Testler

Edebiyat Tarama Testi 14

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 14

1.Aşağıdakilerden hangisi dramın özellikleri arasında yer almaz?
A) Konusunu günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden alabilir.
B) Üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlıdır.
C) Kahramanlar hem soylulardan hem sıradan insanlar arasından seçilir.
D) Şiir ve düzyazı iç içedir.
E) Hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda iç içe bulunur.

2. Aşağıdaki dizelerden hangisi satirik şiirden alınmış olabilir?
A) Beni destan ettin dilden dillere
Susuz ceylan gibi attın göllere

B) İki söz bellemiş usta olam deyi
Kamiller önünde şiir beğenmez

C) Bir han köşesinde kalmışım hasta
Gözlerim kapalı kulağım seste

D) Şu karşıdan gelen dilber
Boyu selvi dala benzer

E) Bir zamanda bu dağları gezmeli
Her güzelin bir ismini yazmalı

3. Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel
Gel bizim olsun serçelerin neşesi
Gel seninle kırlara açılalım gel
Neler vadetmiyor akar suyun sesi
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşama sevinci dile getirilmiştir.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Lirik bir söyleyiş vardır.
D) Çapraz uyak düzeni vardır.
E) Redif kullanılmamıştır.

4. Divan şiirinde ölen birinin ardından duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla yazılan kasidelere verilen isimdir. Lirik bir anlatımın egemen olduğu şiirler genellikle terkib-i bend biçiminde yazılır. Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra yazdığı şiir, bu türün en güzel örneklerindendir. Ayrıca savaşlarda kaybedilen yerler için yazılanlar da vardır.
Bu parçada sözü edilen Divan şiiri nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mersiye
B) Methiye
C) Fahriye
D) Münacaat
E) Murabba

5. Aşağıdakilerden hangisinde Ziya Gökalp’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirleyerek Milli Edebiyat’ın düşünce bazında temellerini oluşturmuştur.
B) Şiirleriyle Beş Hececiler’i derinden etkilemiş ve bu grup içinde yer almıştır.
C) Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiş ve eserlerinde Türkçülüğü işlemiştir.
D) Dilimizden, Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların atılması gerektiğini savunmuştur.
E) Şiirdeki milli ölçümüzün hece ölçüsü olduğunu söylemiş ve şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

6.Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’a  ait değildir?
A) Tarık
B) Finten
C) Nesteren
D) Eylül
E) Makber

7.Garip akımının şiiri yozlaştırması sonucu şiir deyince yalnız küçük olayların, basit bir dille anlatılması akla gelir olmuş, basitlik, şiirin ölçüsü olmuştur. Dergi sayfalarını Garip akımının sıradan kopyaları doldurmuştur. İşte bu ortamda ortaya çıkan şiir akımı, Garip’in tam tersi bir noktadan yola çıkar. Söyleyişteki rahatlığın yerine şiir dilini zorlamayı, anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı getirir. Bu akımda Halk şiirine sırt çevrilir. Öte yandan dize anlayışına, sözcüklerle oynamaya yönelinerek eski şiirle zayıf da olsa bağlantı kurulur. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan bu akımın belli başlı şairleridir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Edebiyat
B) Fecr-i Ati
C) İkinci Yeni
D) Yedi Meşaleciler
E) Beş Hececiler

8. Ağlamışsın gözlerinin yaşına
Uğramışsın zemherinin kışına
Alıcı kuş ile senin işin ne
Ondan yaman olur haliniz ördek
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
B) Koşma tipi kafiye örgüsü kullanılmıştır.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) İkinci dize 4+4+3 duraklıdır.
E) Bir semaiden alınmıştır.

9. Duygulu şiirler ve memleket şiirleri ile tanınan şair, şiirlerinde Anadolu halk motiflerini işlemiş, hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir. Modern şiir anlayışında, aşık tarzı söyleyişe yönelmiştir. Şiirlerinde duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havası vardır. Ayrıca Halk edebiyatı üzerine önemli araştırmalara imza atan şair, edebiyatımıza Aşık Veysel’i kazandırmıştır. Yazdığı şiirlerin hepsi Şiirler adı altında bir araya toplanmıştır. Koçyiğit Köroğlu ve Kösebaşı, tiyatro türünde yazdığı kitaplarıdır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Emin Yurdakul

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi döneme ait Türk destanlarından biri değildir?
A) Ergenekon
B) Yaratılış
C) Türeyiş
D) Bozkurt
E) Manas

11. Sonunda bir ahlak dersi vermek amacıyla kaleme alınan, konusu bitkiler, hayvanlar veya cansız varlıklar arasında geçtiği düşünülen ve genellikle manzum olan yazınsal ürünlerdir. Kişilerin veya toplumun aksayan yönleri bu şekilde düzeltilmeye çalışılır. Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılarak anlatıma canlılık ve güzellik katılır. Olayın sonunda kıssadan hisse alınabilecek bir dersin verilmesi ve manzum olması onu masaldan ayıran özelliklerin başında gelir. La Fontaine bu türün başarılı örneklerini ortaya koymuştur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Hikaye
C) Fabl
D) Destan
E) Roman

12. Kara gözler, kara gözler
Kararmış kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Cinas
B) Hüsnü Talil
C) Tezat
D) Tevriye
E) Telmih

13. 17.yüzyılın ortalarına Fransa’da ortaya çıkmış, akla ve sağduyuya değer veren bir edebiyat akımıdır. Bu akımda insandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır. Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alır. Kahramanları seçkin kişilerdir. Önemli olan, konu değil konunun işleniş biçimidir. Dil ve anlatım kusursuz biç şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur. Bu akımda sanatçılar, sanat için sanat görüşünü savunurlar. Sanatçı, eserde kendini gizler.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm
B) Naturalizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Klasisizm

14. Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş olan şairin hocaları arasında Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem gibi seçkin isimler vardır. Malumat gazetesinin kurucuları arasında yer almış, Edebiyat-ı Cedide akımını destekleyen Servet-i Fünun dergisi yazarları arasına katılmış ve bu grubun önemli isimlerinden birisi olmuştur. Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazan şair, çocuklara seslendiği Şermin adlı kitabını hece ölçüsü ile yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Namık Kemal
C) Cenap Şahabettin
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Rauf

15. İslamiyet öncesi sözlü edebiyatta sagu denilen şiirin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Ağıt
C) Taşlama
D) Destan
E) Türkü

16. Rus aristokrasisinden iyi yetiştirilmiş, ince, kültürlü bir kızın Moskova’ya giderek yakışıklı bir genç olan Kont Aleksey Vronski ile tanışması ve onunla yaşadığı yasak aşk ekseninde yarattığı ve bu kızın adını verdiği eserinde Tolstoy, mutlu aşk ve evlilik arasındaki karşıtlığı kurarken aynı zamanda 1861-1905 arasındaki Rus tarihini de aktarmaktadır. Yazılışından bu yana 125 yıl geçmesine rağmen eskimeyen ve güncelliğini ve değerini hâlâ koruyarak klasikleşen yapıt Lev Tolstoy’un dünyanın en büyük romancılarından biri sayılmasında Savaş ve Barış’la birlikte en önemli etkendir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anna Karenina
B) Yüzabaşının Kızı
C) Notre Dame’ın Kamburu
D) Ana
E) Madam Bovary

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Peyami Safa şiir türünde yapıt vermemiştir.
B) Nurullah Ataç eleştiri yazılarıyla döneminde hayli etkili olmuştur.
C) Orhan Kemal İnce Memed romanında köy yaşamını işlemiştir.
D) Sabahattin Ali’nin Hasan Boğuldu öyküsü, Kaz dağlarında geçen bir olay üzerine kuruludur.
E) Attila İlhan, Cebbaroğlu Mehemmmet adlı şiiriyle ödül almıştır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide sanatçılarından biri değildir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Rauf

19. Aşağıdakilerden hangisinde Ahmet Haşim’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Şiirin anlaşılmak için yazılmayacağı görüşündedir.
B) Şiirde musikiye önem vermiştir.
C) İçe dönük bir kişiliği olduğu için bireysel temalarda şiirler yazmıştır.
D) Şiir dışındaki türlerde eser vermemiştir.
E) Şiirlerinde süslü ve sanatlı bir dil kullanmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Çoğunlukla yarım uyak kullanmaları
B) Nazım birimi olarak daha çok beyiti kullanmaları
C) Yalın ve anlaşılır bir Türkçe kullanmaları
D) Şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmaları
E) Bireysel konuların yanı sıra bazı sosyal olayları ele almaları

21. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatı için söylenemez?
A) Edebiyatımızda beyanname yayımlayan ilk topluluktur.
B) Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Refik Halit, Fuat Köprülü ve Hamdullah Suphi tarafından oluşturulmuştur.
C) Batı’yı günü gününe takip etmek ve edebi çalışmalarına Batı’daki gelişmeler ışığında yön vermek amaçlanmıştır.
D) Servet-i Fünun’dan farklı olarak kurulduğunu söyleseler de onların devamı olmaktan kurtulamamışlardır.
E) Edebiyat ve fikir konularında halkı eğitmek için sık sık konferanslar verilmiştir.

22. Aşağıdaki sanatçı-eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hüseyin Cahit Yalçın-Nadide-roman
B) Tevfik Fikret-Şermin-şiir
C) Mehmet Rauf-Siyah İnciler-oyun
D) Ahmet Haşim-Bize Göre-deneme
E) Halit Ziya Uşaklıgil-Saray ve Ötesi-anı

23. Ahmet Cemil, Mülkiye’de okuduğu sırada babasını kaybeder. Ailesini geçindirmek ona kaldığından okulu bırakır. Evin geçimini sağlayabilmek için kitap çevirileri yapar, özel dersler verir. Ayrıca büyük ümitler bağladığı eserini tamamlamaya çalışır. Bu eseriyle birlikte hayallere dalar. Eseri yayımlanınca daha iyi bir yaşama kavuşacak, okul arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia ile evlenecektir. Ama işler Ahmet Cemil’in istediği gibi gitmez. Lamia, başkasıyla nişanlanmıştır, yayımlanan eseri de umduğu ilgiyi görmez. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Ahmet Cemil, annesiyle birlikte İstanbul’dan ayrılır. Aslında bu roman, Servet-i Fünun gençliğini yansıtması bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferda-yı Garam
B) Araba Sevdası
C) Genç Kız Kalbi
D) Mai ve Siyah
E) Aşk-ı Memnu

24.Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair onun araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. En önemli eserleri şunlardır: Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Halide Nusret Zorlutuna

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.E, 4.A, 5.B, 6.D, 7.C, 8.E, 9.A, 10.E, 11.C, 12.A, 13.E, 14.D, 15.B, 16.A, 17.C, 18.A, 19.D, 20.B, 21.E, 22.C, 23.D, 24.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap