Testler

Fiilimsiler Test 5

FİİLİMSİLER TEST 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi değildir?
A) Vakta ki Boğaz’da ilk yaz baş gösterip insanların yüreklerinde çitlembikler, papatyalar, kanaryalar açar, uzun ve ayakta duran gezilere dayanacak giysiler, papuçlar da uykularından silkinip hazır ola geçerler.
B) Boğaz, hadi Kandilli’den başlayarak diyelim, zümrüt yeşili, krom yeşili, kobalt yeşili , Türk yeşili, nefti , çimen yeşili, limon küfü, küllenmiş çağla rengi, Veronez yeşili, Viktorya yeşili ve daha 88 yeşile boyanmış ağaçlar, çiçekler ve böceklerle ağzına kadar doludur.
C) Türlü şaşkınlık veren korular arasında da deniz dudağı yalılar coşmayanları coşturur, koşmayanları koşturur.
D) Kulpsuz ve ağızsız bir güğümü andıran 56 metre boyundaki Galata Kulesi’ne varmak için Haliç’ten, Fermenecilerin oradan, kendimizi bir mil kadar geriye çekmemiz gerekir.
E) Biz, isterseniz onlara aldırmadan, odanın ortasındaki helezon biçimli bir merdivenden -ki bu da 40 adımdır- kendimizi daha yukarı kaldıralım.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiil de değildir fiilimsi de değildir?
A) O işi zamanında bitirmekte büyük yarar vardır.
B) Kuleyi gezmeye gelenler, etrafı demir parmaklıklarla çevrili bir çanaklığa buradan geçerler.
C) Gösterirlerse de rüzgâr öylesine üfürür, öylesine vuruş kırış patlatır ki bir dakika duramayız vesselam.
D) Lodos rüzgârının: “Beri gel biz seninle oluruz.” dediği anda da Galata Kulesi ‘nin tepesine çıkarak Sarayburnu’ndaki Sinanpaşa Köşkü’ne doğru bir pata çakmıştır.
E) Başından geçenler, inanılır gibi değildi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki“-ma,-me” eki işlevi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Değilse yok yere bağdaşımızı bozmaya kalkışmayalım.
B) Hafta sonlarında da, özlemlik gidermek ve gezdirmek için, oğlunu Beşiktaş’tan almaya gelir.
C) Odanın sol köşesinde, yüksek ve ince bir masanın üstünde çaprazlama kondurulmuş bir çerçeveye de Bedri dayısı kurulmuştur.
D) Mehmet Emin Yurdakul da doğma büyüme Beşiktaşlıdır.
E) İçimden bir ses, sen gitme, dedi.

4. Galata Kulesi Cenevizliler ‘den kalmadır. Fatih Sultan Mehmet onu onarttığı gibi, II. Murat da I582 yılında yenilemiştir. Hay Allah, 26 Temmuz I794 Cumartesi gecesi, dört sularında, Kule kapısının dışındaki fırın talaşından çıkan bir ateş Kule’nin saçağını sarmış, içindeki tahta bölümleri baştan başa yakıp kavurmuştur. Bereket ertesi yıl, III. Selim Kulenin tüm katlarıyla külahını yeniden onarımdan geçirtmiştir. Ne ki ,Kule 2 Ağustos 1831 ‘de yeni bir yangından geçmiş, II. Mahmut da ertesi yıl onu bir daha elden geçirtmek zorunda kalmıştır.
Yukarıdaki paragrafta kaç isim fiil vardır?
A) 1 B) 2 C) 3        D)4         E)5

5. (I) İlk esinlemelerimde yabancı yazarların etkisi olmamıştır. (II)Ben halkçılığımı, ruh ve gönlü hiçbir kitapta anlatılmayan halkımdan, bana en katıksız, en büyük gerçekleri anlatan yurdumuzun insanlarından aldığım gibi, ulusçuluğumu da büyük ırmaklarını hiçbir ozanın dile getiremediği Anadolu ‘dan aldım.(III) Ondan sonra dünya yazını ile ilgilenmeye başladım. (IV) Eski Yunan ve Latin ozanlarının ulusal destanları benim ulusçuluğuma yeni ufuklar açtı. (V) 1789 İhtilali’nden sonra yetişmiş yurt ve özgürlük ozanları da gönlümü kıvılcımlarla doldurmuştur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) I       B) II          C) III            D) IV              E) V

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Selanik İstanbul’a karşın daha geniş nefes alan bir çevreydi.
B) Rıza Tevfik o aralık Türkçeci ve hececi olmuş, Mehmet Emin’i göklere çıkarmaya başlamıştı.
C) Rıza Tevfik’in Mehmet Emin’i övmesi, sadece Türkçeyi ve hece veznini yeğler görünmesi Naci’nin sinirlerine dokundu.
D) Naci Şiirimize Dair yazısında, Rıza Tevfik’e saldırıyor, galiba Mehmet Emin’le de alay ediyordu.
E) Bu yazının yayınlanmasından beş on gün sonra Tevfik Fikret, Naci’ ye renkli bir kartpostal gönderdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mış, -miş, -muş, -müş” ekini alan sözcük fiilimsi değildir?
A) Ziya Paşa, Sultan Aziz’in mabeyin kâtipliğinden uzaklaştırıldığında, yerine biri aranmış, Şeref Efendi istenilen nitelikte görüldüğünden alınıp Saray’a götürülmüştür.
B) Hasan Paşa jandarma erliğinden müşirliğe yükselmiş bir padişah kuludur.
C) Şimdiye değin padişahların bir başkasıyla bir sofrada oturduğu işitilmiş şeylerden değildir.
D) Sabah kahvaltısı yapmış öğrenciler yüzlerinden belli oluyordu.
E) Şekeri azaltılmış gıdalar yiyorum bu aralar.

8. “-ma, -me” ekini alan aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiildir?
A) En anlamsız, en aslı astarı olmayan bir haber alsa korkusundan tir tir titrer.
B) İşi iyi bilmeyenler hünkârı gözünü budaktan esirgemez, yiğit bir kişi sanırlar.
C) Bu tıynette bir mendeburun yüksek görevlerde bulundurulmasına ne buyrulur?
D) Başka illerden aldığı kaparolar da işi yürütmeye yetmeyince Yeniçeriler taşkınlıklarını ve azgınlıklarını artırmışlardır.
E) Pirinç kakmaları donuk donuk ışıldayan hamam kapısını iterek içeri girdi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır?
A) Kendisine sunulan mısırları büyük bir iştahla atıştırmıştır. B) Bu değirmenlerde öğütülen un Tekirdağ, Bandırma, Yalova ve İzmit’ten getirilmiş tahıl ve meyvelerle yüklü Unkapanı’na götürülür.

C) Buralara, 1835 yılında bir de eskilerin karavulhane dedikleri bir karakol kondurulmuştur.
D) Sefaya düşkünlük gösteren tüm kişiler nehirden ilerdeki iç açıcı köylerde, ağaçlar altında zevk ve sefa ile vakit geçirirler.
E) Biz de artık dışarda dikilip durmayalım da, neler olup bittiğini daha yakından saptamak için kendimizi içeri kaydıralım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Ama bu yalı XVIII. yüzyıldan kalmadır.
B) Kendine iyilik yapanlara büyük vefalar gösterir.
C) Demek isteriz ki, salonun üç duvarı silme penceredir.
D) Bu musibet herifin yüzünü görmek istemem.
E) Biz bu kalabalığa karışmadan önce yine kıyıya döneceğiz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur?
A) Kapı açılır açılmaz hepimiz havuza koştuk.
B) Vapurun pervanesi dönmeye başlayınca pencereden bir gürültü işitilir.
C) Üsküdar’dan, Karaköy’den, Haliç ve Boğaz iskelelerinden uçup gelenler bir seccadelik yer kapmak için birbirini çiğniyor.
D) Deniz sularını yuta yuta adaya vardık.
E) Hiçbir kılık, hiçbir giysi onun yerici dilinden kurtulamaz.

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden hangisi zarf fiildir?
A) Gülücüklere korka korka karşılık verir.
B) Laflamaya koyulunca yavaş yavaş ona değer göstermeye başlar.
C) Asım Bey’le arkadaşlarına kıs kıs gülüyordun.
D) Etrafında fırıl fırıl dönenler, şimdi nerede?
E) Uzaktan gelenler, pılıyı pırtıyı toplayıp savuşmaya başlamışlardır bile.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman bakımından sınırlandıran bir eylemsi vardır?
A) Yuvada barınan kuşlar, sanki insanların orada bulunuşundan hoşlanıyorlarmış gibi, ara sıra o yaldızlı gökyüzüne, sessizce akan suya baka baka cıvıldaşırlar.
B) Gece, kıyıda düşüncelere daldığım bir sıra, bir bağırtıyla irkildim.
C) Oraya varıncaya değin pek yalnız kalacaktır.
D) Mihri Hanım ardında güzellikler, görkemler, soyluluklar bırakarak yalının kapısından çıktı.
E) Cambaz, ayaklarına su dolu kovalar bağlayıp ipte gezer, o esnada herkesin soluğu kesilir.

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Efendimiz, pervasız adamlardan hoşlanır; biz huzurda sana söveriz, hiç sıkılma, sen de bize veriştir.

B) Tanıyan, tanımayan onu görür görmez bir yana sıvışır.
C) Ziba Hanım, kocasıyla Halet Efendi arasındaki çekişmeyi çok iyi biliyordur.
D) Sonraki yıllarda yalıların sayısında artma görülmez yalnız sahipler değişmiştir.
E) Elinde olanı bağışlamayı sever bir kişidir.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-maz / -mez” ekini alan kelime sıfat fiildir?
A) Ama bu, onun Kel Aliço diye anılmasına engel olmaz.

B) Kahveyi, çayı ve sigarayı içmez hiç.
C) Buna karşılık ona yemek yetiştiremezsiniz; çok yer, çok içer.
D) Özellikle ete ve tatlıya bayılır, “Baka be! Pehlivan yer etcazı ve tatlıcazı be!” sözünü ağzından düşürmez.
E) Pes etmez bir tabiatı vardır onun.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil cümleye farklı bir anlam ilgisi katmıştır?
A) Aliço ile Arnavutoğlu çayıra yerleştirilmiş ceviz cilalı iki yarım yağ fıçısının başında yağlanırken kendilerini davul-zurna sesine bırakmışlardır.

B) Arnavutoğlu’nun niyeti ilk ağızda, ne yapıp yapıp alta düşmemek, kaçak bir güreşle hasmının hızını almak, böylece güreşi karıştırmaktır.
C) Aliço onun bu durumundan yararlanarak sıkı bir el ense patlatır.
D) Arnavutoğlu da bu el enseyi önceden kestirdiği için ona tökezlenmeden karşı koyar.
E) Dahası, bir punduna getirip o da Aliço’ya bir el ense çeker.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Arnavutoğlu, Paşanın işe karışmasıyla biraz kendine gelmiş, kollarının altından bocurgat gibi zorlayan Aliço’nun kapanını sökmeye çalışıyordur.
B) Aliço ise iflahını kestim sandığı hasmının yeniden canlanmasına bozulmuş, gövdesini hasmının omuzlarına değin sürmüştür.
C) Arnavutoğlu ise bundan yararlanarak şimşek gibi bir kılçıkla Aliço’nun üstüne çöken ağırlığını yana aktarmayı başarmıştır.
D) Aliço’nun sıkı üç saldırısını atlatan Arnavutoğlu güreşe ilk başladığı dakikalardaki atikliğini bir yerlerden çıkarıp katmıştır yine.
E) İki pehlivan yenişememiştir, ama Aliço’nun bir gömlek üstün olduğu iyice belirlenmiştir.

  

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.D, 7.A, 8.C, 9.E, 10.C, 11.E, 12.A, 13.C, 14.A, 15.E, 16.A, 17.E

fiilimsiler-test-5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap