Testler

Divan Edebiyatı Test 20

DİVAN EDEBİYATI TEST 20

1.Divan şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Nazım birimi genellikle beyittir.

B) İslamiyet etkisiyle edebiyatımıza girmiştir.
C) Şiirlerin başlığı olmadığı için şiirler biçim ya da redifleriyle adlandırılmıştır.
D) Kaside, gazel, semai, taşlama, ağıt, mesnevi gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
E) Anadolu sahasında ortaya çıkmış Tanzimat’a kadar etkisini devam ettirmiştir.

2.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için söylenemez?
A) Medrese kültürüyle yetişen aydınların oluşturduğu yüksek zümre edebiyatıdır.
B) Duygu ve düşüncelerin anlatımında kalıplaşmış sözlere yer verilmiştir.
C) En önemli dayanakları İslam kültürü, din ve tasavvuftur.
D) İlk örneklerini Hoca Ahmet Yesevi on ikinci yüzyılda vermiştir.
E) Şairler, şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladığı için bu edebiyata divan edebiyatı denmiştir.

3.Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatındaki ilklerle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
B) Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n Nefais adlı eseri ilk tezkiredir.
C) İlk bibliyografya Katip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun eseridir.
D) Sebk-i Hindi akımının ilk temsilcisi Sehi Bey’dir.
E) Mevlit yazma çığırını ilk olarak Süleyman Çelebi, Vesiletü’n Necat adlı eseriyle başlatmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde divan nesri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Sade nesir örneklerinde didaktik amaç ağır basar.
B) Arapça ve Farsçadan alınan “ki, ve” gibi bağlaçlar çok fazla kullanılmıştır.
C) Söz sanatlarına ve mecazlı anlatımlara uzak durulmuştur.
D) Noktalama işaretlerine yer verilmemiştir.
E) İnşa, münşi, nasir bu konudaki terimler içinde yer alır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Bir şairin başka bir şairin şiiriyle aynı ölçüde yazdığı şiirine nazire denir.
B) Mazmun, bazı kavram ve düşüncelerin ifadesi için kullanılan klişe sözlerdir.
C) Miratü’l Memalik, Seydi Ali Reis’in Hindistan’dan İstanbul’a yaptığı macera dolu dönüş yolculuğunun anlatıldığı kitabıdır.
D) Seyahatname, Evliya Çelebi’nin Türk Çağatay nesrinin en başarılı ilk anı kitabı sayılır.
E) Garipname, Âşık Paşa’nın halk tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı mesnevidir.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Kıta iki beyitten oluşan bir nazım biçimidir.
B) Terkibibentte bent sayısı 5-12 arasında değişir.
C) Vasıta beyti terkibibentte her bentten sonra değişmez.
D) Şarkılarda üçüncü dizeler önemlidir bu dizelere miyan adı verilir.
E) Tuyuğ, Türklere ait olan, tek dörtlükten oluşan nazım şeklidir.

Edebiyatsultani.com

7. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Divan şiirinde, İstanbul şivesine ve İstanbul yaşantısına yer verme amacı güden akım mahallileşme akımıdır.

B) Divan şiirinde, açık ve düz söyleyişi bırakıp kapalı ve güç söyleyişi amaçlayan akım Sebk-i Hindi akımıdır.
C) Mesneviler olay çevresinde gelişen metinler arasında yer alan manzum türlerdendir.
D) Divan şiirinde, Türkçe ifadeleri kullanarak şiirler ortaya konabileceğini göstermek isteyen akım, Türki-i Basit akımıdır.
E) Rubai ve Tuyuğ arasındaki farklardan biri de uyaklanış biçimidir.

8. Divan edebiyatı sanatçıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Âşık Paşa, 14.yüzyıl şairlerindendir.
B) Şeyhi, 16.yüzyılda yaşamış, Hüsn ü Aşk mesnevisini Kanuni’ye sunmuştur.
C) Fuzuli, Bağdat, Kerbela civarında yaşamıştır.
D) Nabi, hikemi şiir çığırını açmıştır.
E) Sultan Veled, İbtidaname, İntihaname, Rebabname adlı eserleri yazmıştır.

9. Aşağıdaki ayraç içinde verilen terimlerden hangisi birlikte verildiği açıklamaya uygun değildir?
A) Gazellerde şairin adının geçtiği beyit (mahlas)
B) Bir gazelin en güzel beyti ( şah beyit)
C) Gazel ve kasidelerde ilk beyit (makta)
D) Gazelde matladan sonraki beyit (hüsnümatla)
E) Uyaklı beyit (murassa)

10.
I. Kasidelerde methiye bölümlerine geçiş sağlayan beyit

II. Kısa okunması gereken heceyi vezin gereği uzun okuma
III. Halk edebiyatındaki maniye benzeyen, aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan nazım biçimi
IV. Sanatçıların hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi veren eserler
V. Başka sanatçıyı taklit ederek aynı ölçü ve uyakla şiir yazması
Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Zihaf B) Girizgah     C) Tuyuğ    D) Nazire    E) Tezkire

11.Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13.-19.yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: sanatta kurallara bağlı kalmak (I), öncelikle yazı dilinden yararlanmak (II), halk tabakasına seslenmek (III), belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak (IV) , anlatımı sanatlı ve yabancı dillerin söz cümlesiyle süslemek (V).
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?
A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen açıklamayla ayraç içindeki terim uyuşmamaktadır?
A) Bir tarikat şeyhinin veya tasavvuf büyüğünün hayatını ve kerametlerini anlatır. (velayetname)
B) İnsanın yaratılış sürecinin ve gelişim evrelerinin anlatıldığı eserlerdir. (vücutname)
C) Padişahların, vezirlerin ya da ünlü komutanların savaşlarını, akınlarını anlatan edebi türdür. (gazavatname)
D) Yurt dışına gönderilen elçilerin gittikleri yerin durumuna ve özelliklerine ilişkin izlenimlerini anlatan eserlerdir. (sefaretname)
E) Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi eserlerin adıdır. (vakayiname)

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.D, 4.C, 5.D, 6.C, 7.E, 8.B, 9.C, 10.A, 11.C, 12.E

divan edebiyati test 20 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap