Testler

Edebiyat Tarama Testi 15

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 15

1.Yüreğim seninle yaylalar kadar serin
   Ne bir çizgi, ne bir nokta gam
   Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam
   Sen dolsan yeter
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral şiir
B) Didaktik şiir
C) Epik şiir
D) Dramatik şiir
E) Lirik şiir

2. Komedi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konusunu hayatın içindeki olaylardan alması
B) Birbirini takip eden diyalog ve koro bölümlerinden oluşması
C) Hayatın gülünç yönlerini yansıtması
D) Üç birlik kuralın uyma zorunluluğunun olmaması
E) Her kesimden kişilere yer vermesi

3. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A) Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür.
B) Masal anlatıcıları aralarda halk âşıklarına ait şiirleri saz eşliğinde söyler.
C) Olaylar tamamen hayal ürünüdür, ayrıca yer ve zaman belli değildir.
D) Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.
E) Eğiticilik esastır ve genellikle evrensel konular işlenir.

4. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılara … denir. Bunlarda amaç, o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Anlatılan kişinin hayatı, eserleri, kişiliği, görüşleri, devri ve çevresi dikkate alınarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu tür eserlere … denirdi. Yazar, eğer kendi hayatını anlatmışsa bu tür yazılar o zaman … adını alır. Bu durumda sanatçı, kendisiyle beraber aile büyüklerinden çevreden, aile içi durumlarından da söz eder.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) anı-şehrengiz-hatıra
B) biyografi-tezkire-otobiyografi
C) otobiyografi-biyografi-anı
D) tezkire-hatıra-monografi
E) biyografi-otobiyografi-tezkire

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?
A) Dedim dilber lebin şeker bal olmuş
     Dedi bugün bana başka hâl olmuş

B) Gittiğin yer boran olsun kış olsun
      Bastığın yer demir olsun taş olsun

C) Eski sözlerinde yarim durursa
     Gözlerimin yaşı bir gün kurursa

D) Bak işte boşalmış perde, yağmur bu,
     Rüzgar çıktı, düşünsene, fırtına, dolu

E) Ah çekip ağlarım bilmezsin sen
     Akan gözyaşımı silmezsin sen

6.Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden
    Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Teşbih sanatı vardır.
C) Düz uyak örgüsüyle yazılmıştır.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) Ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ölçü gereği kısa bir heceyi uzun okumaya imale denir.
B) Sessizle biten bir sözcükten sonra sesli ile başlayan sözcük gelirse med yapılır.
C) Uzun bir heceyi ölçü gereği kısa okumaya zihaf denir.
D) Halk şiirinde bekleme yerlerini göstermeye durak denir.
E) Sessizle biten hecelere kapalı hece denir.

8. İki kapılı bir handa 
     Gidiyorum gündüz gece
Bu dizelerde geçen “han” sözüyle aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Tezat
B) İstiare
C) Telmih
D) Tevriye
E) Cinas

9. İlhan’ın küçük oğlu Kıyan ve eşi, yeğeni Nüküz ile eşi düşmanlardan kaçıp etrafı dağlarla çevrili bir yere sığındılar. Zamanla orada çoğaldılar, bulundukları yere sığmaz oldular. Bir demirci, dağın demir kısmını eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İlhan’ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler, atalarının intikamını aldılar.
Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç
B) Türeyiş
C) Ergenekon
D) Yaradılış
E) Alp Er Tunga

10. Recaizade Mahmut Ekrem’in akıl hocalığını yaptığı bir kısım gençler bir derginin etrafında toplanarak bu edebi akımı başlatmış oldular. Türk edebiyatına yenilikler getirmeyi amaçladılar. Yaşadıkları siyasi dönem, onların gerçekten kaçmalarına, günlük yaşayışla ilgilenmelerine neden olmuştur. Solgun çiçeklerden, düşen sarı yapraklardan söz eden ve kadın denince bunun bile veremlisinin makbul sayıldığı bu dönemin özelliği, onların özel hayatlarına girmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fecr-i Ati
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Servet-i Fünun
D) Milli Edebiyat
E) Yedi Meşaleciler

11. Sanatçı kişiliğini, Balkanlar’da bulunduğu süre içinde iyice geliştirmiştir. Selanik ve İstanbul’da çıkan çeşitli dergilerde takma isimle şiir, hikaye ve yazıları yayımlanmıştır. Yeni Lisan hareketinin başlamasında çok büyük etkisi olmuştur. Onun asıl ününü sağlayan hikayeciliğidir. Diyet, Yüksek Ökçeler, Kaşağı gibi öyküleri günümüzde de ilgiyle okunmaktadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Ziya Gökalp
D) Refik Halit Karay
E) Ali Canip Yöntem

12. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanında, hasta bir gencin sıkıntı dolu yaşamını dile getirir.
B) Hecenin beş şairinden olan Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde milliyetçilik duygusu ön plandadır.
C) Türk edebiyatında ilk yerli tiyatro eseri kabul edilen Şair Evlenmesinde görücü usulü evlilik eleştirilir.
D) Sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak bilinen Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul yaşamını romanlarında yansıtmıştır.
E) Tevfik Fikret, Türk şiirinde nazmı nesre ustaca yaklaştıran şairlerdendir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın bir eseri değildir?
A) Gülnihal
B) Sardanapal
C) Finten
D) Nesteren
E) Baladan Bir Ses

14. Gazelle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aşk, kadın, doğa güzellikleri konusunu işler.
B) İlk beytine matla, son beytine makta adı verilir.
C) Uyak düzeni aa, ba, ca… şeklindedir.
D) Konu bütünlüğü bulunan gazellere beytül gazel adı verilir.
E) Şairin mahlasının geçtiği beyte taç beyit denir.

15. Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan edebiyat akımıdır. Bu akımın temel ögeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, evrensellik, idealizm, güzellik olarak açıklanabilir. Moliere, Racine bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bu akıma bağlı sanatçılar, daha çok, tiyatroda etkinlik göstermiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Klasisisizm
D) Sembolizm
E) Naturalizm

16. Halk şiirinde “b, p, m” gibi dudak ünsüzleri kullanılmadan söylenen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazire
B) Nazım
C) Güldeste
D) Lebdeğmez
E) Asonans

17. …, yazın yaşamına İkinci Dünya Savaşı yıllarında şiirle başlar. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanır. İlk çıkardığı şiir kitabının adı Kızılçullu Yolu’dur. Şiirin yanında öykü, roman ve tiyatro türlerinde eserler verir. Değişik Gözle adlı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı’nı kazanır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla Ege Bölgesi’ndeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işler. Tütün Zamanı önemli romanlarındandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir
B) Tarık Buğra
C) Orhan Kemal
D) Peyami Safa
E) Necati Cumalı

18. Aşağıda verilen eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?
A) Devlet Ana-Kemal Tahir
B) Kadınlar Tekkesi-Refik Halit Karay
C) Bize Göre-Ahmet Rasim
D) Kırık Hayatlar-Halit Ziya Uşaklıgil
E) Eylül-Mehmet Rauf

19. Yakup Kadri’nin 2.Meşrutiyet dönemini anlattığı romanıdır. 1908’den sonra İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkalarının çekişmelerini röportaj biçiminde verir. Roman, Osmanlı’nın sona erme döneminin toplumsal ve siyasal durumuyla basın yaşamının önemli olaylarını anlatır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Kiralık Konak
C) Hüküm Gecesi
D) Nur Baba
E) Sodom ve Gomore

20. Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden biri değildir?
A) Asım
B) Gölgeler
C) Hatıralar
D) Hakkın Sesleri
E) Süleymaniye’de Bayram Sabahı

21. Huzur ellerinin güzelliğidir
      Gözlerin karşımda mutluluk denizi
      Her sabah soframızda ekmeğimizi
      Sel bölsen yeter
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşbih
B) Tariz
C) İntak
D) Tevriye
E) Kinaye

22.Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa’yı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Eserlerinde sürrealizmin izleri görülür.
B) Hem romancı hem şair olarak ün kazanmışlardır.
C) Kimi romanlarını takma adla yazmışlardır.
D) Romanlarından psikolojik tahlillere önem vermişlerdir.
E) Sanatçılıkları yanında büyükelçi olarak da yurt dışında önemli görevler üstlenmişlerdir.

23. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı. Şiirlerinde mağara devri insanlarından günümüz insanlarına dek insanın, iç ve dış dünyasını benzersiz anlatımıyla işledi. İlk eserinden başlayarak Türk şiirine yepyeni bir anlam, kavrayış ve ses getirmiştir. Şiirimizin en verimli sanatçısıdır, şiirini sürekli olarak yenileyen özelliği ile Türk şiirinin ses bayrağı nitelemesine değer görüldü. İlk kitabı Havaya Çizilen Dünya’dan sonra Çocuk ve Allah adlı şiir kitabını yayımladı.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Cahit Külebi
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Kemalettin Kamu
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Attila İlhan

24. Öğretici şiirleriyle tanınan Divan şairidir. İyi bir eğitim alan şair, devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Osmanlı’nın duraklama devrinde yaşamış, dönemindeki toplumsal bozulmaları şiirinde işlemiştir. Ona göre şiir, hayatın, karşılaşılan sorunların ve günlük yaşamın içinde olmalı; hayattan, insandan ve insani konulardan soyutlanmamalıdır. Bu sebeple şiirleri yaşamdan beslenen, çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatte bulunan bir yapıdadır. Eserlerinde yalın ve süssüz bir dil kullanmıştır. Divanının yanı sıra Hayriye, Hayrabat adlı eserleri vardır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
B) Fuzuli
C) Baki
D) Nabi
E) Neşati

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.C, 4.B, 5.D, 6.E, 7.B, 8.B, 9.C, 10.C, 11.A, 12.B, 13.A, 14.D, 15.C, 16.B, 17.E, 18.C, 19.C, 20.E, 21.A, 22.D, 23.B, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap