Testler

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 2

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 2

1. “18. yüzyılda yabancı ülkelere gönderilen elçilerin görev yaptıkları ülkeleri kültürel, sosyal ve ekonomik özellikleriyle tanıttıkları eserlerdir.”
Yukarıda tanıtılan nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahatname
B) Sefaretname
C) Gazavatname
D) Menakıbname
E) Şehrengiz

2. Bilim, fikir ve tasavvuf adamıdır. Yer yer sade bir dille yazdığı “Marifetname” adlı eseriyle tanınmıştır. İlahiname adlı eser Allah’a bilim yoluyla ulaşmayı önermektedir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurumlu İbrahim Hakkı
B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Said Halim Paşa
D) Şeyh Galip
E) Şeyhülislam Yahya

3. Nedim’in sanatçı kişiliğiyle ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kendine özgü mazmun ve benzetmelerle şiire yeni bir anlatım biçimi kazandırmıştır.
B) Şarkı türünü başarıyla kullanmıştır.
C) Gazellerinde İstanbul’a ait güzellikleri anlatmıştır.
D) Halk edebiyatıyla da ilgilenmiş, heceyle şiirler yazmıştır.
E) Sebk-i Hindi akımının önemli temsilcisidir.

4. 17. yüzyılda yaşamış büyük Türk bilgini ve yazarıdır. Avrupa bilim çevresinde Hacı Kalfa adıyla tanınmıştır. Arapça, Farsça yanında Latince ve Fransızca’yı da öğrenmiştir. Bozulmaya başlayan Osmanlı medreselerinin tutumunu eleştirmiş, deneye dayalı bilimleri savunmuştur. En önemli eseri denizcilik tarihi ve tekniğinin anlatıldığı Tuhfetü’l-Kibâr Fî Esfâri’l Bihâr (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan) isimli eseridir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi
B) Sinan Paşa
C) Sümbülzade Vehbi
D) Katip Çelebi
E) Keçecizade İzzet Molla

5. Aşağıdakilerden hangisi Evliya Çelebi’nin yazdığı Seyahatname’nin anlatım özelliklerinden biri değildir?
A) Sade, ilgi çekici bir dille yazılmıştır.
B) Mizahi bir anlatımı vardır.
C) Olayları abartarak anlatmıştır.
D) Bazen araya aklın alamayacağı tuhaf hikayeler katmıştır.
E) Seyahat ettiği yerlerden biri olan Çin’i geniş bir şekilde anlatmıştır.

6.Nef’i, hangi nazım türünde yazdığı şiirleriyle tanınmıştır?
A) koşma
B) gazel
C) ilahi
D) şathiye
E) hicviye

7. 17. yüzyıl halk şairlerinin önde gelen temsilcilerindendir. Dönemindeki birçok şair gibi divan şiirinin etkisinde kalmıştır. Hem hece hem de aruzla şiirler yazan şair, heceyle yazdığı şiirlerde daha başarılı olmuştur. Heceyle yazdığı şiirlerde de divan şiirinin kelime ve mazmunlarından faydalanmıştır.
Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gevheri
B) Bayburtlu Zihni
C) Seyrani
D) Aşık Veysel
E) Sümmani

8. Ey dil sen o dildâra layık mı değilsin yâ
    Dava-yı  mahabbette sadık mı değilsin yâ
    Özrü nedir Azra’nın Vâmık mı değilsin yâ
    Bu gam ne gezer sende âşık mı değilsin yâ
Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Şair kendini âşıktan saymamaktadır.
C) Nida sanatı kullanılmamıştır.
D) Telmih sanatı kullanılmıştır.
E) Tam kafiye ve redif kullanılmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara fazla yer verilmiştir.
B) Hüsn Aşk bu yüzyılda yazılmıştır.
C) Nazım türündeki eserlerin çoğunda tasavvuf konusu işlenmiştir.
D) Bu yüzyılda yaşayan bazı halk şairleri Divan şiirinden etkilenmiştir.
E) Sebk-i Hindi adı verilen yeni bir şiir anlayışı doğmuştur.

10. 16. yüzyılda ortaya çıkan akım, dilde sadeleşme ve söyleyişte yabancı etkilerden kaçınmak esasına dayanmaktadır. Başlıca temsilcileri Edirneli Nazmî ile Tatavlalı Mahremî’dir.
Yukarıda tanıtılan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkî-i Basit
B) Mahallileşme Akımı
C) Sebk-i Hindi
D) Encümen-i Şuara
E) Jön Türkler

11. Milli Edebiyat havası içinde yetişen ilk hececilerin güçlü temsilcisi olan sanatçının özellikle memlekete bağlı milliyetçilik, yoksulları için sevgi ve acıma, milli değerlere saygı şiirlerindeki başlıca temaları oluşturur. Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi başlıca eserleri arasındadır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Tevfik Fikret
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

12. Fransız edebiyatında çok özendikleri yeni akımların (parnasizm, sembolizm, realizm) “sanat için sanat” anlayışı güden inceliklerine ulaşmak istediler. Türk nesrini hem sözlük hem de kavramlar bakımından yabancı sözcüklerle zenginleştirmeye çalıştılar. Farsça ve Arapça kelimelerin o güne kadar hiç duyulmamış olanlarını bile kullandılar. Şiirde Tevfik Fikret, düz yazıda Halit Ziya en önemli temsilcileridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar aşağıda verilen yazınsal dönemlerden hangisi içinde yer almıştır?
A) Tanzimat
B) Fecr-i Ati
C) Servet-i Fünun
D) Beş Hececiler
E) Milli Mücadele

13. Namık Kemal, edebi türlerin hemen hepsinde eser verdi. O, edebiyatımızda roman türüne örnek olacak ilk edebi eseri yazdı. Doğu-Batı çatışmasının yaşandığı eserde olaylar gerçeğe ve hayata uygun kabul edilir. Ahlak, gelenek, duygu ve fikir unsurları da göz önünde bulundurularak tasvir edilmiştir. Mahpeyker, Ali Bey ve Dilaşup gibi kişileri vardır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zavallı Çocuk
B) Gülnihal
C) İntibah
D) Kara Bela
E) Cezmi

14. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
      Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
Bu dizlerde olduğu gibi söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü dize sonlarında kullanma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) İntak
C) Teşhis
D) Cinas
E) Hüsn-i talil

15. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tasso-Kurtarılmış Kudüs
B) Moliere-Hernani
C) Lamartine-Graziella
D) Emile Zola-Germinal
E) Victor Hugo-Notre Dame’in Kamburu

16. Memleket elden giderse, davullar zurnalar çalın
       Bu büyük başarınıza (!) ödül verirlerse alın
      Ektiniz kin tohumları, açtı hainlikler çiçek
      Memleket elden giderse çizme yalamak düşecek
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmıştır?
A) Lirik
B) Epik
C) Didaktik
D) Satirik
E) Pastoral

17. Yazdıklarını kanıtlayacaksın, öyle aklına estiği gibi yazmayacaksın. Yazdığın konuda yararlandığın kaynak ya da kişileri açıklayacaksın. Çünkü … ciddi bir yazı türüdür. Öyle duygusallıkları, kişisel görüşleri kaldırmaz. Bilimsel yazılardır bunlar.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilebilir?
A) fıkra
B) söyleşi
C) anı
D) deneme
E) makale

18. Daha çok sembolist sayılabilecek şiirler yazmıştır. Şiirlerinde dış öge olarak “ahenk”, iç öge olarak “zaman” kavramıyla “bilinçaltı” ağır basar. İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya’yı doğal, tarihsel eserleriyle ele aldığı bir denemesi vardır.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dranas
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Memduh Şevket Esendal

19. “Memleket Hikayeleri” ve “Grubet Hikayeleri” adlı eserlerinde, edebiyatımızda Anadolu’nun sesini ve ruhunu yansıtmıştır. Öykücülüğümüzün sınırlarını İstanbul dışına taşımıştır. Mizah, hiciv yazıları ile fıkralarındaki çekicilik bu türlere olan ilgiyi artırmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Ahmet Rasim
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Aka Gündüz

20. 1950’li yıllarda Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Sezai Karakoç gibi şairlerin öncülük ettiği bir şiir ve edebiyat akımıdır. Garip akımına ve 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şiirde anlama değil, ses güzelliğine önem vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) İkinci Yenicciler
C) Birinci Yeniciler
D) Servet-i Fünun
E) Yedi Meşaleciler

21. Aşağıdaki eserlerden hangisi kendi türünde, edebiyatımızdaki ilk eserlerden biri değildir?
A) Letaif-i Rivayat
B) Şair Evlenmesi
C) Eylül
D) Tahrib-i Harabat
E) Şıpsevdi

22. “Roman büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. Kimi zaman göklerin maviliğini yansıtır, kimi zaman yolun çukurlarında biriken çamuru…” görüşünü ileri süren sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu olabilir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Empresyonizm

23. Gör Fuzuli’nin ruh-i zerdinde eşk-i âlini
       Perde-i ibdar dutmuş suret-i ikbalini

       Derd-mendindir inayetler edip sor halini
       Rahm kıl devletli sultanım mürüvvet çağıdır

Yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi bir devlet büyüğünü övme amaçlı yazılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel
B) Kaside
C) Müstezat
D) Muhammes
E) Murabba

24. Görünce dünyayı gönül gözüyle
Her eşyada aşkı sezdim erenler
Şair denen bir mecnunun sözüyle
Aşkın şifresini çözdüm erenler
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif vardır.
B) Tam kafiye kullanılmıştır.
C) Epik bir şiirden alınmıştır.
D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Dil sade kullanılmıştır.

25. Yeşil ışık döşeli durgun denizin dibi
       Körfez eşi olmayan şeffaf bir bahçe gibi
Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
B) İkinci dizede benzetme sanatına başvurulmuştur.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Şiirde telmih sanatı kullanılmıştır.
E) Dizeler 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.E, 4.D, 5.E, 6.E, 7.A, 8.C, 9.B, 10.A, 11.E, 12.C, 13.C, 14.D, 15.B, 16.D, 17.E, 18.C, 19.A, 20.B, 21.E, 22.C, 23.B, 24.C, 25.D

Edebiyat Tarama Testi 2‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap