Testler

Cümlede Anlam Test 6

CÜMLEDE ANLAM TEST 6

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen bilgiyle uyuşmamaktadır?
A) Teknolojinin gelişmesi yaşamın her alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır. ( Bir saptama yapılmıştır.)
B) Sanatçının şiirleri diğer yapıtlarına oranla daha çok beğenilmektedir. ( Karşılaştırma yapılmıştır.)
C) Romanlarınızın daha çok okur kitlesine seslenmesini istiyorsanız gelip geçici konularda uzak durun. (Bir öneride bulunulmuştur.)
D) Tarihi eserlerin korunması konusunda daha ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir. (Yargı bir koşula bağlanmıştır.)
E) Yazar, sözcükleri öyle etkileyici kullanıyor ki sözcükler adeta bir su gibi akıyor, bu özelliğiyle okurların gönlünde ayrı bir yer ediniyor. (Bir eleştiri söz konusudur.)

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme yapılmıştır?
A) Gerçek şair kendi duygu ve düşüncesini anlatsa bile mutlaka topluma söyleyecek bir sözü olmalıdır.
B) Kimi eleştirmenler yazılarında objektif kriterler kullanır, kimi eleştirmenlerse olabildiğince öznel eleştiriler yazar.
C) Bir öykünün kalıcılığa ulaşması, tüm insanların duygu ve düşüncelerine yer vermesine bağlıdır.
D) Yaşam gerçekliğini etkili bir anlatımla sunma başarısı gösteren romancılar ölümsüz eserler ortaya koyabilir.
E) Bu romanda konu büyük bir kentin kenar semtlerinden seçilmiş, yazar oldukça yalın bir anlatım kullanmış.

3. Sanatçı olmak, hem Yunus’un yanına bağdaş kurmayı hem de Mozart’ı dinlemeyi gerektirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Kültür farklılıklarının hiçbir sanatçıyı etkilememesi düşünülemez.
B) Sanatçının kendini yetiştirmesi, bütün dünyayı kucaklamasıyla mümkündür.
C) Sanatçı, ulusal kültüre de evrensel kültüre de açık olmalıdır.
D) Sanatçı olmak, kültür farklılıklarının ayrımına varmakla olur.
E) Sadece yerel kaynakları önemsemek, sanatın doğasına aykırıdır.

4.Öğrencilerle iletişimde iyimser, pozitif ve yapıcı bir yaklaşım sergilemek gerekir; bu anlayışa sahip öğretmenler ve eğitmenler, …
Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) öğrencilerin eğitiminde kuralcı bir yol izlemez.
B) her zaman bardağın dolu tarafını görme eğilimindedirler.
C) öğrencilerinin hatalarına hoşgörüyle yaklaşırlar.
D) problem olarak görülen birçok öğrenciyi topluma kazandırmayı amaçlarlar.
E) serbest bırakılan öğrencilerin her zaman hata yapacaklarını düşünürler.

5. Çeviri sadece sözcüklerin karşılığını bulmak olsaydı …
Bu cümlenin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) yabancı dil bilen herkes iyi bir çevirmen olurdu.
B) iyi bir çevirinin ortaya çıkması zaman alırdı.
C) çeviri çok zor bir uğraş olurdu.
D) çeviri yapıtlara ihtiyaç kalmazdı.
E) kimse çeviriyle uğraşmazdı.

6. Kaplumbağalara dikkat et; onlar ancak kafalarını çıkarıp risk aldıklarında ilerleyebilirler.
Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır?
A) İleri görüşlü kişiler, karşılaşılabilecek sorunları herkesten önce sezebilirler.
B) Her konuda başarılı olanlar, çalışma gücünü hiçbir zaman yitirmeyenlerdir.
C) İnsanlar, bir kısım zorlukları göze alamadıklarında oldukları yerde kalmaktan kurtaramazlar.
D) Önemli olan, yapılan büyük şeyler değil; yürekten yapılan küçük şeylerdir.
E) Yaşamda karşılaşılan her sorunun bir çözüm yolu vardır.

7. Gerçek şiir çay gibidir, yazarken aceleye gelmez; onun demlenmesini beklemek gerekir.
Bu cümleden, gerçek şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
A) Bilgi ve birikim gerektirdiği
B) Yoğun bir çabayla oluşturulabileceği
C) Oluşumunun zaman aldığı
D) Başarısının, biçimine bağlı olduğu
E) Gerçek değerinin, özgünlükle ortaya çıktığı

8. Önceki sanat akımını kötülemek, yeni bir sanat çizgisi oluşturmanın ilk koşulu olarak görülüyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
A) Sanatta her yeni hareketin, eskiyi karalamakla başlayacağı sanılıyor.
B) Sanat dünyasına yeni atılanlar, hemen farklı bir şeyler ortaya koymaları gerektiğini düşünüyor.
C) Yeni bir sanat anlayışıyla yapıt vermenin yolu, geçmiştekileri anlamaktan geçer.
D) Her bir sanat hareketi, eskisinin yeni bir şekle bürünmesinden başka bir şey değildir.
E) Geçmişin sanat anlayışını yok etmeden, özgün bir sanat ortamı oluşturulamaz.

9.Büyük düşlerimizin gerçekleşmesi, onları alın teriyle sulamamıza bağlıdır.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük başarılar elde etmek için uzun zaman çalışmak gerekir.
B) İnsanın hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi, harcadığı emek ölçüsünde gerçekleşebilir.
C) Büyük başarılar, güzel hayaller kuran insanlarca kazanılabilir.
D) Bilgi sınırlı, hayal sınırsız olduğundan hayal kurma bilgiden önemlidir.
E) Hayal gücümüz, gelecekle ilgili düşüncelerimizin tek kaynağıdır.

10. Benim de ölçülü uyaklı şiirlerim var, ama ben şiiri belirli kalıplar içinde dile getirilmiş sözler olarak görmem, önemli olan şiirimi okuduğunda, yüreğinin telinin titrediğinin hissetsin insanlar.
Bu cümleye göre bu sözleri söyleyen şairin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde, biçimle içeriği kaynaştırmaya özen gösterme
B) Duygusallığı, şiirin en önemli ögesi olarak görme
C) Şiirde, yerleşik kuralların dışına çıkarak özgünlüğü yakalama
D) Şiirleriyle okura mesaj verme kaygısı taşıma
E) Şiirlerini serbest bir anlayışla oluşturma

11. “Usta” unvanını hak etmiş sanatçıların hepsi de zamanında kusurlarıyla yüzleşmiş ve eksiklerini gidermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Bir sanatçının nitelikli yapıtlar vermesi, uzun ve zorlu bir süreçten geçmesini gerektirir.
B) Özeleştiri yapanların dışında dışında yetkinliğe ulaşan bir sanatçı yoktur.
C) Bir yapıtta birtakım kusurların bulunması doğal karşılanmalıdır.
D) Sanatta ustalığa, kusursuz bir anlatıma sahip olmakla ulaşılabilir.
E) Nitelikli yapıtlar vermek isteyen sanatçı, başka sanatçıları inceleyip onların eksik taraflarını görebilmelidir.

12. (I) Kitapların, bireye, yaşadıklarını anlamlı kılmak gibi bir katkısı vardır. (II) Ayrıca kitaplar edebiyat uygarlığının temel taşını da oluşturur. (III) Toplumu oluşturan bireylerin çağdaş bir yaşama ulaşmasında kitapla iç içe yaşamaları en önemli etkendir. (IV) Kitap okuyarak aydınlanan bireyler, topluma yararlı olur ve bundan mutluluk duyar. (V) Bunun farkında olan yazarlar da yapıtlarını her okuyanın anlayabileceği bir dille ortaya koyar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kitapların işlevinden söz edilmemiştir?

A) I.      B)II.     C) III.       D)IV.      E)V.

13. I.Şair, şiirin kendine özgü kurallarından uzaklaşmadıkça okuyucunun duygu dünyasına seslenir.
II. Şair kendi çizgisini terk etmedikçe belli bir okur kitlesini her zaman peşinden sürükler.
III.Şair, şiiri şiir yapan ögelerden ayrılmadığı sürece, yazdığı şiirlerle okuyucuları etkiler.
IV. Şair, şiirlerinde okurun isteklerini göz ardı etmezse her zaman beğenilir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

14. Benim tablolarımın çok beğenilmesinin nedeni, bütün ressamların kullandığı renkleri benim çok iyi karıştırarak kendime özgü renkler oluşturmamdır.
Resim sanatıyla ilgili olarak söylenen bu sözlerle, şiire ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir paralellik vardır?
A) Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumunda saklıdır.
B) Şiirin başarısı, sıradan sözcüklere kendince yüklediği farklı anlamlarla ortaya çıkar.
C) Bir dilin anlatım zenginliği şiirlere yansır.
D) Şiirin dili, günlük dile yaklaştıkça şiir değer kazanır.
E) Dil, şiirin en önemli unsuru olduğundan şiirde sözcükler, gelişigüzel kullanılmamalıdır.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.C, 4.E, 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.B, 10.B, 11.B, 12.E, 13.A, 14.B

cumlede anlam test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap