Testler

Cümlede Anlam Test 7

CÜMLEDE ANLAM TEST 7

1.(I) Bilişim teknolojisinin gelişmesi, kitap yayıncılığı konusunda elektronik yayınevi seçeneğini gündeme getirdi. (II) Kitapların baskı maliyetlerinin yüksekliği, dağıtım olanaklarının kısıtlı olması, kitabevlerinin yaygınlaşmaması bu seçeneği zorunlu kılmıştır. (III) Alım gücünün yetersizliğinden kitap fiyatlarının düşük tutulması, yazar ve kitapçıları ne yazık ki zor durumda bırakıyor. (IV) Bu durum yazarların geniş bir okur kitlesine ulaşmasını da olumsuz etkiliyor haliyle. (V) Elektronik yayınevi, ucuz yoldan ve geniş kitlelere, kaliteli kitaplara erişim olanağı sağladığından yayın dünyasındaki haklı yerini almıştır.
Elektronik yayınevinin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, son dönemde öne çıkmasında teknik gelişmelerin etkili olduğu anlatılıyor.
B) II. cümlede, I. cümlede belirtilenlerin ekonomik gerekçelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.
C) III.cümlede, bir hayıflanma söz konusudur.
D) IV. cümlede, edebiyatın her kesimden insana seslenen bir sanatsal uğraş olduğu ortaya konuyor.
E) V. cümlede okurların ulaşılması kolay olduğu için tercih ettiği belirtiliyor.

2. Şiirin dilini öğrenmek, anadilinin içinde bir yabancı dil öğrenmek gibidir. Çünkü …

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) şair, günlük dil kullansa da sözcüklere kendince değişik anlamlar yükler.
B) şiir, sözcük seçiminde en çok dikkat isteyen yazınsal türdür.
C) şairler genellikle yalın bir anlatımı tercih ederler.
D) yazınsal türler içinde sadece şiir, anadilinin bütün inceliklerini okura yansıtabilir.
E) şiir yazmak, düzyazıya göre daha çok daha üstün bir yetenek ister.

3. (I) Eleştiri, özgür ortamlarda, bağımsız bir şekilde yapılan değerlendirmelerdir. (II) Oysa bizde böyle bir ortam olmadığı için eleştiriden söz edemeyiz. (III) Gelin görün ki bizde eleştirmenden değerlendirme değil, hep övgü beklenir. (IV) Halbuki eleştirinin temelini nesnel değerlendirme oluşturur. (V) Eleştirilerin çoğuna bakın, bunlarda şairin adı değiştirilip başka bir şair için rahatça kullanılacak yargılar vardır!

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle tanımsal nitelik taşımaktadır.
B) II. cümlede, ülkemizde eleştirinin gelişmemesinin gerekçesine yer verilmiştir.
C) III. cümlede, ülkemizde eleştirmenlerin salt öznel eleştiri yaptığından söz ediliyor.
D) IV. cümlede gerçek eleştirinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler veriliyor.
E) V. cümlede, yazılan eleştirilerin niteliksiz olduğundan söz ediliyor.

4.(I) Şiir okurunun sayıca yetersiz oluşunda yalnızca okuru suçlamak haksızlıktır. (II) Öncelikle şairler, bir hesaplaşma, bir öz eleştiri yapmalı, eksikliklerini ortaya koymalıdırlar. (III) Şairlerimizin böyle bir hesaplaşmadan kaçmaları, şiirsel çalışmalarını şiirimizi ve insanımızın gelişim serüveni açısından değerlendirmeye yanaşmamaları en büyük eksikliğimizdir. (IV) Bunu yapmadıkları için okurlarla kan bağı kuramıyor; şiirlerini yalnızlıktan, okunmamaktan kurtaramıyorlar. (V) Şiirlerimizin yeterince okunmamasının, temelde şairlerin bunun nedenini kendilerinde aramamalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, şiirin az okunmasının tek sorumlusunun okur olmadığı söyleniyor.
B) II. cümlede, şairlerin I. cümlede ortaya konan durumla ilgili kendilerini sorgulamaları gerektiği belirtiliyor.
C) III. cümlede, şiir çalışmaları yönüyle eksik olduğumuz noktalardan söz edilmiştir.
D) IV. cümlede şairlerin, şiir konusunda sorumluluk taşımayan okurlarca beğenilmediği anlatılıyor.
E) V. cümlede, yargı gerekçesiyle ortaya konmuştur.

5. Ödüller, gerçek sahiplerine verildiği sürece o ülkede edebiyat bitmiş sayılmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Ödül almış sanat yapıtlarının gerçekten bu ödülü hak edip etmedikleri tartışması hiçbir zaman bitmez.
B) Ödüller sıradan sanatçılara da verilince zamanla veriliş amacını kaybetmiştir.
C) Edebiyat ödüllerinin belli bir düzeyi aşmamış yapıtlara verilmesi yetkin sanatçıları olumsuz etkiler.
D) Edebiyat; yaşarlığını, ödüllerin ancak hak eden sanatçılara verilmesiyle koruyacaktır.
E) Günümüzde yazarlar, yapıtlarıyla ödül almak yerine kalıcı olmayı amaçlamalıdır.

6. Hâlâ nefes alıp verebiliyorsak hayattaki olumsuzlukları değiştirebilme şansımız var demektir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Hayattaki bazı şeyleri değiştirmek, kişinin yakaladığı şansa bağlıdır.
B) İnsan, bir olumsuzluk karşısında yılmamalı; onu yenmek için çaba göstermelidir.
C) Çevremizdeki güzelliklerin farkına varırsak yaşam bizim için daha çekilir hale gelir.
D) Kişi, hayatta olduğu sürece yaşamı daha güzel kılma gücüne sahiptir.
E) Kötülüklerle bir süre iç içe yaşamak, güzellikleri fark etmemizi daha da kolaylaştırır.

7. Sanatçıların gençlikten yaşlılığa doğru olan yolculuğunda, öykü ve romanlarının olgunlaştığı, şiirlerinin ise duygu yoğunluğu kaybederek basitleştiği görülür.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç sanatçılar daha çok, şiire ilgi duyarlar.
B) Roman ve öykü yazmak, şiir yazmaktan zordur.
C) Düzyazıda içerik, şiirde ise biçim önemlidir.
D) Şiir, coşku; roman ve öykü ise deneyim gerektirir.
E) Kimi sanatçılar şiirde, kimileri düzyazıda başarı gösterir.

8. (I) Şiirimizin 1940’lardan günümüze, dört değişim sürecinin içinde yaşadım. (II) Hep, bu değişim süreçlerini besleyen toplumsal ve bireysel gerçeklikleri yakalamaya; bulduklarımı, düşündüklerimi açıkça ortaya koymaya çalıştım. (III) Ulaştığım sonuçlar eski yargılarıma ters düşüyorsa kendimi de eleştirmekten korkmadım. (IV) Her zaman ve her koşulda geçerli kesin yargılarım hiçbir zaman olmadı. (V) Her yargının kendi zamanı ve bağlamı içinde doğru olduğunu ama değişmez de olmadığını düşünüyorum.
Bir şairin kendi şiir anlayışından ve düşüncelerinden söz ettiği bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, şiirdeki değişimlerin kendisi üzerinde bıraktığı olumlu etkilerden söz ediliyor.
B) II. cümlede, I. cümlede sözünü ettiği değişimlere etki eden durumları saptadığından söz ediyor.
C) III. cümlede, gerektiğinde öz eleştiri de yaptığını belirtiyor.
D) IV. cümlede, yargılarında esnek davrandığından bahsediyor.
E) V. cümlede hiçbir düşüncenin kesin kalıplar içine hapsedilemeyeceğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

9. Sıradan bir şairi gerçek şair yapmış bir eleştirmenden söz edilemeyeceği gibi şiir okulundan çıkmış bir şair de yoktur.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisine anlamca en yakındır?
A) Şair, sanatçı kişiliği gereği başkaları tarafından yönlendirilemez, şairlik eğitimle elde edilemez.
B) Bir ozanı, sanatına yön verecek biçimde değil; onun kendi sesini bulmasını sağlayacak biçimde eleştirmek iyidir.
C) Sanat yolunda, yapılan eleştirilere kulak vermeden yürümek, birçok engelle karşılaşmayı göze almak demektir.
D) Şiir sanatında iyi bir eğitimden geçmek bu alanda başarılı olmanın gerekliliği gibi görülemez.
E) Sanat yeteneği doğuştan gelir, eğitimle kazanılacak bir şey değildir.

10. Yaşamı, düş evreninde yeniden şekillendirmeden yansıtan bir yazarın romanı, tutanaktan öteye geçmez.

Bu cümlede romanla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman, ancak hayal gücünden yararlanılarak yaşamın yeniden biçimlendirilmesiyle ortaya çıkar.
B) Romanda yetkin bir anlatım yakalamak için söz oyunlarına fazla yer verilmemelidir.
C) Romanda anlatım, gereksiz sözcüklerden arındırılmalıdır.
D) Nitelikli bir roman, ancak toplumun beğenileri dikkate alınarak yazılır.
E) Roman, yaşamın tüm yönleriyle ele alınarak gerçekçi bir biçimde anlatılmasıyla oluşur.

11. (I) Bu sergi, Urartuların Asurlularla zorlu coğrafyalarda sürdürdüğü mücadeleye ve gelişmiş maden teknolojisiyle ortaya koydukları eşsiz sanat eserlerine odaklanıyor. (II) Sergi, sanatseverler tarafından üç ay boyunca gezilebilecek. (III) Sergide dört yüze yakın arkeolojik eserin yanı sıra, belgeseller ve fotoğraflar da yer alıyor. (IV) MÖ 9. ve 6.yüzyıllar arasında Van Gölü çevresinde yaşamış Urartu Krallığı ile ilgili ülkemizde açılan ilk sergi olma özelliği de taşıyor. (V) Sergi, arkeolojik eserler dışında görsel ve işitsel birçok estetik malzemeyi de tüm yönleriyle yansıtmayı amaçlıyor. (VI) Madenleri işlemedeki estetiği yansıtmak gibi önemli sayılabilecek bir işlevi olan serginin bu yönüyle günümüz tasarımcılarına ilham kaynağı olacağını söyleyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) II.    B)III.      C) IV.      D)V.       E)VI.

12. Eleştirmen, ne kadar karşı koyarsa koysun, değerlendirmelerinin aşılmaz kalelerinin, öznel düşünceleri tarafından ele geçirildiğini görecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Hiçbir eleştirmen, sanat yapıtlarını tarafsız bir gözle eleştirdiğini söyleyemez.
B) Eleştirmen, ancak nesnel eleştirilerde bulunursa yapıtı bütünüyle değerlendirmiş olur.
C) Bir eleştirmenin, bir yapıtı bütün yönleriyle değerlendirmesi mümkün değildir.
D) Eleştiri, zorlu çalışmalar sonucu elde edilen birikimle yapıtları değerlendirme işidir.
E) Öznel yaklaşımla yapılan eleştiriler, nesnel eleştirilere göre daha çok ilgi çekmiştir.

13. (I) Kış mevsimi gelince dağcılar, Kaçkar’a tırmanma planları yapmaya başlar. (II) Yaz aylarında birkaç saatte gittikleri yolu kış aylarında birkaç günde alabilirler ancak. (III) Yazın Türkiye’nin en kolay tırmanılan dağlarında biri olan Kaçkar, kışın kolay kolay geçit vermez. (IV) Vadileri dolduran metrelerce kar, dağcıların beline kadar batmasına neden olur. (V) Tırmanışa başlamak için öncelikle dağın dibinde olan köylerden birine ulaşmak gerekir ki köye ulaşan yollar kapandığından bu genelde zordur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.A, 9.A, 10.A, 11.E, 12.A, 13.C

cumlede anlam test 7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap