Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı B Grubu

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI B GRUBU

1. Kitap, basında umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandı.
Bu cümlenin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Etken-geçişsiz
B) Edilgen-geçişsiz
C)Dönüşlü-geçişsiz
D)Dönüşlü-geçişli
E)Edilgen-geçişli

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ne edat ne bağlaç kullanılmıştır? 
A) Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde
Ne sevdayla dolar taşar gönüller

B) Sanki yeşil yaylalardır gözlerin
Alnımda ter, kuvvetsin işimde

C) Ben kanadı kırık bir kuş değilim
Döner bir gün gurbet ellerde kalan

D) Böyle çizgisiz resim yaptım
Okuyucu sana karşı mahcubum

E) Yapraklarda dolaşan serin bir rüzgarsın
Renksin yazdan kıştan, tazeliksin bahardan

3. Bahar günlerinden haber vermiyorsa
Bütün gazeteleri kapatmalı
Basımevinin kurşunları gül kokmuyorsa
Boş çıkmalı dört yaprak
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) İsim
B) Sıfat
C) Zarf
D) Bağlaç
E) Fiil

4. (I) Şiire her zaman sözcükten gidilir. (II) Sıradan bir duygu ve düşüncenin anlatımında bile yerini yadırgamamalı sözcük. (III) Ancak bir başına sözcük, yani yardımcı öğelerden yoksun bir sözcük bir ıssız ada mahkumudur. (IV) Bir sözcükten çağrışımlar çalkantısı beklemek hata olur. (V) Her yeni şiir, derinlerdeki içgüdülerin, tutkuların yeni biçimlerde verilişidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem basit, hem türemiş, hem bileşik sözcüklere örnek gösterilebilir? 
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

5. Dergilere gönderdiği yazıları ( ) “Ama siz tanınmıyorsunuz!” diye geri çevrilen bir genç ( ) “Öyleyse ben de tanınırım ( ) Ödül mü istiyorsunuz ( ) Onu da alırım ( )” demiş.
Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) (;)(.)(,)(.)(.)
B) (:)(:)(.)(?)(.)
C) (:)(!)(,)(?)(.)
D) (:)(:)(?)(?)(.)
E)(…)(:)(.)(?)(.)

6. Şair, sözcükleri günlük hayattaki kullanımı dışında kullanır. Şüphe yok ki bunlar aynı sözcüklerdir ama şair onlara başka anlamlar yüklemiştir. Onun işi âdet olmayanı, söylenmeyeni söylemektir.
Bu parçada, altı çizili bölümle, sözü edilen şairin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 
A) Yalınlığı
B) Akıcılığı
C) Kalıcılığı
D) Doğallığı
E) Özgünlüğü

7. Sanat eserlerinin klasik olabilmeleri için konularının mutlaka insan merkezli olması lazımdır. Yani klasik, herhangi bir toplumun yazarı tarafından yazılabilir ama, meydana getirilen eser bütün insanlığın duygularını tahlil etmeli, herkese dönük olmalıdır. Bir Othello, Hamlet, İngiliz toplumu içinde geçmiş olaylardan esinlenerek yazılmış olabilir ama, onlardaki kıskançlık ve sevgi unsurlarının işlenmesi bütün bir insanlığın malıdır. Klasikler insanı, insan tabiatını yansıtırlar bize, yani yüzyıllarca değişmeyen duyguları. Bundan dolayıdır ki klasiklere şu ya da bu toplumun malıdır gözüyle bakamayız.
Yukarıdaki parçaya göre bir eserin klasik sayılabilmesi için temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Objektiflik
B) Sanatsallık
C) Duygusallık
D) Evrensellik
E) Gerçekçilik

8. “Kimi sözler, benzetme amacı güdülmeden kendi anlamları dışında, başka bir sözcük yerine kullanılır.”
Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? 
A) Genç beyinlerimiz bilim yarışmalarında ödüle doymuyor.
B) Her yıl öğretim kurumlarımızın sayısı artıyor.
C) Bu hafta yıllık ödevim için kütüphanede çalışacağım.
D) Ünlü şairimiz için bir şiir gecesi düzenleyeceğiz.
E) Bu kitaptaki olaylar dar ve sınırlı bir mekanda geçiyor.

9. “Aşk Beni Geçer” en kısa zamanda tükenen kitabım olmasıyla okur tarafından; tartışmaya değer görülmesiyle de edebiyat adamlarınca ödüllendirilmiş bir kitaptı. İçinde şiirimin çıtasını zirveye yükselttiğine inandığım birkaç şiiri barındırması bir yana, beni kendi sesimi bulduğuma, kendi biçimimi oluşturduğuma inandıran bir kitaptı.
Bu parçada altı çizili sözlerle, sözü edilen şairin hangi yönleri anlatılmaktadır? 
A) Doğallık – Tutarlılık
B) Yetkinlik – Özgünlük
C) Yoğunluk – Yaratıcılık
D) Akıcılık – Öznellik
E) Evrensellik – Duruluk

10. Sanat eseri yaratıcı bir çabanın sonunda doğar. Başka bir deyişle toplumsal bir çaba olan sanat, aynı zamanda yaratıcı bir çabadır. Burada Alain’in bir sözünü anıyoruz. “Sanat insanın, doğaya eklediği bir şeydir.” Estetik çalışmanın manasını oluşturan ögeler doğada varsa da bunları sanat haline getiren insandır. Meydana getirmek sanatın en temel özelliklerinden biridir. Yaratıcı olmamak sanatçı olmamaktır. Kendinden öncekileri, çocuğun büyüklerinde gördüklerini yapması gibi taklit edenler sanatçı olamaz. Onları olduğu gibi yazan sanatçı değildir. Sanatçı bunların hepsinden üstün, hepsini kapsayıcı bir yaratma çabası gösterir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? 
A) Tanımlamaya
B) Karşılaştırmaya
C) Tanık göstermeye
D) Örneklendirmeye
E) Benzetmeye

11. “…………………. her şeyden önce bir dikkat işidir; zihin sürekli olarak etkili kalamaz, zaman zaman konudan ayrılır. Bazı durumlarda zihin yapısı ve bedensel yorgunluk insanı olumsuz yönde etkiler.”
Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk sözcüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) not alma
B) dinleme
C) okuma
D) tecrübe
E) gözlem

12. Aşağıdakilerden hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?
A) Günü gününe yazılması
B) Olayları daha ayrıntılı anlatması
C) Kesin tarih belirtmesi
D) Başkalarının hayatını merkeze alması
E) Genellikle içe dönük olması

13. Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Webloğun kısaltılmış şeklidir.
B) Web tabanlı bir yayındır.
C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez.
D) Kişisel blog türü daha yaygındır.
E) Blog, günlüğün genel ağ ortamına taşınmış hâlidir.

14 . Aşağıdakilerden hangisi, komedyanın bir özelliği değildir?
A) Seyirciyi güldürürken düşündürmesi
B) Konuların günlük hayattan alınması
C) Kahramanların halktan seçilmesi
D) Acıklı ve gülünç olayların bir arada verilmesi
E) Herkesin anlayabileceği basit bir dil kullanılması

15. Aşağıdakilerden hangisi “tragedya”nın özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç, seyircideki erdemli davranışları yücelterek ona bir ahlak dersi vermektir.
B) Konular tarihten ve mitolojiden özellikle Yunan ve Latin mitolojisinden alınmıştır.
C) Krallar, kraliçeler, saray eşrafı, tanrılar, tanrıçalar ve yarı tanrılar kahramanlardır, sıradan insanlara yer verilmez.
D) Üslup sanatlıdır, işlenmiş, kusursuz ve seçkin bir dil kullanılır, ağır bir anlatım vardır.
E) Kişisel ya da toplumsal aksaklıklar sergilenerek seyirciyi güldürme ve düşündürme amaçlanır.

16. Ünlü kişilerin yaşamlarını ve eserlerini tanıtan yazılara “…” denir. Divan edebiyatında şairleri tanıtmak amacıyla yazılan ……..ler, bu türün en eski şekilleridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) biyografi, tezkire
B) otobiyografi, münşeat
C) eleştiri, siyer
D) divan, tezkire
E) güldeste, cönk

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Karagöz” oyunuyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Değişik şive ve ses taklitlerinden yararlanılır.
B) Oyun yanlış anlaşılmadan doğan çatışmaya dayanır.
C) Karagöz cahil halk tipi, Hacivat aydın halk tipidir.
D) Oyunun sonunda “kıssadan hisse” çıkarılarak öğüt verilir.
E) Dört temel bölümden oluşur.

18. Acıklı ve gülünç olayların bir arada verildiği oyun türüne “dram” denir. Masalımsı öğeleri cin, peri gibi karakterleri ve olağanüstü olayları işleyen dram çeşidine (I), acıklı rastlantılar üzerine kurulmuş ve “besteli dram” anlamına gelen dram çeşidine (II), hem acıklı hem de gülünç olayların anlatıldığı dram çeşidine İse (III) adı verilir.
Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
          I.                 II.                      III.
A) Feeri  –       Melodram –  Trajikomik
B) Bale  –        Epik tiyatro -Opera
C) Feeri  –       Operet –         Bale
D) Pandomim -Monolog – Diyalog
E) Feeri  –          Pandomim-Trajikomik

19. Derse başladığımın galiba beşinci sabahıydı. Sıralara şöyle bir göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla çarptı. En arka sıranın ucunda, bembeyaz denecek kadar uçuk san saçlı, duru beyaz tenli, melek gibi güzel çehreli bir kız çocuğu, inci gibi parlayan dişleriyle bana gülümsüyordu. Bu çocuk kimdi? Birdenbire nereden çıkmıştı? Elimle işaret ettim. Yanıma gel bakayım. Bir kuş hafifliğiyle yerinden atladı. Benim, mektepte yaptığım gibi sıçraya sıçraya yanıma geldi.
İçeriği ve anlatım özellikleri dikkate alınırsa, bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir?
A) Roman
B) Masal
C) Eleştiri
D) Deneme
E) Günlük

20. * Genelde manzum yazılan ve masala benzeyen bir türdür.
* Kahramanları hayvanlar ve bitkilerdir.
* Öğüt ve ahlak dersi veren didaktik-alegorik özellik taşır.
* Edebiyatımızda Şeyhi’nin “Harname”si ilk örneklerdendir.
Bu özelliklerin tümü, aşağıdaki edebi türlerin hangisinde görülür?
A) Deneme
B) Fabl
C) Efsane

D) Roman
E) Destan

21. Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?
A) Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak
B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal
C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi
D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek
E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara

22. Suç ve Ceza romanının başkişisi Raskolnikov vicdanını rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
A) Hastalanan Marmelodov’u iyileştirmek için gayret etmiştir.
B) Katrina’nın cenazesini kaldırmıştır.
C) Komiser Fomiç’e doğruyu itiraf etmiştir.
D) Sonya’ya para vererek yardım etmiştir.
E) Kardeşinin İvanoviç’le evlenmesini engellemiştir.

23. İzmir’in işgalinde Yunanlıların, kocasını ve oğlunu öldürmeleri üzerine önce İstanbul’a gelen ve sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle İstanbullu gençlerin bilinçlenmesini sağlayan Ayşe’nin uyandırdığı heyecana kapılan subaylar Anadolu’ya geçerler. Çeteler düşmanla savaşmaktadır. Bu savaşta Ayşe hasta bakıcı Peyami ise çeviricidir. Ayşe kendisini seven ve evlenme teklif eden İhsan’a cevabını ancak İzmir alındıktan sonra vereceğini söyler. Peyami ise sevgisini Ayşe’ye açıklayamamaktadır. Cephede İhsan şehit düşer, Ayşe de ileri hatlar giderek orada can verir. Peyami ise kafasına aldığı kurşunla hastahanede ölür.Peyami’nin ölümünden sonra doktorlar Peyami’nin notlarını araştırarak Ayşe adında birisinin kolorduda görev yapmadığını ve İhsan isminde birinin de alay komutanı olmadığını fark etmişlerdir. 
Yukarıda olay örgüsü verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaprak Dökümü
B) Yaban
C) Sinekli Bakkal
D) Ateşten Gömlek
E) Çalıkuşu

24. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü,heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Kitapta, bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den yola çıkılarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır. Olaylar Akşehir’in bir kasabasında başla ve gelişir.
Yukarıda hangi eserin içeriği ile ilgili bir bilgi vardır?
A) Ankara
B) Ateşten Gömlek
C) Yaban
D) İnce Memed
E) Küçük Ağa

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber, hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
A) Böyle yapmasa bu kadar beklenmedik olaylar karşısında aklını oynatır.
B) Odanın içinde gidip geliyor, bir iskemlenin yerini değiştiriyor.
C) Eğildi; fakat doğrulduğu zaman elinde bir hançer vardı.
D) Dudakları kabarmış, burun delikleri açılmıştı.
E) Arkadaşlık nedir, bilir misin sen?

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.D, 4.E, 5.B, 6.E, 7.D, 8.A, 9.B, 10.D,11. B, 12.D, 14.D, 15.E, 16.A, 17.D, 18.A, 19.A, 20.B, 21.D, 22.C, 23.D, 24.E, 25.A

9.sinifturkdiliveedebiyatı2donem2yazilibgrubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap