Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İ Grubu

Bu yazılı soruları 2.senaryoya göre hazırlanmıştır.

1- Hakkında özellikleri verilen edebî akımların hangileri olduklarını yazınız. (5+5=10 puan)
a) 17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Akla ve sağduyuya değer verilir. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştır. Kahramanlar seçkin kişilerdir. Konu değil konunun işlenişi önemsenmiştir. Dilde ve üslupta kusursuzluk aranmıştır. Şinasi’nin ‘’Şair Evlenmesi’’ adlı töre komedisi ile La Fontaine’den yaptığı çeviriler ve Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den çevirileri, bu anlayışın ürünleri olarak sıralanabilir.
……………………………………………..
b) Fransa’da romantizme tepki olarak çıkan bir akımdır. Tabiatı, toplumu ve olayları olduğu gibi yazma fikrini benimseyen sanat görüşüdür. Roman, duygu ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini aynada olduğu gibi tarafsız yansıtmalıdır. Gözleme büyük önem verilir. Çevre her yönüyle incelenir. Daha çok roman ve hikâyede uygulanmıştır.
………………………………………………………….

2- Aşağıda isimleri verilen Türk edebiyatındaki önemli sanatçıların hangi akımın etkisiyle eser ver diklerini karşılarına yazınız. (5+5=10 puan)
• Namık Kemal:
• Tevfik Fikret:

3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (10+10=20 Puan)
SON KUŞLAR
Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün güzel günlerini pencereden görür görmez, Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Hâlbuki sonbahar kocayemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşili ile kuşlarla beraber olunca, insana, sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırssız bir dünya düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan, kuş sesleriyle böyle düşünecektir. Konstantin Efendi mâni oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmiyor artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin Efendi var kim bilir? Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin Efendi’nin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken isketemin kafesine bir incir yapıştırdım. İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış, incir çekirdeğini kırmaya çalışıyordu.
a. Metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Yazınız.
b. Okuduğunuz metindeki ana olayı belirleyerek, ana olayın şekillenmesine etkileyen olay örgüsünü yazınız.

4- Toplumcu-gerçekçi hikâyenin iki özelliğini yazarak temsilcilerinden ikisini belirtiniz. (5+5=10 Puan)

5- Aşağıdaki metinde tanıtılan Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eserler veren sanatçımız kimdir? Yazınız. (10 puan)
1888 yılında İstanbul’da doğan yazar, Galatasaray Lisesi’nde ve Hukuk Fakültesinde eğitim almış, bir süre memurluk yapmış, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gazetecilik ile uğraşmaya başlamıştır. Gazetede çıkan yazıları yüzünden ilk önce Sinop’a daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik’e sürgün olarak gönderilmiştir. Sürgünden dönüşünde bir süre Robert Kolej’de Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra, Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü’ne atanır. Bu sırada Hürriyet ve İtilaf Fırkasına üye olur, Aydede adlı siyasi mizah dergisini çıkarmaya başlar. 1909 yılında girdiği Tercüman-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve muhabirlik yapan yazar, Fecriâtî topluluğuna katılır ve “Kirpi” imzasıyla mizah dergisi Kalem’e yazılar yazmaya başlar. Güçlü tekniği ile 20. yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olmuş, İstanbul’u bütün renk ve çizgileriyle yansıtarak Türkçeyi ustalıkla kullanan yazar, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. “Memleket Hikâyeleri” ve “Gurbet Hikâyeleri”, hikâye türündeki eserleridir.

6- Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulup gösteriniz. (5+5+5=15 Puan)
a) Akacak kan damarda durmaz.
b) Aldığınız ürünler istediğiniz şekilde sarıldı.
c) Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar.

7.Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrularını karşılarına yazınız. (3+3+3+3+3=15 puan)
a) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiçte kolay değildi……………………………
b) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı……………………………………………………..
c) Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda tören yapıldı. ………………………………………………………
d) YSK’ndan alınan seçim sonuçlarına göre karar verilecekmiş. …………………………………….
e) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak. ……………………………………………………………..

8- Aşağıda adları verilen Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser veren yazarlara ait birer eseri karşılarına yazınız. (5+5=10 puan)

CEVAPLAR:

1- Hakkında özellikleri verilen edebî akımların hangileri olduklarını yazınız. (5+5=10 puan)
KAZANIM: EDEBİYATIN SANAT AKIMLARIYLA İLİŞKİSİNİ KAVRAR.
a) KLASİSİZM
b) REALİZM
2- Aşağıda isimleri verilen Türk edebiyatındaki önemli sanatçıların hangi akımın etkisiyle eser ver diklerini karşılarına yazınız. (5+5=10 puan)
KAZANIM: EDEBİYATIN SANAT AKIMLARIYLA İLİŞKİSİNİ KAVRAR.
• Namık Kemal: ROMANTİZM
• Tevfik Fikret: PARNASİZM
3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (10+10=20 Puan)
SON KUŞLAR
a. Metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Yazınız.
KAZANIM A.2.8: METNİN ANLATICI VE BAKIŞ AÇISININ İŞLEVİNİ BELİRLER.
1. TEKİL ANLATICI. KAHRAMAN BAKIŞ AÇISI KULLANILMIŞTIR.
b. Okuduğunuz metindeki ana olayı belirleyerek, ana olayın şekillenmesine etkileyen olay örgüsünü yazınız.
KAZANIM A.2.5: METNİN OLAY ÖRGÜSÜNÜ BELİRLER.
Ana olay yazarın bulunduğu yere kuşların gelmemesidir. (İnsanların hayvanlara ve tabiata zarar vermesi)
Yazar bir sonbahar günü yollara çıkar, Konstantin adında biri kuşları öldürdüğü için kuşlar artık gelmemektedir, yazar kuşların neslinin tükeneceğinden endişe duyar, kuşlardan sonra yeşilliğe de zarar verildiğini fark eder.
4- Toplumcu-gerçekçi hikâyenin iki özelliğini yazarak temsilcilerinden ikisini belirtiniz. (5+5=10 Puan)
KAZANIM A.2.2: METNİN TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL DÖNEMLE İLİŞKİSİNİ BELİRLER.
1. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.
2. Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkar.
3. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.
4. Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.
5. Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
6. Yazar okuyucuyu kendi doğrultusunda yönlendirmek ister.
7. Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.
8. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş
Temsilciler: Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz
5- Aşağıdaki metinde tanıtılan Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eserler veren sanatçımız kimdir? Yazınız. (10 puan)
KAZANIM A.2.15: TÜRÜN VE DÖNEMİN / AKIMIN DİĞER ÖNEMLİ YAZARLARINI VE ESERLERİNİ SIRALAR.
CEVAP: REFİK HALİT KARAY
6- Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulup gösteriniz. (5+5+5=15 Puan)
KAZANIM A.2.16: METİNDEN HAREKETLE DİL BİLGİSİ ÇALIŞMASI YAPAR.
a) Akacak kan / damarda / durmaz. (Özne / Dolaylı Tümleç / Yüklem)
b) Aldığınız ürünler / istediğiniz şekilde / sarıldı. (Sözde Özne / Zarf Tümleci / Yüklem)
c) Her sanatçı / başlangıçta / büyük sanatçıları taklit ederek / işe / başlar.
(Özne/ Zarf Tümleci/Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç/Yüklem)
7- Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrularını karşılarına yazınız. (3+3+3+3+3=15 puan)
KAZANIM A.2.16: METİNDEN HAREKETLE DİL BİLGİSİ ÇALIŞMASI YAPAR.
a) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiçte kolay değildi. hiç de
b) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı. göğsü
c) Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda tören yapıldı. Tiyatrosunda
d) YSK’ndan alınan seçim sonuçlarına göre karar verilecekmiş. YSK’den
e) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak. oyalayacak
8- Aşağıda adları verilen Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser veren yazarlara ait birer eseri karşılarına yazınız. (5+5=10 puan)
KAZANIM A.2.15: TÜRÜN VE DÖNEMİN / AKIMIN DİĞER ÖNEMLİ YAZARLARINI VE ESERLERİNİ SIRALAR.
REŞAT NURİ GÜNTEKİN: Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler
ORHAN KEMAL: Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, Önce Ekmek

11.sinif turk dili ve debiyati 1.donem 1.yazili sorulari i grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap