EKPSS DENEME SINAVLARI Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 20

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandırma yapılmıştır?
A) Sanatın, insan hayatını değiştirecek gücüne inanmayanlar var aramızda.
B) O, tüm şiirlerini sanat endişesiyle kaleme almıştır.
C) Şiirleriyle kitleleri etkileyen sanatçı, ebedi istirahatgâhına uğurlandı.
D) Kimi şairlerimiz toplumsal duyarlılığı yüksek şiirler yazmıştır.
E) Edebi türler içinde en sevdiğin tür nedir?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dokunma duyusu ile ilgili bir kavram, görme duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır?
A) Muavinin sıcak tavırları bütün yolcuları etkilemişti.
B) Sert bir yatakta yatınca her tarafım tutuldu.
C) Benim hakkımda çok ağır şeyler söyledi.
D) Bu yazarımız sivri dillidir.
E) Üzerimde hafifi bir kırgınlık var bugünlerde.

3. (I) Bilimsel gelişmelerin temelinde kuşku duygusu vardır. (II) “Acaba” sorusunun olmadığı yerde bilimsel ilerlemeden söz edilemez. (III) Etrafımızı saran zincirlerden kurtulmak da ilerlemenin birinci şartıdır. (IV) Aslında her yenilik, bir sonraki yeniliğe açılan bir kapıdır. (V) Geleceğe umutla bakmak, yeniliklerin kapısını aralamamızı sağlar.(VI) Çünkü umut, güçlükleri yenmede itici bir kuvvettir.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi, I.cümlede belirtilen görüşü destekleyici niteliktedir?
A) II.      B) III.      C) IV.       D) V.       E)VI.

4. İnsanları birbirine bağlayan şey, aynı ortamda yaşamaları değil, aynı duyguyu yaşamalarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?
A) Çevresindekilerle anlaşamayanlar ortam değiştirmelidir.
B) Aynı koşullar, insanlarda her zaman aynı duyguları uyandırmaz.
C) Yaşamını birlikte geçiren insanlar birbirlerini daha iyi anlar.
D) Ortak duygular hissedilmedikçe aynı ortamda bulunmak bile insanları birbirine yaklaştırmaz.
E) Ortam birlikteliği zamanla ortak duyguların doğmasını sağlar.

5. (I) Dinleyicisi olmayan bir konuşma, ne kadar önemli fikirleri içerse de bir şey ifade etmez. (II) Dinleme; isteyerek, seçerek yapılan bir eylemdir.  (III) Bir konuşmayı bilinçli dinlersek ondan hem zevk alırız hem de kendi yararımıza çıkarımlar elde ederiz. (IV) Bilinçsiz dinlemede kulağa ulaşan seslerden ne bir tat alınabilir ne de bir fayda elde edilebilir. (V) Bilinçli bir dinleme, aynı zamanda dinleyene, kendisini dinletme yollarını da göstermiş olur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

6.(I) O, şiirimizde kendi çizgisini, kendine has söyleme biçimini bulmuş bir şairdir. (II) Şiirin çatısını sağlam çatmış, sözcükleri rayına oturtmuştur. (III) Şiirlerine, çocukluğundan günümüze uzanan geniş bir yelpazede yaşananları, yaşamda iz bırakan nice ayrıntıyı taşır. (IV) Bunları öyle bir yoğunlukta yoğurarak dile getirir ki okuyucusunu kolaylıkla şiirin içine çeker. (V) Zengin çağrışımlarla yüklü sözcüklerle, kendi yaşamımızın sözcükleriyle okuyanları sarıp sarmalar.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın üslubundan söz edilmemiştir?
A) I.       B) II.        C) III.           D) IV.         E) V.

7. Şiir kadar amacı kendisi olan başka bir edebî tür yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Şiirin kendine özgü kuralları vardır.
B) Bir şiirde anlatılanlar düzyazıyla ifade edilemez.
C) Şiir, birçok açıdan diğer edebî türlerden üstün bir sanattır.
D) Şiir, sanattan başka hiçbir kaygı gütmeden yazılması yönüyle diğer türlerden ayrılır.
E) Şiirde, düşüncelerin açıkça dile getirilmesi imkânsızdır.

8. Kelimelerin seçimine, kullanımına özen göstermeyen bir yazarın yazısı elbette ayakta kalamaz. Dahası, böyle birine yazar da denmez. İster öğretici boyutlu, düşünsel yazılar ister kurmaca yazılar yazsın yazar, okuyucunun ilgisini çekemez; yazarlığın temel özelliği olan kendine özgü söyleyiş biçimine ulaşamaz.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Evrensellik
B) Etkileyicilik
C) Üslup
D) Özgünlük
E) Kalıcılık

9. Pırıl pırıl bir ilkbahar sabahı… Uzun süren bir yolculuktan sonra dik yamaçlı vadileri, zirvelerinde bin bir güzelliği misafir eden dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, gürül gürül akan dereleriyle Karadeniz karşıladı bizi. Hiçbirimiz yıllardır böylesine bir renk armonisiyle karşılaşmamıştık. Burada göze hoş gelmeyen hiçbir şey yok. Her şey birbirine uyumlu, kuşlar, böcekler, ağaçlar, barış içinde. Ara sıra kesilip tekrar başlayan yağmurun altında bu eşsiz doğa parçasıyla baş başa kalmanın derin huzuru kapladı içimizi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yinelemelere yer verilmiştir.
B) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
C) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
D) Anlatıma duygular katılmıştır.
E) Düşünce örneklerle zenginleştirilmiştir.

10. Yönettiğim edebiyat dergilerinde beni en çok tedirgin eden sorunlardan biri, dergiye üniversitedeki akademisyenlerden gelen yazılardır. Çünkü bu kişilerden genellikle üniversitede öğrenilmiş, sonra da kalıplaşmış yöntemlerle yazılmış yazılar gelir. Çoğu üniversitenin edebiyat bölümlerinde bile incelmiş bir dil zevkine sahip akademisyenle karşılaşmak neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple sözünü ettiğim yazıların en önemli eksiklikleri, anlatımlarındaki sıradanlıktır. Bunun için dergiye yazı istediğim zaman aklıma akademisyenlerden önce edebiyatçılar gelir.
Bu parçaya göre yazarın çalıştığı dergiye akademisyenlerden yazı gelmesini istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akademisyenlerin dil eğitimine gereken önemi vermemesi
B) Akademisyenlerin dildeki gelişmeleri takip edememesi
C) Edebiyatçıların bir dergiye yazı yazmada daha başarılı olması
D) Üniversitedeki akademisyenlerin edebî açıdan yetersiz yazılar yazması
E) Üniversitelerde dil eğitimine yeterli zaman ayrılmaması

11. Bazen sanat dünyasına üstün yetenekli şairler gelir, ağırlıklarını koyar; arkasından kendi anlayışlarını herkese dayatmaya başlarlar. Onlardan önce yazılmış şiirler; eskimiş, günü geçmiş, çöpe atılası şeylerdir. Birileri, geleneği sürdürmeyi ya da kendi değişik yolunda ilerlemeyi yeğlerse: “Bugün şiir öyle yazılmıyor.” der. Oysa şiir herhangi bir anlayışa bağlı olmayan bir edebî türdür.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her dönemde şiir geleneğine karşı çıkan sanatçıların olduğu
B) Şairlerin, şiirlerini nasıl yazacağı konusunda yönlendirmenin yanlış olduğu
C) Geçmiş yıllarda yazılan başarılı şiirlerin günümüzde yoğun bir ilgi gördüğü
D) Şiir alanında ancak yetkin şairlerin yenilik yapabileceği
E) Şiirin, her dönemde öteki edebî türlerden üstünlüğünü koruduğu

11. Şiirle ilgili çok farklı görüşler var. Kimilerine göre şiir, yaşananların bir sonucudur. Tek bir mısra yazmak için farklı şehirleri, insanları görmüş olmak, hayvanları tanımak, kuşların nasıl uçtuğunu bilmek ve sabahları çiçeklerin açılırken nasıl titrediğini görmek gerekir. Bazılarına göre de ilham perisinin kanatlarına binenler, şiir sarayının zirvelerinde uçar. Ortaya çıkan harika ürünler karşısında şiirden anlayanlar kendilerinden geçer. Aslına bakarsanız şiir,ne sadece bir ilham işidir ne de sadece yaşanıp görülenlerin yansımasıdır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir, gözlemlerin ilhamla yoğrulmasından ortaya çıkar.
B) Şiirin kesin olarak belirlenmiş kabul edilen bir tanımı yoktur.
C) İlham sonucu ortaya çıkan şiirler, şiirden anlayanlara büyük zevk verir.
D) Yaşadıklarımızın ve gördüklerimizin sonucunda ortaya çıkan şiirler, hayal ürünü olanlardan daha niteliklidir.
E) Olağanüstü olayları ve güzel manzaraları dile getiren şairler, gerçek şiire ulaşmışlardır.

12. Bugün ticaret romanı ile sanat romanı, daha ilk bakışta göze çarpan ayrı nitelikler taşır niteliğe yavaş yavaş kavuşmaktadır. Yakın zamanlara kadar bütün romanlar sanat iddiasıyla yazılıyor, bunlar ancak yazarlarının kanatlarının gücü ölçüsünde yükselebiliyordu. Gücü yetmeyenler edebiyat katına erişemeden sönüp gidiyordu. Ayrıca bazı yayıncılar ise okuyucunun istediği romanın nitelikleri hakkında kendilerine göre bir ölçü belirlemişlerdi. Buna uyan romanların ise sanat değeri taşımamaları, hemen fark edilecek bir özelliktir.
Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Başarılı ve başarısız romanlar arasında ayrım yapılmamasından
B) Okuyucuların, sanat değeri olan eserlere ilgi göstermemesinden
C) Roman anlayışının eskiye göre çok değişmesinden
D) Yayıncıların, ticari kaygıyla niteliksiz eserleri ön plana çıkarmalarından
E) Yayınevlerinin genç sanatçıların eserlerini yayımlamamasından

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamirlerin türleri aynıdır?
A) Hafta sonu yapacağınız piknik içim kimin neleri getireceği belli mi?
B) Bunları bana daha önce anlatmalıydınız.
C) Adamlardan birkaçını daha önce buralarda görmüştüm.
D) Kimilerinin böyle şeyler yapabileceğini kim bilebilirdi?
E) Onların tadına baktıysan eğer bir daha bizim tatlımızdan yemezsin.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) Sanatçı, yalın diliyle okuyucuyu sarıveriyor.
B) Bu öykü anlatımıyla diğerlerinden bariz bir şekilde ayrılıyor.
C) Şairin tüm şiirlerini okuma fırsatın oldu mu?
D) Yayımladığı ilk romanıyla edebiyat dünyasına adım attı.
E) Şiir ne yazık ki günümüzde roman kadar ilgi görmüyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Hakkını her zaman arardı dayım.
B) Her yaz buralara gelirdi mavi gözlü adam.
C) Hâlinden hiç şikâyet etmezdi zavallı ihtiyar.
E) Yaptıklarından dolayı sana çok kırgınmış arkadaşın.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.D, 5.D, 6.C, 7.D, 8.A, 9.E, 10.D, 11.B, 12.D, 13.A, 14.E, 15.E,

Yazdır

Yazar hakkında

admin

10 yorumlar

  • Hocam denemeyi yarın çözeceğim ama soruları bir inceleyim dedim.Bu sefer gerçekten tam kıvamında zor bir deneme olmuş.Teşekkür ederim hocam:)

  • Hocam denemeyi çözdüm ve 16 soruda 13 doğru 3 yanlışım çıktı ve oturdum sinirimden ağladım.Yanlis olan sorularım 7,9ve 11.sorular.Denemeyi çözdükten sonra yanlışlarımi irdeledim.7.soruda A şıkkını işaretledim ve şiirin baska türlerle larsilastirimis.9.soruda ise A yi isaretledim ama şey kelimesinden yinelemeyi cikardim.11.soruda ise C yi isaretledim ama parçanın genelinde Siir anlayışının degismediginden bahsetmiş.Sizce nasil bir sonuç?Ayni zamanda en çok zevk alarak çözdüğüm denemeydi çünkü sorular zorlayiciydi ve daha çok lisans denemesinin gelmesini istiyorum ve böyle zorlayıcı olsun istiyorum.

Yorum yap