Çalışma Kitapçıkları

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

a.1911-1923 yıllarını kapsayan edebi oluşuma ……………………………………………………………. denmiştir.

b.Abdullah Cevdet tarafından çıkarılan …………………………. Dergisinde Batıcılık fikri savunulmuştur.

c. …………………………. Edebiyatta konu milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulurken ………………………. edebiyatta  Türkçülük fikri hakimdir.

d. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul …………………………. akımını temsil etmiştir.

e. Milli Edebiyat sanatçılarından ……………………………………………..; Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve din, Türk sanat ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış, eserler yayımlamıştır.

f.Handan ………………………………………………ın roman türündeki eseridir.

g. Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı’nın ……………. türündeki eseridir.

h. Milli Edebiyat Döneminde öğretici metinler …………………… bir dille yazılmıştır.

ı. Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin’in …………………………………………… dergisinde yayımladığı …………………………………….. makalesiyle başlamıştır.

2. 1911-1923 arasında Türk şiiri ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından üç gruba ayrılmıştır. Adlarını yazınız.

3.Ziya Gökalp Çevresinde Gelişmiş Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinin dört özelliğini yazınız.

4. Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak bir özelliğini yazınız.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise paranteze  D, yanlış ise Y yazınız.

(    ) Ali Canip Yöntem İslamcılık akımının temsilcilerindendir.

(    ) Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat Döneminde makale yazmıştır.

(    ) Milli Edebiyat Döneminde yazılan makalelerde, Osmanlı Devleti’nin yaptığı savaşlar ve bu savaşlar sonucunda oluşan olumsuz durum işlenmiştir.

(    ) Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı eserinde modern edebiyat tarzında yazdığı şiirlerini toplamıştır.

6. Milli Edebiyat Döneminde halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumelerin iki özelliğini yazınız.

7.Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız.

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;
Bende esîr yaratmayan bir Tanrıya îman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!..
Mehmet Emin Yurdakul

a. İlk üçlüğe göre şair, nasıl bir Tanrı’ya inanıyor?

b. Şair ne gibi erdemlere sahiptir?

c. Şairin mazlumlara karşı beslediği duyguları belirtiniz. Şair mazlumlar için neler yapmak istiyor?

d. Mehmet Emin Yurdakul’a göre şair ile millet arasında nasıl bir ilgi vardır? Belirtiniz.

e. Güçlü temsilcileri olmayan ve dertlerini dile getiremeyen milletlere, dünya kamuoyu neleri layık görmektedir?

f. Şiiri dil, ölçü ve konusu bakımından değerlendirerek Servet-i Fünûn şiiriyle karşılaştırınız.

 

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 2 Cevaplar

1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

a.1911-1923 yıllarını kapsayan edebi oluşuma …………Milli Edebiyat Dönemi………. denmiştir.

b.Abdullah Cevdet tarafından çıkarılan ……İçtihat…. Dergisinde Batıcılık fikri savunulmuştur.

c. ……Milli……. Edebiyatta konu milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulurken ……milliyetçi……. edebiyatta  Türkçülük fikri hakimdir.

d. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul ……Türkçülük……. akımını temsil etmiştir.

e. Milli Edebiyat sanatçılarından …Mehmet Emin Yurdakul…..; Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve din, Türk sanat ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış, eserler yayımlamıştır.

f.Handan ……Halide Edip Adıvar………ın roman türündeki eseridir.

g. Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı’nın ……şiir………. türündeki eseridir.

h. Milli Edebiyat Döneminde öğretici metinler ……sade……… bir dille yazılmıştır.

ı. Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin’in ………Genç Kalemler……… dergisinde yayımladığı ……Yeni Lisan..  makalesiyle başlamıştır.

2. 1911-1923 arasında Türk şiiri ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından üç gruba ayrılmıştır. Adlarını yazınız.

a. Ziya Gökalp Çevresinde Gelişmiş Milli Edebiyat Dönemi Şiirleri

b. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile Gelişen Saf Şiir Anlayışı

c. Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri ve Manzumesiyle Halkın Yaşama Tarzı ve Değerleri Üzerinde Durduğu Şiir Anlayışı

3.Ziya Gökalp Çevresinde Gelişmiş Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinin dört özelliğini yazınız.

a.Sade bir dil ve İstanbul Türkçesi kullanılmıştır.

b.Şiirler hece ölçüsü ile yazılmıştır.

c.Eserler didaktiktir. Duygudan çok düşünce ön plandadır.

d.Halk edebiyatı nazım şekillerine yer verilmiştir.

4. Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak bir özelliğini yazınız.

Sanatçılarda halkı aydınlatma çabasının olması

5. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise paranteze  D, yanlış ise Y yazınız.

(  Y  ) Ali Canip Yöntem İslamcılık akımının temsilcilerindendir.

(  Y  ) Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat Döneminde makale yazmıştır.

(  D  ) Milli Edebiyat Döneminde yazılan makalelerde, Osmanlı Devleti’nin yaptığı savaşlar ve bu savaşlar sonucunda oluşan olumsuz durum işlenmiştir.

(  Y  ) Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı eserinde modern edebiyat tarzında yazdığı şiirlerini toplamıştır.

6. Milli Edebiyat Döneminde halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumelerin iki özelliğini yazınız.

a.Ahenge önem verilmiş, ahenk; vezin ve kafiye ile sağlanmıştır.

b. Tema olarak halkın günlük yaşayışı, sosyal, siyasi konular ele alınmıştır.

7.Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız.

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;
Bende esîr yaratmayan bir Tanrıya îman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!..
Mehmet Emin Yurdakul

a. İlk üçlüğe göre şair, nasıl bir Tanrı’ya inanıyor?

Şair ilk üçlükte esir yaratmayan bir Allah’a inandığını söylemektedir.

b. Şair ne gibi erdemlere sahiptir?

Şair şu erdemlere sahiptir:

► O en hakir, en düşkün insanı kardeş sayan bir ruha sahiptir.

►O esir yaratmayan bir Allah’a inanmaktadır. Yani insan olan hiç kimsenin esir olabileceğini kabul etmemektedir.

►Bir yoksul kişiyi görünce yüreği sızlamaktadır.

►Zulme uğrayanların hakkını savunmayı kendine görev bilmektedir.

c. Şairin mazlumlara karşı beslediği duyguları belirtiniz. Şair mazlumlar için neler yapmak istiyor?

Şair mazlumlara karşı acıma duyguları beslemektedir. Şair mazlumların hakkını koruyup onların intikamlarını zalimlerden almak istemektedir.

d. Mehmet Emin Yurdakul’a göre şair ile millet arasında nasıl bir ilgi vardır? Belirtiniz.

Mehmet Emin’ e göre şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir.

e. Güçlü temsilcileri olmayan ve dertlerini dile getiremeyen milletlere, dünya kamuoyu neleri layık görmektedir?

Böyle milletlere dünya kamuoyu şunları layık görmektedir: Milletler için ne merhamet edilir ne de hakları düşünülür. Onlar yalnız şiddete ve ezilmeye mahkum edilir. Şairleri haykırmayan milletlere bunlar layık görülür.

f. Şiiri dil, ölçü ve konusu bakımından değerlendirerek Servet-i Fünûn şiiriyle karşılaştırınız.

►Şiirin dili sadedir. Arapça ve Farsça tamlamalar yoktur.

► Servet-i Fünun şiirinde ise dil ağır, kelimeler yabancı tamlamalarla doluydu.

► Servet-i Fünun şiirinde ölçü aruz ölçüsüdür.

►Bu şiirde ise hece ölçüsü kullanılmıştır.

► Servet-i Fünun  şiirinde şahsi ve kişisel duygular işlenirken –bilhassa Recaizade Mahmut Ekrem’de- burada sosyal bir konu işlenmiştir.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap