Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları G Grubu

1. Geçmişte yeni kavramlar öğrenmek için ansiklopedilere başvurulur, ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak için kütüphanelere gidilirdi. Bugün ise çoğumuz bilgi edinmek için arama motorlarını kullanıyoruz ve arama motorları aracılığıyla elektronik kitaplara, dergilere ve diğer dijital bilgi kaynaklarına, istediğimiz yerde ve istediğimiz zamanda, kolayca ulaşabiliyoruz.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Belirtisiz ad tamlaması sıfat göreviyle kullanılmıştır.
B) Durum zarfına yer verilmiştir.
C) Edilgen çatılı fiiller vardır.
D) Farklı türde birleşik fiillere yer verilmiştir.
E) Sıralı ve bağlı cümlelerden oluşmaktadır.

2. İnsanlık (I) tarihi, teknolojinin yadsınamaz gelişimi ile değişmekte (II). Son yıllarda dijital dönüşümle (III) birlikte yapay zekâ ve büyük veri (IV) gibi teknolojik unsurlar, yaygınlaşarak
gündelik hayatlarımızı farklılaştırdı.(V)
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, tamlayan görevli türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük, fiilden türemiş ve şimdiki zaman görevinde kullanılan bir ek almıştır.
C) III. sözcük, farklı türde yapım ekleri almış ve üstüne edat eklenmiş bir sözcüktür.
D) IV. sözcük, fiilden türemiş bir isimdir.
E) V. sözcük, ek eylem almış türemiş yapılı bir fiildir.

3. I. Bilim alanında yaşanan ilerlemeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor.
II.Salondaki dinleyiciler sözlerimden etkilenmese bu tepkiyi vermezdi.
III.İstediğiniz belgeleri birkaç gün içerisinde size postayla göndereceğim.
IV.Bu projenin geliştirilmesi için çalışan akademisyenlerden biriyim.
V.Bizim teklifimiz kabul edilmiş olacak ki bizimle görüşmek istiyorlar.
Numaralı cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerdeki “-ım, -im” eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır?
A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

4. I. Uykuya dalamayan insanlar için bilim adamlarının önerdiği yöntemlerden biri olan kitap okumak bilimsel açıdan kanıtlanmış bir tekniktir.
II. Uykudan önce okunacak birkaç sayfa ya da pasaj rahatlamamızı sağlayacaktır.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümlede ifade edilen konuyla zıt bir durumdan söz edilmektedir.
B) I. cümlede belirtilen durumun herkeste gerçekleştiği örneklenmektedir.
C) I. cümledeki durumun gençlerin üzerinde daha çok etkisi olduğu belirtilmektedir.
D) I. cümledeki tespitin, insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmektedir.
E) I. cümledeki yöntemin öznel olduğu vurgulanmaktadır.

5. Kesinlikle beklemiyordum. Çevirileri yapmaya başlama sebebim de aslında sadece Türkçedeki boşluğu doldurmaktı zaten. Bunların geniş kesimlere hitap edeceğini sanmıyordum ki ilgi çekeceğini düşüneyim. Ancak şunu anladım ki arz da talep yaratabiliyormuş. Yani insanlar bunun gibi içerikleri görmediği ve bilmediği için aramıyormuş. Bilgiye karşı umursamazlık yokmuş. Birilerinin böyle şeyler olduğunu da hatırlatması gerekiyormuş. Bu açıdan, hemen her şey kendiliğinden gelişti. Sevdiğim şeyi yaparken benim gibi çok fazla insanın olduğunu keşfettim aslında. Elbette ki çeviri yeni bir şey değildi ama video kayıtlarına alt yazı çevirmek ve yayımlamak bir açıdan yenilikçiydi. Bu da elbette ki beni çok mutlu etti.
Bu parçadan “video çevirileri” ile ilgili,
I. Bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşmayı umuyor muydunuz?
II. Karşılaştığınız ilgi size neler düşündürdü?
III. Bu alanda böyle bir boşluğu keşfetmiş olmak ne hissettiriyor size?
IV. Çeviri yapmaya ne zaman başladınız?
sorularından hangilerinin cevabına ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve III E) I, II ve IV

6. İklim değişimi, günümüzde insanlığın karşı karşıya (I) olduğu en önemli küresel sorunlardan biri. Son 20-30 yıl içinde küresel iklimde(II) meydana gelen hızlı değişimler, şimdiden insan toplulukları (III) ve doğal sistemler üzerinde geniş çaplı etkilerini (IV) göstermeye başladı. Bu ölçekteki değişimlerin sürmesi hâlinde yüzlerce hatta binlerce yıl sürerek dünyanın her yerinde insanları ve toplumları daha da tehlikeye atacak şiddetli ve geri dönüşü olmayan etkiler meydana (V) gelecek.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın hâldedir?
A) IB) IIC) IIID) IVE) V

7. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler toplumları derinden (en ince ayrıntısına kadar)(I) etkilemektedir. Bu gelişmelerden biri olan yapay zekâ da insan yaşamında bir çığır açmıştır (yeni bir yöntem başlatmıştır) (II). Öyle ki yapay zekâ artık birçok ülkede internet arama motorlarından, akıllı telefon uygulamalarına, toplu taşıma ve ev aletlerine kadar insan yaşamının içindedir. Bu karmaşık algoritmalar ve yazılımlar, günlük deneyimlerin (tecrübelerin) (III) bir parçası hâline
gelen yapay zekâ çözümlerinin tipik (kendi özelliği dışında) IV birer örneğidir. Yapay zekâ ile ilgili çeşitli etik kaygılar da mevcuttur. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği konusunda uyararak yapay zekâ gelişiminin riskleri, zorlukları, kısa ve uzun vadeli etkilerinin daha derin bir şekilde anlaşılması da dâhil olmak üzere güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini vurgulamıştır (önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmiştir) (V).
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Tezgâhların üstündeki yeşilfasulyeler ve biberler çok taze görünüyordu.
B) Bin parçadan oluşan bir yapboz alıp eve doğru yürümeye başladık.
C) Ankara’nın okuryazar gençlerinin hepsi bizi muhabbetle karşılamıştı.
D) Misafirlere çayla birlikte cam kâselerin içinde kuruyemiş ikram ettik.
E) Buraya geldiğimizden beri olağanüstü bir durumla karşılaşmamıştık.

9. Ev eşyalarından tutun da uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanımı olan plastik malzemeler ve türevleri, kullanımları sona erdiğinde ya geri dönüştürülmeli ya da doğada kirliliğe neden olmayacak şekilde kısa sürelerde bozulma süreçlerine dâhil olabilmelidir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gelecek zaman kipi
B) Şahıs eki
C) Gereklilik kipi
D) Edilgen çatılı fiil
E) Yeterlik fiili

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Konuyu ayrıntılarıyla ele aldık, uzun uzun konuştuk, bir karara vardık.
B) Bu, benim gibi titiz insanlar için kolayca alınacak bir ka-rar değildi.
C) Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutardı.
D) Tören alayındaki çocuklar gibi gülerek, eğlenerek sahi¬lin yolunu tutmuştuk.
E) Siz ister benimle birlikte gelirsiniz, ister burada kalıp ka-derinize razı olursunuz.

11.
Mavilikler
yolcusu!
Ruhumuzun kardeşidir
Güneşlerde parlayan bu yeşil su.
Bayrağımız yeşil sular ateşidir.
Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz.
Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz.
Bu dizelerin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini yansıttığı söylenebilir?
A) Soyut ve kapalı şiir anlayışını
B) Dinî değerleri öne çıkaran mistik şiir anlayışını
C) Yergi ve mizahtan yararlanan Garip (I. Yeni) şiirini
D) Millî duyarlılığı ön plana çıkaran Millî Edebiyat anlayışını
E) Toplumun problemlerine odaklanan toplumcu gerçekçi şiir anlayışını

12. 1953 yılında Yenilik dergisinde yayımlanan Saint Antoine’ın Güvercinleri İkinci Yeni’nin habercisi olmuştur. Sanatçı da ikinci Yeni şiirinin öncüsü ve en güzel savunucu-sudur. “Sonsuzluk, kızıl, hülya ve ateş” sanatçının en sevdiği sözcüklerdir. Taşbaskısı ve Türkiye Şarkısı önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İlhan Berk B)Ülkü Tamer
C)Turgut Uyar D) Edip Cansever
E)Cemal Süreya

13.Beş Hececiler’le ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi belirtilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) “Aruza Veda” şiiriyle aruz ölçüsünü bırakmış ve heceye yönelmiştir. (Halit Fahri Ozansoy)
B) “Sanat” adlı şiiri memleketçi şiirin ilk bildirisi gibidir. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
C) Şiirlerinde Türk denizciliğini destanlaştırarak anlatmıştır. (Orhan Seyfi Orhon)
D) “Akbaba” adlı mizah dergisini çıkardı. (Yusuf Ziya Ortaç)
E) Ömrünün sonlarına doğru tasavvufa yönelmiştir. (Enis Behiç Koryürek)

14.Yeni medeniyet, yeni araçlar ve yeni söylem biçimleri ile İslami değerlere dönmeyi ve manevi bir içeriği Batılı anlatım yöntemleriyle şiire dönüştürmeye çalışan bu söylem Türk şiirinde bir öz arayışıdır. Asaf Halet Çelebi, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil gibi isimler Türk edebiyatında dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran bir anlayışa sahip sanatçılardır. Bu şairlerin eserleri, “mistik, metafizik, geleneğe yaslanan şiir” olarak da bilinmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayı-şıyla verilmiş eserlerdendir?
A) Çocuk ve Allah
B) Ömrümde Sükût
C) Üvercinka
D) Yedi Güzel Adam
E) Kendi Gök Kubbemiz

15. Gazeteci:
-Sizin şiirinizin sizden hemen önceki şiir anlayışından farkları nelerdi?
Şair:
-Her şeyden önce biz iyiden iyiye sıradanlaştırılan şiire imgeyi getirdik. Şiiri diğer türlerden ayrı bir noktaya taşıdık. Şiirimizde ahlak dersi vermedik, hikâye anlatma yoluna gitmedik. Şiirin özgün bir anlatıma sahip olması gerektiğine inandık ve bu anlayışla şiir yazdık. Bir “Üvercinka”, bir “Arz-ı Hâl”, bir “İkindi Üstü”, bir “Güneşi Yakanların Selamı” hep bu anlayışla yazıldı.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Gazetecinin “sizden hemen önceki şiir anlayışı” dediği I. Yeni yani Garip hareketidir.
B) Şairin “biz” dediği topluluk içinde Ataol Behramoğlu da vardır.
C) Şairin “biz” diye sözünü ettiği II. Yeni şiir anlayışıdır.
D) Eserlerinin ismi geçen şairler; Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever ve İlhan Berk’tir.
E) İsmi sayılan eserler İçerisinde Ece Ayhan’a ait bir şiir kitabı yoktur.

16. Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki sanatçıyla ilişkilendirilemez?
A) Doğu kültürünün birikiminden yararlanmış; egzotik, mistik, soyut bir şiir dünyası kurmuştur.
(Asaf Halet Çelebi)
B) Bir şiirinin birincilik ödülü almasıyla ünü artan sanatçı sembolizmin etkisinde kalmıştır.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
C) Yedi Meşale’nin en dikkat çeken ismidir; şiir ve öykü türünde eser vermiştir.
(Ziya Osman Saba)
D) Rüya, zaman, bilinçaltı, tarih dokularını öne çıkaran yazar; roman, öykü, şiir türünde eserler vermiştir.
(Ahmet Muhip Dıranas)
E) Edebiyatın birçok türünde eser veren sanatçı, modern mistisizmin öncü şairi olmuştur.
(Necip Fazıl Kısakürek)

17. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir akımına bağlı şairler için söylenemez?
A) Kolayca anlaşılmak için yazan bu şairlerin sözlüğünde her türlü kelimeye rastlanabilir.
B) Sanatın form sorunu olduğuna inanan bu şairler için biçim önemlidir.
C) Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar.
D) Şiirlerinde sembolizm akımının izleri görülür.
E) Şiirde her türlü ideolojik saplantının dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimindedirler.

18.Aşağıdakilerden hangisi parantez içinde verilen sanatçıya ait bir bilgi değildir?
A) Şiirlerinde güneşi pek göremezsiniz. Güneş varsa eğer daha çok onu batarken tasvir etmiştir. Uzakta parıldayan yıldızlar gibi ay da solgun yüzü ve yumuşak renkleriyle, özellikle karanlıklar içinde, onun ruhuna ve mizacına daha uygun düşer. (Ahmet Haşim)
B) Türk şiirini Arap ve Acem tesirinden uzaklaştırarak doğrudan doğruya Yunan ve Latin terbiyesine bağlamak ister. “Sicilya Kızları” ve “Biblos Kadınları” gibi şiirlerinde bu etki vardır. “Nevyunanilik” veya “Akdeniz Havza Edebiyatı” adını verdiği bu akım bir müddet onun şiirinde etkisini sürdürür. (Yahya Kemal Beyatlı)
C) “Bu dil, ağzımda annemin sütüdür.” ifadesi Türkçeye verdiği önemi gösterir. Şiirde aradığı dili “beyaz lisan” sözüyle ifade eder. (Ahmet Muhip Dıranas)
D) Şiirlerinde divan edebiyatından, Budizm’den, Fars edebiyatından, Doğu – Batı uygarlıklarından aldığı ilhamla, egzotik bir masal evreni yaratır. (Asaf Halet Çelebi)
E) Şiirlerinde bütün temleri yöneten asıl tem, rüyadır. Bütün duygu ve hayallerini, izlenimlerini bir rüya per-desinden sunmayı tercih eder. Rüya gözlüğünden görü-len her tema, şiirde rüya ile birlikte yer alır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

19.
Başım sükûtu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz derviş
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saf şiirin ilkelerine uygunluk göstermemektedir.
B) Yabancı sözcükler kullanılmadan oluşturulmuştur.
C) Kafiye ve ölçü ile ahenk sağlanmıştır.
D) Bireysel bir konuda yazılmıştır.
E) İmgeye dayalı bir anlatımla oluşturulmuştur.

20.
Ziya Osman Saba
Necip Fazıl Kısakürek
Ahmet Muhip Dıranas
I.Tiyatro türünde eser vermeleri
II.Saf şiir eğilimine göre eser vermeleri
III.Şairliklerinin yanında deneme türünde eserler vermeleri
IV. Halk şiiri geleneğini benimsemeleri
V.Cumhuriyet döneminin yazar ve şairlerinden olmaları
Yukarıda adları ve özellikleri verilen şairlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) II. ve III.
B) II. ve IV.
C) I. ve III.
D) II. ve V.
E) III. ve V.

21. I. Yeşeren Otlar
II. Eski Toprak
III. Yedi Güzel Adam
IV. Risaleler
Yukarıda numaralandırılan eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışarıda kalır?
A) Cahit Külebi
B) Behçet Necatigil
C) Asaf Halet Çelebi
D) Erdem Bayazıt
E) Cahit Zarifoğlu

22. Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Konuşma dilinin yalınlığı içinde yaşama sevincini, günlük hayatı, küçük adamın dertlerini konu edinmişlerdir.
B) Şiiri yeni biçim ve söyleyiş olanaklarıyla zenginleştirmiş, sokaktaki insanın duyarlılığını dile getirmişlerdir.
C) Şiirdeki sözcük sıralanış düzenini ve parıltılı sözcüklerin egemenliğini yıkmışlardır.
D) Şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmış, kuralsızlığı esas almışlardır.
E) Şiirde, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma yoluna gitmiş, duyulmadık yeni sözcükler oluşturmuşlardır.

23. Sezai Karakoç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkinci Yeni şairleri arasında (hem aynı yıllarda şiirler yayımlaması hem de biçimsel yönden onlarla birtakım benzerlikler taşıması ve Cemal Süreya ile dostluğu dolayısıyla) anılmış olmakla beraber gerek şiirinde işlediği temalar gerekse şiirsel duyarlığa yaklaşımı bakımından onlardan ayrılır.
B) Tek öykü kitabı Alleben Öykülerinde Gaziantep’teki çocukluk gözlemlerini ince bir duyarlıkla, yalın ve imgesel bir dille verdi.
C) Monna Rosa gerek muhtevası gerek ifade gücü ve gerekse hece ölçüsüyle başlayıp serbest biçimde devam eden şekliyle Karakoç’un şiir çizgisinde önemli bir başlangıç kabul edilmektedir.
D) Özellikle Şahdamar ve Köpük’ten sonra biraz da İkinci Yeni şairleri gibi kapalı bir anlatım biçimine doğru kayan şiirlerinin arka planı oldukça zengin imgeler ve serbest çağrışımlarla yüklüdür.
E) “Diriliş” kavramı çerçevesinde İslam uygarlığını yeniden diriltmeyi ve içinde yaşadığımız çağa bütünüyle yansıtmayı amaçlar.

24.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Necatigil için söylenemez?
A) Orta hâlli insanların sorunlarını daha çok dramatik ve trajik bir üslupla irdelemiş; küçük adam tipinin olumlu ve olumsuz boyutlarıyla tüm insani yönlerini işlemiştir.
B) “Türkçem benim ses bayrağım.” diyen şair, kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmış; Kurtuluş Savaşı’yla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır.
C) İlk şiir kitapları “Kapalıçarşı” ve “Çevre”nin ardından yayımlanan “Evler”de divan ve halk şiirlerini sıcak bir lirizmle bir araya getirdiği şiirler yer almıştır.
D) Bitmez tükenmez bir insan sevgisi, şiddete, sahteliğe, çıkarcılığa, sömürüye karşı dinmez bir öfke, toplumsal yozlaşmalardan kaynaklanan bir hüzün, şiirlerine eşsiz bir derinlik katmıştır.
E) Şiir çevirileri yapmış bu çevirilerini “Yalnızlık Bir Yağmu-ra Benzer” adlı kitapta toplamış; Gece Arşivi, Yıldızlara Bakmak, Üç Turunçlar, Pencere gibi radyo oyunları yazmıştır,

25. Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu coğrafyasına açılan şiirlerinden oluşan Göçe-be’de aşk temasıyla birlikte toplum, tarih ve kültür öğelerini biçim, ses ve imgeye ağırlık vererek işlemiştir.
B) Ona göre şiir, “kurulu düzene karşı”dır, “anayasa”ya aykırıdır ve tabiatın ahlakı kovduğu yerde ortaya çıkar ancak şiirin ideolojiye indirgenmesine de karşıdır.
C) Folklor Şiire Düşman başlıklı ünlü yazısıyla yeni bir tartışma yaratmış ve folklorik ürünlerin modern bireyin dünyasını yansıtmakta yetersiz kalacağını savunmuştur.
D) Eleştiri ve denemeleriyle edebiyat dünyasını etkilemiş-tir. Bu tür yazılarından bir bölümünü Şapkam Dolu Çiçekle ve Günübirlik adlı kitaplarında topladı.
E) Şiir çizgisinin esas dönüm noktası 1967’de yayımlanan Hızırla Kırk Saat’le başlamaktadır. Onda başlangıçtan beri mevcut mistik ve metafizik öğeler bu kitapla birlik-te destansı anlatımla birleşerek bütünüyle dinî havaya bürünmüştür.

26. I. Şiirlerini halk bilimi ve efsanelerden yararlanarak zenginleştiren sanatçı, oyunlarında millî değerlere önem vermiştir. (Arif Nihat Asya)
II. Şiire aruzla başlayan daha sonra Millî Edebiyat akımının etkisiyle heceye geçen ve millî duygulara seslenen sanatçının, “Bir Yudum Daha, Çakıl Taşları” şiir kitaplarıdır. “Bir Yolcuya” şiiri efsaneleşmiştir. (Necmettin Halil Onan)
III. Yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazarak millî duyguları harekete geçiren sanatçı, şiire aruzla başla-mış; rubailer, gazeller de yazmış, daha sonra hece ölçüsü ve serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. (Ahmet Kutsi Tecer)
IV. Lirik – epik tarzda yazdığı şiirleriyle tanınmış, heceyle şiirler yazılmasına katkıda bulunmuştur. “Gurbet şairi” olarak tanınır, Bingöl Çobanları adlı şiirin de şairidir. (Kemalettin Kamu)
V. “Denizden Çalınmış Ülke”, “Sessiz Nehir” ve “Kardelenler” şiir kitabıyla adını duyuran sanatçının şiirleri, saz şiiri özelliği göstermektedir. (Zeki Ömer Defne)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV
D) I ve II E) IV ve V

27. Cumhuriyet Dönemi’nde kısa bir süre varlık gösteren —-, Yedi Meşaleciler topluluğunun en önemli şairidir. Topluluğun, yaşamının sonuna kadar aynı ilkelerle eser veren tek şairidir. Mütevazı bir hayatın sıradan temalarını sevgi dolu şiirlerinde işleyen şair, özellikle ev içi hayatının mutluluğu, çocukluk günlerine duyduğu özlem, ölüm konusunu işlemiştir. Şiirin dışında hikâye türünde de eser vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ziya Osman Saba
C) Behçet Necatigil
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Necati Cumalı

28. Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizeler “saf şiir’e ait özellikler göstermemektedir?
A) Bir kuş sesi gelir dudaklarından
Gözlerin gönlümde açan nergisler
Düşen bir öpüştür yanaklarından
Mor akasyalarla ürperen seher
B) Tanrım şahit, duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman olmaz, giderim
C) Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
D) Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber
Günlerden sonra bir gün
Şayet sesimi fark edemezsen,
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
E) Hiç olmazsa unutmamak isterdim.
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar…
Yalnız bırakmayın beni hatıralar.

29.    I. Grup                 II. Grup
I. Vazgeçemediğim —Orhan Veli Kanık
II. Elleri Var Özgürlüğün —Oktay Fırat Horozcu
III. Güz Bitiği ——Melih Cevdet Anday
IV. Telgrafhane
V. Tütünler Islak
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangilerinin şairi II. grupta yer almamıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) III ve V

30. Orhan Veli ve Edip Cansever’in şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayalî bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır?
A) E. Cansever: Üstadım, ölçüyü ve kafiyeyi önemsemekle bize örnek oldunuz!
O. Veli: Biz sadece bizden öncekilerden öğrendiklerimizi ortaya koymaya çalıştık!
B) O. Veli: Sizin şiirde yaptıklarınız bana Tanzimat’ın ilk neslini hatırlatıyor!
E. Cansever: Sizin şiirde yapamadıklarınız da nedense bana Servetifünuncuları!..
C) E. Cansever: Şiiri, şiiriyetten ve imgeden koparıp basitleştirerek sanat âlemini kızdırdınız!
O. Veli: Biz bütün bunları yaparken sıradan insanı sevindirmekti amacımız!
D) O. Veli: Şiirlerimi yazarken klasik şairler kadar kurallara uyduğumu söyleyebilirim!
E. Cansever: Kuralcılığınıza diyeceğim yok da keşke halk yazdıklarınızı anlayabilseydi!
E) E. Cansever: Şairin Seyir Defteri’nde anlattığım şairin siz olduğunu biliyorsunuz değil mi?
O. Veli: Evet, bunu öğrendiğimde yeni nesilden bir şairin beni hatırlamasından duyduğum onuru anlatamam!

31. Aşağıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya’nın özellikleri arasında yer almaz?
A) Ulusal içerikli şiirler yazma
B) Sade ve anlaşılır bir dil kullanma
C) Toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimseme
D) Epik ve destansı bir anlatımdan yararlanma
E) Rubai biçiminde şiir yazma

32. • Ahmet Hamdi Tanpınar şiirin düşünceden öte bir duyuş olması ve sözden ziyade musikiye yaklaşması tarzıyla Ahmet Haşim’den etkilenmiştir. ( )
• Yahya Kemal, divan edebiyatını reddetmemiş; aksine ona sahip çıkarak aruzla yazmaya devam etmiştir. Hece ölçüsünü -“Ok” şiiri hariç- kullanmamıştır. ( )
• Cahit Sıtkı, şiirlerini “Ömrümde Sükût”, “Sonrası”, “Otuz Beş Yaş” ve “Düşten Güzel” isimleriyle kitaplaştırmıştır. ( )
• Ahmet Muhip Dıranas, şiire odaklanmış, şiir ve tiyatro dışında pek eser vermemiştir. ( )
• “Ziya’ya Mektuplar” adlı eserde edebiyatımızın en kötümser insanlarından olan Behçet Necatigil’le en iyimser insanlarından olan Ziya Osman Saba’nın mektuplaşmaları yer almıştır. ( )
Yukarıda verilen yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y işareti verirsek sıralama aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A) D-D-D-Y-Y B) D-Y-D-D-Y
C) D-D-Y-D-Y D) D-D-Y-Y-D
E) D-D-D-D-Y

33. “Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür” diyen şair Cumhuriyet Dönemi’nin “halka doğru” düşünce-sini bizzat uygulamış, halk kültürüne ve edebiyatına dair çalışmalarıyla bu dönemin en önemli isimlerinden olmuştur. Anadolu’yu köy köy, kasaba kasaba gezerek yaptığı derleme çalışmaları esnasında Âşık Veysel’i tanımış ve edebiyat dünyasına tanıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeki Ömer DEfne
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Behçet Necatigil
E) Ziya Osman Saba

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
AEEDDCDDAEDACDBDACACCEBBEABBECCEB

12.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorulariGgrubu İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap