Testler

İletişim Test 1

İLETİŞİM TEST 1

1.İnsanların iletişimde kullandığı en gelişmiş araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müzik
B) Dil
C) Rakamlar
D) Resim
E) İşaret dili

2. Babası, Selim’e: “Ödevlerini yaptın mı?” diye sordu. Selim, bu soru karşısında sessiz kaldı.
Yukarıda aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi yoktur?
A) Alıcı
B) İleti
C) Dönüt
D) Kanal
E) Gönderici

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlük – dil göstergesi
B) Deprem – sosyal gösterge
C) Yağmur – doğal gösterge
D) El öpme – sosyal gösterge
E) Yardımlaşma – sosyal gösterge

4. Bir sözcüğün anlamı, o sözcüğün kullanıldığı cümleye göre değişir. Örneğin “taşımak” sözcüğü, “Hastayı yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı.” cümlesinde “bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek” anlamına gelirken “İçinde bir suçluluk duygusu taşıyordu.” cümlesinde “duymak, hissetmek” anlamına gelmiştir. İşte bu durum, . . . ile ilgilidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bağlam
B) dönüt
C) gösterge
D) simge
E) bağdaşıklık

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) Herhangi bir iletiyi iletişim kurduğu kişi ya da kişilere iletene kaynak denir.
B) İletişime katılan ögelerin meydana getirdiği ortama bağlam denir.
C) Resim, trafik işareti, el öpmesi, selamlaşma vs. göstergeler doğal göstergelerdir.
D) Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve isteğe ileti denir.
E) Duygu ve düşüncelerin, çeşitli bilgilerin aktarıldığı kişi ya da topluluğa alıcı denir.

6. Kendisi dışında bir başka şeyi gösteren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya . . . adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kanal
B) şifre
C) bağlam
D) gösterge
E) gönderici

7. I. Alıcı: Düşünceyi alan ve bu düşünceyi yorumlayandır.
II. İleti: Gönderenden alıcıya iletilen düşünce ya da istektir.
III. Gönderici: Duygu, istek, bilgi vb. şeylerden oluşan mesajı ileten kişi ya da kişilerdir.
IV. Kanal: Alıcının göndericiye aktardığı cevap ya da cevaplardır.
V. Dönüt: Duygunun, düşüncenin, kısaca mesajın iletilme şeklidir.
Yukarıdaki bilgi yanlışının giderilmesi için hangi cümlelerdeki kavramların yer değiştirmesi gerekir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Filtre alıcının mesajı kendine göre değerlendirme tarzıdır.
B) Her göstergenin bir gösteren bir de gösterilen yanı vardır.
C) Göndericinin, iletisini yazıyla, resimle, hareketle, rakamla vb. aktarmasına şifre denir.
D) İletişimin gerçekleşmesinde mesajın iletilmesi kadar alıcı tarafından algılanması da etkilidir.
E) Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem doğal göstergeye girer.

9. . . .; duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. . . . , iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. . . . ise aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) gönderici-alıcı-ileti
B) gönderici-kaynak-ileti
C) iletici-gönderici-kanal
D) gönderici-kanal-dönüt
E) bağlam-alıcı-bağdaşıklık

10. I. “Güvercin” kelimesi bir dil göstergesidir.
II. Şekil, resim, işaret, el ve yüz hareketleri vb. dil dışı göstergeler arasında yer alır.
III. Simge, duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten, sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve işaretlerin tümüdür.
IV. İletişimde belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe aktarılır.
V. İletişimde, göndericinin alıcıya aktardığı her türlü duygu, düşünce ve bilgilere bağlam denir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

11. Yaşlı adam “Çocuklar, buradan otobüs geçti mi?” diye sorunca çocuklardan biri “Az önce bir otobüs geçti.” diye cevap verdi.
Yukarıdaki metnin iletişim ögeleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Alıcı “çocuklar”dır.
B) Gönderici “yaşlı adam”dır.
C) “Az önce bir otobüs geçti.”sözü dönüttür.
D) “Çocuklar, buradan otobüs geçti mi?” sorusu iletidir.
E) İletişimin gerçekleştiği ortam, yani bağlam “otobüs”tür.

12. Duygu, düşünce, istek veya bilgilerin çeşitli araçlar kullanılarak paylaşılmasına . . . adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İletişim
B) Şifre
C) Gösterge
D) Bağlam
E) Gönderici

13. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri değildir?
A) Alıcı
B) İleti
C) Gösterilen
D) Dönüt
E) Gönderici

14. I. Düğünlerde misafirlere yemek ikram etmek
II. Sıcak havalarda ince elbiseler giymek
III. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmek
IV. İlkbaharda ağaçların çiçek açması
V. Yağmurlu havalarda şemsiye taşımak
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal göstergedir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C, 6.D, 7.E, 8.E, 9.A, 10.E, 11.E, 12.A, 13.C, 14.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap