Testler

Parçada Anlam Test 1-8.Sınıf Türkçe

PARÇADA ANLAM TEST 1-8.SINIF TÜRKÇE

1.Goethe’nin ruhundan bütün ömrünce sanat aşkı silinmemiş. Onun sanatla ilgili fikirlerinde sürekli bir yenilenme görülmüş, ama kafasında sanat ışığı hiçbir zaman sönmemiştir. Sanat nedir? Nasıl doğar? Hangi isteğe dayanır? Sanat eserleri deyince ne anlaşılır? Sanatın içi nedir, dışı nedir? O, bütün bu sorulara cevap vermiş, her biri üzerinde uzun uzun durmuştur. Sanata, onun kadar kıymet veren çok az insan çıkmıştır.
Yazarın bu sözleri söylemedeki asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Goethe’nin farklı yönlerini vurgulamak
B) Goethe’den etkilenen sanatçıları açıklamak
C) Goethe’nin sanatla ilgili eserlerini tanıtmak
D) Goethe’nin sanata verdiği önemi dile getirmek

2. İki türlü okuma vardır. Biri, roman ve hikâye gibi eserlerde uygulanan okumadır. Bu okuma bahçede otururken, araçlarda seyahat ederken veya evde yatmadan önce gerçekleştirilir. Büyük bir dikkat gerektirmeyen bu okuma, hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. İkincisi ise daha çok bilimsel yazı ve kitaplarda uygulanan okumadır. Bu, titizlikle gerçekleştirilen bir okumadır. Daha çok, masa başında, not alarak, özetleyerek, eleştiri notları alarak, bir bilgiyi başka kitap ve kaynaklardan doğrulayarak gerçekleştirilir.
Bu parça için en uygun başlık, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Okumanın Önemi
B) Okuma Alışkanlığı
C) Okumanın Yararları
D) Okuma Çeşitleri

3. Yıllar bir gözyaşı olup da akmış
Nurlu ihtiyarın yanaklarında
Yapraktan saçını yerlere yaymış
Sonbahar ağlıyor yanaklarında
Şair, bu dizeleri hangi amaçla yazmış olabilir?
A) Yaşlıların karşılaştıkları sorunları anlatmak
B) Sonbaharın insan üzerindeki etkisini dile getirmek
C) Yaşlılığın insan üzerindeki yansımalarını aktarmak
D) Yaşlıların yaşama bakışını dile getirmek

4.Ben bu gurbet ile düştüm düşeli,
Her gün biraz daha süzülmekteyim.
Her gece, içinde mermer döşeli,
Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.
Böylece bir lâhza kaldığım zaman,
Geceyi koynuma aldığım zaman,
Gözlerim kapanıp daldığım zaman,
Yeniden yollara düzülmekteyim.
Bu dizelere hâkim olan duygu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurt sevgisi
B) Ayrılık acısı
C) Yaşama sevinci
D) Özgürlük isteği

5. Bir zamanlar hayal âlemimde, uzaklarda duran güzel bir İstanbul düşüm vardı. Gün geldi bu düşü gerçekleştirme fırsatı çıktı önüme. Sevinçle koştum İstanbul’a. Geldim ama büyük bir düş kırıklığına uğradım. Gördüm ki yok öyle güzel bir İstanbul. İstanbul bir düşten ibaretmiş. Şimdiki İstanbul, daha çok, hıza, paraya, güce binmiş bir kentmiş. Beni onlara çağırıyor bu kent; oysa hız, iktidar, güç, para gibi şeylerden uzak durmaya çalıştım yaşamım boyunca. Çünkü onlara sarılırsam hayatı kaçırırım. Hayatı kaçırırsam neyi yakalarım ki?
Parçaya göre sanatçının hayal kırıklığına uğramasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’da beklediği imkânlara kavuşamaması
B) İstanbul’da hız, iktidar, güç, para gibi sevmediği değerlerin öne çıkması
C) İstanbul’da beklediğinden zor geçim koşullarıyla karşılaşması
D) İstanbul’un düşlediğinden daha küçük bir şehir olması

6. Yapılan araştırmalar, ormanların değişik sebeplerle yandığını ortaya koymuştur. Bu sebepler insan hatalarına veya doğal durumlara dayanmaktadır. Aşırı sıcaklar veya yıldırım düşmesi, orman yangınlarının doğal sebepleri arasında yer alır. Orman yangınlarını tetikleyen insan hataları ise çok çeşitlidir. Bunların belli başlıları şöyle sıralanabilir: Güvenlik tedbirleri almadan ormanda ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak, orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orman yangınlarının nedenleri
B) Orman yangınlarını önlemenin yolları
C) Ormanları korumanın yolları
D) Ormanların doğadaki yeri

7. I.Roman türünde insan-mekân ilişkisi
II. Anlatmaya bağlı türlerde insan-mekân ilişkisi
III. Olay çevresinde gelişen edebî metinlerde insan-mekân ilişkisi
IV. Orhan Pamuk’un Kar romanında insan-mekân ilişkisi
V. Orhan Pamuk’un romanlarında insan-mekân ilişkisi
Karışık şekilde verilen bu konuların en geniş kapsamlıdan en dar kapsamlıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) II-III-I-IV-V
B) III-II-I-V-IV
C) I-III-II-IV-V
D) III-I-II-V-IV

8. Yalnız biri değilim ama zaman zaman yalnız kalmayı severim. Sanatla ilgilenen her insanın bazen yalnızlığa ihtiyacı oluyor. Kendinizi ifade ettiğiniz ve kalabalıkların önüne çıkacak bir karakteriniz varsa onu beslemek için yalnız kalmak istiyorsunuz. Hem ben huzurla beslenen biriyim. Huzuru da yalnızlıkta buluyorum. Bundan dolayı etrafımda o kadar çok curcuna yok. Bu, birazcık da kendi seçimim.
Bu parçada sanatçı, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine açıklık getiriyor?
A) Yalnız kalmayı niçin seçtiğine
B) Başarılarını neye borçlu olduğuna
C) Niçin sadece sanatla ilgilendiğine
D) Kalabalık önüne çıkmaktan niçin çekindiğine

9. Niceliksel yaklaşıma, görgül (amprik) yaklaşım veya sayısal yaklaşım da denir. Niceliksel yaklaşım, sosyal bilimlerin şekillenmeye başladığı 20.yüzyılın başında, fen bilimlerinin kullanmakta olduğu araştırma yöntemlerinin ve veri toplama tekniklerinin sosyal bilimlere uygulanmasıyla oluşmuştur. Niceliksel yaklaşıma göre, bilimle bilim dışı birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaktadır. Bilimin nesnel (objektif) gerçeklikle, bilim dışının öznel (subjektif) gerçeklikle uğraştığı öne sürülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A) Bilimin Sınırları
B) Araştırmalarda Bilim Dışılık
C) Fen Bilimleri Araştırma Metotları
D) Niceliksel Yaklaşım

10. Ben onun şiirinin hakkını teslim ederim ve o şairi, Türk şiirinin geçen yüzyılın başındaki en büyük dönüştürücüsü olarak görürüm. Bununla birlikte düzyazı (nesir) alanında Türk edebiyatının en büyük ustalarından biri sayarım onu. Onun bu alanda yazdıkları, topu topu küçücük bir kitaba sığacak hacimde olmasına rağmen ironik üslubu, dikkati, ayrıntıları anlatmaktaki ustalığı ile benzersiz bir düzyazı ustasıdır o. Ancak onun denemeciliği, seyahatname yazarlığı, şiirinin gölgesinde kalmıştır.
Düşüncelerini böyle dile getiren birinden, yukarıdaki bahsedilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Şiir alanında düzyazıdan daha başarılıdır.
B) Yazılarında ince bir alay vardır.
C) Farklı türde eserler vermemiştir.
D) Özgün bir üslubu vardır.

11. Eğitim sistemimizde başarısızlığın tek nedeni olarak öğrenci gösteriliyor. Hiç kimse, kendisini sorgulama ihtiyacı duymuyor. Hâlbuki, başarısılıkta eğitim sisteminin, programların ya da ailenin olumsuz etkisi olabilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?
A) Öğrencilerin sorunlarına duyarsız kalınması
B) Anne babaların, çocukların eğitimiyle yeterince ilgilenmemesi
C) Öğretim programlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi
D) Eğitimdeki başarısızlığın faturasının sadece öğrencilere kesilmesi

12. Kişisel gelişim, … benzer. Güç bir iştir. Emek ve sabır ister. Onu kıymetli kılan da bu özelliğidir. Çünkü oya gibi işlenen bu işin hem kişi hem toplum açısından değeri büyüktür. Sonuçta kişi, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayarak ailesine ve ait olduğu topluma katkıları olan bir birey hâline gelir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğünde bir bozulma olmaz?
A) iğneyle kuyu kazmaya
B) ipe un sermeye
C) saman altından su yürütmeye
D) kırk tarakta bezi olmaya

13. Bir süredir ortalığı sözde dil bilginleri kapladı. Medyada ve özellikle de yazılı basında, Türkçe konusunda atıp tutan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeyi sözüm ona görev edinmiş yazarlardan geçilmiyor.
Parçada “sözde dil bilginleri” sözüyle anlatılmak istenen kimlerdir?
A) Dili çok güzel kullanan bilginler
B) Dili bütün incelikleriyle bilen kişiler
C) Kendilerini dilci zanneden yazarlar
D) Dil konusunu işleyen yayıncılar

14. Bir davranışın geçekleşmesinde, bireyin içinde yaşadığı toplumun yapısı, aile yaşantısı, uygulanan eğitim sistemi ve bireylerin yaratılış niteliklerinin büyük etkisi vardır. Yapılan bir eylemi anlayabilmek için bu etmenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetersiz eğitim, kişiyi olumsuz etkiler.
B) İnsanları suça iten güç, sağlıksız çevredir.
C) Ailedeki huzursuzluklar bireylerin davranışlarını olumsuz etkiler.
D) Davranışlar değerlendirilirken kişi, bütün yönleriyle tanınmalıdır.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.C, 4.C, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.D, 12.A, 13.C, 14.A

parcada anlam test 1-8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap