat’ın birinci döneminde gazetecilik önemsenmiş, halkla iletişim kurmada önemli bir araç sayılmıştır. (II) Gazete yazılarında edebiyat ve sanat konularından uzaklaşılmış, halkı ilgilendiren sıradan konulara yer verilmiştir. (III) Düşünceleri halk yaymak amacı güdüldüğünden, düzyazıda seciler atılmıştır. (IV) Asıl düşünce ile ilgisi bulunmayan doldurma sözlere yer verilmemiştir. (V) Düşünceler sayfalarca süren uzun cümleler yerine kısa cümlelerle anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III.         D) IV.         E) V.

11. Aşağıdakilerin hangisi I. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Genelde aruz ölçüsü kullanılmış, ancak hece ölçüsü de denenmiştir.
B) Divan şiirinin nazım biçimleri kullanılmış, fakat şiirin içeriği değiştirilmiştir.
C) Toplum hayatı gerçekçi bir bakış açısıyla ortaya konmuştur.
D) Ortaya konan ürünler taklit ya da çeviri olduğu için teknik yönden zayıftır.
E) Edebiyatta hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlara yer verilmiştir.

12. Ziya Paşa’nın eserleri içinde önemli bir yer tutan …, Türk edebiyatında da benzeri olmayan bir eserdir. Eser, kaside, tahmis ve şerh olmak üzere nazım-nesir karışık üç bölümden oluşmuş ve her bölümün altına başka başka imzalar atılmıştır. Sadrazam Ali Paşa’nın tutum ve davranışlarının eleştirildiği eser hiciv türünde kaleme alınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rüya

B) Harabat
C) Şiir ve İnşa
D) Zafername
E) Defter-i Amal

 13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanında ele alınan konulardan biri değildir?
A) Köy hayatı
B) Yanlış Batılılaşma
C) Görücü usulü evlilik
D) Balkan Savaşları
E) Tarih

14. I. Töre komedisidir.
Görücü usulü evlilik eleştirilir.
III. Kişiler Batılı değil, yerli hayattan seçilmiştir.
IV. Tasvir-i Efkar gazetesinde tefrika edildikten sonra kitap hâline getirilmiştir.
V. Hem geleneksel Türk tiyatrosu hem modern tiyatronun özelliklerini barındırır.
Şair Evlenmesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

15. (I) Batı’dan gelen birçok tür gibi eleştiri de edebiyatımıza Tanzimat’la girmiştir. (II) İlk dönemdeki eleştiriler, edebiyatımızı modernleştirmeyi, eski edebiyatı yıkarak yeni edebiyatı yenileştirmeyi amaçlamıştır. (III) Tanzimat edebiyatındaki Batılı tarz ilk eleştiri Akif Paşa’nın Tabsıra adlı eseridir. (IV) Namık Kemal’in kaleme aldığı Tahrib-i Harabat adlı eser bu türün önemli örneklerindendir. (V) Eleştiri türünde yazılan bir başka eser de Recaizade Mahmut Ekrem’in Demdeme adlı eseridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.

C) II. ve III.
D) III. ve V.

E) IV. ve V.

16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan tiyatro eserlerinden değildir?
A) Kara Bela

B) Hazan Bülbülü
C) Seydi Yahya
D) Afife Anjelik
E) Atala

17. (I) Tanzimat edebiyatında geleneksel tiyatronun yerini Batılı tarz tiyatro aldı. (II) Tiyatronun etkisine inanan Tanzimat’ın I. Dönem sanatçıları bu alanda, dil ve sahne tekniği yönünden başarılı sayılabilecek örnekler verdiler. (III) Eğlence ile toplumsal yararı birleştirerek toplumsal eğitimi amaçladılar. (IV) Dramları romantizmin, komedileri de klasisizmin etkisiyle yazdılar. (V) Tiyatrolarda genellikle aşk, yalnızlık, topluma yabancılaşma konularını işlediler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.     B) II.      C) III.        D) IV.        E) V.

18. 1862 yılında yayın hayatına başlayan … gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Şinasi bir süre sonra gazeteyi Namık Kemal’e bırakarak Paris’e gider. Namık Kemal’den sonra yönetime Recaizade Mahmut Ekrem geçer.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tercüman-ı Ahval

B) Tasvir-i Efkar
C) Mecmua-i Fünun
D) Hürriyet
E) İbret

19. Halkta vatanseverlik duygularını harekete geçirmek isteyen sanatçının dram türündeki bu eserinde olaylar, 1853 Türk-Rus savaşında gönüllü olarak cepheye giden sevgilisinin ardından cephede onunla beraber bulunmak ve aynı kaderi paylaşma için asker kılığına girip cepheye giden genç bir kız ile genç bir adamın aşkı etrafında gelişir. Eserin içindeki vatani şiir ve hitabeler halkta heyecan yaratır.
Bu parçada sözü edilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan Yahut Silistre

B) Kara Bela
C) Çok Bilen Çok Yanılır
D) Afife Anjelik
E) Celaleddin Harzemşah

 20. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın ortak bir özelliğidir?
A) Romantizm akımından etkilenme
B) Roman türünde eser verme
C) Tiyatrolarını oynanmak için yazma
D) Metafizik konulara yer verme
E) I. Dönem sanatçıları arasında yer alma

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.D, 5.E, 6.B, 7.C, 8.E, 9.B, 10.B, 11.C, 12.D, 13.D, 14.D, 15.D, 16.B, 17.E, 18.B, 19.A, 20.A

tanzimat-edebiyati-test-23 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap