Testler

Edebiyat Tarih İlişkisi Test 1

1. Edebî eserlerle birlikte eser sahiplerini, yani edebî kişilikleri, döneme özgü ekonomik, siyasî, sosyal olayları; dil, düşünce, inanç hareketlerini ele alıp derinlemesine inceleyerek insanların hizmetine sunan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) edebiyat
B) edebiyat tarihi
C) tarih
D) psikoloji
E) toplum bilimi

2. Aşağıdaki edebî türlerden hangisi genel tarih açısından bir değer taşımaz?
A) gezi yazıları
B) hatıralar
C) günlükler
D) romanlar
E) masallar

3. Edebiyat tarihi, edebî eserleri incelerken aşağıdaki bilim dallarından hangisine özgü yöntemleri kullanmaz?
a) toplum bilimi
b) psikoloji
c) biyoloji
d) halk bilimi
e) tarih

4. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önüne alınmamıştır?
a) dinî hayat
b) kültürel farklılaşma
c) dil anlayışı
d) dil coğrafyası
e) gelir dağılımı

5. Günümüzde yeni bir bilim dalı olarak gelişmeye başlayan “edebiyat sosyolojisi” aşağıdaki konulardan hangisini ele alarak incelemez?
a) okuyucu – eser ilişkisi
b) eser – yazar ilişkisi
c) yazar – basım, dağıtım ilişkisi
d) eleştirmen – okuyucu ilişkisi
e) toplum – birey ilişkisi

6. Geçmiş zamanlara özgü bir edebî eseri gerektiği gibi anlayabilmek için aşağıdakilerden hangisini bilmek fazla gerekli değildir?
A) O devrin genel hayatını bilmek
B) O devrin yaşayış ve inanç biçimlerini bilmek
C) O devrin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını bilmek
D) O devrin dil özelliklerini bilmek
E) O devrin insanlarının, hayat ve evren hakkında hangi görüşlere sahip olduklarını bilmek.

7. Aşağıdakilerden hangisi, ait oldukları dönemin insanlarını, dolayısıyla toplumlarını, bütün özellikleriyle canlı tutan, hayatta kalmalarını sağlayan birer belge niteliği taşır?
A) psikoloji kitapları
B) toplum bilimi kitapları
C) mimarî eserler
D) edebî eserler
E) müzik eserleri

8. İslami Devir Türk Edebiyatının varlık gösterdiği süre aşağıda belirtilen hangi yüzyıllar arası olarak kabul edilmiştir?
A) 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar
B) 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar
C) 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
D) 15. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar
E) 11. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar

9. Türk edebiyatında, yabancı kültürün etkisinin en az olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Destan Dönemi Türk Edebiyatı
B)Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
C)Tasavvuf Edebiyatı
D)Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı
E) Klasik Türk Edebiyatı

10. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatında görülen nazım şekillerinden biri değildir?
A)Mesnevi
B)Koşuk
C)Terci-i bend
D)Musammat
E)Gazel

11. Türk edebiyatı dönemlere ayrılırken bazı kriterler kullanılmıştır. Mesela Türkler, çeşitli sebeplerle doğudan batıya göç etmişlerdir. Bu sebeple Türkçede Çuvaşça ve Yakutça gibi iki lehçe ortaya çıkmıştır. Farklı bölgelerde yaşayan Türkler Azerbaycan Türkçesi, Özbekistan Türkçesi gibi şiveler oluşturmuşlardır.
Yukarıdaki parçada, Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisinden söz edilmiştir?
A)Dini yaşam
B)Medeniyet değişimi
C)Dil coğrafyası
D)Sanat anlayışı
E)Dil anlayışı

12. Türk edebiyatının yüksek zümre edebiyatı olarak algılandığı ve geliştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
B)Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı
C)Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
D) Halk Edebiyatı
E)Divan Edebiyatı

13. Türk edebiyatında …………………. Döneminde kavmi özellikler, …………….. dönemde din etrafında oluşan medeniyetin etkisi,………………….. dönemde ise aklın ve bireyin dünya ile ilişkisi öne çıkmıştır.
Yukarıdaki parçada boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)destan, dini, modern
B)geçiş, yazılı, klasik
C)yazıtlar, klasik, dini
D)destan, modern, yazılı
E)geçiş, dini, klasik

14. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden biri değildir?
A) Edebi akımları ortaya koymak
B) Sanatçıların hayat öykülerini ortaya koymak
C)Tarihi olayların edebi eserlerdeki yansımalarını belirlemek
D)Edebi dönemlerin özelliklerini açıklamak
E)Tarihi olayları kronolojik sıraya dizmek

15. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özelliklerinden değildir?
A) Edebi metni oluşturan kişilerden izler taşıması
B) Öğretme amacını gütmesi
C) Estetik haz vermeleri
D) Yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtması
E) Kurmaca olmaları

16. Aşağıdakilerden hangisi sanatçı, sanat eseri ve toplum yaşamı arasındaki ilişkilerden birisi değildir?
A)Sanat eserinin kurmaca olması
B)Sanat eserinin ortaya çıktığı milletin edebi birikimini göstermesi
C)Sanatçının toplumsal yaşamı etkilemesi
D)Edebi eserin, sanatçının ve toplumun yaşamından izler taşıması
E) Sanatçının edebi esere duygu, düşünce, hayallerini ve yaşama bakış açısını yansıtması

17. I.Teknolojik gelişmeler
      II.Siyasi gelişmeler
     III.Edebiyat akımları
     IV.Edebi eserler
      V.Sanatçılarınyaşamları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri edebiyat tarihinin kapsamına doğrudan girmez?
A)Yalnız I
B)I.ve II.
C)II. ve III.
D)I.ve IV.
E)IV. ve V.

18. Aşağıdakilerden hangisi bir uygarlığa kendine özgü nitelik kazandıran temel etkenlerden biri değildir?
A)Ekonomik yapı
B)Düşünce yapısı
C)Sanatsal faaliyetler
D)Dini yapı
E)Devlet adamları

19. Türk kültür ve edebiyatının uygarlık tarihini etkilemesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)Türklerin büyük devletler kurmuş olduğunu
B)Türk edebiyatının köklü bir geçmişi olduğunu
C) Türk kültürünün başka kültürlerden üstün olduğunu
D)Türk edebiyatının yazılı metin açısından çok olduğunu
E) Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşadığını

20. Edebiyat tarihi kitaplarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Aynı dönemde verilen eserlerin karşılaştırılması
B)Edebi akımları ortaya çıkaran tarihi koşullar
C)Sanatçıların yaşamları hakkında bilgiler
D) Edebi eserlere konu olan olaylar
E) Edebi eserlerin tam metni

Cevaplar:
1.B, 2.E, 3.C, 4.E, 5.E, 6.C, 7.D, 8.E, 9.A, 10.B, 11.C, 12.E, 13.A, 14.E, 15.B, 16.A, 17.A, 18.E, 19.B, 20.E

Edebiyat Tarih İlişkisi Test 1’i word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

edebiyat-tarih-iliskisi-test-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

3 yorumlar

Yorum yap