Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları F Grubu

1. Bir roman yazarı için hayal gücü zaruri (I)(zorunlu) bir ihtiyaçtır. Yalnızca gerçeklikle oluşturulmuş romanların ya da herhangi bir eserin okur üstündeki tesiri (II)(okuyucuda bıraktığı etki) güçlü olmayacaktır. Gerçeklikle hayalin yoğrulduğu (III) (iç içe geçtiği) eserler okur zihninde daha çok iz bırakır. Geçmişte okuduğunuz kitapları düşündüğünüzde gerçeküstü ögelerin (IV (unsurların) bulunduğu kitaplar hafızanızda yer edinmiştir. Bir yazar hayal üstü ögeleri ne kadar çok kullanırsa sesini çağlar ötesine duyurması (V) (geçmişi konu edinmesi) o kadar kolay olacaktır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I            B) II           C) III             D) IV             E) V 

2. Kültür varlıkları üzerinde araştırmalar yapanları desteklemek, ülke olarak daha hızlı gelişmemizi sağlayacaktır.
Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur?
A) Zarf-fiil grubu
B) Sıfat-fiil grubu
C) İsim-fiil grubu
D) Sıfat tamlaması
E) İsim tamlaması

3. Bu hayaller bir an içimde öyle bir dehşet uyandırdı (I) ki tıpkı onu ilk okuduğum (II) gün yaptığım gibi sayfalardan fışkıran (III) ışıktan korunmak (IV) ister gibi yüzümü kitaptan korkuyla uzaklaştırdım. (V)
Bu cümledeki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Oldurgan çatılı fiil
B) İyelik eki almış sıfat-fiil
C) Sıfat – fiil
D) İsim-fiil
E) Ettirgen çatılı fiil

4.Aşağıdakilerin hangisinde, verilen dizelerle ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır?
A) kervan, eski günlerin hüzmeleriyle dolu
hâlâ Yusuf soluğu yayılıyor öteden
(Fiilimsi içermeyen dizelerde türemiş fiil vardır.)
B) bu şehirden geceyi alarak gideceğim
unutulmaz bir sevda olarak gideceğim
(Dizelerde üç tane çekimli fiil vardır.)
C) Ceviz sandık bomboş, kapılar kırık
Senden artakalan mor bir hıçkırık
(Çekimli fiil yoktur.)
D) kaygılanma ey benim avare gönlüm
aşinasın güzeller ülkesinin sihrine
(Dizelerin tek fiili emir kipiyle çekimlenmiştir.
E) sen bayılma sultanım, sana baygındır deniz
sevda teknelerine boşaltır onurunu
(Oldurgan çatılı fiil içermektedir.)

5. Bitcoin ile başlayan dijital para çılgınlığı (I), insanları (II) hızla etkisi altına aldı. Blok zincir temelli onlarca para birimi (III) dünya genelinde kullanılsa da devletlerin buna resmen destek vermiyor olması (IV), küresel finans kuruluşlarının dijital para birimlerinden uzak durmasına neden oluyor. Fiyatlardaki aşırı dalgalanma ve alışverişte kullanma imkânının (V) sınırlı olması da bu para birimlerinin yaygınlaşmasına engel oluyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme durumu eki” almıştır?
A) I   B) II    C) III     D) IV    E) V

6. (I) Paz’a göre çok anlamlılık, şiiri düzyazıdan ayırır. (II) Düzyazı, sözcüklere yüklenen anlamları kesinleştirerek ve sabitleştirerek anlam dünyasını kurar. (III) Şiir ise bu duru-mun aksine, sözcükleri doğasında serbest bırakarak onların çağrışım alanlarından sonuna kadar faydalanır. (IV) “Şair, ifadesine özgürlük verir; düzyazı yazarı ise onu mahkûm eder.” (V) Paz’ın bu söyledikleri, Haşim’in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar’da yaptığı şiir ve nesir mukayesesine çok ya-kındır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede karşılaştırmaya dayalı olarak bir ayrımdan söz edilmiştir.
B) II. cümlede düzyazı anlatımında açıklık ilkesine bağlılıktan bahsedilmiştir.
C) III. cümlede kanıta dayalı nesnel bir çıkarımda bulunulmuştur.
D) IV. cümlede farklılıktan söz edilirken kişileştirme yapılmıştır.
E) V. cümlede benzerliğe dayalı bir yargıda bulunulmuştur.

7.   I. Haldun Taner; kişiliğindeki içtenlik, hoşgörü ve iyimserliği yazarlığıyla örtüştürebilen; iyi insan olmanın, iyi bir yazar olmanın da ön koşulu olduğu fikrini özümseyebilen nadir kalemlerden biridir.

II. Haldun Taner; sanatı, insan ruhundaki estetik duyguları heyecana getiren faaliyet olarak değerlendirir ve gelişmekte olan toplumumuz için bir eğitim aracı olarak görür.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karakterindeki samimiyet, hoşgörü ve iyimserliği yaptığı işle bütünleştiren; kötü insandan iyi bir yazar olamayacağına inanan Haldun Taner; insan gönlünde güzellik duygularını harekete geçiren sanatı toplumun gelişmesi için bir eğitim aracı olarak tanımlar.
B) İyi insan olmayı iyi yazar olmanın koşulu olarak gören, iyimser, hoşgörülü ve içten bir kişiliği olan, bu kişiliğini yazarlığıyla bütünleştirebilen Haldun Taner; insanda estetik duygu yaratan sanatı toplum eğitiminin bir aracı olarak değerlendirir.
C) Samimi, iyimser, hoşgörülü karakterini yazarlığıyla bütünleştirebilen; kötü insandan iyi yazar olmayacağına inanmış ender yazarlardan biri olan Haldun Taner; sanatı hem estetik bir faaliyet hem de gelişmekte olan Türk toplumunu eğitme aracı olarak niteler.
D) Sanatın, gelişen ülkemiz için bir eğitim aracı olduğuna ve insan ruhunda estetik duyguları hareketlendirdiğine inanan Haldun Taner; samimiyet, iyimserlik ve hoşgörüyü iyi yazar olmanın ön koşulu olarak değerlendiren nadir yazarlardan biridir.
E) İnsandaki estetik duyguları hareketlendiren faaliyetler olarak da tanımlanan sanatı, Türk toplumunun eğitilip geliştirilmesini sağlayacak bir eğitim vasıtası olarak gören Haldun Taner; samimi, iyimser, hoşgörülü kişilerden ancak iyi yazar çıkacağına inanan nadir yazarlardan biridir.

8.Edebiyat tarihçileri için Sabahattin Kudret Aksal, şiir yazan hikâyeciler safında “çağdaşı Necati Cumalı ve Sait Faik Abasıyanık’la beraber” bohçalara sarılmış; tozlu raflar için­de zamanın insafına terk edilmiştir.
Bu cümlede yer alan noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Virgül (,)
B) Noktalı virgül (;)
C) Tırnak işareti (” “)
D) Kesme işareti (‘)
E) Nokta (.)

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün ya­zımı yanlıştır?
A) Uzmanlar, müziğin bilişsel faydalarından yararlanmak istiyorsak bir enstrüman çalmaya başlamamızı tavsiye ediyor.
B) Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital dönüşüm gitgide yaygınlaşıyor.
C) Gündüz sıcağında bin bir çiçeğin kokusunu getiren rüz­gâr geceleri soğuğu taşırdı.
D) Aslında bu hayat pahalılığında, ona hak ettiği parayı ve­remediğimizi biz de çok iyi biliyorduk.
E) Deniz sularının birdenbire bu denli hızlı yükseldiğine ço­cukluğumdan beri ilk kez şahit oluyordum.

10. lacivert karanlıklar ülkesinden süzülen
dantelli bir akşamdır ufuklarıma çöken
her kirpiğim uzaklarda bir filiz
her gülüşüm yeşeren bir şeftali çiçeği
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Fiilden türemiş fiil
B) Ek eylem almış isim
C) Tamlananı belirtisiz isim tamlaması olan sıfat tamla¬ması
D) Belgisiz ön ad
E) Birden fazla sıfat-fiil

11. 1980 sonrası Türk şiirinde İslami söylemin önemli bir temsilcisidir, ilhamın gücüne inanan şairin şiirlerinde, İslami şiirin iki büyük öncüsü Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Kara-koç’un etkisi görülür. Şiirlerini Sur, Kalem, Kırağı gibi dergi-lerde yayımlayan şair, “Yağmur” adlı şiiriyle adını duyurmuş-tur. Hüzün, aşk, ölüm ve sonsuzluk sanatçının şiirlerinde en çok işlediği temalardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Genç
B) Ebubekir Eroğlu
C) Sedat Ümran
D) Hüseyin Atlansoy
E) İsmet Özel

12.                       I                                            II
• Ahmet Hamdi Tanpınar – Psikanaliz, bilinçaltı unsurları
• Necip Fazıl Kısakürek – Tasavvufi, mistik motifler
• Ahmet Kutsi Tecer – Folklorik öğeler
• Asaf Halet Çelebi – Egzotik, soyut İmgeler
• Cahit Sıtkı Tarancı – Fütürist unsurlar
I. grupta verilen sanatçılardan hangisinin şiirleri karşısında verilenle ilişkilendirilemez?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Asaf Halet Çelebi

13.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Kutsi Tecer’le Faruk Nafiz Çamlıbel’in ortak özelliği değildir?
A) Hece ölçüsünü kullanma
B) Açık ve anlaşılır bir anlatımı benimseme
C) Halk şiiri geleneğinden yararlanma
D) Anadolu yaşamını ve tabiatını işleme
E) Beş Hececiler topluluğunun içinde yer alma

14. 60 sonrası toplumcu eğilimleriyle öne çıkan genç kuşak şairlerinden İsmet Özel “Geceleyin Bir Koşu (I)”, Süreyya Berfe “Bir Gün Mutlaka (II)”, Ataol Behramoğlu “Gün Ola (III)” adlı şiir kitaplarını aynı zaman diliminde yayımladılar. Nihat Behram “Hayatımız Üstüne Şiirler (IV)” Refik Durbaş “Hücremde Ay Işığı (V)” kitaplarıyla, genel tema ve biçim özellikleriyle 60 sonrası toplumcu şairler kuşağı içinde yer aldılar. Nihat Behram’ın ilk kitabını kısa aralıklarla izleyen şiir kitaplarında 70’li yılların toplumsal acıları yoğun biçimde yer aldı.
Bu parçada numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C)II ve III.
D) III ve IV.
E)II ve V.

15. I. Aruz ölçüsüyle gazeller ve rubailer yazmış, son şiirlerinde mistizme yönelmiştir.
(Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor)
II. Şiirin kaynağını Atatürk ve halk şiiri oluşturmuştur, Ankaralı Âşık Ömer mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır.
(Erciyes’ten Kopan Çığ)
III.Halk şiirinin koşma şekli üzerinde yoğunlaşmış, Sivas’ta “Halk Şairleri Bayramı” düzenlemiş, şiir dışında oyun yazarlığı da yapmıştır.
(Köşebaşı)
IV.Türk Dil Kurumu Terim kolu başkanlığı yapmış, aruz ve heceyi kullanmıştır. Sade, açık, içten bir söyleyişi benimsemiş, kimsesizliği bir kader olarak görmüş ve birçok eserine de bu özelliği yansıtmıştır.
(Bingöl Çobanları)
V.Yahya Kemal’in Memleket edebiyatı fikrinden hareket etmiş, yeni ve milli bir şiir sanatı oluşturmaya çalışmıştır. “Anadolu şairi” olarak bilinen sanatçı, şiirlerinde fazlaca işlemiştir.
(Denizden Çalınmış Ülke)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraç içindeki eser, sanatçıya ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16.”Deeeert
çok,
hemdert
yok”

Yürek
-lerin
kulak
-ları
sağır?
Hava kurşun gibi ağır?
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirdeki simetrik akış ve kırılmalar Rus şair Mayakovski’den etkilenerek oluşturulmuştur.
B) Şiirin teması toplumsal çağrıdır.
C) Şiir, Türk şiirinde o güne kadar denenmemiş bir görsellik taşır.
D) Şiir, parnasizmden etkilenerek oluşturulmuştur.
E) Şiir, serbest nazım özellikleri taşımaktadır.

17. Serbest nazım ve toplumcu şiir ile öz şiirin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Serbest nazım ve toplumcu şiir, geleneksel biçim özelliklerini kullanmaz; öz şiirciler gelenekle moderni birleştirmeye çalışır.
B) Serbest nazım ve toplumcu şiir parnasizmin, öz şiir romantizmin ağır bastığı şiir anlayışıdır.
C) Serbest nazım ve toplumcu şiirde, içerik; öz şiirde ölçü ve kafiye gibi şekilsel ögelerle söyleyiş güzelliği ön plandadır.
D) Serbest nazım ve toplumcu şiirin ilk örnekleri Cumhuriyet Dönemi’nde, öz şiirin ilk örnekleri Cumhuriyet öncesinde verilmiştir.
E) Serbest nazım ve toplumcu şiirde, şiir topluma ulaşmak için bir araçtır; öz şiirde, şiir yalnızca bir amaçtır.

18. I.Hece ölçüsüyle yazmasına karşın hecenin beş şairinden ayrı bir yol benimseyen Ahmet Kutsi Tecer, Sivas’ta öğretmenlik yaptığı dönemde Âşık Veysel’i keşfetmesiyle ünlenmiştir. ( )
II.Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan Arif Nihat Asya, şiirlerini Bu Vatan Kimin adlı kitapta toplamıştır. ( )
III.Memleketçi şairler arasında yer alan Kemalettin Kamu, Karadut adlı şiir kitabında Anadolu insanını ve tabiatını anlatmıştır. ( )
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
I- II -III
A) (D) (Y) (Y)
B) (Y) (D) (D)
C) (D) (D) (Y)
D) (Y) (Y) (D)
E) (D) (Y) (D)

19.İlhan Berk’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlk şiirlerini bir araya getirdiği Güneşi Yakanların Selamı’nda Nâzım Hikmet etkisi görülür.
B) Nerde Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup kitaplarında Yunan mitolojisinden yararlandı, tiyatroya uygun diyaloglar kullandı.
C) Çivi Yazısı adlı kitabından itibaren ikinci Yeni şiir anlayışıyla bütünleşmiş, biçimi öne çıkaran şiirler yazmaya başlamıştır.
D) Şiiri bir ilham (esin) sorunu olarak görmemiş, “Şiir yazarak bulunur.” düşüncesiyle hareket etmiştir.
E) İkinci Yeni tarzı şiirlerinde noktalama, imla ve yazım kurallarına uymayan Türkçenin söz dizimlerine cümle yapılarına aykırı bir şiir diline yönelmiştir.

20. I. Grup             II. Grup
I. Körfez—— İlhan Berk
II. Soğuk Otların Altında —Ece Ayhan
III. Yort Savul —Ülkü Tamer
IV. Galile Denizi—Sezai Karakoç
V. Dirlik Düzenlik
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi II. grupta verilen şairlerden birine ait değildir?
A) I   B) II   C) III   D) IV     E) V

21. I. “Sanat, sanat içindir.” ilkesini benimsemişlerdir.
II.Hece ölçüsünü kullanmışlardır.
III.Batı edebiyatını, özellikle de Fransız parnasyenleri kendilerine örnek alacaklarını söylemişlerdir.
IV.Şiirde farklılık oluşturmak yerine geleneksel olana dönmeyi amaçlamışlardır.
V.Millî Edebiyatçıları ve Beş Hececileri sığ ve gerçeklikten uzak bir memleketçilik yapmakla suçlamışlardır.
“Yedi Meşaleciler” ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

22. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şairleri için doğru değildir?
A) Hayal gücüne ve duyguya ağırlık vermişlerdir.
B) İnsanın kalabalıklar içinde yalnızlığı, sıkıntıları, çevresiyle uyumsuzluğu gibi konuları ele almışlardır.
C) Sürrealizm temel alınmış, semboller ve kapalılık ön planda tutulmuştur.
D) Karışık cümle yapısından kaçınılmış, farklı kaynaklardan gelen sözcüklerden uzak durulmuştur.
E) Ahenk; ölçü ve uyak yerine musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmıştır.

23.
Beni bu güzel havalar mahvetti
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden
Böyle havada âşık oldum
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?
A) Ölçü ve uyağa yer verilmemiştir.
B) Kendine özgü bir biçimle oluşturulmuştur.
C) Şairanelikten, mecazlı söyleyişlerden kaçınılmıştır.
D) Anlatımda sembollerden yararlanılmıştır.
E) Sıradan insanın duyguları yalın bir anlatımla aktarılmıştır.

24. Edebiyat öğretmeni, bir grup öğrenciye Cumhuriyet Dönemi’nde saf (öz) şiir anlayışı ile eser veren şairler ile ilgili bir çalışma yapmalarını söylemiştir. Öğrenciler, aralarında iş bölümü yapmış ve her biri bir şairin en az bir şiir kitabını baştan sonra okumaya karar verip okumuştur. Öğrenciler daha önce herhangi bir şairin şiir kitabını baştan sona okumadıklarını fark etmişlerdir.
Bu parçada sözü edilen öğrenci grubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğrencilerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tüm şiirlerini okumuştur.
B) Bir öğrenci, “Ömrümde Sükut”, “Otuzbeş Yaş”, “Düşten Güzel”, “Sonrası” kitaplarını okumuştur.
C) Bir başka öğrenci “Güneşi İçenlerin Türküsü”, “Memleketimden İnsan Manzaraları” kitaplarını okumuştur.
D) Öğrencilerden herhangi biri “Rahatı Kaçan Ağaç”ı, tamamen okumamıştır.
E) Bir öğrenci de “Kaldırımlar”, “Ben ve Ötesi” kitaplarını okumuştur.

25. Türk edebiyatında şiire dair çalışma yapan bir öğrenci, Orhan Veli ile Turgut Uyar arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki yazar, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır?
A) Orhan Veli: Efendim keşke şiirlerinizde sadelik ve aleladelik ilkesini benimsemiş olsanız ne iyi olurdu!
Turgut Uyar: Bendeniz şiirlerimde imgeye başvurmadan günlük konuşma dilini kullandım!
B) Orhan Veli: Azizim, şiirden şairaneliği, mecazlı söyleyişleri atarsanız geriye bir şey kalmaz!
Turgut Uyar: Olur mu öyle şey üstadım, gerçek şiir ölçü, uyak ve söz sanatları ile yazılır!
C) Turgut Uyar: Azizim ahlak, erdem, gerçek gibi değerler asla şiirin amacı olmamalıdır!
Orhan Veli: Mirim, söylediğiniz kavramlar olmadan şiirseverlere yol gösteremeyiz ki!
D) Orhan Veli: Muhterem, gerçek bir şair, kendine has imgelerle şiir evreni kurar!
Turgut Uyar: Bence gerçek bir şair, şairaneliği şiirden kovmadıkça şair olamaz!
E) Turgut Uyar: Üstat bir şair şiirde halkın yaşamına uzak durmalıdır çünkü bu konular şiiri basitleştirir!
Orhan Veli: Efendim bence bir şiirde günlük yaşam, sıradan insanların problemleri dile getirilmelidir.

26. Türk edebiyatında “Bayrak Şairi” olarak bilinen —-, heceyle, aruzla ve serbest ölçüyle yazdığı şiirlerinde özellikle millî duyguları lirik bir üslupla işlemiştir. Epik-didaktik şiirlerinde din duygusu da kahramanlık duygusu gibi ağır basmaktadır. Şairin rubai şekliyle de çok sayıda şiiri vardır. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Âminler, eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Arif Nihat Asya
B)Ömer Bedrettin Uşaklı
C)Yahya Kemal Beyatlı
D) Ziya Gökalp
E)Fazıl Hüsnü Dağlarca

27. Onlar Cumhuriyet Dönemi’nde Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasından ve dünyadaki yaygın ulusalcılık düşüncesinden etkilenerek halk şiirine yönelip bu şiirin ölçüsünü, nazım birimini ve nazım biçimini kullandılar. Ulusal ve yerel konuları, ulusal tarihi, Anadolu’yu, Anadolu insanının yaşamını bir hitabet coşkusuyla ele aldılar.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz?
A)Ahmet Hamdi Tanpınar
B)Behçet Kemal Çağlar
C)Ömer Bedrettin Uşaklı
D)Ahmet Kutsi Tecer
E)Halide Nusret Zorlutuna

28. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Oktay Rifat Horozcu – Aşık Merdiveni
B) Arif Nihat Asya – Şahdamar
C) Cemal Süreya – Üvercinka
D) İlhan Berk – Deniz Eskisi
E) Ahmed Arif – Hasretinden Prangalar Eskittim

29. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçı ile ilgili değildir?
A) Edebiyat dergilerinde çıkan ilk gençlik şiirlerini İkindi Üstü kitabında toplamıştır. (Edip Cansever)
B) İlk şiir kitabı Kınar Hanım’ın Denizleri, büyük ilgi uyandırmış, kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de ikinci Yeni’nin içinde farklı bir kanal açmıştır. (Ece Ayhan)
C) Şiirlerini Yanardağın Üstündeki Kuş adıyla, hikâyelerini Allaben Öyküleri adıyla toplamış ve öyküleriyle 1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı kazanmıştır.
(Ülkü Tamer)
D) Hece öyküsüyle yazdığı ve toplumsal konuları işlediği ilk iki kitabı Arz-ı Hal ve Türkiyem’den sonra bireyin iç dünyasına yönelmiştir. (Turgut Uyar)
E) İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı kitaplarındaki şiirlerinde geleceğe dönük toplumsal özlemleri dile getirmiştir. (Cemal Süreya)

30. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek olarak gösterilemez?
A) Bitti o sevda kesildi çığlıkları martıların
Su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti
İtti kıyıyı adına deniz dediğimiz şey
Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği
Kaybetti kumarda gözlerim
Kaybetti kumarda gözleri
B) Düşünürken buldum kayayı
Otlarla konuşmaktan geliyordum
Ölü bir yaprak, adını unutmuş bir sokak
Sav dolu bir tümce, suçlu bir ırmak
Bir de partal bir kuş yürüyorduk
C) Denizin kentini yaktım
Vızıldayıp duran kafamın ortasında
Denizin kentini yaktım
Hurma şırıltılarıyla
D) Pembe gül hülyandır açılmış
Beyaz gül yanakların
Sarı gül dağınık saçlarındır
Ve mahzun kalbim ateş gibi
Yanan dudaklarındır
E) Hızla gelişecek kalbimiz
Sürgünlerin umutsuzluğunda
Kırık kalpler, yaralılar, onulmazlar
Farksız çarpanların umutsuzluğunda
Ve köprü başlarının umutsuzluğunda

31. Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiire hece ölçüsüyle başlayan şair daha sonra serbest şiire yönelmiştir.
B) Önceleri bireysel temaları işleyen şair, sonra toplumsal anlayışla eser vermiştir.
C) “Türkçe benim ses bayrağım.” diyen şair dile büyük önem vermiştir.
D) Şiirden başka roman, hikâye, anı türünde de eserler kaleme almıştır.
E) Kurtuluş Savaşı dönemini destansı bir dille işlediği şiirlerinde akıcı bir dil kullanmıştır.

32. Toplumcu sanatçılar, bir başka deyişle “edebiyatın trafik polisleri”, şairin halka sırtını dönmeyip halkla birlikte devrime katılarak önder ve yol gösterici rolüne soyunması gerektiğine yoğun bir şekilde vurgu yaparlar. Bu anlayış ve görüş doğrultusunda değişik gruplar oluşturur, dergiler çıkarırlar.
Bu, parçada belirtilen edebî anlayış içinde aşağıdaki şairlerden hangisi yer almaz?
A) Nazım Hikmet
B) Ataol Behramoğlu
C) Behçet Necatigil
D) Ahmet Arif
E) Ahmet Oktay

33. Cumhuriyet Dönemi’nde kimi sanatçılar örgütlenip bir şiir topluluğu oluşturarak şiir anlayışlarını ve şiirlerini ortaya koyarken Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimler hiçbir topluluğa katılmamış, eserlerini bağımsız olarak ortaya koymuştur.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu cümlede adı geçen sanatçılardan hiçbiriyle ilişkilendirilemez?
A) Havaya Çizilen Dünya
B)Lamelif
C) Yeşeren Otlar D)Menziller
E) Kapalı Çarşı
E) Enver Gökçe

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
ECEBBCCBCAAAECEDBABEDDDCEAABEDDCD

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.yazili-soruları-f-grubu İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap