Testler

Sözcükte Anlam Test 17

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 17

1.“Dayanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu öğrencilere soru dayanır mı?
B) Oğlunun hasretine daha fazla dayanamadı.
C) Pamuklu kumaşlar sağlıklı, ancak çok dayanıklı değil.
D) Senin dayandığın biri mi var?
E) Onun ağlamasına dağlar dayanmaz.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisinin karşıtı düşünülemez?
A) Konuşmasını kısa keseceğini nereden bilecektik?
B) Akvaryumdaki balıkları hepsi canlı değildi.
C) Öğlenleri muhakkak yemeğe gelirdi.
D) Muhabbet kuşlarına verdiğin yemleri nereden alıyorsun?
E) Masanın ayaklarından biri sallanıyor.

3. “İnsan yüzde yüz haklıysa görüşünü doğrudan doğruya ve kabaca söylediği için bile affedilebilir.” cümlesinde geçen “kabaca” sözcüğünün anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) gelişigüzel
B) genel hatlarıyla
C) baştan savma
D) gerekçesiz olarak
E) nazik olmayan biçimde

4. “Gayri” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Kara gözlüm efkârlanma gül gayri
B) Mektubunda diyorsun ki gel gayri
C) Kurtulmanın çaresi yok gayri
D) Yoktur, kolum kanadım senden gayri
E) Mutlu olmanın zamanı geçti gayri

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir?
A) Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.
B) Açın hâlini tok bilmez, hastanın hâlini sağ bilmez.
C) Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır.
D) Benzeyi benzeyi yaz olur, benzeyi benzeyi kış olur.
E) Bir kötü kırk iyiyi bozar, kırk iyi bir kötüyü düzeltemez.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bütün gücüyle gayret etmek” anlamı vardır?
A) Usta yanına yeni aldığı çırağın canını çıkartıyordu.
B) Sınavı kazanmak için canını dişine takmıştı.
C) Yeni nesil canından bezmiş insanlarla dolu.
D) Canı pahasına da olsa bu işe girişecekti.
E) Can gözüyle bakarsan seversin yaşamı.

7. “Son yapıtında kendi çizgisini belirlemişti.” cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) düşünce
B) tarz
C) sanat
D) karakter
E) konu

8. “İçimde durmak bilmeyen bir öfke vardı.” cümlesindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kazanma tutkusu onda hiç bitmeyecekti.
B) Sevinçten neredeyse zil takıp oynayacaktı.
C) Onu görür görmez yanına koştu.
D) Sakin bir sesle konuşmaya başladı.
E) Gecenin bu saatinde nereden geliyordu?

9. I.Sakin, mütevazı ve kalabalıktan kaçan ruhunu incitmemek için onu, birkaç kişi ile sırtımda ebedî makamına ben götürdüm.
II.Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam.
III.Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
IV.Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu.
V.Öğle uykusuna dalmış yalı sakinleri.

“Sakin” sözcüğünün kullanıldığı cümlelerle aşağıda belirtilen anlamlar eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) bir yerde oturan
B) huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş
C) kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen
D) sessiz
E) durgun, dingin

10. “Bütün sınıf, dışarı çıkıp arkadaşımızı arıyorduk; ancak tüm çabalar sonuçsuzdu. Çünkü … sanki.”
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?
A) sır olmuştu
B) kaçıp gitmişti
C) bizimle beraber değildi
D) okulu asmıştı
E) yer yarılmış, yerin içine girmişti

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapmak” sözcüğü, “sahip olmak, elinde bulundurmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Öğrenciler bir kez anlatılan konuyu hemen kaptı.
B) Dişliler, kolunu fena kapmıştı.
C) Bu hastalığı önceki sağlıksız ortamda kaptı.
D) Hentbol maçında atılan her topu kapıyordu.
E) Kedi, tabaktaki eti kaptığı gibi kaçtı.

12. “Konuyu güzel güzel anlattı, yine de anlamadık.”
Yukarıdaki cümlede geçen ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Kırlardan kucak kucak çiçek topladık.
B) Bahçeden taze taze salatalık topladık.
C) Kırmızı kırmızı elmadan hiç almaz mıydın?
D) Hata yapınca bana kötü kötü baktı.
E) Toplan, emriyle sıra sıra oldular.

13. “Okumak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yazıyı sökmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Üniversiteyi Hollanda’da okumuş, ama işsiz.
B) Ne demek istediği yüzünden okunuyordu.
C) Bu akşam bize hangi türküyü okuyacaksın?
D) Öğretmenim kötü yazımı rahat okuyabiliyordu.
E) Haftada en az bir kitap okurdu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşünmek” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?
A) Bu kış tatili kaplıca geçirmeyi düşünüyorum. ( Tasarlamak, zihinden bir şeye hazırlık yapmak)
B) Annesini kaybeden çocuğun geleceğini düşünüyorum.(Tasalanmak, kaygı duymak)
C) Biraz kardeşini de düşün, diyordu babası.(Hesaba katmak, ilgi göstermek)
D) Oradayken hep eşim ve çocuklarımı düşündüm. (Göz önüne getirmek, zihinden geçirmek)
E) Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem. ( Akıl yürütme, muhakeme etme)

15. “Bana bu sırrı açıklamayacak mısın?” sorusuna verilecek cevaplardan hangisinde altı çizili sözcük hem soyut hem somut anlama gelebilir?
A) Sana kesinlikle açıklayamam.
B) Tamam sana ileride açıklayacağım.
C) Böyle bir şeyi benden asla isteme.
D) Sen de amma da meraklıymışsın.
E) Senden başka kime söyleyebilirim ki?

16. Bir rüzgar esti;
      Dal kırıldı.
      De ki dala bıçak değdi…
      Dağ başındaki çiçeğin
      Vazolarda işi neydi?
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Söyle ki
B) Say ki
C) Varsay ki
D) Farz et ki
E) Kabul et ki

17. “Okumak, okumak, okumak… Bilim adına suya tirit kitaplara mahkum olmak… Ben yokum.”
Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitapların özgünlükten yoksun olması.
B) Kitapların yeterli nitelikten yoksun olması.
C) Kitaplarda konunun ilginç olmaması.
D) Üslubun doğallıktan uzak olması.
E) Kolay okunabilen kitaplar olması.

18. Aşağıdakilerden hangisinde “kimseye ihtiyacı olmamak” anlamına gelen bir söz öbeği kullanılmıştır?
A) Kendi hâlinde, efendi bir gençtir.
B) Zor günlerinde ne arayanı ne soranı oldu.
C) Bu dağ başında kimsesiz biri olarak yaşar.
D) Onun akrabalarına bile eyvallahı yoktur.
E) Artık, tarla suya iyice doymuştu.

19. “Annem, yemeği ocağa koydu.” cümlesinde “yemek” sözcüğü “yemek tenceresi” anlamında kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki anlam özelliğiyle kullanılmış bir sözcük yoktur?
A) Türkiye gelişmeyi yakından izliyor.
B) Faturaları muhasebeden alacaksın.
C) Bu haberi biz televizyondan öğrendik.
D) Çocuk, güneşle ayın adını karıştırıyor.
E) Bu yaz, Refik Halit’i okudun mu?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama söz konusu değildir?
A) Arkadaşımın kardeşi henüz on beş aylıkmış.
B) Ağabeyim, vatani görev için Mardin’e gitti.
C) Sanat Güneşi, ölümünün beşinci yıl dönümünde anıldı.
D) Altın Boynuz nihayet temizlendi.
E) Bu yıl derya kuzularına hasret kaldık.

21. “İyilik, güzellik, doğruluk ve fazilet dünyanın esas mayasıdır. Ne olursa olsun, dünya er geç bu çizgiye gelecektir ve bunu engellemeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.” cümlelerinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Soyut anlamlı sözcük
B) Sesteş sözcük
C) Terim anlamlı sözcük
D) Karşıt anlamlı sözcük
E) Gerçek anlamlı sözcük

22. “Baş” sözcüğü birçok deyimce kullanılmaktadır. Evlendirmek, yuvasını yapmak için baş göz etmek (I) ; kendisine yapılan bir iyiliği yüzüne vurmak için başa kakmak (II) ; zor durumda kalmak, sıkıntıda olmak için başı dara düşmek (III) ; pek ilgisi olmayan bir işten sorumlu olarak görülmek için başı ağrımak (IV) ; bir kimseyi belli etmeden zor duruma düşürmek için başında kavak yelleri esmek (V) deyimini kullanırız.
Yukarıdaki numaralanmış deyimlerin hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.      E) V.

23.Kim demiş, işini baştan savma yaptığını?” cümlesindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konu hakkında dedikodu yapıldığı
B) Söyleyenin ulu orta konuştuğu
C) Söylenenlerin gerçeği yansıtmadığı
D) İddianın araştırılması gerektiği
E) Sözün açıkça söylenmemiş olması

24. “Sanat, gerçeğin … aramaktır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse sözcük gerçek anlamda kullanılmış olur?
A) ülkesini
B) kapısını
C) soluğunu
D) resmini
E) bütününü

25. I. İkisi de sonu bilinmez bir maceraya atıldı.
II. Sonunda pes edip bir köşeye çekildi.
III. Burada akşamlar üzerimize serin serin iner.
IV. Deniz, oyuna sonradan katılanlardandı.
V. Zengin olma hayaliyle bu işe giriştik.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanılmıştır?
A) II. ve IV.
B) I. ve V.
C) II. ve V.
D) III. ve V.
E) I. ve III.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.E, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.D, 12.E, 13.D, 14.E, 15.B, 16.A, 17.B, 18.D, 19.D, 20.A, 21.C, 22.E, 23.E, 24.E, 25.B

sozcukte anlam test 17 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap