Testler

Mesnevi, Manzum Hikaye, Hikaye Test 1

MESNEVİ, MANZUM HİKÂYE, HİKÂYE TEST 1

1. Aşağıdaki beyitlerden hangisi, bir mesneviden alınmıştır?

A) Erişip bahare bülbül yenilendi sohbet-i gül
Yine nevbet-i tahamamül dil-i bîkarâre düştü

B) Görüp bu hâli gülistanda dondu cedvel-i âb
Bahara dek duramaz korkarım kenâr çizer

C) Nedim benden elinden düşürmeyip kalemi
Dola, hisâb-ı tevârîh-i feth defter

D) Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zâra

E) Şimdi hayli suhanverân içre
Nef’i mânendi var mı bir şâir

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?
A) Tiyatro
B) Masal
C) Efsane
D) Hikâye
E) Roman

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mesnevi türünde eser vermemiştir?

A) Yunus Emre
B) Süleyman Çelebi
C) Yusuf Has Hacip
D) Nedim
E) Nâbî

4. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî türlerden değildir?

A) Halk hikâyesi
B) Destan
C) Mesnevi
D) Hikâye
E) Kaside

5. Bu tür, rüyaya benzer ve insanlardaki arzuları sembolleştirir. Çünkü hayatta mümkün olmayan ve çok istenen her şey bu türün dünyasında kolaylıkla gerçekleşir. Adalet, eşitlik, mutluluk, istenen şekilde bu türün dünyasında bulunur. Örneğin hor görülen biri aklı ve kurnazlığı sayesinde şehzadeleri küçük düşürür. Fakir, öksüz bir genç, sultan oluverir. Yoksul birinin başına devlet kuşu konar. Bu türde iyiler ödüllendirilir, kötülerse cezalandırılır.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Destan
C) Masal
D) Manzum hikâye
E) Halk hikâyesi

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mesnevi türünde eser vermemiştir?
A) Fuzûlî
B) Şeyh Galip
C) Şeyhî
D) Bâkî
E) Süleyman Çelebi

7.
I. Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
II. Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
III. Söyleyeni belli değildir.
IV. Olay örgüsü vardır.
V. Okura ders verme amaçlanır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde manzum hikâyeyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı, aruzun genellikle kısa kalıplarıyla yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara mesnevi denir. Mesneviler konularına göre değişik türlere ayrılır. Bunlardan biri …
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) didaktik mesnevilerdir
B) dinî tasavvufî mesnevilerdir
C) aşk mesnevileridir
D) ağıt mesnevileridir
E) mizahi mesnevilerdir

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal üzerinde çalışma yapan yazarlar arasında gösterilemez?
A) Ziya Gökalp
B) Pertev Naili Boratav
C) Eflatun Cem Güney
D) Tahir Alangu
E) Ömer Seyfettin

10. (I) Halk hikâyeleri, destanların zamanla biçim ve öz değişime uğramaları sonunda ortaya çıkmış eserlerdir. (II) Halk hikâyeleri gerçeğe daha yakın olmaları bakımından destanlardan ayrılır. (III) Halk hikâyeleri saz eşliğinde, tamamen şiir şeklinde söylenir. (IV) Halk hikâyelerinin yazanı belli değildir. (V) Hikâyeci âşıklar tarafından toplum önünde söylenen hikâyelerde yalın bir dil kullanılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Edebiyatsultani.com
11. Arapçada “müzdevice” denen … türü ilk olarak onuncu yüzyılda İran edebiyatında ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında on birinci yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan bu türün bizdeki ilk örneğini Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig adlı eser oluşturur. Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi bu türe yazma kolaylığı sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mesnevi
B) manzum hikâye
C) hikâye
D) halk hikâyesi
E) masal

12. Şiir-manzum hikâye karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Her ikisinin de söyleyeninin belli olmaması
B) İki türde de ahengin uyak ve ölçü gibi unsurlarla sağlanması
C) Olağanüstü olay ve kişilere yer verilmesi
D) Her ikisinde de kalıplaşmış sözlerin olması
E) İki türün de aruz ölçüsüyle yazılması

13. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi ile mesnevinin ortak özelliğidir?
A) Söyleyenin belli olması
B) Manzum olarak yazılması
C) Olağanüstü olay ve kişilere yer verilmesi
D) Kalıplaşmış sözler içermesi
E) Aruz ölçüsüyle yazılması

14.
I.Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılardır.
II. Olaylar daima üçüncü kişinin ağzından anlatılır.
III. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.
IV. Belli bir olayı anlatan hikâyelere olay hikâyesi denir.
V. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumunu anlatan hikâyelere durum hikâyesi denir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâyeyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ana unsurlarından biri değildir?
A) Kişi
B) Yer
C) Olay
D) Zaman
E) Ana düşünce

16. …, yaşanmış veya yaşanması muhtemel olayların belli bir mekâna bağlı olarak anlatıldığı kısa soluklu metinlerdir. Edebiyatımızda Tanzimat’la birlikte girmiştir. Bizde Memduh Şevket Esendal, Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık gibi temsilcileri vardır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hikâye
B) Roman
C) Tiyatro
D) Makale
E) Masal

17. Aşağıdakilerden hangisi hikâye ile masalın ortak özelliğidir?
A) Kahramanlarının olağanüstü kişiler olması
B) Yaşanmış ya da yaşanması olası olayların anlatılması
C) Olay kaynaklı olması
D) Dilden dile aktarılarak taşınması
E) Ders verme amacıyla ortaya konması

18. Aşağıdakilerden hangisi masal, mesnevi ve halk hikâyelerinin ortak özelliğidir?
A) Düşsel ögelere yer verilmesi
B) Nazım-nesir karışık olarak söylenmesi
C) Sözlü gelenekte doğup gelişmesi
D) Tarihî konuların işlenmesi
E) Günlük konuşma diliyle söylenmesi

19. Mesneviler işlediği konulara göre aşk mesnevileri, dinî-tasavvufî mesneviler, ahlakî ve öğretici mesneviler, mizahî mesneviler gibi türlere ayrılır. Süleyman Çelebi’nin … adlı mesnevisi dinî-tasavvufî mesnevilere örnek olarak gösterilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cemşid u Hurşid
B) Leyla ve Mecnun
C) Vesilet’ün Necat
D) İskendername
E) Harnâme

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.D, 4.E, 5.C, 6.D, 7.C, 8.D, 9.E, 10.C, 11.A, 12.B, 13.C, 14.B, 15.E, 16.A, 17.C, 18.A, 19.C

mesnevi manzum hikaye hikaye testi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap