Testler

Dillerin Sınıflandırılması Test 2

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TEST 2

1.Bilim adamları diller üzerine değişik araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonunda bazı diller arasında çok önemli benzerliklerin olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan sonra diller arasında gruplamalar yapılmış ve benzer özelliklere sahip diller aynı grupta yer almıştır. Bu gruplamalar sırasında da benzer özelliklere sahip dilleri ifade etmek için . . . kavramı ortaya atılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) lehçe
B) ağız
C) dil ailesi
D) dil bilgisi
E) kültür dili

2. Aşağıdaki dillerden hangileri aynı dil ailesi içinde yer alır?
A) Fince – Farsça
B) Arapça – Çince
C) İtalyanca – Korece
D) Japonca – Yunanca
E) Hırvatça – Bulgarca

3. Aşağıdaki dillerden hangisi ötekilerden farklı bir dil ailesi içinde yer alır?
A) Yunanca
B) Moğolca
C) İspanyolca
D) İtalyanca
E) Arnavutça

4. . . . kelimeler eklerle türetilir. Ama kelime türetilirken kelime kökü de kendi içinde değişikliğe uğrar. Örneğin bu grupta yer alan Hint-Avrupa dillerinde kelime türetilirken kökteki değişiklik kelimeyi tanınmayacak duruma getirir. Öyle ki yeni kelimede eski kökü hatırlatacak hiçbir ses, hiçbir işaret dahi bulunmayabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eklemeli dillerde
B) Çekimli dillerde
C) Bitişken dillerde
D) Vurgulu dillerde
E) Tek heceli dillerde

5. Aşağıdaki dil ve dil ailesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sırpça   –   Hint- Avrupa dilleri
B) Tibetçe   –   Çin-Tibet dil ailesi
C) İspanyolca  –  Bantu dil ailesi
D) Arapça  – Hami-Sami dil ailesi
E) Moğolca  –  Ural-Altay dil ailesi

6.
I. Grup              II. Grup
I. Türkçe          Slav dilleri
II. Hırvatça      Latin dilleri
III. İngilizce     Altay dilleri
IV. Hintçe        Germen dilleri
V. İspanyolca   
Yukarıdaki I. gruptaki dillerden hangisi II. grupta verilen dil ailelerinden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Eklemeli dillerde türetme veya çekim sırasında kökte bir değişim olmaz.
B) Tek heceli dillerde her kelime bir heceden oluşur.
C) Çekimli dillerde türeme sırasında kelime kökü değişikliğe uğrar.
D) Eklemeli dillerde türetme kelimenin sonuna değil, başına ekler getirilerek yapılır.
E) Tek heceli dillerde aynı sözcük farklı görevlerde kullanılabilir.

8. . . . diller arasında yer alan Arapça, kökenine göre . . . arasında yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çekimli – Bantu dilleri
B) Eklemeli – Ural-Altay dilleri
C) Tek heceli . Çin-Tibet dilleri
D) Eklemeli – Hint-İran dilleri
E) Çekimli – Hami-Sami dilleri

9. I. Diller yapılarına göre iki gruba ayrılarak incelenir.
II. Dil ailelerinin oluşumunda dillerin ses sistemi özellikleri de göz önünde tutulmuştur.
III. Hint-Avrupa dil ailesi adlandırması dillerin yapısına göre ayrılmasıyla ilgilidir.
IV. Almanca, kökenine göre Hint-Avrupa dilleri grubuna girer.
V. Dil aileleri diller arasındaki benzerlikler sonunda ortaya çıkmış bir adlandırmadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

10. Peştunca, Tacikçe, Urduca, Romence, Flemenkçe gibi diller, . . . dilleri ailesinde yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hint-Avrupa
B) Hint-İran
C) Ural-Altay
D) Hami-Sami
E) Bantu

11. Türkçe, . . . grubunda yer almaktadır. Bu dil grubunda ayrıca Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Macarca, Japonca, Fince gibi diller de vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) vurgulu diller
B) çekimli diller
C) eklemeli diller
D) bükümlü diller
E) tek heceli diller

12. Diller sınıflandırılırken aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Irklar
B) Söz dizimi
C) Dilin kökeni
D) Sözcük yapısı
E) Dilin ölü ya da canlı olması

13. Bu gruptaki dillerde tek veya çok heceli kelime kökleriyle ekler vardır. Kelimedeki değişiklik eklerle sağlanır. Kelime sonundaki değişiklik ileriye doğrudur, geriye işlemez. Yani ek getirildiğinde kökte bir değişme olmaz. Eklerle kökler belirgindir. İstendiğinde kökler eklerden kolaylıkla ayrılabilir. Bu grubun bazı dillerinde ekler kelime sonuna geldiği gibi kelime başına getirilen ekler de vardır.
Bu parçada sözü edilen diller aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vurgulu diller
B) Çekimli diller
C) Eklemeli diller
D) Bükümlü diller
E) Tek heceli diller

14. (I) Tek heceli dillerde kelimeler tek bir heceden ibarettir. (II) Aynı kelime hem isim, hem sıfat, hem fiil, hem edat olarak kullanılabilir. (III) Kelimenin görevi cümle içindeki sıralamadan ve vurgusundan anlaşılır. (IV) Anlamlandırma daha çok, vurguyla sağlandığı için vurgu ve tonlama sistemi çok gelişmiştir. (V) Samoyedce, Korece, Habeşçe, Arapça, İbranice tek heceli dillerdendir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.            B) II.              C) III.            D) IV.             E) V.

15. Aşağıdakilerden hangisi parantez içinde verilen dil grubunu örneklendirmez?
A) Rusça, Sırpça, Lehçe, Çekçe, Hırvatça (Slav dilleri)
B) Hintçe, Farsça, Ermenice, Peştunca ( Asya dilleri)
C) Latince, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Romence (Latin dilleri)
D) Almanca, İsveççe, Norveççe, Felemenkçe, Danca (Sami dilleri)
E) Macarca, Estonca, Fince, Samoyedce (Ural dilleri)

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.B, 4.B, 5.C, 6.D, 7. D, 8.E, 9.B, 10.A, 11.C, 12.A, 13.C, 14.E, 15.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap