Testler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 3

1. ‘Türk destanları, konuları’ eşleştirilmesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga’nın halkıyla Çin’e göçü
B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han’ın ya¬şamı
C) Şu: Makedonya kralı İskender’le Şu’nun sa¬vaş¬ları
D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
E) Ergenekon: Ergenekon’da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları

2. ‘Göktürk Yazıtları’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlkinde, Tonyukuk’un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
B) On biri sessiz, üçü sesli on dört harfli bir alfabeyle yazıldığı
C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği
D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtı¬nın ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
E) 1893’te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı

3. Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Göktürk alfabesi, ilk ulusal alfabedir.
B) Göktürk alfabesi, sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
C) Göktürk alfabesi, yerini sonradan Arap alfabesine bırakır.
D) Otuz sekiz harfli Göktürk alfabesi oldukça kullanışlıdır.
E) Hayvanlara vurulan damgalardan esinlenerek oluşturulduğu sanılmaktadır.

4. ‘Göktürk yazıtları’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türklerin dil, din, yaşam biçimlerini yenilemek zorunda kalışlarını vurguladıkları
B) Ulusal birliğe verilen önemi yansıttıkları
C) Türklerin komşularıyla ilişkilerin önemli birer belgeleri oldukları
D) Türklerin toplum yaşamını verdik¬leri
E) Dilini, kültürünü korumayan toplumların nasıl yok olduklarını belgeledikleri

5. Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde veril-miştir?
A) Göktürk – Uygur – Arap – Latin
B) Uygur – Göktürk – Arap – Latin
C) Uygur – Arap – Göktürk – Latin
D) Göktürk – Arap – Uygur – Latin
E) Göktürk – Uygur – Latin – Arap

6. Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca ‘yapma’ destanları kapsamaktadır?
A) Gılgamış – Şehname – İlyada – Kaybolmuş Cennet
B) Odise – Kalevala – Kurtarılmış Kudüs – Niebe¬lungen
C) Mahabarata – Le Cid – Çılgın Orlando – Şu
D) Çılgın Orlando – Kurtarılmış Kudüs – Henriade – Kaybolmuş Cennet
E) Şehname – Şu – Henriade – Le Cid

7.”Sav” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Atasözü olduğu
B) Ağıdı karşıladığı
C) Konusunun koşmayı andırdığı
D) Kahramanlıkları anlattığı
E) Bir şiir türü olduğu

8. Türklerin kullandıkları ‘alfabeler’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
B) Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
C) İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
D) Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
E) İlk İslami ürünlerin Göktürk alfabesiyle yazıldığı

9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı yazılı ürünlerindendir?
A) destanlar
B) sagular
C) koşuklar
D) savlar
E) Göktürk Kitabeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Çoğu 4 ve 5 dizeli bentlerden oluşmuştur.
C) Bent sayısı sınırlı değildir.
D) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Bazı şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

11. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında, ölen kişilerin ardından duyulan acıları dile getiren sagular, Türk halk edebiyatında aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
A) koşma
B) taşlama
C) semâî
D) ağıt
E) türkü

12. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) destan-tarih
B) koşuk-koşma
C) sagu-ağıt
D) sav-atasözü
E) ağıt-mersiye

13. Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin biçim özelliklerinden değildir?
A) Kalıplaşmış sözlerdir.
B) Kısa ve özlü sözlerdir.
C) Çoğu bir veya iki cümledir.
D) Çoğunlukla geniş zaman ve emir kipi kullanılır.
E) Ders verici, öğüt verici, yol göstericidir.

14. Ulusların hayatında unutulmayacak yankılar yapmış tarih olaylarının ağızdan ağza değişerek ve sayısız hayal ögesiyle beslenerek oluşan uzun manzum öykülere ne ad verilir?
A) masal
B) mesnevî
C) aşk öyküleri
D) destan
E) şarkı

15. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türklerine ait bir destandır?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Göç Destanı

16. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten sonra oluşan Türk destanlarından değildir?
A) Manas Destanı
B) Atilla Destanı
C) Köroğlu Destanı
D) Seyit Battal Gazi Destanı
E) Danişmend Gazi Destanı

17. Bugünkü Moğolistan toprakları üzerinde bulunan Göktürk Kitabeleri’yle ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve hükümlerden hangisi doğru değildir?
A) 8. yüzyılda yazdırılıp diktirilmiştir.
B) Türk dilinin, Türk edebiyatının elde bulunan ilk yazılı belgeleridir.
C) Üstün ve kalıcı nitelikte eserlerdir.
D) Türk hakanlarının, ulusu Çin egemenliğinden kurtarmak, bağımsız yaşatmak ve yozlaşmayı önlemek için verdikleri uğraşıları anlatılmaktadır.
E) Ticaret sözleşmesi niteliği taşır.

18. Farsların ünlü milli destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Odesa
B) Kalevala
C) Şehname
D) Ramayana
E) Gılgamış Destanı

19. Manas Destanı, aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir?
A) Türkmen
B) Kazak
C) Kırgız
D) Azerî
E) Oğuz

20.Türk destanlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A)Biçim ve içerik olarak roman türünün o dönemdeki karşılığıdır.
B)Kahramanlar, toplumun içinden sıradan kişilerdir.
C)Tarihi bilgilerle destanlardaki anlatılanlar bire bir aynıdır.
D)Uzun manzum hikayelerdir.
E) Ölçü olarak aruz vezni kullanılmıştır.

 

Cevaplar:

1.A, 2.B, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.A, 8.E, 9.E, 10.E, 11.D, 12.A, 13.E, 14.D, 15.E, 16.B, 17.E, 18.C, 19.C, 20.A

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 3‘ü word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

islamiyet-oncesi-turk-edebiyati-test-3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap