Çalışma Kitapçıkları

Fecr-i Ati Edebiyatı Çalışma Kitapçığı

1.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
a. Ahmet Haşim………………………….. akımının etkisindedir.
b. Ahmet Haşim’in etkilendiği Fransız şiir damarı, şiirde …………………  anlayışına tepki olarak doğmuştur. Dolayısıyla onun şiirinde nesnel yaklaşımı aramak yanlıştır.
c.Fecriati sanatçılarını bir araya getiren kişi …………………………………………….. dır.
d. ………………………………………. etkisinde kalan şairler, dış dünyada gördüklerini değil, hissettiklerini yazmışlar ve her alanda olduğu gibi doğayı anlatan şiirlerinde de kapalı anlatımı tercih etmişlerdir.
e. …………………………………………… Victor Hugo’nun Yunan isyanını öven “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı “Kin” şiirini yazmıştır.

2. Fecri Aticilerin yayımladıkları bildiride bulunan ilkeleri yazınız.

3. Fecr-i Ati topluluğu kurulurken bildirilerini (beyannamelerini) hangi dergide yayınlamıştır?

4. Fecr-i Ati beyannamesinde imzası bulunan sanatçılardan beşini yazınız.

5.Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden beşini yazınız.

6. Aşağıdaki eserleri  karşılarındaki yazarlarla eşleştiriniz.
Göl Saatleri                      Tahsin Nahit
Ruh-ı Bikayd                     Emin Bülent
Kin                                      Ahmet Haşim
Piyale

7. Fecriati topluluğunun kurucularından olan şair, bu topluluğun Ahmet Haşim’den sonraki en güçlü şairidir. “Hisarlara Karşı” şiiriyle tanınır. Epik şiirlerinde Namık Kemal hissi veren bu şair kimdir? Yazınız.

8. Fecr-i Ati topluluğu dağıldıkta sonra şair ve yazarlar Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ahmet Haşim
C) Ali Canip Yöntem
D) Refik Halit Karay
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

9. Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra bile hiçbir gruba dahil olmayan sanatçılar kimlerdir? Yazınız.

10. Fecr-i Ati Beyannamesi’nin önemi neden kaynaklanmaktadır? Yazınız.

11. “Fecriati” adı, kim tarafından, ne zaman ve nerede konmuştur? Yazınız.

12. Servetifünun Döneminde yaşayıp da bu topluluğa katılmayan Hüseyin Gürpınar ve Ahmet Rasim’in topluluğa katılmama nedenleri ne olabilir? Yazınız.

13. Ahmet Haşim’in sanat anlayışı hakkında beş cümlelik bilgi veriniz.

14.                        Merdiven

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın bir yaprak,

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlarak

(Ahmet Haşim)

Yukarıda Merdiven şiirinden bir bölüm alınmıştır. “Merdiven” sembolüyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız ve şiirden iki tane söz sanatı bulunuz ve açıklayınız. Bu şiirinin hangi ölçüyle yazılmıştır? Şiirde “r” seslerinin sıkça kullanılmasıyla ne yapılmıştır?

15. Fecriati grubunun, sanat anlayışı ve getirmek istediği yenilikler bakımından Servet-i Fünun Döneminin etkisinde olup olmadığını belirtiniz.

16. Fecriati Topluluğunun ortaya çıkış sebeplerini yazınız.

17. Servetifünun şiiri ile Fecriati şiirini karşılaştırınız.

18. Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim’in ortak özelliklerinden dördünü yazınız.

19. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

(     )  Fecriati Topluluğu “Sanat şahsi ve muhteremdir.” İlkesine bağlı kalmıştır.

(     ) Fecriaticiler, Servetifünuncular’dan farklı bir sanat anlayışına sahiptir.

(     ) Fecriati şiirinde hakim tema aşk, tabiat ve bireysel duygulardır.

(     ) Edebiyatımızda sone, terza-rima gibi nazım biçimlerini ilk defa Fecriati şairleri kullanmışlardır.

(     ) Fecriati şairleri romantizmin ve realizmin etkisindedir.

(     ) Fecriaticilerin kullandığı dil, Servetifünuncularınkinden farklı değildir.

(     ) “O Belde” şiiri Ahmet Haşim’e ait değildir.

(     ) Fecriaticiler, parnazimin etkisindedir.

(     ) Fecriati sanatçıları şiir, söyleyişi, eleştiri, makale türünde eserler vermişlerdir.

20. Aşağıdaki eserler hakkında istenen bilgileri boşluklara yazınız.

EserYazarıAkımıDönemiTürü
Elhan-ı  Şita
Aşk-ı  Memnu
Piyale
Rübab-ı Şikeste

Fecr-i Ati Edebiyatı Çalışma Kitapçığı Cevaplar
1.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Ahmet Haşim……sembolizm.. akımının etkisindedir.
Ahmet Haşim’in etkilendiği Fransız şiir damarı, şiirde …gerçekçilik… anlayışına tepki olarak doğmuştur. Dolayısıyla onun şiirinde nesnel yaklaşımı aramak yanlıştır.
c.Fecriati sanatçılarını bir araya getiren kişi  ……Şahabettin Süleyman.. dır.
Sembolizmin…. etkisinde kalan şairler, dış dünyada gördüklerini değil, hissettiklerini yazmışlar ve her alanda olduğu gibi doğayı anlatan şiirlerinde de kapalı anlatımı tercih etmişlerdir.
Emin Bülent Serdaroğlu… Victor Hugo’nun Yunan isyanını öven “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı “Kin” şiirini yazmıştır.

2.Fecri Aticilerin yayımladıkları bildiride bulunan ilkeleri yazınız.
-Fikir tartışmalarıyla halkı aydınlatmak
-Edebiyat ve düşünce konularıyla ilgili konferanslar vermek
-Genç sanatçıların bir araya gelmesini sağlamak
-Batı’nın eserlerini Doğu’ya, Doğu’nun eserlerini Batı’ya tanıtmak
-Batı’daki benzer oluşumlarla sürekli ilişki kurmak
-Kendilerine özgü bir kitaplık kurmak
-Dil, edebiyat, bilim çalışmalarıyla bunların gelişimini sağlamak

3.Fecr-i Ati topluluğu kurulurken bildirilerini (beyannamelerini) hangi dergide yayınlamıştır?
Servetifünun
4.Fecr-i Ati beyannamesinde imzası bulunan sanatçılardan beşini yazınız.
-Ahmet Samim
-Ahmet Haşim
-Emin Bülent
-Celal Sahir
-Tahsin Nahit
-Ali Canip

5.Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden beşini yazınız.
– Sanat için sanat anlayışıyla hareket edilmiştir.
-Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.
-Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
-Sembolizm akımından etkilenilmiştir.
-Serbest müstezat daha da geliştirilerek serbest şiire yaklaşılmıştır
-Sone, terza-rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
-Aşk, doğa gibi bireysel temalar işlenmiştir.

6.Aşağıdaki eserleri karşılarındaki yazarlarla eşleştiriniz.
Göl Saatleri                      Ahmet Haşim Tahsin Nahit
Ruh-ı Bikayd                     Tahsin Nahit
Kin                                      Emin Bülent
Piyale                                 Ahmet Haşim

7.Fecriati topluluğunun kurucularından olan şair, bu topluluğun Ahmet Haşim’den sonraki en güçlü şairidir. “Hisarlara Karşı” şiiriyle tanınır. Epik şiirlerinde Namık Kemal hissi veren bu şair kimdir? Yazınız.
Emin Bülent Serdaroğlu

8.Fecr-i Ati topluluğu dağıldıkta sonra şair ve yazarlar Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ahmet Haşim
C) Ali Canip Yöntem
D) Refik Halit Karay
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

9.Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra bile hiçbir gruba dahil olmayan sanatçılar kimlerdir? Yazınız.
-Ahmet Haşim
-Tahsin Nahit
-Müfit  Ratip
-Mehmet Behçet
-Şahabettin Süleyman

10. Fecr-i Ati Beyannamesi’nin önemi neden kaynaklanmaktadır? Yazınız.
Edebiyatımızda ilk defa bir topluluğun kendini ve yapacaklarını bir beyanname ile duyurmasından kaynaklanmaktadır.

11. “Fecriati” adı, kim tarafından, ne zaman ve nerede konmuştur? Yazınız.
Fecriati adı 20 Mart 1909’da Hilal matbaasında Yakup Kadri tarafından konmuştur.

12. Servetifünun Döneminde yaşayıp da bu topluluğa katılmayan Hüseyin Gürpınar ve Ahmet Rasim’in topluluğa katılmama nedenleri ne olabilir? Yazınız.
Bu sanatçılar Ahmet Mithat Efendi’nin etkisinde kalmışlardır. Ahmet Mithat, romantizmi benimsemiş ve toplum için sanat görüşüne bağlı kalmıştır. Servetifünun edebiyatı, sanat için sanat görüşünü benimsemiş, bireysel konuları işlemişlerdir. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim halk için yazma anlayışıyla yazmışlardır ve Servetifünun’u eleştirilmişlerdir.

13. Ahmet Haşim’in sanat anlayışı hakkında beş cümlelik bilgi veriniz.
-Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
-Sembolizm akımının etkisiyle kapalı ve ağır bir dille yazmıştır.
-Şiirin sözden ziyade musikiye yakın olduğunu söylemiştir.
– Şiirde dış dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek anlatmıştır.
-Şiirlerinde ele aldığı konuları karamsar, kötümser bir üslupla yansıtmıştır.

 14. Merdiven
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın bir yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak                 (Ahmet Haşim)
Yukarıda Merdiven şiirinden bir bölüm alınmıştır. “Merdiven” sembolüyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız ve şiirden iki tane söz sanatı bulunuz ve açıklayınız.
Şair merdiven sembolüyle insan ömrünü anlatmak istiyor. Çıkılan basamaklar arkada kalan yıllardır. Merdiven kelimesiyle istiare yapılmıştır. Yaprakların rengi güneşe benzetilmiştir.

Bu şiirinin hangi ölçüyle yazılmıştır?
Aruz

Şiirde “r” seslerinin sıkça kullanılmasıyla ne yapılmıştır?
Aliterasyon

15. Fecriati grubunun, sanat anlayışı ve getirmek istediği yenilikler bakımından Servetifünun Döneminin etkisinde olup olmadığını belirtiniz.
Fecriati grubu, Servetifünun topluluğuna tepki olarak doğmuşsa da onları taklit etmekten öteye geçememişlerdir.

16.Fecriati Topluluğunun ortaya çıkış sebeplerini yazınız.
-Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebi anlamda bir boşluğun oluşması.
-Fecriaticilerin Servetifünuncuları Batı edebiyatının anlamada ve halka anlatmada yetersiz bulmaları ve bu eksikliği kendilerinin gideceğini iddia etmeleri.
-İkinci Meşrutiyetin ilanıyla özgürlükçü bir ortamın oluşması.

17. Servetifünun şiiri ile Fecriati şiirini karşılaştırınız.
– Aruz ölçüsüyle yazılırlar.
-Sağlam bir ahenk vardır.
– İmge ve söz sanatları vardır.
– Bireysel konuları, doğadan aldıkları unsurlarla ifade etmektedirler.
– Arapça ve Farsça tamlamalar vardır.

18. Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim’in ortak özelliklerinden dördünü yazınız.
-Hem şiir hem nesir alanında eser vermişlerdir.
-Sanat, sanat içindir ilkesini benimsemişlerdir.
– Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.
-Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.

19. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( D    )  Fecriati Topluluğu “Sanat şahsi ve muhteremdir.” İlkesine bağlı kalmıştır.
Y  ) Fecriaticiler, Servetifünuncular’dan farklı bir sanat anlayışına sahiptir.
D  ) Fecriati şiirinde hakim tema aşk, tabiat ve bireysel duygulardır.
Y   ) Edebiyatımızda sone, terza-rima gibi nazım biçimlerini ilk defa Fecriati şairleri kullanmışlardır.
(   Y  ) Fecriati şairleri romantizmin ve realizmin etkisindedir.
D   ) Fecriaticilerin kullandığı dil, Servetifünuncularınkinden farklı değildir.
Y   ) “O Belde” şiiri Ahmet Haşim’e ait değildir.
(Y    ) Fecriaticiler, parnazimin etkisindedir.
(D    ) Fecriati sanatçıları şiir, söyleyişi, eleştiri, makale türünde eserler vermişlerdir.

20. Aşağıdaki eserler hakkında istenen bilgileri boşluklara yazınız.

EserYazarıAkımıDönemiTürü
Elhan-ı  ŞitaCenap ŞahabettinSembolizmServetifünunŞiir
Aşk-ı  MemnuHalit ZiyaRealizmServetifünunroman
PiyaleAhmet HaşimSembolizmFecriatiŞiir
Rübab-ı ŞikesteTevfik FikretParnasizmServetifünunŞiir

 

fecriaticalismakitapcigi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

6 yorumlar

Yorum yap