EKPSS DENEME SINAVLARI Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 20

(I) Şair, yaşamının anlamına doyurucu bir yanıt arama peşinde sürekli geziyor. (II) Yaşamın akışına bilinçlice ayak uydurma yolunda hep ben merkezci yolculuklara çıkıyor. (III) Yaşamın salt aydınlık yönlerini değil, öteki karanlık yönlerini de anlatmak istiyor. (IV) Yaşamın burgaçlarında çarpıla çarpıla derinliklerin gizini yakalamaya çalışıyor. (V) Yaşamın günlük hayatın içinde yer alan sorunlarından söz ediyor.
1. ve 2.soru yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşüncelere yer verilmemiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. (I) Güzel sanatlardaki her akım, güzel sanatların bir kolu olan edebiyatı, dolayısıyla şiiri de etkilemiştir. (II) Böylece akımlara paralel olarak klasik şiir, romantik şiir, parnasyen şiir, sembolik şiir, sürrealist şiir gibi süreçleri yaşanmıştır. (III) Şiir; ölçülü, uyaklı, özel dizilişli dizelerden oluşan sanat eseridir. (IV) Bu akımların etkisi şiirlere farklılık, yenilik olarak yansımıştır. (V) Ortaya çıkan her yeni akımla birlikte şiirde de büyük değişiklikler olmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. (I) Gençlerin temel sorunu toplumu değiştirmek değil, kendini topluma kabul ettirmek, o toplumun içine girmektir. (II) Kabul edilmek, onaylanmak ve beğenilmek için gençlerin duyduğu arzu güçlüdür. (III) Bu arzu o kadar güçlüdür ki bu, gençlerin en büyük tutsaklığıdır aynı zamanda. (IV) Tutsak olan kişi özgür düşünemez, özgürlüğü anlayamaz. (V) Böylece bir tutsaklık altında gençlerin, kendini olduğu gibi ortaya koyabilme özgürlüğüne sahip olduklarını nasıl söyleyebiliriz?
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

5. Bu sanatçının romanlarında sözcük dağarı oldukça geniş. Sanatçı, Türkçenin kendine özgü ahengini dışa vurmada oldukça başarılı. Okurken kısmen abartılı tasvirleri, özellikle kahramanlarının iç dünyasıyla ilgili anlatımları, yansıttığı âlemi görsel zenginlikle anlatışı, okura tatlı anlar yaşatıyor. Yazar, kimi olay ve tabloların anlatımında okuru, gerçek olandan daha gerçek bir dünya ile karşı karşıya getiriyor romanlarında.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dili başarılı bir şekilde kullandığı
B) Yazılarında görselliğin ön plana çıktığı
C) Romanlarında düşsel ögelerin ağırlıkta olduğu
D) Betimlemelerinde yer yer abartıya düştüğü
E) Romanlarında psikolojik tahliller yaptığı

6. Ben, özellikle bildiğimi, tanıdığımı, biraz da yaşadığımı yazarım. . . . Serüvenler, onların serüvenleridir. Abartılmış, şişirilmiş, olağanüstü oluşların, görünümlerin, olayların hikâyeye sadece gelip geçici kazançlar sağladığını bilirim. Bu yüzden kurmacadan uzak dururum hep.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Bu yüzden kahramanlarım, içinde yaşadığım toplumun insanlarıdır.
B) Yaşamadığı şeyleri yazan yazarlara hayret ederim.
C) Her yazar geleceğe kalmak için çaba harcar.
D) Serüvene dayalı öykülerin daha çok tutulduğunu bilirim.
E) Yazarın bilmediği, tanımadığı hatta yaşamadığı olayları anlatması çok yanlış.

7. Bu sanatçının şiirindeki doğruluğu ve güzelliği, onun içtenlikli ve gerçekçi tutumu sağlıyor. Onun şiirleri, insanımızın düşünce dünyasını zenginleştiriyor, ona yeni şeyler duyma, algılama olanakları kazandırıyor. Kırk yıllık şiir yaşamında, şiirimizdeki gelişmeleri de yakından takip eden sanatçı, yazınımızda yalın söyleyişi, içtenliği ve Türk şiirine getirdiği yeniliklerle anılacaktır. Bütün bu birikimler, onun bir bayrak yarışçısı gibi şiirimizi bir yerden alıp bir yere getirmesinde etkili olmuştur. Türk şiiri de ona çok şey borçludur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Türk şiirine yeni açılımlar getirdiğine
B) Genç şairlere rehberlik yaptığına
C) Okurun düşünce evrenini zenginleştirdiğine
D) Şiirlerinde samimi bir söyleyişin olduğuna
E) Türk şiirindeki gelişmeleri yakından takip ettiğine

8. I. Bireysel sıkıntılarına toplumsal bir hava katarak anlatan sanatçıların eserleri, toplumun geniş kesimleri tarafından okunur.

II. Halkın sorunlarına uzak kalmayı yeğleyen bir sanatçının eserleri, toplum tarafından fazla ilgi görmez.
III. Kişisel sorunlarını halkın sorunlarına dönüştürerek anlatmayı başaran yazarların eserlerini birçok insan beğenir.
IV. Bireysel sorunlarını hiç çekinmeden anlatan sanatçıların eserleri, toplumun beğenisini kazanır.
V. Kişisel bunalımlarını topluma mal etmeye çalışan bir sanatçının eserleri uzun ömürlü olamaz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

9. Yazar, gençlik dönemi hatıralarından oluşan bu kitabını yazalı bayağı olmuş fakat bugüne kadar yayımlamamış. Bundan hem kitabı yayımlayacak bir yayınevi bulamaması hem de hatıraları üzerinde biraz daha renklendirme yapmak istemesi etkili olmuş.

Bu parçada geçen “hatıraları üzerinde biraz daha renklendirme yapmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşadığı olumsuzlukların etkisinden bir türlü kurtulamamak
B) Yaşadıklarını herkesin anlayabileceği bir dille anlatmak
C) Güzel hatıralarını yıllar sonra yeniden yaşamanın tadına varmak
D) Geçmişte yaşadıklarını güzelleştirerek anlatmak
E) Geçmişin güzelliklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışmak

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir?

A) Yazarın beşinci deneme kitabı olan bu eser, geçen hafta bir yayınevi tarafından ilan edilen en çok okunanlar listesinin ikinci sırasında yer aldı.
B) Yazar, bir eserin etkileyiciliği ölçüsünde kalıcı olduğunun farkında olduğu için bu eserinde çarpıcı konuları sıra dışı bir dille anlatmış.
C) Ünü yurt dışına yayılan bu romancımız, ele aldığı konuyu derinlemesine irdelerken sıcak diliyle okuru sarıp sarmalamayı çok iyi biliyor.
D) Günlük yazılarında, ülkemizdeki can alıcı sorunları bir aydın sorumluluğuyla ele alan başarılı bir gazeteciydi.
E) Yazar son öyküsünde, yıllardan beri süregelen ve yürekleri yakan toplumsal bir yarayı ustaca anlatmış.

11. Elindeki küreğin sapına dayanarak bir elini yanağına koydu, öbür eliyle alnındaki teri sildi. Sonra gri mavi gözleriyle uzakları seyre daldı bir süre. Rüzgârın ağaç dalları arasında gezinen hışırtısına karışan arı vızıltılarını dinledi. Ardından yine o dingin ama inançlı yüz ifadesiyle elindeki kürekle limon fidanlarına giden su yolunu açtı yavaş yavaş. Fidanlar, köklerine su ulaştıkça adeta gülümsüyordu.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşitsel ögelerden yararlanılmıştır.
B) İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.
C) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.
D) Karşılaştırmalı bir yol izlenmiştir.
E) Kişisel kanılar belirtilmiştir.

12. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı

       Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Çekimli fiil
B) Zarf
C) Birleşik isim
D) Zamir
E) Adlaşmış sıfat

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanatçıya, katılımcılar tarafından konuyla ilgili sorular yöneltildi.
B) Konuşmacının esprili cevapları salondaki gergin havayı iyice yumuşattı.
C) Kitaplarına adını yazıp imzaladıktan sonra okuyuculara hediye ediyordu.
D) Sanatçı, okuma konusuna gösterilen ilgiden son derece memnundu.
E) Yazarın son kitabının imza günü hayli renkli geçmiş.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem kullanılmıştır?

A) Sende bir ihtiyaç olunca keder
Koyarsın ilk önce beni azaba
B) Boşuna şarkısını söylüyor şimdi her kuş
Şimdi rüzgâr bahçede dolaşıyor boş yere
C) Anladım, aşkın izi suda çizgiyle birmiş
Onları duymamışım şu kök kadar derinden
D) Severim nerde olsa sularla dertleşmeyi
Pınara dert anlatır, söyletirim çeşmeyi
E) Bir su başında geçsin, günüm gecem
Sularla konuşmayı ban öğretti Kerem

15. Edebiyat, duygu ve düşünceleri günlük dilden daha kuvvetli ve daha güzel bir şekilde ifade eder.

Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üstünlük belirteci kullanılmıştır.
B) “Kuvvetli” sözcüğü türemiştir.
C) Yüklemi yapıca birleşik bir fiildir.
D) Birleşik yapılı bir cümledir.
E) Yapım ve çekim eki almış sözcük vardır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.C, 4.D, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.D, 10.A, 11.D, 12.D, 13.C, 14.C, 15.D

ekpss ortaogretim turkce deneme sinavi 20 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

Yorum yap