Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 4

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 4

1. (I) Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrettiler bize. (II) Ne her gördüğümüzü isterdik ne de her istediğimiz olurdu. (III) Ama hemen öyle depresyonlara girip çıkmazdık. (IV) Bizler varlığa şükreden, yokluğa sabreden çocuklardık.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümle, içinde bir tane yan cümlecik bulunan yapısına göre birleşik cümledir.
B) II. cümle yapısına göre sıralı cümledir.
C) III. cümle yapısına göre birleşik, anlamına göre olumsuz, yüklemine göre fiil cümlesidir.
D) IV. cümle yüklemine göre isim, yüklemin yerine göre kurallı cümledir.
E) II., III. ve IV. cümlelerde türemiş kelime kullanılmıştır.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Söylediğiniz cümle yapısına göre sıralı, yüklemine göre isim cümlesidir.
B) Sen konuşmaya tenezzül etmezsin, seni suskun sanırlar ve umursamazlar. Bilmezler ki bir konuşacak olsan yüzüne bakacak yüzleri kalmaz!
C) Ey sol yanıma düşen ince sızım, öyle tepkisiz kalma. Yaktığın, yürektir; çıra değil.
D) Sarılmak; sevginin vücut dilidir, yalnız olmadığınızı bilmektir, aşkın kestirme halidir.
E) Kapı aralığından baktığımda gördüğüm en güzel şeydir, yaşamak.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun sebebi diğerlerinden farklıdır?
A) Pikniğe sınıftaki öğrencilerin hepsi geldi, fakat yanlarına içecek almamışlar.
B) Bisikletin lastiği şişti, sonra iki saat daha gitti.
C) Kahvenin taneleri değirmende öğütüldü ve içildi.
D) Çantanın içindekiler boşaltıldı, sonra haftaya kullanılmak üzere balkona kondu.
E) Bazen önemli bir olay olmadan önce böyle bir şeyin olacağını hissediyor musunuz?

4. Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların.
     Sen bana kalbim kadar, elim kadar yakınsın.
Yukarıdaki mısralarda kaç kelimede iyelik eki kullanılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3      D) 4       E) 5

5. Ben aşk nedir bilmem
     Eski kafalıyım
     Bir seni bilirim bir de,
     Adın geçince
     Sıkışan kalbimi
Yukarıdaki dizelerde kaç tane ek fiil alan kelime kullanılmıştır?
A) 1     B) 2     C) 3      D) 4      E)5

6. “Kendi planlarımızı yapıyorduk; ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi olmuştur?
A) hece düşmesi-benzeşme
B) yumuşama-hece düşmesi
C) ünsüz türemesi-benzeşme
D) ünsüz benzeşmesi-yumuşama
E) ünlü türemesi-benzeşme

7. (I) En eski kelime, o kullandığı zaman yepyeni kesiliyor, en yeni kelime birden bütün bir geçmişi yükleniyordu. (II) Dil onun için bizim anladığımızdan başka bir şey, belki bir ideoloji, bir bakış, bir kavrayış tarzıydı. (III) Düşüncesini hangi kelimeyle daha iyi ifade edebiliyorsa, o kelimeyi kullanıyordu. (IV) Bütün aklı başında adamlar gibi, daracık bir lügatle düşüncenin gelişip serpilemeyeceğini çok iyi biliyor, uydurma dili tarihten, hatta düşünceden kaçanların dili olarak görüyordu. (V) Dilinin zenginliği ve üslûbunun kıvraklığı sayesinde, zengin birikimini ve düşüncesini çok kolay aktaran Cemil Meriç, en çetrefil meseleleri anlatırken bile, heyecanlı bir maceradan söz ediyormuş gibi, soluk soluğa takip etmemizi sağlardı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) I.cümlede dörtten fazla türemiş kelime kullanılmıştır.
B) II. cümle yapısına göre birleşik cümle, anlamına göre olumlu cümle, yüklemine göre isim, yükleminin yerine göre kurallı cümlesidir.
C) III. cümlede ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime vardır.
D) IV. cümlede hece düşmesine sözcükle ünlü türemesine uğramış sözcük vardır.
E) V. cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) 
Zaten kısa olan bu hayatın berbat geçip geçmemesi önemli değil, asıl önemli olan bu geçicilik içinde bizim kalıcı olarak ne yaptığımız.
B) Hayatın cazibesine direnmek kadar, hayatın saldırılarına da direnmek gerek.
C) Fark edenler, fark edebilenler hep berbat bir hayat içerisinde, hep bir zor zaman diliminde fark ettiler, fark edebildiler; fakat asla bu dünyada berbat olmayan bir hayatın, zor olmayan bir zamanın gelmesini beklemediler.
D) Varlık içinde yokluk çekeceğinize, bir kere de yokluk içinde var olmayı deneyin!
E) Öyle ya, varlık; varlığa nisbetle değil, yokluğa nisbetle varlık niteliğini kazanıyor değil midir?

9.Uyuyamadığım gecelerin sabahında
Gözaltlarımdan mor çocuklar doğardı
Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları
Fırtına ters çevrilen şemsiyelere benzerdi
Duaya açılan avuçlarım
Avuçlarıma kar yağardı
Kimi zaman tipi…
Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım.
Birkaç kış geçti Pollyanna
Ben hep mahzun kaldım.
Kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair
Tuhaf şarkılar mırıldanarak: Şiirime kenar süsü olsam ben
Bir kenar süsünün gülü olsam ben
Sarı deftere tuttuğum bir günlük
Aşk olsam ben…
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazımı yanlış olan bir kelime vardır.
B) İkiden fazla belgisiz sıfat vardır.
C) Hece düşmesi olan türemiş bir kelime sıfat göreviyle kullanılmıştır.
D) İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil grubu kullanılmıştır.
E) Bir isim tamlaması bir sıfat tarafından belirtilmiştir.

10. Zamyatin, 1920’de yazdığı Biz romanında, çağından 6 yüzyıl sonrasını kurgular. 200 yıl süren dünya savaşlarından sonra, tüm devletler tek bir otoriter devlet altında birleşir. Oluşturulan Tek Devlet ülkesinin sınırları yeşil saydam duvarlarla çevrilir, kaçmayı başaran az sayıda insan sınırın dışında kalır. Günün 24 saatinin resmi çizelgeye göre planlandığı, bireylerin aynılaştırıldığı bu ülkede, saydam duvarlardan geçerek yeryüzüne ulaşan güneş ışınları bile tek renktir. Gökyüzü lekesizdir, bir tane bile bulut barındırmaz. Savaş sonrası yıkılan kentler, saydam duvarlarla inşa edilmiştir, herkes görünürdür, aynı zamanda gören. Tek istisna perdelerin kapandığı saatlerdir.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) 2    B) 3     C) 4     D) 5       D) 6       E) 7

11.(I) Nefsine ait korkularınla başkalarına çevrilen zaafların / seni / şaşırtmaya / yeter. (II)Açlarla sefillerin yanında olmanın sevincini / sen / ne / bilirsin? (III) Kalbin dilinden anlarsan / onu / murada ermiş bir kalbe / sor. (IV) Kalp dilinden anlamayanlarla / bütün bir ömür / bo­şuna / konuştun. (V) Bu insanlar arasında beni bunalmış görürsen/ onda / kalp sözü / duymamışsındır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A) I         B) II      C)III       D)IV       E)V

12. George Orwell’ın 1984 adlı romanında dünya üç kutba ayrılmıştır, savaş ve kriz ortamı süreğendir. İnsanlar tüm gün çalışmalarına karşın sefalet içinde yaşarlar. Otoriter tek parti yönetimi altında, toplum yabancılaşmıştır. Parti önderi “Büyük Birader” ve onun düşünce polisleri, tele ekranlarla herkesi sürekli izler. Savaşın kazanılmakta olduğuna, ülkenin refah düzeyinin arttığına dair yalan haberler tekrar tekrar duyurulur. Tarih gerektiğinde silinir, baştan yazılır. Muhalifler, “buharlaştırmalar” ve “temizlikler” ile yok kişiler haline getirilir. Dil, sözcük hazinesi daraltılarak yeniden üretilir. Düşünceleri ifade edecek sözcükler kalmayınca düşünce suçu da işlenemeyecektir.
Yukarıdaki paragrafta verilen cümlelerde fiil çatısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cümlelerden birinde çatı aranmaz.
B) Beşten fazla edilgen fiil kullanılmıştır.
C) Üç tane etken fiil kullanılmıştır.
D) Geçişsiz fiillerin sayısı beşten fazladır.
E) İşteş çatılı bir eylem kullanılmıştır.

13. (I) Maliyet-kâr ekseninde konumlanmış bir sistem için uzun vadede kitlelerin baskı ve zorbalıkla yönetilmesi, psikolojik şartlandırma ile bireylerin kontrol altına alınmasından daha maliyetli görünüyor. (II) Sistemin ayakta kalabilmek için üretebilecek ve tüketebilecek kadar sağlıklı- bu anlamda ölüler işe yaramayacaktır- bireylere ihtiyacı var. (III) Aynı zamanda, bu sağlıklı bireylerin kendileri adına kurgulanmış yaşamları sorgulamayacak kadar şartlandırılmış olmaları da gerekiyor.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümlenin ögeleri zarf tümleci, zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem şeklinde sıralanmıştır.
B) II. cümlede edat grubu kullanılmıştır.
C) II.cümlede üç tane fazla fiilimsi kullanılmıştır.
D) III.cümlede hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir tamlama vardır.
E) III. cümlede sıfat fiil grubu sıfat tamlaması göreviyle kullanılmıştır.

14. Henüz DNA’ları önceden şekillendirilmiş– bu amaçla okyanusun uzak bir adasında bilim adamlarının ne kadar yol kattetiklerini kim bilebilir- ve uykuda şartlandırılmış bireyler yok, asgari düzeyde de olsa şimdilik beyin fonksiyonları çalışan, sistemin kendilerine gönderdiği mesajları alabilecek bireylerin varlığı yeterli görünüyor. Yazılı basın, televizyon, yeni medya internet, tüm iletişim araçları yeni dünyamızın mesaj göndericileri. İleri teknolojinin tüm imkanları bizleri “iyileştirmek” için seferber ediliyor. Eksik kalan mesajlar, evde, okulda ebeveynler ve eğitmenler tarafından tamamlanıyor. Birileri bize diyor ki: “Sizin için her şey önceden düşünülüyor. Olur ya siz düşünüverirseniz, sakın tasalanmayın, biz sizi iyileştiririz.”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi sıfat değildir?
A) şekillendirilmiş
B) asgari
C) alabilecek
D) ileri
E) eksik

15.(I)Biz adlı romanda roman kahramanı D-503 -insanların isimleri değil numaraları vardır- Tek Devlet için çalışan bir matematikçidir. (II) Kendini devlet hizmetine adamış mutlu bir vatandaştır, ta ki sınırın ötesinden gelen devrimci I-330’a aşık olana kadar. (III) Aşkın özgürleştirici gücü başka türlü bir yaşam isteğini de beraberinde getirir. (IV) D-503 aklının derinliklerinden çıkış yolu bulan sorularla baş başa kalır, sorgular, hayal eder, “hastalanır” yani. (V) Tek Devlet ise vatandaşlarını “iyileştirmek” için çoktan bir çözüm bulmuştur. (VI) İleri teknolojinin yeni icadı “Düşgücü Ameliyatı” ile düşünce sonsuza kadar yok edilecek, “ben”ler Tek Devlet’in hizmetinde “biz”e dönüşecektir. (VII) D–503 de ameliyata alınanlar arasındadır, işlem sonrası hem aşk acısından hem de düşünme hastalığından kurtulur, “iyileşir”.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır.
B) II. cümle iki ögelidir.
C) III. cümlede isimden fiil ve fiilden isim yapım eki alan kelimeler vardır.
D) IV. ve VI. cümle yapısına göre sıralı cümledir.
E) V. ve VII. cümlelerde üçten fazla türemiş kelime vardır.

16. Bilgi kalbe diken olduktan sonra, di­kenden sakınan gül olmak daha iyi idi. Vay güllerle, ağaçlarla, kurt­larla, kuşlarla konuşamayanların haline! Rüzgârların, derelerin ve dağların dilinden anlamayan, cehennemi uzak bir akıbette aramasın sakın. Kalbin emirleri bir zorbadan, bir zenginden, bir hasetten alınır mı sanırsın? Onun emirleri nazenin bir ağaçtan, hıçkıran bir kuştan, ağlayan bir dereden alınır.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) sıfat-zarf-fiil-zamir
B) zarf-zarf-fiil-zamir
C) zarf-isim-fiil-zamir
D) sıfat-fiil-zarf-zarf
E) isim-sıfat-fiil-zarf

17. Hangi öfkeyi kaldırsam
      Kendime rastlıyorum, hayret
      Boşuna mı diyorum beni onarın
      Ne merhemler sürdüm, geçmiyor sancılı hayat
Yukarıdaki mısralarda altı çizili kelimelerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) zamir-isim-isim-bağlaç
B) sıfat-zamir-isim-zarf
C) zarf-zamir-isim-edat
D) sıfat-zamir-zarf-sıfat
E) sıfat-zamir-isim-zarf

18. Bu düşünceden kurtulmak için tekrar hasta bakıcı meselesine döndü. Macide’nin sıhhati de öyle düzgün değildi. Hatta bu kadar yorgunluğa nasıl tahammül ettiğine şaşıyordu. Biraz fazla üzüntü, yorgunluk, onu yeniden bir gölge haline getirebilirdi. Evet, gidip, bir hasta bakıcı bulmalıydı. Öğleden sonra da o kiracı denen derde uğraması lazımdı.
Yukarıdaki paragrafta ünsüz yumuşamasına uğramış kaç kelime vardır?
A) 1         B)2        C) 3        D) 4          E) 5

19. (I) Kiracı meselesi büsbütün başka bir dertti. (II) İhsan’ın annesinin bu küçük dükkanını tuttuğu günden beri beğenmemiş, hor görmüştü. (III) Fakat şöyle bir on iki senedir de çıkmayı aklına getirmemişti. (IV) Bu adamcağız iki haftadır üst üste haberler gönderiyor, beyefendilerden birinin veya hanımefendinin behemehal teşrif etmelerini rica ediyordu. (V) Hasta bile, humma ve sancılar içinde buna şaşıyordu.
Yukarıdaki paragrafta birleşik çekimli kaç fiil kullanılmıştır?
A) 1           B)   2         C)  3         D)  4           E) 5

20. Bir an önce kitaplara ulaşmak istedi, geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin istedi. Eski balo ayakkabısını ayağından çıkarmaya çalıştı. Sonra arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. Sendeleyerek el fenerine doğru yürüdü. İlerideki köşede olmalıydı kitap sandığı. Fakat orada kitap sandığına benzemeyen karanlık çıkıntılar vardı. Feneri bu garip yığına doğru tuttu. Korkuyla geri çekildi: Biri vardı orada, oturan biri. Feneri alıp bütün gücüyle deliğe kaçmak istedi, kımıldayamadı. Korkusuna rağmen fenerle birlikte, ona yaklaştı.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik fiil kullanılmıştır?
A) 1      B) 2      C) 3        D) 4         E) 5

CEVAPLAR: 1.B 2.A, 3.E, 4.C, 5.B, 6.D, 7.A, 8.E, 9.D, 10.A, 11.A, 12.E, 13.A, 14.A, 15.E, 16. C, 17.D, 18.D, 19.A, 20.C

Dil-Bilgisi-Tarama-Testi-4‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap