Testler

Fiilimsiler Test 9 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 9 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. “Dayak ve yaralar ölüme neden olmakla…” İşte yorgancı Bay Leopold Renard’ı ağır ceza mahkemesine çıkaran belli başlı suçlama buydu. Katilin çevresinde ölenin dul karısı bayan Flameche, oymacı Louis Ladureau ve kurşuncu Jean Durdent, başlıca tanıklar. Yanı başında da kendi karısı, karalar giyinmiş, bodur, çirkin bir kadın; sanki kadın kılığına girmiş bir dişi maymun…
Yukarıdaki paragrafta kaç tane eylemsi vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi cümleye çabukluk anlamı katmıştır?
A) Onu görmeyeli on beş yıl olmuştu.
B) Üsküdar’a giderken aldı da bir yağmur.
C) Ona söyler söylemez harekete geçti.
D) Haber vermeden geldiğimiz için bizimle görüşmeyiverdi.

3. (1) İşte her cumartesi akşamı, ertesi sabah ortalık ağarır ağarmaz balığa çıkmak üzere Poissy’ye gidiyorduk. (2) Bu, bizim için, nasıl derler, ikinci bir huy yerine geçen bir alışkanlıktı.(3) Bir yer bulmuştum! (4) Gölgede, hiç değilse sekiz, belki de on ayak su; yahut, evet, kıyı toprağının altında ayrıca delikleriyle bir oyuk; gerçekten bir balık yuvası; bir balıkçı cenneti. (5) Bu oyuğu, bay başkan, adeta kendimin sayabilirdim. (6) Çünkü oranın Christophe Colomb’u bendim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.cümlede cümlenin anlamını zaman bakımından sınırlandıran bir eylemsi vardır.
B) 3., 5. ve 6.cümlede herhangi bir eylemsi yoktur.
C) 2. ve 4. cümlede sıfat fiil vardır.
D) 1 ve. 2.cümlede bulunan eylemsiler aynı tür eylemsi değildir.

4. Annem, içinde yaşadığımız darlıktan çok sıkılır ve çok kez kocasına söyleyecek iğneli sözler, sinsi ve üstü kapalı sitemler bulurdu. O vakit zavallı adam bana pek dokunan bir hal alırdı. Açık elini, yoktan bir ter siliyor gibi alnından geçirir ve hiç yanıt vermezdi. Ben onun elinden bir söz gelmediğine üzüldüğünü anlardım. Her şeyden kısırdı. Karşılık yapılmamak için hiçbir çağrıya gidilmezdi. Dükkân artığı ucuz yiyecek alınırdı. Kız kardeşlerim giysilerini kendileri dikerler ve metresi otuz santimlik bir şeridin fiyatı üzerinde uzun uzun çekişirlerdi. Her günkü yemeğimiz iç yağlı bir çorbayla türlü sığır yahnileriydi. Sözde bunlar hem sağlıklı, hem de doyurucudur. Ama ben doğrusu, başka şeyleri yeğlerdim.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eylemsi olan altı sözcük vardır.
B) Adlaşmış sıfat fiil vardır.
C) Sıfat göreviyle kullanılan bir eylemsi vardır.
D) Sıfat fiilken zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olan sözcükler vardır.

5. Yitmiş düğmeler ve yırtılmış pantolonlar için beni pek kötü paylarlardı. Fakat her pazar giyinip kuşanarak gezmeye giderdik. Babam, sırtında redingotu, başında silindir şapkası, ellerinde eldivenleri, kolunu, bayram gemisi gibi süslenip püslenmiş olan anneme verirdi. Önceden hazırlanan kız kardeşlerim, yürüyüş işaretini beklerlerdi. Fakat son dakikada kesinlikle aile babasının redingotunda unutulmuş bir leke görülür, çarçabuk onu benzine batırılmış bir bezle silmek gerekirdi.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İsim fiil olan üç sözcük vardır.
B) Sıfat fiil olan sekiz sözcük vardır.
C) Zarf fiil olan üç sözcük vardır.
D) Bir isim tamlamasında tamlayan göreviyle kullanılan ad eylem vardır.

6. Annem miyop gözlüğünü takıp lekelenmesin diye eldivenlerini çıkararak işe sarılırken babam, başında silindir şapkası, gömlekle iş bitsin diye beklerdi. Yola törenle çıkılırdı. Kız kardeşlerim kol kola, önden yürürlerdi. İkisi de evlenme yaşındaydılar. Bu bahaneyle kentte görünmüş olurlardı. Ben, sağında babam bulunan annemin soluna geçerdim. Zavallı annemle babamın bu pazar gezintilerindeki pohpohlu tavırlarını, yüzlerinin asıklığını, yürüyüşlerinin ciddiliğini, hâlâ anımsarım. Sanki son derece önemli bir iş onların tavırlarına bağlıymış gibi vücutları dik, bacakları gergin, sert adımlarla ilerlerlerdi.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bir isim tamlamasının tamlayanı görevinde kullanılmış isim fiil vardır.
B) Durum ve zaman bildiren zarf fiiller vardır.
C) Bütün sıfat fiiller sıfat tamlaması oluşturmuştur.
D) Fiilimsi ekini alan sözcüklerden biri zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olmuştur.

7. (1) Jules amcam, babamın kardeşi, ailenin tek umuduna dönüşmüştü. (2) Çocukluğumdan beri onun sözünü işitirdim. (3) Onu düşünmeye o kadar alışkındım ki görsem hemen tanıyacağımı sanıyordum. (4) Onun Amerika’ya gittiği güne kadar yaşamının bütün olaylarını,-bu dönemden hep alçak sesle söz edilmiş olmasına karşın- biliyordum. (5)O galiba kötü yola sapmış, yoksul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş, yani birkaç para yemişti.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemsi yoktur?
A) 1-3
B) 2-4
C) 3-5
D) 1-5

8. (1) Zenginler için eğlence peşinde koşan adam yalnızca budalalık ediyor. (2) O, gülümsenerek söylendiği gibi, hovardanın biridir. (3) Yoksullardaysa ana babayı sermayeden yemek zorunda bırakan bir oğul kötü kişidir, serseridir, haylazdır! (4) Bu ayırdediş de, iş aynı olmakla birlikte, yerindedir. (5) Çünkü davranışların önemini ancak sonuçları belirtir. (6) Özetle, Jules amca babamın güvendiği mirası, kendi payını son meteliğine kadar yemesinden başka, epeyce de azaltmıştı.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. ve 3.cümlelerde sıfat göreviyle kullanılmış eylemsi vardır.
B) 2. ve 4.cümlelerde birbirinden tür olarak farklı fiilimsiler kullanılmıştır.
C) 3.cümlede tür bakımından birbirinden farklı fiilimsiler yoktur.
D) 5. ve 6. cümleden birisinde eylemsi yoktur.

9. (1) Onu, o vakitler görenek olduğu gibi, Le Havre’dan New-York’a giden bir tüccar gemisine bindirerek Amerika’ya yolladılar. (2) Bir kez oraya varınca Jules amcam bilmem ne satıcısı olarak yer tuttu ve hemen babama biraz para kazandığını, kendisine karşı yaptığı haksızlığı onarmak umudunda olduğunu yazdı. (3) Bu mektup bütün aileyi derin bir heyecana düşürdü. (4) Hani, nasıl derler, iki para etmeyen Jules birdenbire namuslu bir adam, iyi yürekli bir çocuk, bütün Davranchelar gibi doğru, gerçek bir Davranche oluverdi. (5) Ayrıca bir kaptan da bize onun büyük bir dükkân kiraladığını ve büyük işler yaptığını haber verdi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.cümlede zarf fiil ve sıfat fiil kullanılmıştır.
B) 2.cümlede beş tane eylemsi vardır.
C) 3. ve 5.cümlede sıfat fiil vardır.
D) 4.cümlede sıfat fiil, sıfat tamlamasının tamlayanı görevinde kullanılmamıştır.

10. İki yıl sonra ikinci bir mektup şöyle diyordu: “Sevgili Philippe, sana sağlığım için merak etmeyesin diye yazıyorum. İyiyim. İşlerim de iyidir. Yarın Güney Amerika’da uzun bir geziye çıkıyorum. Herhalde, birçok yıl sana bir haber ulaştıramayacağım. Eğer yazmazsam merak etme. Zengin olur olur olmaz Le
Havre’a döneceğim. Bunun o kadar uzun sürmeyeceğini ve hep birlikte rahatça yaşayacağımızı umarım…”
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gelecek zaman anlamı taşıyan bir eylemsi yoktu.
B) Zaman bildiren bir eylemsi vardır.
C) Sıfat fiiller vardır.
D) İsim fiil vardır.

11. Gerçekten Jules amca on yıl bir haber yollamadı. Fakat zaman geçtikçe babamın umudu büyüyordu. Annem de çok kez:
– Şu iyi Jules gelince durumumuz değişecek, diyordu. İşini bilen adam o! Ve her pazar, babam kocaman kara vapurların gökyüzüne dumandan yılanlar çıkarta çıkarta ufuktan gelişlerine bakarak her zamanki tümcesini yinelerdi:
– Ha, ister misiniz, Jules şunun içinde olsun da bizi şaşırtsın? Ve adeta onun, bir mendil sallar ve “Hey! Philippe!” diye seslenirken görülmesi beklenirdi.
Bir hikayeden alınan yukarıdaki parçada fiilimsilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İki sözcük isim fiil olarak kullanılmıştır.
B) Dört sözcük zarf fiil olarak kullanılmıştır.
C) Zaman ve durum bildiren eylemsiler vardır.
D) Eylemsilerden biri bir ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır.

12. Kız kardeşlerimin büyüğü o vakitler yirmi sekiz yaşındaydı. Öteki de yirmi altı. Evlenemiyorlardı ve bu herkese büyük bir dert oluyordu. Sonunda küçüğüne bir istekli çıktı. Zengin olmamakla birlikte namuslu bir memur. Delikanlının duraksamalarına son veren ve onu karara vardıran şeyin, Jules amcanın bir akşam kendisine gösterilen mektubu olduğuna hep inanmışımdır. İstek hemen kabul edildi ve evlenmeden sonra bütün ailenin Jersey’e küçük bir gezi yapması kararlaştı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört sözcük isim fiil olarak kullanılmıştır.
B) Üçten fazla sözcük sıfat fiil olarak kullanılmıştır.
C) Bir ismi niteleme göreviyle kullanılmış birden çok eylemsi vardır.
D) Bir sözcük zarf fiil göreviyle kullanılmıştır.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.D, 5.B, 6.D, 7.D, 8.C, 9.C, 10.D, 11.B, 12.D

fiilimsiler test 9 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap